Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

4 075,3 1 mån (%) 5,1

Nettoskuld (MSEK) 1 013,6 3 mån (%) -12,7

Enterprise Value (MSEK) 5 088,9 12 mån (%) 64,8

Soliditet (%) 38,7 YTD (%) 29,5

Antal aktier f. utsp. (m) 37,8 52-V Högst 130,0

Antal aktier e. utsp. (m) 38,0 52-V Lägst 60,5

Free Float (%) 43,72 Kortnamn MAG

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 141 876 952 1 605

EBITDA (MSEK) 49 367 332 679

EBIT (MSEK) 47 357 330 677

EBT (MSEK) 30 307 247 570

EPS 0,93 7,60 5,51 13,11

DPS (SEK) 0,00 1,00 1,25 2,50

Omsättningstillväxt (%) -2,1 523,1 8,7 68,7

EPS tillväxt (%) 42,3 373,3 24,3 138,0

EBIT-marginal (%) 33,7 40,8 34,7 42,2

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) N/A 11,1 19,6 8,3

P/BV (x) N/A 4,1 4,2 3,0

EV/Omsättning (x) N/A 4,2 5,3 3,2

EV/EBITDA (x) N/A 15,1 15,3 7,5

EV/EBIT (x) N/A 15,7 15,4 7,5

Direktavkastning (%) N/A 1,2 1,2 2,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Fredrik Holmström 56,3%

0,5628

56,3%

Danica Pension 8,2%

0

8,2%

Länsförsäkringar Fonder 6,1%

0

6,1%

Nordnet Pensionsförsäkring 4,5%

0

4,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Fredrik Holmström 4Q-rapport VD Fredrik Lidjan

vVD Erik Rune

RÖSTER

• Nyhetsflödet fortsätter vara högt

• Räknar med högre utvecklingstakt framgent

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Flera större avyttringar under Q3. Omsättningen minskade till 242 MSEK (371) gentemot vår prognos om 274 MSEK. Våra estimat inkluderade 317 hyresrätter i Vallentuna, 217 hyresrätter i Örebro samt en första etapp av Norra Munktellstaden i Eskilstuna om 262 hyresrätter, summerat till 796 stycken. Faktiskt utfall blev 765 hyresrätter och 3 bostadsrätter. Avvikelsen berodde således i stort sett inte på vårt antagande om antal lägenheter, istället hade vi räknat med en något högre snittintäkt per lägenhet. Rörelseresultatet uppgick till 98 MSEK (62) där vi hade räknat med 94 MSEK. Detta motsvarade en rörelsemarginalförbättring till 40,6% (16,6).

Nyhetsflödet fortsätter vara högt. På R12m har bolaget avyttrat strax över 3000 lägenheter och sett till kvartalets och inledningen av Q4s händelser verkar utvecklingstakten inte avstanna – Snarare tvärtom. I Eskilstuna förvärvades byggrätter, i Helsingborg en fastighet med ambitionen att driva detaljplan för cirka 780 bostäder och med förvärvet i Limhamn är målsättningen 1000 bostäder. Två större affärer kom dock efter kvartalets utgång. Tillsammans med Slättö har ett ramavtal utformats avseende cirka 7000 bostäder, varav hälften av dessa avser Magnolia Bostads befintliga projektportfölj. Därutöver förvärvades en kassaflödesgenererande fastighet i Sollentuna till köpeskillingen 700 MSEK tillsammans med Alecta. Utöver att driva detaljplan med målsättningen att uppföra 2000 bostäder har fastigheten idag hyresintäkter om cirka 70 MSEK och en uthyrningsgrad om 80%. Fastigheten läggs i ett 50/50-ägt JV där vi räknar med ett resultat om strax över 12 MSEK under 2017 för Magnolia Bostad.

Räknar med högre utvecklingstakt framgent. Med en uppdaterad projektportfölj och flera nya verksamhetspåverkande händelser förändras våra estimat markant. Vi tror att Q4 blir tämligen händelsefattig, med tidigare förväntade försäljningar flyttade till 2017. Dock räknar vi med över 3300 sålda bostäder under 2017, varav cirka 2900 avser befintlig projektportfölj och strax över 400 stycken är hänförligt ramavtalet med Slättö, vilket innebär en förhöjd osäkerhet i estimaten. Detta på grund av att ramavtalet avser cirka 2800 bostäder där byggrätter är ännu ej förvärvade. Under prognosperioden har vi räknat med att 25% av dessa realiseras.

Successivt räknar vi även med att Magnolia Bostad avyttrar en högre andel bostadsrätter än vad som sker för närvarande.

Marknadsvärde (MSEK)

BOLAGSBESKRIVNING

Analytiker: Markus Henriksson

2017-02-24 Magnolia Bostad utvecklar och förädlar fastigheter med fokus på attraktiva

lägen i främst storstadsområden. Bolagets process omfattar förvärv, finansiering, konceptutveckling, försäljning och byggnation.

Projektportföljen innehåller cirka 13600 bostäder.

65 75 85 95 105 115 125 135

2016-04-22 2016-07-06 2016-09-14 2016-11-23

MAG OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 19 89 371 397 210 434 242 66 144 141 876 952 1 605 1 696

Rörelsekostnader -18 -35 -309 -268 -110 -318 -144 -48 -119 -92 -662 -620 -926 -973

EO-poster 153 0 0 -33 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0

EBITDA 2 54 62 96 100 116 99 18 25 49 367 332 679 723

Avskrivningar -8 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -10 -2 -2 -2

EBIT 146 54 62 96 99 115 98 17 24 47 357 330 677 721

Finansnetto -7 -17 -9 -16 -14 -29 -20 -20 -3 -18 -50 -83 -107 -105

EBT 139 37 52 79 86 86 78 -3 21 30 307 247 570 617

Minoritet 0 -5 -3 -12 -10 -21 -8 0 -19 -39 -74 -62

Skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0

Nettoresultat 139 33 49 67 76 65 70 -3 21 29 288 208 496 555

EPS f. utsp. (SEK) 3,67 0,86 1,30 1,77 2,01 1,71 1,86 -0,07 0,66 0,93 7,60 5,51 13,11 14,67

EPS e. utsp. (SEK) 3,65 0,86 1,30 1,77 2,00 1,71 1,85 -0,07 0,66 0,93 7,57 5,49 13,06 14,61

Omsättningstillväxt Q/Q -85% 358% 318% 7% -47% 107% -44% -73% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y nmf nmf nmf 210% 984% 388% -35% -83% nmf -2,1% 523,1% 8,7% 68,7% 5,7%

Just. EBITDA marginal 10% 61% 17% 32% 48% 27% 41% 27% 17,2% 34,7% 28,2% 34,9% 42,3% 42,6%

Just. EBIT marginal -34% 61% 17% 32% 47% 27% 41% 26% 16,5% 33,7% 27,1% 34,7% 42,2% 42,5%

Just. EBT marginal -72% 42% 14% 28% 41% 20% 32% -5% 14,3% 21,2% 21,4% 26,0% 35,5% 36,3%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen -10 38 -90 -78 498 557 EPS 0,66 0,93 7,57 5,49 13,06 14,61

Förändring rörelsekapital -36 -267 -59 -454 -27 -28 Just. EPS 0,66 0,93 4,42 5,49 13,06 14,61

Kassaflöde löpande verksamheten -47 -229 -150 -532 471 529 BVPS 6,07 8,10 20,28 25,80 36,37 47,99

Kassaflöde investeringar -22 -15 0 -351 -2 -3 CEPS -1,49 -7,32 -3,94 -14,02 12,40 13,92

Fritt kassaflöde -68 -244 -149 -883 468 526 DPS 0,00 0,00 1,00 1,25 2,50 3,00

Kassaflöde fin. verksamheten 71 258 305 783 -95 -113 ROE 11% 13% 56% 24% 42% 35%

Nettokassaflöde 3 14 156 -100 374 413 Just. ROE 11% 13% 56% 24% 42% 35%

Soliditet 51% 32% 41% 34% 41% 47%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

7 14 5 4 4 4 Antal A-aktier (m) -

23 37 193 93 467 880 Antal B-aktier (m) 37,8

370 792 1 887 2 906 3 364 3 875 Totalt antal aktier (m) 37,8

190 253 770 980 1 381 1 823 +46 (0) 8 470 50 80

123 457 537 1 569 1 195 782 www.magnoliabostad.se

229 587 969 1 364 1 391 1 419

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

274 242 1 141 952 1 022 1 605

EBIT 94 98 423 330 463 677

Just. EPS (SEK) 1,65 1,85 7,12 5,49 8,70 13,06

Skillnad

57%

46%

50%

-17%

-22%

-23%

Magnolia Bostad Grev Turegatan 11 A

Box 5853 102 40 Stockholm MSEK

2016E Estimat

2017E

Förändring

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 3Q 2016A

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Förändring

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Omsättning -12%

5%

12%

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & JUST.RÖRELSEMARG, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALER

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL, Q/Q JUSTERAD EBITDA-MARGINAL, Q/Q

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-80%

-50%

-20%

10%

40%

70%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3 Q4E

2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-7X -5X -3X -1X 1X 3X 5X 7X 9X 11X

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -60%

40%

140%

240%

340%

440%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3 Q4E

2015 2016

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3 Q4E

2014 2015 2016

EBIT-marginal

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3A Q4A Q1A Q2A Q3 Q4E

2014 2015 2016

EBITDA-marginal

(4)

UPPLÅTELSEFORM* GEOGRAFISK FÖRDELNING*

* Per Q3-rapport

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

Magnolia Bostad bildades 2009 och noterades på First North i juni 2015. Bolaget utvecklar och förädlar fastigheter med fokus på attraktiva lägen i främst storstadsområden och regionstäder i Sverige. Projektportföljen omfattar cirka 13600 bostäder och bolagets process omfattar förvärv, finansiering, konceptutveckling och byggnation. Verksamheten är indelad i de två affärsområdena hyresrätter och bostadsrätter. Kundbasen utgörs av både institutioner samt konsumenter och de fastigheter som utvecklas med hyresrätt avyttras till större svenska institutioner eller fastighetsbolag.

I bostadsrättsprojekten vänder sig bolaget främst till privata bostadsköpare. Ett eget bolag bildas för varje projekt för att trygga en minskad risk i projektutvecklingen. Magnolia Bostad har ingen egen byggverksamhet men för att säkerställa kvaliteten i samtliga projekt är bolaget alltid det som styr och leder projekten. Vidare så byggstartar projekten först då försäljningen till stor del är säkerställd.

BOLAGSBESKRIVNING 16%

84%

Bostadsrätt Hyresrätt

27%

26%

24%

21% Storstockholm

Öresundsregionen och Göteborg Uppsala

Övrigt

(5)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Magnolia Bostad: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :