• No results found

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdestid Måndagen den 28.01.2019 kl. 18:30–

Sammanträdesplats Kommungården i Överby

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

BTN § 1 Kallelse och beslutförhet

BTN § 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

BTN § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan BTN § 4 Budget för år 2019

BTN § 5 Strandskatan 16:39 i Storby by, nybyggnad av strandbastu BTN § 6 Konvaljen 18:16 i Storby by, installation av vindkraftverk BTN § 7 Gläntan 10:45 i Storby by, nybyggnad av fritidshus BTN § 8 Gläntan 10:45 i Storby by, nybyggnad av bastubyggnad BTN § 9 Serviceman

BTN § 10 Till kännedom

BTN § 11 Upphandling av snöröjning och halkbekämpning av kommunalvägar gm Ålands landskapsregering 2019-2022

BTN § 12 Stormen Alfrida

Eckerö den 24.01.2019

Emma Saarela

Kommuntekniker & Byggnadsinspektör

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 30.01.2019 på kom- munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider.

(2)

Plats och tid Kommungården i Överby måndagen den 28.01.2019 kl. 18:30- 21.15

Beslutande Mikael Stjärnfelt

Karl-Fredrik Björnhuvud Ingela Eckerman

John Hilander Ann-Sofi Stjärnfelt Monica Mattsson Frånvarande:

Niclas Häggblom

ordförande viceordförande ledamot

ledamot ledamot ledamot ledamot

Föredragande Emma Saarela Kommuntekniker/Byggnadsinspektör

Övriga närvarande Johan Hilander Frånvarande:

Jan-Anders Öström Arsim Zekaj

Kommunstyrelsens representant

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Paragrafer 1 – 12

Underskrifter Ordförande

Mikael Stjärnfelt

Sekreterare

Emma Saarela Protokolljustering

Ort och tid

Eckerö måndagen den 28.01.2019

Karl-Fredrik Björnhuvud Ingela Eckerman Protokollet framlagt till-

påseende. Plats och tid Intygar

Kommunkansliet i Överby den 30.01.2019

Emma Saarela Utdragets riktighet be-

styrks Ort och tid Underskrift

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 1 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 1

FÖRSLAG:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

_________

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 2

FÖRSLAG:

Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och sekreterare, utses Karl-Fredrik Björnhuvud och Ingela Eckerman.

Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande.

BESLUT: Enligt förslag.

__________

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 3

FÖRSLAG:

Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan med komplettering av följande extra ärenden:

1. Komplettering § 6 2. Komplettering § 9

3. § 11 Upphandling av snöröjning och halkbekämpning av kommu- nalvägar gm Ålands landskapsregering 2019-2022.

4. § 12 Stormen Alfrida BESLUT: Enligt förslag.

__________

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 4 BUDGET FÖR ÅR 2019

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 4

Kommunfullmäktige fastställde den 12.12.2018 § 119, 120 budgeten för år 2019.

Bilaga, BTN 28.01.19, § 4

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska sektorns budget för år 2019 gås igenom och ären- det tas till kännedom.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 251/2018 BTN § 5 STRANDSKATAN 16:39 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV STRANDBASTU

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 5 Byggnadstekniska nämnden 24.09.2018 § 93

Upptogs till behandling Barbro och Nils-Gustaf Erikssons ansökan om bygglov för nybyggnad av en bastubyggnad på fastigheten Strandska- tan 16:39 i Storby, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av en bastubyggnad om 12 m2.

På tomten om 22370 m2 finns sedan tidigare en anmälan om ett förråd om 10 m2. Bastun placeras ca. 7 m från strandlinjen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu- byggnad med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 5

Barbro och Nils-Gustaf Erikssons har inkommit med en anhållan om att byta ut ritningar till beviljat bygglov nr. 27/2018 enligt inlämnade handlingar.

Enligt anhållan är plan- och fasadritningar desamma, medans place- ringen ha ändrats enligt ny situationsplan.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar utbytet av situationsplan.

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 387/2018 BTN § 6 KONVALJEN 18:16 I STORBY BY, INSTALLATION AV VINDKRAFTVERK

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 6

Upptogs till behandling Greger Tedestams ansökan om bygglov för in- stallation av ett litet vindkraftverk på fastigheten Konvaljen 18:16 i Storby, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av en litet vindkraftverk, Windflower, med en rotordiameter om 2 meter och en märkeffekt om 1000 W. Vindkraft- verk av liknande modell, från samma tillverkare, avger ett buller om max 35 dB vid en vindstyrka om 12 m/s. Vindkraftverket monteras på en sex meters mast, på befintlig garagevägg vid västra gaveln.

Fallhöjden är således 7 meter vilket är kortare än avståndet till rågran- narna.

Den södra och norra grannen ha hörts.

Den södra grannen samtycker inte till att det beviljas ett bygglov i en- lighet med Tedestams ansökan.

Enligt plan- och bygglagen 67 §. Bygglov för anläggningar står föl- jande: …

”Bygglov krävs för att

6) anlägga ett vindkraftverk som

a) är högre än 20 meter över markytan,

b) placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftver- kets totala höjd över marken,

c) monteras fast på en byggnad eller

d) har en rotordiameter som är större än tre meter”

Platssyn har utförts av byggnadsinspektören den 25.01.2019, varvid konstaterades att sökt konstruktions placering följer kraven i plan- och bygglagen.

Ansökan ses i bilaga BTN 28.01.2019, § 6.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden konstaterar att uppförandet av vindkraft- verk enligt ansökan till alla delar uppfyller gällande lagstiftning.

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för uppförande av vind- kraftverk med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 25/2019 BTN § 7 GLÄNTAN 10:45 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 7

Upptogs till behandling Jenny Sundberg ansökan om bygglov för ny- byggnad av ett fritidshus på fastigheten Gläntan 10:45 i Storby by, en- ligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av ett fritidshus om 54 m2. Fastigheten om 3760 m2 är sedan tidigare obebyggd.

Byggnaden skall placeras minst 60 m från strandlinjen.

Grannarnas hörande har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritids- hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsar-

betena påbörjas.

- Om rinnande vatten installeras i byggnaden skall ett särskilt till- stånd för enskilt avlopp sökas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 17/2019 BTN § 8 GLÄNTAN 10:45 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV BASTUBYGGNAD

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 8

Upptogs till behandling Jenny Sundberg ansökan om bygglov för ny- byggnad av en bastu på fastigheten Gläntan 10:45 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.

Anhållan avser uppförande av en bastu om 12 m2 med en veranda un- der tak om 8 m2.

Fastigheten om 3760 m2 är sedan tidigare obebyggd, ett bygglov för fritidshus har sökts.

Byggnaden placeras 20 m från strandlinjen.

Bygganden målas i en grå/brun nyans och taket förses med svarta shingelplattor.

Grannarnas hörande har inlämnats.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an- märkningar skall följas

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel- sesamling

- Byggnadens färgsättning skall harmonisera med omgivningen - En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsar-

betena påbörjas.

- Om rinnande vatten installeras i byggnaden skall ett särskilt till- stånd för enskilt avlopp sökas.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.

__________

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 378/2018 BTN § 9 SERVICEMAN

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 9 Byggnadstekniska nämnden 17.12.2018 § 140

Den 17.12.2018 inkom en uppsägning av serviceman Fredrik Sand- holm, Bilaga BTN 17.12.2018, § 140.

Fredrik Sandholm anhåller om uppsägning fr.o.m. den 31.12.2018.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden godkänner serviceman Fredrik Sand- holms ansökan om uppsägning fr.o.m. den 31.12.2018.

En rekrytering påbörjas så snart som möjligt.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

__________

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 9

Tjänsten som serviceman utannonserades den 20.12.2018 i Ålands- tidningen, på kommunens anslagstavla och hemsida samt AMS. Sista ansökningsdag var den 15.01.2019.

Inom ansökningstidens utgång inkom 8 st ansökningar.

Tre stycken kallades på intervju, som hölls fredagen den 25.01.2019.

Den 23 januari drog en sökande tillbaks sin ansökan, vilken var en av dem som kallats på intervju.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden anställer den mest lämpade för tjänsten som serviceman, Ove Söderman. Prövotid om fyra månader tillämpas.

BESLUT:

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

__________

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 10 TILL KÄNNEDOM

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 10

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:

 Årsrapporten 2018 för reningsverket i Storby, Eckerö

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

__________

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Dnr: BTN 50/2018 BTN § 11 UPPHANDLING AV SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING AV KOMMUNALVÄGAR GM

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 2019-2022

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 11 Byggnadstekniska nämnden 26.03.2018 § 38

Ålands landskapsregering (ÅLR) har den 14.2.2018 inkommit med en förfrågan gällande upphandling av snöröjning och halkbekämpning åren 2019 - 2022. (Bilaga, BTN 26.03.2018 § 38)

ÅLR vill senast den 20 april 2018 att Eckerö kommun inkommer med svar om man fortsättningsvis vill vara med i en upphandling.

Eckerö kommun har sedan den 15.10.2014 haft ett avtal med N. Hägg- bloms Åkeri genom ÅLR för snöröjning och halkbekämpning av alla kommunalvägar i Eckerö kommun exkl. Ollasgatan. Gällande avtal är giltigt till den 14.10.2019.

ÅLR inkommer nu med en förfrågan om Eckerö kommun fortsättnings- vis vill vara med i deras upphandling av snöröjning och halkbekämp- ning för åren 2019 – 2022, med option på ytterligare 1 - 2 år.

Övrig snöröjning och halkbekämpning av bostadsgatorna, gc-banor, kommunala fastigheter och övriga gator och privata infarter snöröjs och halkbekämpas idag av Eklunds Åkeri som har ett avtal som sträcker sig från den 01.11.2016 – 31.03.2020.

Snöröjningen och halkbekämpningen i samarbete med ÅLR har funge- rat väl de gångna åren.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att vara med i ÅLR:s upphandling gällande snöplogning och halkbekämpning för åren 2019 – 2022, med option på ytterligare 1 - 2 år.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

_______________

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 11

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Enligt BTN 26.03.2018 § 38 beslutade nämnden att Eckerö kommun skall vara med i ÅLR:s upphandling gällande snöröjning och halkbe- kämpning för åren 2019 – 2022, + option 2023.

Genom brev av den 19.12.2018 har Ålands Landskapsregering med- delat att de behöver ingå ett samarbetsavtal med respektive delta- gande kommun innan upphandlingen kan annonseras ut.

Bilaga, BTN 28.01.2019, §11 Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden besluter att ingå bifogat samarbetsavtal med Ålands Landskapsregering gällande snöröjning och halkbekämp- ning för åren 2019 – 2022, + option 2023.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god- känns.

_______________

(18)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

BTN § 12 STORMEN ALFRIDA

Byggnadstekniska nämnden 28.01.2019 § 12

Ledamot John Hilander lyfter ett ärende gällande stormen Alfrida.

Ärendet remitteras till tjänsteman för framtagande av rapporter och åt- gärdsplan.

BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden beslöt enligt förslag.

(19)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer:1 – 4, 10, 11, 12

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 9

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed- lemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnadstekniska nämnden i Eckerö Södra Överbyvägen 8

22270 ECKERÖ Paragrafer: 9

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

(20)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med

anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt

rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring

i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom- munmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol

PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

(21)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på- seende

Utdragets riktighet bestyrkes

Ordf.

Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö den ___/___ 20__

Eckerö den __/__20__

Paragrafer: 5 – 8

Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offent- ligt på den kommunala anslagstavlan

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften.

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,

boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-

gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall

på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de

kommer fram innan besvärstiden går ut.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.