• No results found

Budget 2014, plan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Budget 2014, plan"

Copied!
41
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

med trygghet, närhet och livskvalitet”

Heby kommuns vision

Budget 2014, plan 2015-2016

Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, §§ 156-161

5 november 2013, Dnr KS 2013/94

(2)

Innehållsförteckning

Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag ... 3

Organisation och styrmodell ... 6

Budgetregler ... 9

Bokslutsreglering ... 10

Kvalitet ... 11

Taxor och avgifter ... 14

Investeringsplan 2014-2016 ... 16

Anslag per styrelse, beredning och nämnd ... 18

Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet ... 18

Beredningen för skolfrågor ... 22

Beredningen för kultur- och fritidsfrågor ... 24

Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor ... 26

Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ... 28

Sociala nämnden ... 30

Miljö- och byggnämnden ... 32

Valnämnden ... 34

Fastighetskoncernen ... 35

Ekonomi ... 36

Bilagor ... 40

(3)

Sammanfattning av kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

Styrmodell

• Styrmodell enligt avsnitt ”Organisation och styrmodell” i Budget 2014, plan 2015-2016 antas.

Budgetregler

• Budgetregler i enlighet med avsnittet ”Budgetregler” i Budget 2014, plan 2015-2016, antas.

Bokslutsregler

• Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar.

• Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren.

• Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan 2015 – 2016.

Kvalitet

• Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2014.

Taxor och avgifter

• Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena.

• Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under 2014.

• Renhållningstaxan ska inte höjas för 2014.

• Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr.

• Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara:

Försäljning

Hjälpmedel Egenavgift inkl moms

Griptång 155 kr

Strumppådragare 155 kr

Stödkäpp/armbågskrycka 155 kr

Isdubb 52 kr/st

Låneavgift vid långvarigt behov

Hjälpmedel Låneavgift inkl moms

Rollator nr 1 206 kr

Rollator nr 2 52 kr/månad

Gåbord nr 1 309 kr

Gåbord nr 2 103 kr/månad

Manuell rullstol nr 1 412 kr

Manuell rullstol nr 2 103 kr/månad

Elrullstol (per styck) 113 kr/månad

Transportavgift

avseende hjälpmedel som ska återlämnas från ordinärt boende enligt antagna riktlinjer: 309 kr

(4)

• Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara:

Lån Pris (inkl moms)

Rullstol

100 kr/per påbörjad vecka

(Maxbelopp 500 kr) Gåbord

Rollator Rullstolsramp Övrigt

Lån – särskilda hjälpmedel Pris (inkl moms)

Säng 200 kr/per påbörjad vecka

(Maxbelopp 1000 kr) Mobil lyft

• Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari 2014.

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde.

• Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat.

Investeringsplan

• Investeringsplan i enlighet med avsnittet ’Investeringsplan´ i Budget 2014, plan 2015-2016, antas.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas

Anslag per styrelse, beredning och nämnd

• Kommunstyrelsens anslag fastställs till 70 727 tkr för år 2014

• Finansförvaltningens anslag fastställs till -4 015 tkr för år 2014

• Beredningen för skolfrågors anslag fastställs till 311 972tkr för år 2014

• Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år:

Förskola 1-2 år 113 730 kr

Förskola 3-5 år 87 472 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år 71 771 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år 55 200 kr

Skolbarnomsorg 6-12 år 26 857 kr

Förskoleklass 57 306 kr

Skola årskurs 1 - 3 76 088 kr

Skola årskurs 4 - 6 90 921 kr

Skola årskurs 7 - 9 99 126 kr

• Beredningen för kultur- och fritidsfrågors anslag fastställs till 26 397 tkr för år 2014.

• Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors anslag fastställs till 11 100 tkr för år 2014.

• Beredningen för äldre- och omsorgsfrågors anslag fastställs till 202 988 tkr för år 2014.

• Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas upp med 1,45 % från och med 1 januari 2014

• Sociala nämndens anslag fastställs till 61 194 tkr för år 2014.

(5)

resultat ifrån fastighetsförsäljningar, och minst motsvara den genomsnittliga räntan under året på en 10-årig statsobligation med ett tillägg om två procent.

• Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,15%.

• Soliditeten ska långsiktigt uppgå till för Hebygårdar AB minst 20 % och för Hebyfastigheter AB till minst 25 %.

Ekonomi

• Internräntan fastställs till 4 % för 2014.

• Utdebitering för 2014 fastställs till 22,50 kronor.

• Resultatbudgeten för år 2014 fastställs enligt Budget 2014, plan 2015-2016.

(6)

Organisation och styrmodell

Organisation

Kommunfullmäktige

Hebyfastigheter AB Valnämnden Fullmäktiges revisorer Gemensam nämnd

för överförmyndar- frågor i Uppsala län

Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Verksamhetsutskottet Kommunstyrelsen

Sociala nämnden

Miljö- och byggnämnden Beredningen för

skolfrågor Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Beredningen för miljö- och

samhällsbyggnadsfrågor

Styrmodell

Kommunfullmäktige

I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunens nämnder, kommunstyrelsen och bolag.

Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess.

Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och är skiljenämnd, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen.

Verksamhetsutskott

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KsVU) ansvarar som utförare för den kommunalt drivna verksamheten, förutom den som beredningen för skolfrågor har ansvar för. Verksamheten bedrivs på uppdrag, som utformas i överenskommelser mellan KsVU och beställande beredningar och nämnder.

Kommunstyrelsen tilldelar verksamhetsutskottet driftansvar för verksamheterna genom sin

delegationsordning. Finansiering av KsVU sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelserna.

(7)

Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor

Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för myndighetsutövning inom sitt område.

Beredningen för skolfrågor

Utöver vad som gäller för samtliga beredningar ansvarar beredningen för driften av den kommunala verksamheten inom området. Den ansvarar också för myndighetsutövningen inom området. Inom beredningen för skolfrågor säkerställs frågor om konkurrensneutralitet genom internkontroller som initieras av kommunstyrelsen. Utöver detta har fullmäktiges revisorer i sitt uppdrag att kontrollera att fattade beslut följs, det vill säga att exempelvis konkurrensneutralitet råder. Konkurrensneutraliteten säkerställs således genom kontroller.

Nämnderna

Nämnderna fullgör kommunens uppgifter inom respektive myndighetsområde. De tar fram förslag till inriktningar. De ansvarar för den övergripande uppföljningen inom respektive verksamhetsområde och för finansiering av verksamheter oavsett om de utförs i kommunal eller enskild drift. Nämnderna intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet.

Styrdokument

Lagstiftningen styr en stor del av den kommunala verksamheten. Som ett komplement till lagstiftningen beslutar kommunen om egna styrdokument.

Av nedanstående tabeller framgår vilka typer av styrdokument som finns i Heby kommun. Samtliga styrdokument finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se.

Styrning av ansvarsfördelning

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Instruktioner och reglementen för politiska organ

Tills vidare Kommunfullmäktige

Delegationsordningar Tills vidare Ansvarig beredning/nämnd/styrelse

Styrning av verksamhetsinnehåll och ekonomi

Styrdokument Tidsomfattning Beslutsnivå

Vision Mycket långsiktig Kommunfullmäktige

Inriktningar 5-10 år Kommunfullmäktige

Policies 5-10 år Kommunfullmäktige

Planer 5-10 år Kommunfullmäktige

Effektmål 1-4 år Ansvarig beredning/nämnd/styrelse

Riktlinjer Efter behov/tills

vidare

Ansvarig beredning/nämnd/styrelse Ekonomisk planering (ingår i budget och plan) 1-3 år Kommunfullmäktige

Mål- och resultatstyrning

I Heby kommun tillämpas mål- och resultatstyrning. Det innebär att mål anges för en verksamhet och att information om resultatet tas fram systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs.

Beställande beredning/nämnd anger vad som ska åstadkommas och kommunstyrelsens

verksamhetsutskott (KsVU) beslutar tillsammans med förvaltningen hur verksamheten ska genomföras.

Beredningen för skolfrågor beslutar om hur verksamheten ska genomföras inom sitt ansvarsområde.

(8)

Styrkedjan

All styrning och ledning utgår från kommunens vision

”Heby kommun, En växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet.”

Utifrån visionen lämnar beredningar, nämnder och kommunstyrelse förslag till inriktningar.

Inriktningarna är av långsiktig karaktär och pekar ut de verksamhetsområden som ska prioriteras under tidsperioden. De har ett brukar- och/eller medborgarfokus. Inriktningarna är en del av budget 2014 och plan 2015-2016 och antas av fullmäktige.

Kommunfullmäktige styr också med policies, planer och ekonomiska anslag. Policies och planer är av långsiktig karaktär och har bäring på visionen.

Utifrån fullmäktiges styrdokument, ska beställande beredningar och nämnder samt kommunstyrelsen formulera och anta effektmål. Effektmålen är mätbara och har ett brukar- och/eller medborgarfokus och beskriver den kvalitet som ska uppnås av utförarna för att tillgodose brukarnas och/eller medborgarnas behov. Med utvalda kvalitets- och kostnadsmått som grund formuleras effektmålen. På det sättet bestäms nivån på den kvalitet som ska uppnås och en jämförelse med kostnader kan göras. Genom att använda mått som också används av andra kommuner i riket ges en möjlighet till jämförelse. Effektmålen har också en koppling till de resurser som fullmäktige ställer till förfogande för respektive beställande beredning och nämnd. Effektmålen styr såväl den kommunalt drivna verksamheten som den externt drivna.

Kommunstyrelsen och dess verksamhetsutskott ansvarar för den kommunala utförarverksamheten förutom inom beredningen för skolfrågors ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, dess verksamhetsutskott, nämnderna och beredningen för skolfrågor styr även med riktlinjer.

För myndighetsutövningen svarar sociala nämnden och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor när det gäller vård- och omsorgsverksamheten och miljö- och byggnämnden när det gäller miljö- och byggfrågor.

Beredningen för skolfrågor ansvarar för myndighetsutövningen inom sitt ansvarsområde.

Myndighetsutövning i överförmyndarfrågor utövas av länets gemensamma nämnd för dessa frågor.

Myndighetsutövningen styrs i hög grad av lagstiftningen, men myndighetsnämnderna styr också med effektmål och riktlinjer.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker månadsvis av respektive ansvarig nämnd och beredning samt av kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet. Uppföljning av effektmål och ekonomi görs även vid tertialbokslut med måluppföljning per 30 april, delårsrapport per 31 augusti och årsredovisning per 31 december. Utvärdering av utförd verksamhet görs både vad avser kostnad och kvalitet.

Denna utvärdering ligger till grund för korrigeringar av nästa års verksamhet, i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

Kommunfullmäktige beslutar

• Styrmodell enligt avsnitt ”Organisation och styrmodell” i Budget 2014, Plan 2015-2016 antas.

(9)

Budgetregler

Allmänt

Övergripande principer för kommunens arbetssätt ska återspeglas i kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. Det innebär att ansvar och befogenheter ska ligga där beslutet fattas så långt som möjligt.

Det innebär även att ledningsfunktionerna på alla ansvarsnivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

Budgeteringsmetod

Heby kommun använder sig av resultatbudgetering. Det innebär att varje beredning, nämnd eller verksamhet ska rymma sina kostnader inom den samlade finansieringen i form av driftsintäkter, anslag och övrig kommunal finansiering. Budgeterade intäkter minus budgeterade kostnader ska vara noll.

Ekonomistyrregel

Tillgängliga resurser är ram för möjlig verksamhet. Verksamheten ska således bedrivas inom befintligt finansiellt utrymme även om det medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte kan uppnås.

Vid konflikt mellan mål och resurser gäller att resurstillgången är överordnad målen. Det innebär att

• mål kan behöva modifieras eller att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser

• avvikelser ska i första hand hanteras med till verksamheten budgeterade och tilldelade resurser

• ingen enhet eller avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut på högre nivå. Högre instans måste då besluta om omprioritering av medel mellan verksamheter.

• varje budgetansvarig arbetsledare/chef ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.

Budgetuppföljning

Alla i Heby kommuns organisation som genom beslut eller avtal/överenskommelse tilldelats ett verksamhets- eller ekonomiskt ansvar ska aktivt arbeta med uppföljning och styrning. Det innebär att fortlöpande följa upp, analysera och vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att nå både

verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

Den löpande budgetuppföljningen innehåller fyra huvudmoment:

1. en jämförelse dels mellan uppnådda och åsyftade verksamhetsresultat, dels mellan faktiska och beräknade kostnader.

2. en analys av förekommande avvikelser mellan budget och resultat.

3. en prognos av kostnads- och verksamhetsutfall för återstoden av budgetperioden.

4. förslag till åtgärder för att styra kostnads- och verksamhetsutfallet i rätt riktning.

Koncernnyttan

Koncernnyttan gäller för alla beslut dvs. aktiviteter i enskilda verksamheter ska hanteras så att de skapar bästa möjliga värde för kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses de beredning, nämnder och bolag som ingår i den sammanställda redovisningen kommunen upprättar enligt den kommunala redovisningslagen.

Kommunfullmäktige beslutar

• Budgetregler i enlighet med avsnittet ”Budgetregler” i Budget 2014, plan 2015-2016, antas.

(10)

Bokslutsreglering

För att underlätta att leva upp till ställda krav inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar.

För att underlätta de skiftande kostnader som uppstår beroende av väderlek skall även vinterväghållning vara föremål för bokslutsreglering.

Idag fastslås ersättning per barn, elev och brukare i budget. Med bokslutsreglering får respektive verksamhet en rättvis medelstilldelning med full behovstäckning för att kunna leva upp till de krav som ställs i riktlinjer och lagkrav, eftersom korrigeringar sker vid förändringar i volymen.

Faktiskt elevantal inom förskola och skola samt antalet brukare av hemtjänst stäms av månadsvis gentemot budgeterat antal.

Beredningen för skolfrågor och beredningen för äldre- och omsorgsfrågor erhåller ersättning eller återbetalar för mellanskillnaden mellan faktiskt barnantal och det budgeterade barnantalet samt för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor för antalet brukare av hemtjänst.

Belopp som fås i ersättning eller ska återbetalas bestäms av budgeterad förskole-, skol- och hemtjänstpeng multiplicerat med den avvikandevolymen.

Det budgeterade antalet barn och elever för 2014 är:

Målgrupp

Antal barn/

elever

Förskola 1-2 år 174

Förskola 3-5 år 389

Pedag. omsorg 1-2 år 6

Pedag. omsorg 3-5 år 14

Skolbarnomsorg 6-12 år 399

Förskoleklass 139

Skola årsk 1 - 3 362

Skola årsk 4 - 6 430

Skola årsk 7 - 9 414

Det budgeterade antalet hemtjänsttimmar för 2014 är 4 600 timmar per månad. Den genomsnittliga kostnaden för en hemtjänsttimma är 383,50 kr.

Faktisk kostnad för vinterväghållning, vid årsbokslutet, stäms av mot kostnaden för de senaste 3 åren. Om kostnadsavvikelsen är högre än genomsnittet för de senaste 3 åren, erhålls extra tilldelning utöver budgeterad kostnad och omvänt om den faktiska kostnaden är lägre.

Kommunfullmäktige beslutar

• Inom förskola, skola och hemtjänst ska bokslutsreglering ske vid volymförändringar.

• Inom vinterväghållning ska bokslutsreglering ske vid avvikelse av faktisk kostnad gentemot ett genomsnitt för de tre senaste åren.

• Bokslutsregleringarna sker i enlighet med de regler som anges i Budget 2014, plan 2015 – 2016.

(11)

Kvalitet

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Kommunen deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuners och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Kort- het (KKiK). KKiK består av cirka 40 kvalitetsmått som omfattar områdena

• Din kommuns tillgänglighet

• Trygghetsaspekter i din kommun

• Din delaktighet och kommunens information

• Din kommuns effektivitet

• Din kommun som samhällsbyggare

Resultaten tas fram på samma sätt av alla kommuner (för närvarande ca 200 kommuner) som deltar i projektet. Därför blir det möjligt att jämföra Heby kommuns resultat med andra kommuners. Eftersom resultaten redovisas varje år går det också att jämföra utvecklingen över tiden. Resultatet kan användas i medborgardialogen och i styrning, ledning och verksamhetsutveckling.

Kommunens starka sidor

Trygghet

Tillgänglighet/svar via e-post Nöjdhet med äldreomsorgen

Låg andel av befolkningen som erhåller försörjningsstöd, Miljöarbetet

Förvärvsfrekvens

Kommunens utvecklingsområden

Väntetid till förskola

Medborgarnas inflytande

Gymnasieelever som fullföljer gymnasiet Kostnad för särskilt boende

Kostnad för grundskolan Nationella prov i årskurs 3 Sjukpenningtalet

Nöjdhet med att bo i kommunen

Kvalitetsnätverk Bergslagen

Kvalitetsnätverk Bergslagen har fortsatt att arbete med att utforma hjälpmedel till analysarbete.

Nätverket deltar också sedan våren 2013 i ett större kvalitetsnätverk, som har i uppgift att ta fram nyckeltal för kommunstyrelseförvaltning.

Synpunkts- och klagomålshantering

Under tiden 1 januari till och med 31 augusti 2013 har inkommit (18) klagomål och ett

förbättringsförslag. Sex av klagomålen rör skötsel av utemiljö. Fyra av den rör sophanteringen. Två rör brister i information på hemsidan, två barnomsorgen, ett hemtjänst och ett fritidsverksamheten. Hälften av de inkomna klagomålen har besvarats inom utlovad tid. Således är fortfarande det största

förbättringsområdet att besvara klagomålen i tid.

Medarbetarundersökning

Under våren 2013 har den tredje medarbetarundersökningen genomförts; även denna gång i enkätform.

Ungefär 53 % av den tillfrågade personalen har besvarat enkäten.

För första gången finns frågor om Hållbart Medarbetarindex (HME) med i enkäten. Det är frågor som tagits fram av Rådet för kommunala analyser (RKA) tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i syfte att vara jämförbara med andra kommuner. Heby kommuns totalindex är 79 (av 100 möjliga) jämfört med de kommuner som hittills lämnat in resultat, som är 78.

(12)

I jämförelse med medarbetarundersökning 2011 är resultatet i årets undersökning generellt bättre.

Kommunfullmäktige beslutar

• Kvalitetsmåtten i Kommunens Kvalitet i Korthet används för styrning och verksamhetsutveckling och följs upp i samband med Årsredovisning 2014.

(13)

Inriktningar

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Inriktningar för beredningen för skolfrågor:

- Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa.

- Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt.

- Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling.

- Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa.

Inriktningar för miljö- och byggnämnden:

- Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande.

- Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna.

- Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet.

Inriktningar för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor

- ska ligga i linje med intentionerna i Äldreplanen och Plan för arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

(14)

Taxor och avgifter

Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari 2013.

Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen, varför undantag för dessa måste göras. Andra taxor och avgifter regleras av olika index, vilket kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om. Dessa ändras då automatiskt. Undantaget gäller för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, inom äldreomsorgen, enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena.

Sociala nämnden har lämnat förslag till avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har föreslagit att renhållningstaxan inte ska höjas för 2014. Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor har föreslagit ändrade taxor för rehabiliteringsverksamheten.

En förteckning över de taxor och avgifter som kommunen tar ut och på vilken nivå i organisationen de beslutas finns i bilaga i budgetdokumentet.

Samtliga taxor och avgifter finns tillgängliga i Heby kommuns författningssamling och på kommunens hemsida www.heby.se

Kommunfullmäktige beslutar

• Taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent, med undantag för taxor och avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet, äldreomsorgen, taxor enligt alkohollagen och tobakslagen samt inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdena.

• Taxor och avgifter för tomter ska inte höjas under 2014.

• Renhållningstaxan ska inte höjas för 2014.

• Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen uppräknas med ytterligare 0,2 % av aktuellt prisbasbelopp, förutom förseningsavgift för restaurangrapport som uppräknas med ytterligare 2,5 % samt den fasta tillsynsavgiften som höjs med 700 kr.

• Taxor och avgifter för hjälpmedel ska vara:

Försäljning

Hjälpmedel Egenavgift inkl moms

Griptång 155 kr

Strumppådragare 155 kr

Stödkäpp/armbågskrycka 155 kr

Isdubb 52 kr/st

Låneavgift vid långvarigt behov

Hjälpmedel Låneavgift inkl moms

Rollator nr 1 206 kr

Rollator nr 2 52 kr/månad

Gåbord nr 1 309 kr

Gåbord nr 2 103 kr/månad

Manuell rullstol nr 1 412 kr

Manuell rullstol nr 2 103 kr/månad

Elrullstol (per styck) 113 kr/månad

(15)

• Taxor och avgifter för kortvariga lån av hjälpmedel ska vara:

Lån – särskilda hjälpmedel Pris (inkl moms)

Säng 200 kr/per påbörjad vecka

(Maxbelopp 1000 kr) Mobil lyft

• Taxe- och avgiftshöjningarna gäller från och med 1 januari 2014.

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, beredningarna och nämnderna att besluta om nivå på taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige och som inryms inom respektive kommunstyrelsens, beredningarnas och nämndernas ansvarsområde.

• Taxor och avgifter, som inte beslutas av kommunfullmäktige, höjs med tre procent såvida inte ansvarig nämnd, styrelse eller beredning beslutar något annat.

Lån Pris (inkl moms)

Rullstol

100 kr/per påbörjad vecka

(Maxbelopp 500 kr) Gåbord

Rollator Rullstolsramp Övrigt

(16)

Investeringsplan 2014-2016

Pol org Ändamål

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

Budget

2016 Totalt

Ks Teknisk plattform 2 000 1 000 3 000

Ks Trådlöst nätverk 1 000 1 000

Ks Operativsystem 1 000 1 000

Ks Hårdvara 300 300

Ks Nätverkslogik o säkerhet 300 300

Ks Webbplattform 800 800

Ks Räddningstjänst 150 150

Ks iPads till förtroendevalda 372 372

Ks Oförutsett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Ks Modifiering QlickView 70 70

Ks Förstärkt inloggning 200 400 600

Ks Logghantering 500 500

Ks IP-telefoni 0

Ks Markköp 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Ks Perrong i Vittinge 5 000 5 000

Summa 6 270 9 822 9 000 4 000 29 092

SN Inventarier (Blå huset) 64 64

Summa 0 64 0 0 64

BfÄO Inventarier 86 86

Summa 0 86 0 0 86

BfMS Utemiljö 600 100 100 100 900

BfMS Exploatering bostadsområden 2 000 2 000 2 000 6 000

BfMS G/C-väg Morgongåva*) 700 6 000 6 700

BfMS Parkeringsplatser Heby och Harbo 400 400

BfMS Trafikåtgärder Heby 200 200

BfMS Nytt verksamhetsområde Hebron**) 2 800 2 800 BfMS Utökat verksamhetsområde Huddunge 1 200 1 200 BfMS Reservvattentäkter***) 6 000 1 500 1 500 450 9 450 BfMS Reningsverk reinvestering utrustning 3 000 1 000 2 000 6 000

BfMS Driftövervakning 1 000 1 000 2 000

BfMS Reinvestering dricksvatten 500 1 000 1 500 3 000

Summa 11 600 11 400 13 600 2 050 38 650

BfSK Möbler 250 250 250 250 1 000

BfSK IT-utrustning 6 000 6 000

Summa 6 250 250 250 250 7 000

BfKF Energibesparande åtgärder 500 500

Fastighetsinventarier, elljus, bryggor 1 000 1 000

(17)

**) Nytt verksamhetsområde Hebron: 29 mars 2011 (Ks §65) beviljades igångsättningstillstånd för projektering på 200 tkr. Under 2014 sker själva anläggandet. Total investeringskostnad 3 000 tkr.

***) Reservvattentäkter: 4 december 2012 (Ks §233) beviljades igångsättningstillstånd på 5 870 tkr.

Investeringsbeloppen för åren 2014-2016 är de planerade investeringar som igångsättningstillståndet avser.

Kommunfullmäktige beslutar

• Investeringsplan i enlighet med avsnittet ’Investeringsplan´ i Budget 2014, plan 2015-2016, antas.

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna igångsättningstillstånd till Hebyfastigheter AB, Hebygårdar AB, nämnder och beredningar innan investeringsobjekt påbörjas

(18)

Anslag per styrelse, beredning och nämnd

Kommunstyrelsen och verksamhetsutskottet Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning och ledning av kommunens verksamheter samt kommunens ekonomiska förvaltning.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

• utveckling av medborgar- och brukarinflytandet

• mark- och bostadspolitik

• upprätthållande av en markberedskap

• köp och försäljning av fast egendom

• erforderlig planläggning

• bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. I detta ingår den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten samt uppdrag om att upprätta detaljplaner

• sysselsättnings- och näringslivsfrågor

• turism

• kommunens information

• kommunikationer, infrastrukturfrågor (gator, vägar, järnvägar samt IT m.m.)

• folkhälsofrågor

• tillstånd att använda kommunens vapen

• arkivmyndighet

• räddningstjänstnämnd

• krisledningsnämnd

Ansvar i övrigt

Kommunstyrelsen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Kommunstyrelsen fastställer

• Sotningstaxa

• Årsarvode till sotaren

• Räddningstjänstens externa arbete

• Tillsyn av brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor

Likaså ska kommunstyrelsen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om

verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

(19)

Policies och planer

Kommunstyrelsen styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens

författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Internkontrollplan

- Efterlevnad, information och återkoppling av beslut.

- Hur information till medborgarna kvalitetssäkras.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Verksamhetsområde

Verksamhetsutskottet ansvarar för:

• drift av kommunens samlade verksamhet, förutom myndighetsutövning som åligger annan nämnd eller beredning och förskole- och skolfrågor som åligger beredningen för skolfrågor

• handha övrig ekonomisk förvaltning samt vara anställningsmyndighet för personalen samt kommunchefen, den senare tillsammans med kommunstyrelsen

• att det inom förvaltningen finns erforderlig kompetens för utförande av de kommunalt drivna verksamheterna

• utförande av den kommunalt drivna äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, stödet till vissa funktionshindrade, socialpsykiatrin och individ- och familjeomsorgen

• utförande av den kommunalt drivna verksamheten av skolbibliotek, folkbibliotek, musikskola, allmänkulturell verksamhet samt turistfrågor samt sport- och simhallar, fritidsgårdar och övrig kommunalt driven fritidsverksamhet

• kommunal anläggning, drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra allmänna platser

• anläggning, drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar, trafikanläggningar, planteringar, och lekplatser samt kommunalt utförd avfallshantering

• utförande av förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar samt lös egendom

• budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning, medborgarkontor, kostverksamhet samt stödverksamheterna

Ansvar i övrigt

Verksamhetsutskottet har enligt kommunstyrelsens delegationsordning ansvar för att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott fastställer följande taxor och avgifter:

• Beslut om taxor och avgifter för kartor

• Beslut om torghandelstaxa

Likaså ska verksamhetsutskottet ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsutskottet har ansvar för uppföljning av den kommunalt drivna verksamheten förutom verksamheten inom förskole- och skolområdet, samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

(20)

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Effektmål

Verksamhetsutskottet styrs med effektmål som framgår av överenskommelser med beredningar och nämnder.

Policies och planer

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Internkontrollplan

- Likabehandling inom Heby kommun - LSS-kostnader

- Lokalkostnader och samarbete inom förvaltningen.

Heby kommuns finansiering 2014

Finansiering av kommunstyrelsens verksamhetsutskott sker huvudsakligen genom intäkter från de uppdrag man får från beredningar och nämnder som dokumenteras i överenskommelser.

Ekonomisk ram för kommunstyrelsen enligt fullmäktiges beslut 19 juni 2013 är

70 727

tkr.

Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan 2015-2016 (Ks och KSVU)

Information - Hemsida

Heby kommuns nuvarande hemsida skapades för ca 13 år sedan. Vid sista uppgraderingen 2009-2010, fräschades sidan upp och utseendet ändrades radikalt, men den är ändå gammal och lösningen med det aktuella publiceringsverktyget är också gammalt. Kraven på hemsidor har ökat under åren som gått och den nuvarande sidan hänger inte med längre. Med krav som 24-timmarsmyndighet, digitala signaturer och annat lever den inte upp till de krav som användarna ställer. Att skapa lösningar bara för oss och för vår sida blir mycket kostsamt och kräver, förutom själva grundarbetet, en kunnig support vilket dessutom binder oss till ett enda företag. Detta talar för en samverkan med andra kommuner.

Sedan en längre tid är sidan inte bra för användarna och inte heller ett bra arbetsredskap. Den är långsam, både att titta på och att arbeta i. Den känns inte heller stabil. Den uppfyller helt enkelt inte vad som krävs av en modern hemsida idag. Med anledning av ovanstående vidareutvecklas inte längre plattformen med ny funktionalitet. Heby kommun kommer att behöva byta plattform, både för att säkerställa

driftsäkerheten, men även för att erbjuda en modernare och bättre lösning och bättre support.

IT

Under andra halvan av 2012 gjordes en genomlysning av IT-verksamheterna i Knivsta och Heby kommun.

Bakgrunden var en eventuellt utökat samverkan som i sådant fall skulle kunna innefatta även Tierp och Älvkarleby och på sikt även stå öppet för andra kommuner. Den rapport som redogjorts för i

kommunstyrelsen visar att såväl Knivsta som Heby har en lång resa att göra innan man är redo att ingå i en utvidgad samverkan. Situationen bedöms vara särskilt allvarlig i Heby kommun. Kommunen har de senaste åren inte gjort de investeringar och förstärkningar inom driften som är nödvändig för att vara en kommun med god IT-standard. Satsningar behöver göras på såväl investeringar som på driftsidan.

(21)

jobbar för att ge skolan och förskolan det stöd de behöver. Det teknikstöd vi idag har skulle då kunna, koncentrera sig på och förbättra stödet till övriga förvaltningar.

Utöver det rent tekniska stödet saknar kärnverksamheten erforderligt stöd beträffande det trettiotal IT- baserade system som används i verksamheten. Ett stöd i systemfrågor skulle sannolikt bidra till bättre effektivitet. Kraven på att verksamheten ska ha olika system ökar hela tiden, varför ett utökat stöd inom det här området är en förutsättning för att kärnverksamheten ska hantera de krav som ställs och kommer att ställas på dem.

Politisk verksamhet

Heby kommun vill vara en kommun med framtidsambitioner och behöver därför se till att våra

förtroendevalda har tekniska lösningar som fungerar och som framförallt är användarvänliga. Att använda surfplattor exempelvis av modellen iPad skulle motsvara behoven.

Bredband - Mark- och planeringsenheten

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en förutsättning för landsbygdens fortsatta utveckling. Bredbandsfrågan blir på så sätt en viktig del i kommunens samhällsplanering. Smidiga lösningar i markfrågor är en förutsättning för att bredbandsutbyggnaden ska bli lyckad. Likaså behöver kommunen vara

understödjande till lokala utvecklingsgrupper som har för avsikt att komplettera bredbandsutbyggnaden för de delar av kommunen där marknadsintresset inte finns. Uppskattningsvis kan det handla om 20 % av kommunens alla hushåll. Goda möjligheter finns att även dessa hushåll inom några år ska få tillgång till bredband med hög överföringshastighet. Det kräver ett aktivt arbete av kommunen. Av den anledningen är det väsentligt att kommunen tillskapar resurser för att arbeta med frågan på ett strategiskt och systematiskt sätt. Därför föreslås att mark- och planeringsenheten anställer en samhällsplanerare med inriktning infrastruktur (främst bredband). Denna funktion kan med fördel delas med annan kommun, så att Heby kommun bidrar med 50 % och annan kommun med 50 %. Denna blir då kommunens ansvariga tjänstemän i alla bredbandsrelaterade frågor, såväl de interna för det redan befintliga förvaltningsnätet, men också för dialog med marknaden om tilltänkta utbyggnader, dialog med lokala utvecklingsgrupper, markägare, andra tjänstemän, politiker etc. Arbetet med bredbandsutbyggnad kan också med fördel kombineras med övrig landsbygdsutveckling.

Sammantaget innebär ovan beskrivna kommunikations-, IT- och bredbandsrelaterade frågor utökade driftskostnader motsvarande 1 900 tkr.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen ligger under kommunstyrelsens ansvar men har ingen egen verksamhet utan administrerar ekonomiska flöden. Under finansförvaltningen redovisas kostnader och intäkter som inte enkelt kan belasta verksamheten

Kommunfullmäktige beslutar

• Kommunstyrelsens anslag fastställs till 70 727tkr för år 2014

• Finansförvaltningens anslag fastställs till -4 015 tkr tkr för år 2014

(22)

Beredningen för skolfrågor Verksamhetsområde

Beredningen för skolfrågor

• är styrelse för det offentliga skolväsendet enligt skollagen (2010:800) 2 kap 2 §

• fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna Beredningen för skolfrågor ansvarar för

• förskoleklass, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

• svenskundervisning för invandrare samt uppföljnings- och utbildningsansvar för 16-20-åringar

• förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet och uppdragsutbildning

I sin verksamhet ska beredningen för skolfrågor bedöma behovet av respektive verksamhet samt verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser föräldrars, elevers och studerandes önskemål.

Ansvar i övrigt

Beredningen för skolfrågor har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Beredningen för skolfrågor fastställer

• Taxor och avgifter för lovfritids

• Taxor och avgifter för pedagogisk lunch

Likaså ska beredningen för skolfrågor ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Beredningen för skolfrågor har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Inriktningar för beredningen för skolfrågor:

- Skolorna i Heby kommun ska vara bland landets bästa.

- Individuella behov. Varje barn/elev ska erbjudas en förskola och skola som utgår från varje individs behov, för att därigenom ges möjlighet att utvecklas på absolut bästa sätt.

- Stimulera nyfikenhet. Varje barn/elev ska erbjudas en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling.

- Glädje och trygghet. Varje barn/elev har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och

(23)

Policies och planer

Beredningen för skolfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är

kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Internkontrollplan

Hur sker kvalitetssäkring av undervisningen

Får barn i behov av särskilt stöd det stöd man har behov av.

Rätt underlag för budget, vilka rutiner finns för att ta fram underlaget till kommande års budget?

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut 19 juni 2013 är

311 972

tkr.

Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan 2015-2016

Insatser för att höja statusen för läraryrket och för att förbättra studieresultaten kommer att prioriteras.

Satsningen på IT-stöd i utbildningen fortsätter.

Förskole- och skolpengen ändras till förmån för de mindre barnen inom förskolan och pedagogisk omsorg.

I samband med detta justeras också åldersindelningen för pengen så att barnen i åldrarna 1-2 år får den högsta tilldelningen av medel.

Enligt regeringsbeslut ska timplanen för matematik utökas. Regeringen kompenserar kommunerna med utökat generellt statsbidrag.

Med anledning av viss ombyggnation inomhus och i utemiljön vid förskolan i Harbo kommer hyreshöjning att ske.

Under hela perioden 2014 - 2016 kommer smärre volymförändringar att ske mellan de olika åldersgrupperna. Barnen i förskoleåldern blir fler och eleverna i grundskolan blir färre. Antalet gymnasieelever kommer dock att minska med cirka 100 under planperioden.

Kommunfullmäktige beslutar

• Beredningen för skolfrågors anslag fastställs till 311 972tkr för år 2014

• Förskole- och skolpengen inklusive administrativa kostnader ska uppgå till nedanstående belopp per barn och år:

Förskola 1-2 år 113 730 kr

Förskola 3-5 år 87 472 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år 71 771 kr Pedagogisk omsorg 3-5 år 55 200 kr Skolbarnomsorg 6-12 år 26 857 kr

Förskoleklass 57 306 kr

Skola årskurs 1 - 3 76 088 kr

Skola årskurs 4 - 6 90 921 kr

Skola årskurs 7 - 9 99 126 kr

(24)

Beredningen för kultur- och fritidsfrågor Verksamhetsområde

Beredningen ansvarar för:

• den kommunala kulturverksamheten

• att förvalta kommunens kulturella verksamhet donerad egendom såsom samlingar och konstverk

• fördelning av kommunala bidrag inom kultur- och fritidsområdet

• skolbiblioteksverksamheten och folkbiblioteksverksamheten

• kommunal musikskola

• fritidsfrågor

Ansvar i övrigt

Beredningen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Beredningen fastställer

• Taxor och avgifter för musikskoleverksamhet

Likaså ska beredningen ansvara för debiteringen av de avgifter som utgår med stöd av dessa taxor samt av fullmäktige fastställda taxor inom verksamhetsområdet.

Beredningen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Effektmål

Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning.

Policies och planer

Beredningen för kultur- och fritidsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Internkontrollplan

Beredningen för kultur- och fritidsfrågor kommer att besluta om kontrollplan i samband med beslut om detaljbudget 2014.

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut

26 047

tkr.

(25)

Kommunfullmäktige beslutar

• Beredningen för kultur- och fritidsfrågors anslag fastställs till 26 397 tkr för år 2014.

(26)

Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor Verksamhetsområde

Det åligger beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor att ansvara för

• anläggningar, utbyggnad, förvaltning av kommunens gator, vägar, parker och andra allmänna platser, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar

• avfallshanteringen samt vatten och avlopp i kommunen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen

• gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

• att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och vattenområdet med undantag av de ärenden som handläggs av miljö- och byggnämnden

• att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområde enligt 7 kapitlet miljöbalken som är påkallade

• förvaltningen av skyddsområde enligt 7 kapitlet miljöbalken i den mån den uppgiften inte lagts på annan

• besluta om bidrag till enskild väghållning

• att fastställa namn på gator, parker, institutioner m.m.

Ansvar i övrigt

Beredningen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Beredningen fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Beredningen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Effektmål

Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning.

Policies och planer

Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i

(27)

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut

11 100

tkr.

Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan 2015-2016

Dagvattenhanteringen har tidigare varit ett åtagande för VA-verksamheten. Det ansvaret överförs till gatuverksamheten, varför det kommer att uppstå kommunala kostnader för detta.

När det gäller nedlagda kommunala deponier ansvarar kommunerna för att undersöka dem och bedöma deras risker. Att inte åtgärda deponier kan leda till förorenat grundvatten. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har beslutat att välja en deponi att åtgärda/besluta om för varje år. Den deponi man finner behöver åtgärdas först är Molnebodeponin.

Skulle man besluta om att anlägga gatubelysning längs med den nya g/c-vägen mellan Morgongåva och Heby, stiger investeringskostnaden, vilket medför en ökad driftkostnad i form av ränta och avskrivning.

Naturvården har utvecklats i kommunen genom samarbete med Upplandsstiftelsen, genom skötsel av utemiljöer och det miljöstrategiska arbetet. Heby kommun äger sedan 2006 ett stort område på Östahalvön, där bland annat naturreservaten Ingbo källor och Östa ingår. Kommunen är förvaltare av reservaten vilket innebär att kommunen ansvarar för att de sköts enligt respektive skötselplan. De anläggningar som ska underhållas är sådana för friluftsliv (leder, spänger, bryggor, toaletter, grillplatser, stränder med mera). Naturvården tillförs nu ytterligare resurser att användas främst i Östa.

Vid exploatering av nya bostäder krävs medel för att täcka de investeringskostnader som görs, vilka medför ökade driftskostnader för räntor och avskrivningar.

Kommunfullmäktige beslutar

• Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågors anslag fastställs till 11 100 tkr för år 2014.

(28)

Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor Verksamhetsområde

Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor ansvarar för

• beslut om hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, avlastning, korttidsboende, matdistribution, färdtjänst, riksfärdtjänst, boende för äldre

• beslut om stöd i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

• uppgiften som sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för

• att tillgodose brukarnas behov av tekniska hjälpmedel i både ordinära och särskilda boendeformer

• att tillgodose behovet av boende, boendestöd, socialt stöd, dagverksamhet och sysselsättning samt övriga stödinsatser för psykiskt funktionshindrade

Ansvar i övrigt

Beredningen har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Beredningen fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Beredningen har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Inriktningar för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor

- ska ligga i linje med intentionerna i Äldreplanen och Plan för arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Effektmål

Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning.

Policies och planer

Beredningen för äldre- och omsorgsfrågor styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Internkontrollplan

(29)

Inom hemtjänsten sker en kontinuerlig ökning av beviljade timmar. Även inom hälso- och sjukvården ökar volymerna. LSS-verksamheten utökas på grund av volymökningar avseende gruppbostad, daglig

verksamhet, kommunal personlig assistans samt korttidsvistelse för ungdomar över 12 år. Minskning görs för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken med anledning av kommande

entreprenadupphandling.

I enlighet med vad som framkommit i Framtidens Äldreomsorg (FÄO) bör utvecklingen av aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder för äldre påbörjas.

Kommentarer till förändringar utöver de som gjorts budgetåret 2014, som påverkar planperioden 2015-2016.

Ytterligare volymökningar avseende ordinärt boende äldreomsorg, hemtjänst, beräknas ge en

kostnadsökning med 25 %. Volymökningen för hälso- och sjukvård beräknas öka kostnaderna med 20 %.

Inom särskilt boende äldreomsorg bedöms antalet brukare med demenssjukdom öka med 8 %, vilket medför behov av personalförstärkning utifrån de nya riktlinjer för bemanning som börjar gälla 2015. År 2016 förväntas 11 nya brukare vara i behov av Daglig verksamhet enligt LSS.

Kommunfullmäktige beslutar

• Beredningen för äldre- och omsorgsfrågors anslag fastställs till 202 988 tkr för år 2014.

• Ersättning för utförd hemtjänsttimme räknas upp med 1,45 % från och med 1 januari 2014

(30)

Sociala nämnden Verksamhetsområde

Sociala nämnden beslutar

• i ärenden om myndighetsutövning Sociala nämnden ska ansvara för

• att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall, lag om psykisk tvångsvård och i övrigt vad som sägs i lag om socialnämnd, med undantag för ärenden som åligger beredningen för äldre- och omsorgsfrågor

• flyktingverksamheten

• parkeringstillstånd

Ansvar i övrigt

Sociala nämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Sociala nämnden fastställer för närvarande inga egna taxor och avgifter.

Sociala nämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Effektmål

Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning.

Policies och planer

Sociala nämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens

författningssamling och på www.heby.se samt i förteckning som bilaga i budgetdokumentet.

Internkontrollplan

Sociala nämnden kommer att besluta om kontrollplan i samband med beslut om detaljbudget 2014.

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut

61 194

tkr

Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan 2015-2016

Antalet anmälningar/ansökningar avseende vård för missbrukare ökar och antalet insatser per person är

(31)

- Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

- Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

Tidigare har projektmedel beviljats under flera år från Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. För 2013 har Heby kommun inte beviljats några projektmedel.

Det har kommit Ny föreskrift och allmänt råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2012:11) avseende barn och unga, som gäller socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Den innefattar detaljreglerade krav på vad socialtjänsten ska utföra som till esempel rutiner inom det systematiska kvalitetsarbetet, planering, egenkontroll och kompetens, samt

utredningar/bedömningar och råd och stöd och annan hjälp under och efter vårdtiden.

Ett nytt allmänt råd har börjat gälla under året avseende socialnämndens ansvar för frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barnperspektivet förstärks och anmälnings-plikten förtydligas och återkoppling till anmälare lagregleras.

Förstärkning krävs av insatser från familjehemssekreterare och socialsekreterare med ansvar för uppföljning av placerade barn. Lagändringen och föreskriften medför också ett ökat behov av daglig arbetsledning.

Stig-projektet har med gott resultat bedrivits under åren 2011-2012 med finansiering från Samordningsförbundet. Målgruppen har varit personer mellan 18 och 29 år som står långt från

arbetsmarknaden och där det krävs insatser från minst två av de berörda parterna.I projektet har Heby kommun, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget deltagit. Arbetet fortsätter under 2013, Stig II, med fortsatta medel från Samordningsförbundet och arbetsförmedlingen och med en utökning av målgruppen upp till 55 år. Den metod som utvecklats har efter utvärdering visat sig ge resultat för den enskilde och har på så sätt minskat kommunens kostnader för försörjningsstöd. Metoden bör därför implementeras i ordinarie verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar

• Sociala nämndens anslag fastställs till 61 194 tkr för år 2014.

(32)

Miljö- och byggnämnden Verksamhetsområde

Miljö- och byggnämnden beslutar

• i ärenden om myndighetsutövning Miljö- och byggnämnden ska ansvara för

• att fullgöra kommunens myndighetsutövning beträffande byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst, vissa trafikfrågor samt bostadsanpassningsbidrag.

• den lantmäteriskyldighet som åligger kommunen

• att följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende

• att avge yttranden enligt alkohollagen

Ansvar i övrigt

Miljö- och byggnämnden har enligt reglemente bemyndigande från kommunfullmäktige att fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt.

Miljö- och byggnämnden fastställer

• Taxa för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

Miljö- och byggnämnden har ansvar för finansiering, målformulering och uppföljning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

Inriktningar

Centrala inriktningar för 2014

- Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun.

- Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet, inflytande och valfrihet.

- Heby kommun ska ha en god ekonomisk hushållning med hållbar utveckling.

- Heby kommun ska vara en attraktiv kommun för medborgare, företagare och anställda att leva, bo och verka i.

Inriktningar för miljö- och byggnämnden:

- Kommunen ska vara serviceinriktad och rättssäker i sin myndighetsutövning med snabb handläggning och gott bemötande.

- Myndighetsnämndernas beslut ska ha en sådan kvalitet att de står sig i besvärsinstanserna.

- Heby kommun ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av företagsklimatet.

Effektmål

Effektmål antas av respektive nämnd/kommunstyrelsen och beredning.

Policies och planer

Miljö- och byggnämnden styrs av styrdokument antagna av fullmäktige som dels är kommunövergripande och dels är verksamhetsspecifika. Aktuella policies och planer finns tillgängliga i kommunens

(33)

Planerade verksamhetsförändringar 2014, plan 2015-2016

Bidraget för bostadsanpassning är behovsprövat. Personer som har rätt till sådant bidrag skall få det och kan inte nekas på grund av brist på medel.

Kommunfullmäktige beslutar

• Miljö- och byggnämndens anslag fastställs till 6 739 tkr för år 2014.

(34)

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val. År 2014 kommer både val till EU-parlamentet och allmänna val att genomföras vid två olika tillfällen varför behov av ökat anslag om 185 tkr.

Ekonomisk ram enligt fullmäktiges beslut

191

tkr.

Kommunfullmäktige beslutar

• Valnämndens anslag fastställs till 376 tkr för år 2014.

(35)

Fastighetskoncernen

Alla kommunalt ägda fastigheter och lokaler för kommunal verksamhet har sedan 2004 förts över till Hebyfastigheter AB, som är moderbolag och äger kommunens verksamhetslokaler. Samtidigt har kommunens bostadsföretag, Hebygårdar AB, som äger kommunens hyres- och bostadsfastigheter, blivit dotterbolag till Hebyfastigheter AB.

Hebyfastigheter AB ska som en del av kommunkoncernen och utifrån ägardirektiv säkerställa ett långsiktigt och stabilt ägande av fastigheter och lokaler för kommunalt finansierad verksamhet. Det innebär att Hebyfastigheter AB ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är viktiga för Heby kommuns verksamheter och erbjuda kommunalt finansierad verksamhet lokaler av god kvalitet till konkurrenskraftiga hyror. Det innebär också att Hebyfastigheter ska agera och uppfattas som en långsiktig och affärsmässig fastighetsägare som bedriver sin verksamhet på affärsmässig grund.

Affärsmässighet innebär att bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott.

Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt avkastning på det egna kapitalet.

Styrning

Hebyfastigeter AB och Hebygårdar AB styrs av ägardirektiv för respektive bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår ge kompletterande ägaruppdrag.

Avkastningskrav, borgensavgift och soliditet

Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2014 ska uppgå till 1 mnkr. Hebygårdar AB ska ge en avkastning på det justerade egna kapital som enligt årsredovisningen i genomsnitt funnits i bolaget. Avkastningen ska beräknas som vinsten efter finansiella poster exklusive resultat ifrån fastighetsförsäljningar, och minst motsvara den genomsnittliga räntan under året på en 10-årig statsobligation med ett tillägg om två procent.

Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,15%. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till för Hebygårdar AB minst 20 % och för Hebyfastigheter AB till minst 25 %.

Kommunfullmäktige beslutar

• Avkastningen i Hebyfastigheter AB för 2014 ska uppgå till 1 mnkr.

• Hebygårdar AB ska ge en avkastning på det justerade egna kapital som enligt årsredovisningen i genomsnitt funnits i bolaget. Avkastningen ska beräknas som vinsten efter finansiella poster exklusive resultat ifrån fastighetsförsäljningar, och minst motsvara den genomsnittliga räntan under året på en 10-årig statsobligation med ett tillägg om två procent.

• Borgensavgift för lån ska uppgå till 0,15%.

• Soliditeten ska långsiktigt uppgå till för Hebygårdar AB minst 20 % och för Hebyfastigheter AB till minst 25 %.

References

Related documents

Bestyrkt avskrift av handling 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme Bestyrkt kopia av allmän handling 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor... Digital

Grupp 2: Övriga föreningar från Skövde kommun och idrottsförbund med säte i Skövde Grupp 3: Föreningar och idrottsförbund från andra kommuner och företag som hyr lokaler

Bergslagens Räddningstjänst har möjlighet att göra tillsyn på alla objekt inom förbundets geografiska område där det bedöms finnas ett behov. För varje tillsyn debiteras

Annan person än artist, tekniker eller övrig personal knuten till arrangemanget äger inte tillträde till

Avgiften för hemservice får enligt Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 § vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.. Den sammanlagda summan

Taxan gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och bestämmelser meddelade med stöd av strålskyddslagen.

moms Nytt tillstånd 2 eller flera cisterner 8 608 kr exkl. moms Förnyat tillstånd 2 eller flera cisterner 4 972

10.4 För åläggande att städa upp ett nedskräpat område, för meddelande av beslut i enskilda fall och för föreläggande att vidta åtgärder vid överträdelser eller