Mq i korthet Historik MQ Kundklubb REVISIONS berättelse Ledning... 75

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 / 2 0 1 3

(2)

M q I kO RthE t ...4

ÅR E t I kO RthE t ...5

VD - O R D ...6

MÅl O c h StR atEG I ...8

hIStO R Ik ...1 0 VER kSaMhE tEN ...12

VäR D EkEDjaN ...16

M q kuND klub b ...2 1 M q Sh O p O NlINE ...2 1 hÅllbaR ut VEc klIN G ...2 2 MEDaR b E taR E ...24

ak tIEN ...26

Fö RValtNIN GSb ER ät tElSE ...30

R appO Rt öVER tOtalR ESultat – kO N c ER NEN ...3 4 bal aNSR äkNIN G – kO N c ER NEN ...35

R appO Rt öVER Fö R äND R IN GaR I EG E t k apItal – kO N c ER NEN ...3 6 k aS SaFlö D ESaNalyS – kO N c ER NEN ...37

R ESultatR äkNIN G – M O D ER bO l aG E t ...3 8 bal aNSR äkNIN G – M O D ER bO l aG E t ...39

R appO Rt öVER Fö R äND R IN GaR I EG E t k apItal – M O D ER bO l aG E t...4 0 k aS SaFlö D ESaNalyS – M O D ER bO l aG E t ...41

N OtER – tIll D E FINaNSIEll a R appO RtER Na ...42

R E VISIO NS b ER ät tElSE ...72

St yR ElSE O c h R E VISO R ER ...74

lED NIN G ...75

bO l aGS St yR NIN GSR appO Rt ...76

R E VISO RSy t tR aND E öVER bO l aGS St yR NIN GSR appO RtEN ...81

FlER ÅRSöVERSIk t ...82

D EFINItIO NER ...8 4 ÅRS StäMMa ...85

Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30–71

I N N E h Å l l

(3)

M q I k O R t h E t

Å R E t I k O R t h E t

SIFFROR

• Nettoomsättningen uppgick till 1 463 MSEk (1 534), en minskning med 4,6 procent.

• bruttomarginalen uppgick till 55,3 procent (55,6).

• Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEk (98), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent (6,4).

• periodens resultat efter skatt uppgick till 62 MSEk (61), vilket motsvarar 1,79 SEk (1,75) per aktie efter utspädning.

• kassaflödet från den löpande verksamheten var 57 MSEk (103).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,39 SEk (0,87) per aktie, vilket motsvarar 50 procent av årets resultat efter skatt exklusive uppskjuten skatteintäkt.

häNDElSER

• Året präglades av en generellt svagare marknad vilket påverkade Mq liksom många andra varumärkeskedjor och klädföretag negativt. Mqs försäljning i jämförbara butiker minskade med 7,4 procent, vilket kan jämföras med marknadens nedgång för samma period på 0,4 procent enligt huI.

• under det första kvartalet öppnades tre nya butiker, i karlskoga, Emporia (Malmö) samt jessheim, Norge. under det tredje kvartalet öppnades ytterligare tre nya butiker, i Stockholm Globen, Stockholm hornstull samt Oskarshamn.

I fjärde kvartalet öppnades en ny butik i Västervik medan en butik stängdes i Skien, Norge. butiken i täby centrum har moderniserats och omlokaliserats till större yta.

• Ett antal svenska och nordiska institutioner samt jaller klädcenter ab investerade i Mq sedan capMan avslutat sitt långvariga engagemang i Mq i linje med sin investe- ringspolicy.

• christina Ståhl tillträdde som ny VD i augusti 2013.

• De externa varumärkena Flippa k, Whyred och Elvine lanserades i Mqs butiker.

Mq erbjuder mode till modeintresserade kvinnor och män. En mix av externa och egna varumärken möter kun- dens behov av ett samlat och utvalt sortiment med hög modegrad. Starka externa varumärken ger en spets till Mqs modeposition, vilket under året ledde till att Mqs sortiment förstärktes med Filippa k, Whyred och Elvine.

Mq har ända sedan kedjan startade 1957 spelat en roll för svenska konsumenters intresse för mode. kedjan har utvecklats från ett samarbete mellan enskilt ägda modebutiker till dagens mångfilialkedja, där ett starkt varumärke, hög modegrad och servicekunniga säljare är framgångsfaktorer. Sedan 2010 är Mq ett publikt bolag noterat på NaSDaq OMX Stockholm.

I Sverige är Mq den geografiskt mest spridda va- rumärkesdestinationen för mode. Sedan 2010 finns Mq även i Norge. totalt har Mq-kedjan 122 butiker, varav

fem i Norge. butikskonceptet är anpassningsbart och Mq har etableringar i både större och mindre städer, fördelat på såväl centrumlägen som handelsområden.

E-handel, Mq Shop Online, etablerades 2010 och har en positiv utveckling avseende både försäljning och lönsamhet. butiker och e-handel verkar integrerat med varandra, vilket stärker Mqs närvaro och tillgänglighet som ledande varumärkesdestination.

Mq är den andra största modeaktören för män på den svenska marknaden, och den sjätte största för kvinnor. Drygt en halv miljon kunder är medlemmar i Mq kundklubb.

Mqs unika modeposition ska vårdas och stärkas på ett sätt som svarar upp emot varje säsongs modetren- der för kvinnor och män med ett aktivt och socialt liv.

NE t tOOMSät tNING/

RöRElSEMaRGINal

MSEk %

2 000 16,0

1 500 12,0

1 000 8,0

500 4,0

0 0,0

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

jäMFöRbaR FöRSäl jNING pER k VaRtal 2012 /2013

Nettoomsättning, MSEk

Mq

Rörelsemarginal, %

huI

12/13 11/12 10/11 09/10

Nettoomsättning, MSEk 1 463 1 534 1 487 1 435

bruttomarginal, % 55,3 55,6 57,3 57,9

Rörelseresultat, MSEk 50 98 121 145

Rörelsemarginal, % 3,4 6,4 8,1 10,1

Resultat efter skatt, MSEk 62 61 77 72

Resultat per aktie efter utspädning, SEk 1,79 1,75 2,19 2,86

Räntebärande nettoskuld/EbItDa, ggr 3,5 2,2 1,9 1,9

Soliditet, % 50 50 50 48

Eget kapital, MSEk 872 834 827 786

antal butiker, slutet av perioden 122 116 113 106

antal medarbetare 645 719 657 624

antal utestående aktier, st 35 156 507 35 156 507 35 156 507 35 156 507

FöRSäl jNINGS- FöRDElNING DaM/hERR

Dam herr

48% 52%

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Q1 Q2 Q3 Q4

4 5

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3 M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3

(4)

Mq har en unik modeposition med bärkraft i både mindre och större städer. Ett samlat utvalt sortiment med varumärken som ligger rätt i trenden, med rätt pris och kvalitet, efterfrågas av breda konsumentgrupper.

Men Mq som varumärkesdestination behöver stärkas.

Försäljning och resultat 2012/2013 avspeglar inte Mqs fulla potential.

jag tillträdde som vd för Mq den 19 augusti 2013 när endast två veckor av räkenskapsåret återstod.

Det gamla året avslutades och det nya räkenskapsåret inleddes med att initiera och presentera ett kraftfullt åtgärdsprogram, utifrån Mqs identifierade potential som modeauktoritet med stor geografisk spridning i Sverige.

Åtgärdsprogrammet, inklusive ett besparingsprogram, presenterades i samband med Mqs bokslutskommuniké den 9 oktober.

arbetet inriktas på att steg för steg vända Mqs utveckling i en mer positiv riktning för att nå målet att vara den ledande varumärkeskedjan i Norden.

under 2012/2013 sjönk Mqs försäljning under samtliga fyra kvartal. Nettoomsättningen under året minskade med –4,6 procent totalt, och för jämförbara butiker med –7,4 procent. bruttomarginalen försvagades under året som en följd av fler kampanjer och ökad reaförsäljning, samt en negativ valutaeffekt. till en del kompenserades detta genom att försäljningen av det nya höstsortimentet kom igång bra under augusti. Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEk (98), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent (6,4).

Det går inte att vara nöjd med det gångna räkenskaps- året. Mq har inte lyckats förmedla ett tillräckligt tydligt erbjudande till kunderna. andra aktörer har utvecklats bättre, även om den svenska klädhandeln som helhet har backat.

Som första åtgärd ska Mq få ökat kostnadsfokus.

Ett nytt besparingsprogram har sjösatts. Den externa marknadsföringen minskas. kedjans centrala funktioner effektiviseras och nedbemanning sker. lokalkostnader och övriga omkostnader sänks. totalt ska kostnaderna minskas med 50 MSEk under räkenskapsåret 2013-2014.

För att möta konkurrens och utveckla Mq som varumärkesdestination för fler kunder, krävs samtidigt en rad åtgärder som tydliggör Mqs erbjudande och driver försäljning. butikerna förstärks som främsta kanal för att generera försäljning och stärka varumärket Mq.

Det finns en unik modeposition att utveckla genom att tillföra starka varumärken som ligger rätt i pris och trend.

Mqs samlade erbjudande ska upplevas som utvalt, väldefinierat och kommersiellt. Externa varumärken, där vi har tillfört bland andra Filippa k, Whyred och Elvine, samt egna varumärken ska stå för bredd och djup på ett sätt som tilltalar modeintresserade kunder.

För att skapa förtroende för Mq som bästa varumär- kesdestination behöver sortimentet hela tiden utvecklas och förädlas. Varje varumärke, externt eller eget, utvärde- ras och ses över löpande för att säkra att såväl produkter som varumärke tillför vad som eftersträvas. Mq ska stå för en helhet som på både kort och lång sikt stärker mode- kundernas tillit.

Försäljningen får stöd av välutvecklade butiker.

kompetent servicekunnig personal stärker kunden i sitt val och finns tillgänglig när kunderna vill shoppa. tydlig varumärkeskommunikation kombineras med kommunika- tion i butiken som underlättar för kunden.

Mqs arbete med att genomföra besparingar och effektiviseringar samt nödvändiga förbättringar löper enligt plan. En viktig del är att tillföra ett nytt tydligt ledarskap där målen är gemensamma och alla medarbetare i kedjan ser sin roll för att stärka Mq sett ur både kund- och aktie- ägarperspektiv. Mq ska vara en attraktiv arbetsplats i modebranschen.

Sverige är huvudmarknad och Norge en i hög grad ut- vecklingsbar tillväxtmarknad. tillgängligheten för kunderna är en framgångsfaktor. lokalytor och lägen ses över i syfte att nå bästa position på varje ort för Mqs erbjudan- de. En väl fungerande e-handel som ytterligare integreras med butiksnätet skapar nya försäljningsmöjligheter.

Mq ska stärkas steg för steg. Räkenskapsåret 2013/2014 är året då vi ska göra det möjligt.

V D - O R D

Christina Ståhl VD och koncernchef VD - orD

(5)

M Å l O c h S t R at E G I

aFFäRSIDÉ

att till män och kvinnor med intresse för mode erbjuda varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker.

Mq är en helintegrerad varumärkeskedja som erbjuder en mix av egna och externa varumärken till modeintresse- rade män och kvinnor med den mentala åldern 30–40 år.

VISION

Mq ska bli den ledande varumärkeskedjan i Norden.

Mq-kedjan är, efter mer än femtio år på den svenska marknaden, en väletablerad kedja med ett rikstäckande butiksnät – med fortsatt tillväxtpotential på både befint- liga och nya marknader. Sedan hösten 2010 finns Mq även representerat i Norge.

FINaNSIEll a MÅl

Mq har följande finansiella mål, antagna av styrelsen den 25 mars 2010:

• Den årliga nettoomsättningstillväxten ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel.

under verksamhetsåret 2012/2013 minskade Mq sin omsättning med 4,6 procent (3,2).

• Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till minst 12 procent över en konjunkturcykel.

Rörelsemarginalen för helåret 2012/2013 uppgick till 3,4 procent (6,4).

• Varulagret ska ej överstiga 11,5 procent av omsätt- ningen de tolv senaste månaderna.

Varulagrets andel av omsättningen för 2012/2013 var på samma nivå som året innan; 15,4 procent (15,4).

utDElNINGSpOlIcy

Styrelsens mål är att föreslå utdelningar som i genom- snitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt.

För verksamhetsåret 2012/2013 föreslår styrelsen en utdelning om 0,39 kronor (0,87) per aktie, vilket mot- svarar 50 procent av årets resultat efter skatt exklusive uppskjuten skatteintäkt.

StR atEGI

utgångspunkten i Mqs strategiska position är ett tydligt modeerbjudande i egna butiker för både män och kvin- nor. Mq har en stark profil som varumärkeskedja som är differentierad från konkurrenterna. Verksamheten bedrivs i alla led med en miljömedveten och hållbarhets- inriktad ambition. affärsmodellen, med en balanserad varumärkesmix av egna och externa varumärken inom dam- och herrmode, ger bolaget en relativt låg riskexpo- nering. Detta i kombination med inspirerande butiksex- ponering och service i butik samt stilsäker kommunika- tion ska göra att Mq kan växa med lönsamhet i flera led.

tIllVä X t I SVERIGE Nya butiker

I förhållande till många konkurrenter har Mq relativt få butiker, vilket ger utrymme att expandera butiksnätet i Sverige. Mq ser möjligheter att öppna nya butiker både på orter där Mq redan har en befintlig butik och på nya orter.

under 2012/2013 öppnades butiker i Malmö Emporia, karlskoga, Stockholm Globen, Stockholm hornstull, Oskarshamn och Västervik.

Ökande jämförbar försäljning

En ständigt förbättrad varumärkesmix och produkt- portfölj tillsammans med tydligt säljfokus ska bidra till att den jämförbara försäljningen ökar minst i nivå med marknadens tillväxt. aktiviteter för att öka lojaliteten hos den höga andel kunder som ingår i Mqs kundklubb fortsätter.

Mqs omsättning i jämförbara butiker minskade med 7,4 procent mot föregående år medan marknaden minskade med 0,4 procent enligt huI.

tIllVä X t pÅ Nya GEOGR aFISk a MaRkNaDER

Lansering på ny marknad – Norge

Med sin skalbara affärsmodell av egna och internatio- nellt välkända varumärken i det övre mellanprissegmen- tet bedöms Mqs koncept vara attraktivt att etablera på flera marknader i Norden.

potentialen för en kedja med Mqs erbjudande är stor i Norge och bedömningen är att Mq på lång sikt kan öppna 40 till 50 butiker på den norska marknaden.

Den successiva expansionen ska ske med fokus på lönsamhet.

under 2012/2013 öppnades en butik i jessheim och en butik i Skien stängdes, vilket ledde till att Mq vid årets slut hade fem butiker på den norska marknaden.

E-handel

I september 2010 lanserades Mq Shop Online med ambitionen att etablera sig i Sverige och därefter övriga Norden. E-handeln växer nu snabbt och den så kallade m-handeln (köp från mobila enheter) utvecklas i hög takt allt eftersom konsumenternas beteende förändras.

Synergieffekten mellan e-handel och en redan etablerad butikskedja är positiv eftersom struktur och de flesta funktioner redan är tillgängliga. potentialen är nu att växa på befintliga och nya marknader.

EFFEk tIVa pROcESSER Och Sk alFöRDEl aR

Ökad lokal närvaro och effektivare varuflöde Inköpskontoren i Shanghai, kina, och Dhaka, bangla- desh, etablerades i januari 2008 respektive augusti 2009 för att förbättra kontrollen av tillverkningsprocessen, minska antalet leverantörer och sänka kostnaderna genom en ökad andel inköp via de egna kontoren. pro- duktionen av Mqs egna varumärken sker i kina, övriga asien och Europa.

under 2012/2013 uppgick andelen order via egna pro- duktionskontor till knappt 80 procent (80). Mq har sedan våren 2013 egen representation i turkiet.

Kontinuerlig kostnadskontroll

Mq har de senaste åren fokuserat på bland annat kostnadskontroll vilket bidragit till betydligt lägre centrala kostnader. Den befintliga centrala serviceorganisatio- nen bedöms kunna hantera fortsatt planerad tillväxt.

under året lanserades kostnadsbesparingar som på helårsbasis medförde en besparing om 40 MSEk.

MqS aFFäRSMODEll

MäN

~50%

60 –70%

Egna varumärken

30 –40%

Externa varumärken

K viNNor

~50%

60 –70%

Egna varumärken

30 –40%

Externa varumärken

mål och str ategi

8 9

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3 M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3

(6)

1957 1961 1979 1988 1993 2006 2008 2009 2010 2013

Ett antal enskilda modebutiks- ägare samlas i Stockholm för att diskutera ett gemensamt reklamsamarbete. Mötet leder till att 25 herr- och dambutiker inleder ett samarbete som den 18 mars 1958 antar namnet De- tex AB. Huvudkontoret place- ras i de då nybyggda Hötorgs- skraporna i Stockholm.

Detex AB flyttar till Borås.

Dam- och herrsidan hade vid den här tiden olika namn på sina gemensamma profiler:

”Modegruppen” för dam och

”Man Group” för herr.

Som ett led i fördjupningen av samarbetet mellan modebutikerna runt om i landet döps Detex AB om till MAN-QviNNY AB. Under sjuttiotalet öppnar en rad MAN- och QviNNY-butiker över hela landet. Butikerna inom MAN-QviNNY AB börjar likna varandra allt mer.

MAN och QviNNY lanseras under den gemensamma pro- filen MQ. Herr- och damklä- der börjar i ökande utsträck- ning säljas i gemensamma butiker och sortimentet blir mer målgruppsanpassat.

MQ inleder en stor omorga- nisation där MQ övergår från att vara en frivillig fackhan- delskedja till att anta en mer franchiseliknande styrning.

i samband med detta rekry- teras, med stor framgång, en rad nya butiker.

i maj inträder CapMan som majoritetsägare i MQ. Samt- liga butiker köps upp och införlivas i MQ retail AB. Pro- fileringen av MQ förfinas och butikerna utvecklas till att bli än mer kundanpassade.

Huvudkontoret flyttar från Borås till Göteborg och bola- get öppnar ett inköpskontor i Shanghai, Kina.

Antalet butiker når 100 och två outletbutiker öppnar.

Ytterligare ett inköpskontor öppnar, denna gång i Dhaka, Bangladesh.

MQ-aktien noteras på NASDAQ oMX Stockholm och MQ får 4 000 nya aktieägare.

MQ lanserar kedjan i Norge med en första butik i oslo i september. MQ Shop online, e-handeln, introduceras.

MQ har 122 butiker (117 i Sverige och 5 i Norge), knappt 650 heltidsmedar- betare och över 530 000 kundklubbsmedlemmar.

(7)

V E R k S a M h E t E N

pOSItIONERING

Mq ska vara det stilsäkra alternativet för kvinnor och män med känsla och intresse för mode och säsongens trender.

Med en mix av starka externa varumärken och egna varumärken täcker Mq behovet av en varierad stil-, pris- och modegrad. Sortimentet är noga utvalt och har tagits fram för att Mqs kunder ska kunna bära sina plagg ofta och länge utifrån livsstil och behov.

Mq har sin tyngdpunkt i mellanprissegmentet, vilket placerar kvalitets- och priserbjudandet mittemellan de stora kedjornas lågpris och de mer exklusiva varumär- kena. Därmed erbjuder Mq ett prisvärt mode sett till kvalitet och urval av varumärken samt servicegrad.

Marknadsandelar

under kalenderåret 2012 ökade Mq sina marknads- andelar i Sverige enligt undersökningsföretaget Gfk.

Marknadspositionen är starkare bland män än kvinnor och uppgick 2012 till 5,2 procent (4,7) respektive 2,8 procent (2,6). bland manliga modekunder är Mq därmed den andra största aktören i Sverige. bland kvinnliga kunder är Mq den sjätte största modeaktören. total marknadsandel på den svenska klädmarknaden var 3,1 procent (3,0).

Konkurrenter

Mqs konkurrenter återfinns inom stora delar av den svenska klädhandeln samt e-handel.

Direkt konkurrens sett till sortimentsmix kommer i huvudsak från fackhandeln med mindre kedjor samt fri- stående butiker. Dessa butiker erbjuder ofta liknande el- ler samma varumärken och riktar sig till samma kundseg- ment. även varuhus är i viss utsträckning konkurrenter till Mq i det fall de erbjuder en blandning av externa varumärken till män och kvinnor. antalet varuhus med en sortimentsbredd som kan jämföras med Mqs är få.

De stora kedjorna inom lågprissegmentet erbjuder så kallade monovarumärken, där kedjans namn utgör en del av varumärket som håller lägre kvalitet samt intar en annan prisposition. Deras erbjudande är inte direkt jämförbart med Mqs, men konkurrerar om utrymmet i modekonsumenternas plånbok.

ytterligare en grupp konkurrenter är renodlade varu- märkeskedjor. Dessa har dock ett begränsat utbud och snäv geografisk spridning.

Renodlade e-handlare med modeaktörer som enbart har en webbaserad försäljningskanal ökar i antal och konkurrerar om Mqs kunder generellt då sortimen- tet är jämförbart och tillgängligt. Mq möter detta med en väl fungerande egen e-handel som är integrerad med butiksnätet i och med att e-handelskunden kan välja att hämta ut sin vara i butiken och då även kan komplettera sitt inköp.

MÅlGRupp

Mqs målgrupp är kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv med flera intressen. De är ofta modein- tresserade, men kan även ha behov av att exempelvis i sitt arbete vara klädda i enlighet med säsongens modetrender. Deras mentala ålder är mellan 30 och 40 år, medan deras verkliga ålder kan ha ett betydligt bredare spann. Stilen är gärna personlig, tydlig och rätt för sammanhanget med en naturlig öppenhet för att förändra och förädla den egna stilen utifrån professionell vägledning.

Målgruppen är central för hela Mqs verksamhet och är styrande för marknadsföring, butiksdesign samt varumärkes- och sortimentsstruktur.

Kundklubb

Mq har en bred och trogen kundkrets där många har valt att vara medlemmar i Mqs kundklubb. antal medlem- mar i kundklubben ökar och uppgick vid räkenskaps- årets slut till 530 000 (450 000). Nästan hälften av alla inköp som görs i Mqs butiker eller via Mq Shop Online görs av medlemmar i kundklubben. Generellt sett har kundklubbsmedlemmar högre genomsnittsköp än övriga kunder.

Medlemmar i kundklubben får poäng för varje köp, motsvarande en poäng för varje krona man handlar för.

bonus och förmåner uppnås utifrån samlade poäng un- der en 12-månadersperiod. Medlemskap i kundklubben är gratis. läs mer om Mq kundklubb på sidan 21.

VaRuMäRkEN

Mq hade vid räkenskapsårets slut 14 externa varumär- ken, där Filippa k, Whyred och Elvine lanserades under året. Därutöver har Mq fem egna varumärken i egen design, se vidare sid 17.

ambitionen är att utifrån varje säsong erbjuda en optimal varumärkesmix med utvalda produkter. Varje varumärke, både externa och egna, utvärderas löpande utifrån dess roll i Mqs varumärkesportfölj och övergri- pande koncept. Såväl varumärke som produkter ska motsvara de krav som Mq ställer på design och kvalitet.

Sortimentet ska som helhet erbjuda en väl avvägd kom- mersiell mix utifrån Mqs målgrupp.

Mqs egna varumärken har genom aktivt utveck- lingsarbete nått en position där de av Mqs kunder ofta uppfattas som externa, vilket innebär ett mervärde för kunden.

Mq är etablerat som varumärke och detaljhandelskedja i främst Sverige med ett geo- grafiskt väl spritt butiksnät och e-handel. Genom att erbjuda ett sortiment med externa och egna varumärken som svarar upp emot säsongens modetrender riktar sig Mq till modeintresserade kvinnor och män som lever ett aktivt och socialt liv. Mqs ambition är att med ständig förnyelse utvecklas som varumärkesdestination för modekonsu- menter, attraktiv arbetsgivare samt som aktieplacering.

Verksamhe ten

12 13

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3 M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3

(8)

varumärkesportfölj

Med 122 butiker är Mq en attraktiv och effektiv distribu- tionskanal för externa varumärken. Samarbetet med ex- terna varumärkesleverantörer ska kombinera långsiktig- het i kunderbjudandet med nödvändig nyhetsuppdatering inför varje säsong. Mq arbetar löpande med att utvärdera och se över sortimentsmixen, både avseende varumär- ken och produktinnehåll inom respektive varumärke.

på samma sätt utvärderas löpande nya starka och aktuella modevarumärken utifrån möjligheten att dessa kan förstärka Mqs varumärkesportfölj.

livsstil, kollektion och pris gäller som övergripande parametrar för Mqs samtliga varumärken, externa och egna. utifrån dessa parametrar indelas sortiment och respektive kollektion i tre stilriktningar: attitude, semi- dressat/casual samt dressat.

Prissättningsstrategi

Mq säljer prisvärt mode utifrån tre kriterier: kvalitet, urval av varumärken samt servicegrad. Externa varumär- ken är ofta positionerade i en högre prisklass inom det breda mellanprissegmentet. Mqs egna varumärken har en bredare prisstege med relativt lågt pris för enklare basplagg och pris strax under de externa varumärkena för mer konfektionerade plagg.

butIkER

Mq hade vid räkenskapsårets slut totalt 122 butiker; 117 (111) i Sverige och 5 (5) i Norge. under året har sju nya butiker öppnats, och en butik har stängts.

butiksnätet i Sverige är i stora delar väl anpassat till marknaden med lägen centralt i mindre och större städer samt i kundfrekventerade externa handelsom- råden. Möjligheter att anpassa butiksyta och optimera butiksdriften finns. Detta bedöms kunna ske med bibe- hållen eller stärkt attraktionskraft på kunderna genom att Mqs kunderbjudande blir tydligare. på mindre orter finns potential för mindre butiksytor och lägre investerings- kostnader. Mqs butiksnät uppgraderas löpande utifrån säsong och nytt sortiment för att möta marknadens förväntningar.

butikerna är Mqs viktigaste kanal för att möta kun- derna. Där tydliggörs Mqs kunderbjudande med fokus på sortiment, modekunnande och service. butikerna är bärare av varumärket så som det kommuniceras i mark- nadsföring och på webben med Mq Shop Online.

Mqs uttryck ska vara detsamma oavsett kanal.

outlets

Mq har i dag tre outlets; i Freeport utanför kungsbacka, i ullared samt i kungens kurva utanför Stockholm. Out- letförsäljning gör att Mqs butiker i större utsträckning kan sälja varor till ordinarie pris i säsong och minimera reaförsäljningen genom att en större andel av utgående plagg och prisnedsatta varor säljs via outlet.

Shop online

Mq lanserade e-handel Mq Shop Online hösten 2010.

E-handeln kompletterar butikerna och gör Mq mer när- varande och tillgängligt för kunderna. Försäljningen ökar stadigt och Mq Shop Online är en lönsam del av Mq- koncernen. E-handelsplattformen uppgraderades under 2012, vilket möjliggör en framtida internationalisering.

(9)

DESIGN Och INköp

Mqs design- och inköpsavdelning ansvarar för att forma ett attraktivt kunderbjudande av både egna och externa varumärken. Sortimentet ska bestå av ett tydligt, kom- mersiellt och konkurrenskraftigt mode baserat på Mqs varumärkesplattform och gedigen kund- och marknads- analys.

under året har en utvärdering av varumärkesportföl- jen bland annat resulterat i att Mq beslutat introducera flera starka svenska varumärken med tydlig profil i sina butiker. Filippa k, Elvine och Whyred är tre nya varumär- kessamarbeten som under hösten 2013 lanseras i Mqs butiker, vilket är ett viktigt steg mot att förstärka kedjans sortimentsportfölj. utöver det har design- och inköpsav- delningen under året sett över och ytterligare förtydligat de egna varumärkena både gällande design och kvalitet med målet att stärka positionen som varumärkessälj- ande fackhandelskedja.

Egna varumärken

Det kreativa designteamet tar tillsammans med ett team av produktchefer och mönsterkonstruktörer fram ett intressant sortiment. De ska ständigt vara uppdaterade på vad som händer i modevärlden, förbättra produkten och hela tiden se till att Mqs sortiment hamnar rätt både mode- och prismässigt.

på damsidan erbjuder Mq egna varumärken i form av Stockhlm, Zoul och 365 Sunshine. Mq ansvarar för design och produktion av bondelid och Dobber men betraktas av Mqs kunder som externa varumärken.

på herrsidan erbjuds varumärken som bläck och Emilio. även för herr designar och producerar Mq själva varumärkena bondelid och Dobber.

Externa varumärken

De externa varumärkena är en viktig del i Mqs sor- timentsmix och kompletterar Mqs interna sortiment både vad gäller stil och modegrad. Mqs mission är att erbjuda marknadens starkaste varumärken.

på damsidan erbjuder Mq varumärkena Elvine, Filippa k, G-Star, just Female, levis, Maison Scotch, peak performance och Whyred.

Externa varumärken för herr hösten 2013 är björn borg, Filippa k, G-Star, levis, lyle & Scott, Mouli, peak performance, Savvy citizen, Scotch & Soda, State of art och Whyred.

Det samlade erbjudandet

Mqs erbjudande riktar sig till både kvinnor och män där varje varumärke är tydligt och unikt positionerat i bolagets övergripande varumärkesportfölj. Mq erbjuder även accessoarer som förhöjer och kompletterar modet och erbjudandet i butik.

Sortimentet ska bestå av ett brett och varierat mode som inspirerar. på Mq ska det vara lätt för kunden att skapa en individuell och säker stil.

lOGIStIk Och VaRuFöRSöR jNING Mqs avdelning för varustyrning och -försörjning har som viktigaste uppgift att säkerställa optimal varuförsörjning till koncernens samtliga butiker, relevant andel inköp från respektive inköpsmarknad samt kontinuerligt utvärdera rätt mix av samarbetspartner inom tillverkning och transport.

Tillverkning

Med ökande tillverkningsvolymer har vikten av lokal närvaro genom egna kontor i Mqs centrala tillverknings- marknader ökat. bolaget etablerade därför helägda inköpskontor i Shanghai, kina, samt Dhaka, bangladesh, under 2008 respektive 2009.

De egna inköpskontoren har de senaste åren medfört successiva positiva effekter bland annat i form av lägre kostnader genom färre mellanhänder och lokal förhandlingskompetens. Vidare har Mq fått förbättrad kontroll både vad gäller kvalitet i produktion och efter- levnad av krav avseende corporate Social Responsibi- lity (cSR). Mq kan också se en förbättrad operationell effektivitet till följd av kortare ledtider och effektivare transporter.

Mq har ingen egen produktion utan anlitar externa tillverkare. höga krav ställs på hållbarhet i samtliga delar av bolagets verksamhet, där en stor del består i att säkerställa att arbets- och anställningsvillkor som till- lämpas av de leverantörer som Mq anlitar motsvarar de höga krav som bolaget ställer på dessa områden. För att säkerställa att ledande branschpraxis följs, är Mq sedan 2007 medlem i bScI. läs mer om detta på sidan 23.

Mqs kvalitetssäkrande arbete har förbättrats ytterligare i och med de egna inköpskontoren, dels genom den ökade lokala närvaron som de medför, dels genom att Mq med hjälp av dessa kontor kan genom- driva strategin att minska antalet produktionsenheter, vilket har gett ökad möjlighet till kontroll och förbättrad lönsamhet.

Leverantörer

Mq arbetar medvetet med att hålla nere antalet kontrakt- erade leverantörer vilket syftar till att förbättra kontrollen över produktionen. Genom att fokusera sin tillverkning kan Mq lägga större volymer per fabrik och därmed bli en viktigare kund. Det gör att Mq också på ett mer nära och långsiktigt sätt kan utveckla samarbetet och arbetssättet.

produktionen av samtliga Mqs egna varumärken sker i kina, övriga asien och Europa, med varierande ledtider till följd av geografiska avstånd och val av trans- portmedel.

Vad gäller de externa varumärkena köper Mq in befintliga kollektioner vilket innebär att varuförsörjningen är mindre komplex jämfört med processen för de egna varumärkena.

Vä R D E k E D j a N

Mqs centrala organisation ansvarar för såväl framtagande och försäljning av bolagets egna varumärken som urvalet av externa varumärken. här beskrivs de viktigaste delarna i Mqs värdekedja från design och inköp till marknadskommunikation och försäljning.

Värdekedjan

16 17

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3 M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3

(10)

varustyrning och distribution

Mq har som ambition att skapa en optimerad process, i vilken korta ledtider, ett effektivt men samtidigt flexibelt flöde av plagg till butik och försäljningsanpassade lager- nivåer både i centrallager och i butiksnätet spelar en avgörande roll. Vidare utvärderar Mq ständigt möjlig- heter att minska miljöpåverkan av det logistiska flödet, vilket kan exemplifieras av att bolaget i största möjliga utsträckning försöker begränsa antalet flygtransporter.

centrallagret i borås är navet för varuströmmar av såväl egna som externa varumärken. Ett externt logi- stikföretag ansvarar både för driften av centrallagret och merparten av leveranserna till butik. Samtliga leveranser av produkter som säljs under externa varumärken leve- reras direkt till centrallagret och administreras separat av säljande part.

För att optimera lagernivåerna i butik använder Mq ett efterfrågestyrt påfyllnadssystem, vilket innebär att endast en del av den totala ordern levereras initialt och resterande del levereras genom påfyllnadsleveranser utifrån behov. leveranser från centrallagret når butikerna inom en till två dagar, beroende på avståndet mellan den enskilda butiken och centrallagret.

MaRkNaDSkOMMuNIk atION

Mq är positionerat i fackhandelssegmentet. Mq strävar efter att differentiera sig från sina konkurrenter genom att till modeintresserade män och kvinnor erbjuda ett brett utbud av både egna och internationellt välkända varumärken med hög modegrad i attraktiva butiker med hög servicegrad.

Marknadsföring och kampanjer

Mqs position som varumärkeskedja för modeintresse- rade kvinnor och män i Sverige är väletablerad.

Med en tydlig varumärkesposition som grund låg fokus 2012/2013 på att implementera den kommunikativa platt- form och varumärkesidentitet som utmejslades under våren 2012.

Med en ny visuell identitet, ett uppdaterat sortiment och ombyggda butiker kunde vi tyd- ligare markera för marknaden och konsumen- terna att något nytt hade hänt på MQ”, säger Magnus Johansson, marknadschef.

ambitionen är att förstärka varumärkets kärnvärden och varumärken samtidigt som man vill öka tonvikten på inspiration, mode och nyheter för att bli en attraktivare shoppingdestination för både kvinnor och män.

Stor vikt har lagts på att få till en tydlig och gemen- sam identitet där kopplingen från butik till extern kom- munikation är stark.

Under hösten 2012 satsade MQ åter på Tv- reklam som bärande extern media, komplet- terat av dagspress, online samt populärpress.

Modemagasinen ger oss en naturlig modemil- jö där vi når ut till en intresserad och köpstark målgrupp”, fortsätter Magnus.

under året har sociala kanaler som Facebook och Instagram blivit allt viktigare för Mq. att kommunicera här är ett sätt att bjuda på ett mer fylligt och inspirerande innehåll med personlig avsändare, något som uppskat- tas hos bolagets följare i sociala medier.

Våren 2013 blev Mq ny officiell modepartner till Da- mernas Världs prestigefulla pris Guldknappen. En tydlig markör från Mq att vilja vara med i det svenska modets finrum och stödja, främja och hylla svensk design och svenskt mode.

Den huvudsakliga marknadsförings- och försälj- ningskanalen är dock de egna butikerna. här finns en möjlighet att löpande skapa inspiration och rätt mode- känsla för säsongen och ett snabbt nyhetsflöde – både i fönsterskyltning och inne i butik.

under våren 2013 vann Mq en rad priser och utmär- kelser, bl a för Årets kundklubb, Årets Inhouse-kampanj samt Årets Multikanal.

FöRSäl jNING

Mqs mål är att öka koncernens totala försäljning och ha en tillväxt i jämförbara enheter som överträffar markna- dens utveckling. Försäljningsavdelningens arbete foku- serar på att skapa en stark säljkultur genom försäljnings- drivande aktiviteter, tydlig målstyrning, arbetsglädje och hög kompetens.

Upplevelse i butik

Varje besök i en Mq-butik ska vara en upplevelse.

Genom att kontinuerligt mäta hur Mqs kunder uppfat- tar både utbud och service i butik får butikscheferna ett konkret verktyg som stödjer dem i deras säljledande roll och utveckling av såväl medarbetare som butik.

i våra mätningar ser vi tydligt vad det inle- dande mötet i butik betyder för att få en nöjd och återkommande kund. vi ska överträffa våra kunders förväntningar och genom ett förtroendeingivande sätt öka deras kreativitet och självkänsla. Att sälja är att visa omtanke – att vi finns där för just dem och deras behov”, säger Thérèse Elmquist, försäljningschef.

Mqs ambition är att stödja den personliga försäljningen med en inspirerande butiksmiljö som bidrar till en positiv upplevelse. Som ett led i det arbetet har butikssäljarna genomgått en utbildning i koncept och varuvisning under verksamhetsåret.

Ledarskap

En vinnande säljkultur bygger på att varje butik drivs med ett äkta affärsmannaskap baserat på Mqs värderingar, koncept och mål. Varje butikschef får stöd i sitt ledar- skap med verktyg för att löpande följa upp och analy- sera den egna butikens försäljningsmål och specifika nyckeltal samt genom dialog med Mqs servicekontor och övriga butikschefer. att uppmuntra till att nå mål och skapa arbetsglädje är viktiga faktorer för framgång.

Att ett bra arbetsklimat skapar arbetsglädje, vilket i sin tur skapar nöjda kunder, är själv- klart. Därför arbetar vi inom MQ just med att skapa det goda arbetsklimatet genom ett tydligt, rättvist och inspirerande ledarskap.

Det finns utrymme för olika personligheter hos våra ledare på MQ och vi arbetar aktivt för att inspirera fler av våra butikssäljare till att utvecklas inom koncernen”, säger Thérèse Elmquist.

Värdekedjan Värdekedjan

(11)

att vara medlem i Sveriges stilsäkraste kundklubb är både smart, inspirerande - och gratis!

Några av fördelarna med att vara med i MQ Kundklubb:

• unika medlemsutskick med erbjudanden

• poäng och bonus på alla dina köp

på Mq Shop Online (www.mq.se) är det alltid öppet och här hittar man Mqs fulla sortiment, men även några webb-exklusiva varumärken som Esprit col- lection, V ave Shoe Repair och quba & co. under mars 2013 lanserade Mq även uthämtning i butik vil- ket innebär att man kan shoppa online och få varan till valfri butik, något som har blivit väldigt populärt bland Mqs kunder. Mq har också ökat sin närvaro i sociala medier och delar dagligen med sig av nyhe- ter, inspiration och mode på främst Facebook men också Instagram, youtube och pinterest.

• Inbjudan till medlemsaktiviteter i butik, trendtips och inspiration

• Full kontroll över dina inköp och bonuspoäng på mq.se

• Fri upp- och nedläggning av byxor för våra silver- och guldkunder

Mq kundklubb blev vald till Årets kundklubb på Retail awards våren 2013.

På MQ Shop online erbjuder vi alltid:

• Fri frakt vid uthämtning i butik, eller vid köp över 800 kr

• Fria returer i butik

• 1–3 dagars leveranstid

• 14 dagars öppet köp

• betala med faktura, kort eller direktbetalning bank

M q k u N D k l u b b

M q S h O p O N l I N E

21

M q Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 / 2 0 1 2 M q Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 / 2 0 1 2

20

(12)

h Å l l b a R u t V E c k l I N G

Mq står för kvalitet och långsiktighet, vilket genomsyrar allt från hur plaggen designas och hur inköpen görs – till hur arbetet i butik sköts. Mq erbjuder mode som tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kan bäras länge.

HÅLLBAR UT VECKLING

Mqs hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden:

• En ansvarsfull produktion – kunden ska känna sig trygg i att Mqs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

• Engagerade medarbetare – Mq ska skapa rätt för- utsättningar för en inspirerande arbetsplats där med- arbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar.

läs mer om Mqs medarbetare på sidorna 24–25.

• Medvetna kunder – Mq ska erbjuda mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och kläder av en kvalitet som gör det möjligt för kunderna att använda plaggen ofta och länge för att på så sätt skona miljön.

INköp Och pRODuk tION

Mqs produktion av egna varumärken sker hos utvalda leverantörer i Europa och asien. För att säkerställa en effektiv och ansvarsfull produktion har Mq inköpskontor med egen personal i Shanghai och Dhaka. Sedan våren 2013 har Mq även lokal representation i turkiet.

För att identifiera hur Mq agerar som köpare och samar- betspartner arbetar Mq med ett Nöjd leverantörs-Index (NlI). Den första undersökningen genomfördes 2011 och under 2013 genomfördes en uppföljning där man nu inkluderade ytterligare leverantörer och marknader.

undersökningen visar hur Mq uppfattas och på vilka områden Mq kan förbättra sig, bland annat rörande kvalitet och arbetsvillkor.

lEVER aNtöRER

Målet är långsiktiga relationer och partnerskap med ett fåtal utvalda leverantörer. Mq har valt att dela in sina leverantörer i fyra nivåer baserat på produktkvalitet, efterlevnad av uppförandekod, bruttomarginal och leve- ransprecision. kategorierna är partnerleverantör, kärn- leverantör, utvecklingsleverantör och fasa ut-leverantör.

Mq strävar efter att partnerleverantörerna ska stå för en betydande del av bolagets totala inköpsvolym och arbetar aktivt för att fördjupa relationerna med dessa genom dialog och utbildningar.

uppFöl jNING Och kONtROllER Mq är sedan 2007 medlem i bScI, business Social compliance Initiative, som är ett initiativ för att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Med- lemmarna i bScI arbetar utifrån en gemensam uppför- andekod som baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International labour Organizations kärnkonventioner. uppförandekoden reglerar bland annat lagar och förordningar, barnarbete, diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmå- ner, arbetstid samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

leverantörerna kontrolleras och utvärderas dels genom externa revisioner genomförda av bScI, dels av Mq själva. Efter varje inspektion får fabrikerna en åtgärds- plan med förbättringspunkter som ska åtgärdas inom utsatt tid. Inför inspektionerna samarbetar Mq med lev- erantörerna för att ge dem möjligheten att förbättra sig.

hÅllbaR a MatERIal

Mq vill på lång sikt minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material samt öka andelen hållbar bomull, det vill säga better cotton och ekologisk bomull. hållbart odlad bomull är en prio- riterad fråga och det är ett av skälen till att Mq gått med i bcI (se nedan). Mqs ambition att förändra material- mixen av traditionella material samt öka andelen av mer hållbara material står fast.

bEt tER cOt tON INIatIVE (bcI)

Mq är sedan 2010 medlemmar i better cotton Iniative som är en intresseorganisation med inriktning på att skapa möjliga alternativ till den traditionella bomulls- odlingen. bcI utbildar bomullsodlare i hur bomull odlas med mindre vatten, kemikalier och gödningsmedel, men organisationen arbetar även för att höja den sociala standarden för bomullsodlarna. Syftet är att främja mätbara förbättringar i de centrala miljömässiga och

sociala effekterna av bomullsodlingen för att göra det mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

Medlemskapet har lett till att Mq tillsammans med flera andra kedjor i branschen driver ett projekt tillsam- mans med cotton connect för att implementera bcIs utvecklingsprogram i provinsen Gujarat i Indien. produk- ter tillverkade med better cotton har funnits i butik sedan våren 2013.

tR aNSpORtER

En av Mqs viktigaste miljömålssättningar är att minska koldioxidutsläppen till följd av varutransporter. Mq arbetar därför för att fler transporter från asien ska ske med båt istället för med flyg. Varje transport som sker med flyg ska godkännas av VD, inköpschef eller affärs- områdeschef vilket är ett sätt att få kontroll och ständigt ifrågasätta varje flyguppdrag.

läs mer om hållbarhetsarbetet i Mqs hållbarhetsredo- visning på www.mq.se/info/emenu/foretagsansvar/.

DjuRR ät tSpOlIcy

Mq stödjer djurens rättigheter och verkar för att de skall tas tillvara i alla delar av förädlingskjedjan.

Ull

Vi tar avstånd från mulesing, som är ett kirurgiskt in- grepp som utförs utan bedövnng, främst i australien, för att förhindra flugangrepp på merinofåret.

Mq har beslutat att styra inköpen mot levarantörer som kan garantera mulesing-fri merinoull och kräver därmed certifikat som visar detta.

Läder

läder i våra produkter kommer inte från djur som fötts upp för sitt skinn utan är en biprodukt från livsmedelsin- dustrin.

Dun/Fjäder

Mq tar avstånd från dun och fjäder som tagits från levande fåglar och accepterar endast dun/fjäder som tagits från avlivade fåglar som fötts upp för livsmed- elsindustrin och där detta är en biprodukt. Mq säljer endast dun- och fjäderprodukter med intyg och certifikat som garanterar att dessa inte har plockats från levande fåglar.

Päls

Mq säljer inte äkta päls och är anslutna till Fur Free al- liances program för pälsfria butikskedjor www.furfreere- tailer.com

Angora

Mq tar avstånd från den behandling som levande kaniner utsätt för i samband med plockning av angoraul- len. Mq har beslutat att tillsvidare inte producera några produkter som innehåller angoraull.

(13)

M E D a R b E ta R E

För att göra Mq till modebranschens mest attraktiva arbetsgivare måste bolaget erbjuda en arbetsplats som inspirerar, stimulerar och utmanar. Mq vill attrahera mode- intresserade medarbetare som bidrar till att göra bolaget till den stilsäkra utmanaren genom tydligt målfokus och starka företagsvärderingar.

För att bli branschens attraktivaste arbetsgivare arbetar Mq för att:

• Skapa en mål- och värderingsstyrd kultur inom företaget

• Stärka ledar- och medarbetarskapet och säkra kompetensen utifrån affärsmålen

• utveckla effektiva arbetsprocesser och optimal organisation med tydliga ansvarsområden aRbE tSMIl jö

Mq kartlägger årligen arbetsmiljön på alla avdelningar och arbetsplatser inom företaget vilket inkluderar huvudkontoret, butikerna i Sverige och Norge samt inköpskontoren i Shanghai och Dhaka. Mq har sedan kartläggningen började visat på ständiga förbättringar inom arbetsmiljön. Den senaste mätningen genomför- des i april 2013 och resulterade i en förbättring med 3 procentenheter från året innan. Målet med arbetsmiljön är att den ska vara trygg och säker för medarbetarna samt att alla ska trivas.

NöjD MEDaRbE taR-INDE X

Varje år genomför Mq en medarbetarenkät som mäter medarbetarnas upplevda arbetssituation. Mq genomför undersökningen på varje enskild avdelning och arbets- plats och mäter sju områden, bland annat ledarskap, kommunikation, utveckling och jämställdhet. Resultatet sammanställs till ett Nöjd Medarbetar-Index (NMI), där högsta index är 6,0. Den senaste mätningen genom- fördes i december 2012. Resultatet blev ett NMI på 4,9 (5,0). Enkäten visade att områdena kommunikation och utveckling backade mest medan området värderingar fick högst poäng i mätningen.

ut VEcklING

Mq lanserade under året en e-learning inom varuvisning för medarbetarna i butik, Mq VM grundutbildning. Syftet med e-learning är att öka tillgängligheten på utbildningar och därmed nå fler medarbetare och uppnå ett bättre resultat. Medarbetarna på huvudkontoret har mer indi- viduellt anpassade utbildningsinsatser utifrån målsätt- ningarna i utvecklingssamtalen. För bolagets nya chefer genomförs varje år obligatoriska utbildningsinsatser i både ledarskap och Mq-specifika ämnen. ambitionen är att alla medarbetare och chefer, varje år, ska känna att de utvecklas.

För att ta tillvara på medarbetarnas fulla potential och koppla dessa till företagets målsättningar arbetar Mq med performance Management. Mq har en samman- hållen process där utvecklingssamtal, målsättningar, handlingsplaner och kompetensutveckling kopplas till lönerevisionen. Vidare arbetar bolaget med kravprofiler för alla tjänster och intern rörlighet. under året tillsat- tes 75 procent av alla chefsrekryteringar med en intern sökande.

pERSONalOMSät tNING,

SjukFR ÅNVaRO Och jäMStällDhE t Mqs personalomsättning uppgick till 23,5 procent totalt, det är samma nivå som förra året. personalomsättningen för tjänstemän var på 25,5 procent (23,1), vilket är drygt 5 procent högre än branschsnittet enligt statistik från Svenskt Näringsliv. En förklaring till den relativt sett höga siffran är de omorganisationer som skett på huvudkon- toret vars effekt inverkat på årets siffror. I butik uppgick personalomsättningen till 21,3 procent (24,0) vilket är nästan 12 procent bättre än branschsnittet och dess- utom en förbättring mot föregående år.

Sjukfrånvaron inom Mq uppgick till 4,4 procent (4,1).

Statistik från Svenskt Näringsliv visar att sjukfrånvaron i Sverige har ökat något i förhållande till föregående år.

Mqs ambition är att vara en jämställd arbetsgiv- are där kompetens är avgörande för varje befattning.

jämställdheten mäts bland annat genom nyckeltal som visar fördelningen mellan kvinnor och män på medar- betarnivå i förhållande till chefspositioner. Ett annat nyckeltal i jämställdhetsarbetet är lönefördelningen mellan män och kvinnor. Vad gäller chefsbefattningar är andelen kvinnliga medarbetare i butik 83 procent (84) och andelen kvinnliga butikschefer är 83 procent (81).

För huvudkontoret är motsvarande siffra 70 procent (74) kvinnor och 54 procent (60) av cheferna är kvinnor. Vad gäller lönefördelningen är 83 procent av alla anställda i butiksorganisationen kvinnor och de står för 84 procent av löneandelen. Motsvarande siffra för kontoret är 70 procent andel kvinnor som står för 67 procent av löne- andelen.

MEDARBE TARE

24 25

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3 M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3

(14)

a k t I E N

ak tIEk apItal

aktiekapitalet i Mq uppgår till 3 515 651 SEk fördelat på 35 156 507 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEk per aktie.

Det finns endast ett aktieslag och samtliga aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

ak tIEhaNDEl

Sista betalkurs per den 31 augusti 2013 var 17,30 SEk, vilket gav ett börsvärde för Mq på 608 MSEk. totalt om- sattes 26 718 682 aktier under räkenskapsåret 2012/2013, motsvarande ett värde om cirka 444 MSEk. Det genom- snittliga antalet aktier omsatta per handelsdag var 107 304. kursen sjönk under året med 13,1 procent. högsta kurs som noterades under räkenskapsåret var 20,50 SEk och lägsta kurs var 13,10 SEk.

INcItaMENtSpROGR aM

Inom Mq finns ett utestående aktierelaterat incita- mentsprogram. programmet introducerades i augusti 2011 och löper under tre år och omfattade sex ledande befattningshavare och specialister inom koncernen (per den 31 augusti 2013 återstod fyra ledande befattningsha- vare) som omfattar totalt högst 525 000 aktier i bolaget (före eventuell omräkning). För mer information om incitamentsprogrammet hänvisas till bolagsstyrnings- rapporten, sidorna 76–80.

utDElNINGSpOlIcy

Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka 50 procent av årets resultat efter skatt. tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av, eventuell framtida utdel- ning kommer bland annat att vara beroende av bolagets framtida resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt.

utDElNINGSFöRSl aG

Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning för 2012/2013 om 0,39 SEk (0,87) per aktie ska utgå, motsva- rande 50 procent av årets resultat efter skatt exklusive uppskjuten skatteintäkt.

ak tIEMaRkNaDSINFORMatION

Mq eftersträvar att ge aktieägare, analytiker och andra intressenter tydlig och aktuell information. Finansiell information lämnas i första hand i årsredovisning, bok- slutskommuniké och i tre delårsrapporter.

Inför publicering av årsredovisning, bokslutskommu- niké eller delårsrapporter håller Mq en tyst period under 30 dagar där inga personliga möten med placerare eller analytiker planeras och inga kommentarer lämnas angå- ende Mqs ekonomiska utveckling.

I linje med Mqs tydliga hållbarhetsarbete kommer årsredovisningen inte att publiceras i tryckt format, men kan skickas som utskrivet pdf-dokument till de aktieä- gare som så önskar. Mqs årsredovisningar, delårsrap- porter, bokslutskommunikéer och pressmeddelanden görs tillgängliga på hemsidan. här finns även ytterligare information om bolaget, Mqs aktie och finansiell statis- tik samt möjlighet att använda en prenumerationstjänst för information från Mq.

ak tIE äGaRE

antalet aktieägare i Mq uppgick per den 31 augusti 2013 till 4 919 enligt Euroclear. Mqs tio största ägares innehav av aktier motsvarade 50,0 procent av röster och kapital i bolaget.

aNaly tIkER SOM Föl jER Mq SEb Enskilda Nicklas Fhärm carnegie Niklas Ekman Nordea Stefan Stjernholm Swedbank christian anderson

Mqs ambition är att ge aktieägare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktu- ell finansiell information i såväl återkommande rapporteringar som presentationer av verksamheten.

tIO StöRSta aktIEäGaRE pER 2013- 08-31

Antal aktier ägarandel/

röstandel, % Danske capital Sverige ab 3 597 829 10,2

jaller klädcenter ab 2 662 000 7,6

länsförsäkringar

Fondförvaltning ab 2 655 869 7,6

öresund, Investment ab 1 747 359 5,0

Nordea Investment Funds 1 588 287 4,5

DNb - carlson Fonder 1 168 740 3,3

Svenska lärarfonder 1 103 073 3,1

unionen 1 100 000 3,1

catella Fondförvaltning 992 519 2,8

handelsbanken Fonder ab

RE jpMEl 965 962 2,8

övriga 17 574 869 50,0

35 156 507 100,0

Data pER ak tIE

TSEK 12/13 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09

Resultat per aktie, SEk 1,79 1,76 2,19 2,94 1,86

Resultat per aktie, efter utspädning, SEk 1,79 1,75 2,19 2,86 1,79

Eget kapital per aktie, SEk 24,80 24,08 23,52 22,36 14,97

Eget kapital per aktie efter utspädning, SEk 24,80 24,02 23,52 23,96 14,42

antal utestående aktier, st 35 156 507 35 156 507 35 156 507 35 156 507 21 558 650 Genomsnittligt antal aktier, st 34 631 507 34 631 507 35 156 507 24 424 733 21 558 650 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 34 725 233 34 719 693 35 156 507 25 145 721 22 381 850

ak tIEk apItalE tS ut VEcklING

Tidpunkt Händelse Förändring

aktie kapital Förändring

antal aktier Aktiekapi tal

efter förändring Antal aktier efter förändring

December 2005 Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000

Maj 2006 Nyemission 1 984 000 1 984 000 2 084 000 2 084 000

Oktober 2006 Nyemission 71 865 71 865 2 155 865 2 155 865

januari 2010 Nyemission 21 100 21 100 2 176 965 2 176 965

Maj 2010 Split - 19 592 685 2 176 965 21 769 650

juni 2010 Inlösen av teckningsoptioner 138 533 1 385 330 2 315 498 23 154 980

juni 2010 kvittningsemission 900 153 9 001 527 3 215 651 32 156 507

juni 2010 Nyemission 300 000 3 000 000 3 515 651 35 156 507

Ak tien

(15)

R ä k E N S k a p E R

28 29

M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3 M Q å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 2 / 2 0 1 3

(16)

F ö R V a lt N I N G S b E R ät t E l S E

VERkSaMhE tEN

Mq-koncernen bedriver detaljhandel inom dam- och herr- konfektion på den svenska och norska marknaden. Sorti- mentet, med inriktning mot modeintresserade konsumenter, består av en mix av egna och externa varumärken.

MODERbOl aGE t

Moderbolagets nettoomsättning uppgick för räkenskaps- året till 15 MSEk (12) och rörelseresultatet uppgick till –5 MSEk (–4). Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden.

Moderbolagets verksamhet

Moderbolagets verksamhet består i att sälja management- tjänster till övriga koncernbolag samt att hantera koncer- nens långfristiga upplåning.

butIkSNätE t

butikerna är belägna från ystad i söder till luleå i norr. Mq lanserades i Norge i september 2010 och har idag fem bu- tiker belägna i Oslo, Drammen, kristiansand och jessheim.

Samtliga butiker säljer både dam- och herrsortiment. I slutet av perioden uppgick det totala antalet butiker till 122 jämfört med 116 vid samma tidpunkt året innan.

VäSENtlIGa häNDElSER uNDER ÅRE t under det första kvartalet öppnade tre nya butiker i karl- skoga, Emporia (Malmö) samt jessheim, Norge. under det tredje kvartalet öppnade tre nya butiker i Stockholm Globen, Stockholm hornstull samt Oskarshamn. I fjärde kvartalet öppnade en ny butik i Västervik medan en stängdes i Skien, Norge. butiken i täby centrum har moderniserats och omlokaliserats till större yta.

Ett antal svenska och nordiska institutioner samt jaller klädcenter ab investerade i Mq sedan capMan avslutat sitt långvariga engagemang i Mq i linje med sin investeringspoli- cy. christina Ståhl tillträdde som ny VD i augusti 2013. under det fjärde kvartalet lanserades de externa varumärkena Filippa k, Whyred och Elvine i Mqs butiker.

MaRkNaD

Nedgången i konfektionshandeln i Sverige bromsade in under fjärde kvartalet (juni 2013- augusti 2013), försälj- ningsutvecklingen var positiv och ökade med 1,2 procent.

Marknadens försäljningsutveckling för räkenskapsåret (sep- tember 2012–augusti 2013) var negativ med en nedgång om 0,4 procent (huI). totalt för året minskade Mqs försäljning i jämförbara enheter med 7,4 procent.

VäSENtlIGa häNDElSER EF tER VERkSaM- hE tSÅRE tS utGÅNG

När christina Ståhl tillträdde sin tjänst som VD utformades ett åtgärdsprogram i sju steg med fokus på säljfrämjande och kostnadsbesparande åtgärder. Ett besparingsprogram om 50 MSEk för räkenskapsåret 2013/2014 är det första steget. De kommande stegen innefattar fokus på försälj- ning, kassaflöde, sortiment, information, företagskultur och modeposition där alla är lika viktiga. Efter rapportperiodens slut valde designchef lotta lindsten att lämna Mq.

NE t tOOMSät tNING Och RESultat

koncernens nettoomsättning uppgick till 1 463 MSEk (1 534), en minskning med 4,6 procent. Dam minskade sin försäljning med 4,1 procent till 696 MSEk (726) och herr minskade med 5,2 procent till 766 MSEk (808).

bruttovinsten uppgick till 809 MSEk (853), vilket motsva- rar en bruttomarginal på 55,3 procent (55,6).

Rörelseresultatet uppgick till 50 MSEk (98), vilket mot- svarar en rörelsemarginal om 3,4 procent (6,4). planenliga avskrivningar uppgick till 38 MSEk (42). Finansnettot var –13 MSEk (–14) för räkenskapsåret. Resultat efter finansiella poster uppgick till 36 MSEk (84). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 SEk (1,75)

Styrelsen för Mq holding ab, organisationsnummer 556697-2211, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012–31 augusti 2013.

FINaNSIEll StällNING Och lIk VIDItE t koncernens balansomslutning uppgick till 1 728 MSEk jäm- fört med 1 669 MSEk vid utgången av föregående räken- skapsår. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 872 MSEk (834), vilket ger en soliditet om 50 procent (50).

Värdet på varulagret uppgick till 291 MSEk (254). Det högre varulagret hänförs främst till lansering av de nya externa va- rumärkena Filippa k, Whyred och Elvine. totalt sett bedöms såväl storleken som sammansättningen av lagret vara på

en tillfredsställande nivå. Mqs kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 57 MSEk (103).

kassaflödet efter investeringar uppgick till 32 MSEk (70).

Den räntebärande nettoskulden uppgick per den 31 augusti 2013 till 312 MSEk jämfört med 313 MSEk vid samma tidpunkt föregående år. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 43 MSEk (38). Räntebärande nettoskuld/EbItDa uppgick till 3,5 vid periodens slut.

Förvaltningsber ät telse

ut VEcklING aV kONcERNENS VERkSaMhE t, RESultat Och StällNING

12 månader 2012/

2013 2011/

2012 2010/

2011 2009/

2010 2008/

2009

Nettoomsättning (MSEk) 1 463 1 534 1 487 1 435 1 384

Rörelseresultat (MSEk) 50 98 121 145 101

balansomslutning (MSEk) 1 728 1 669 1 642 1 625 1 671

Soliditet (%) 50% 50% 50% 48% 19%

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :