DELÅRSRAPPORT. januari - juni För TargetEveryone AB (publ)

16  Download (0)

Full text

(1)

Q2

För TargetEveryone AB (publ) 556526-6748

DELÅRSRAPPORT

januari - juni 2017

(2)

sidan 1 / www.targeteveryone.com

B Nettoomsättningen uppgick till 28,5 (23,7) Mkr

B Resultat före avskrivningar 2,3 (-5,3) Mkr

B Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (-10,2) Mkr

B Resultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr

B Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,15 (-0,37) kr

B Term sheet tecknas med Link Mobility om förvärv av ViaNett AS

Andra kvartalet

B Nettoomsättningen uppgick till 57,6 (47,2) Mkr

B Resultat före avskrivningar 4,3 (-8,5) Mkr

B Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr

B Resultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr

B Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,33 (-0,67) kr

Första halvåret

B Den 16 augusti slutfördes avyttringen av norska dotterbolaget ViaNett till Link Mobility. Preliminär köpeskilling uppgick till 87,2 MNOK varav 99,88%

avser TargetEveryones innehav.

Händelser efter

periodens utgång

(3)

sidan 2 / www.targeteveryone.com

Om TargetEveryone

TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker

momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 2 000 kunder i mer än 100 länder och en stark tillväxt eftersom

marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns CLX, Link Mobility, Nespresso, Norwegian, Vita, Circle K och Biltema.

www.targeteveryone.com

(4)

sidan 3 / www.targeteveryone.com

VD har ordet

Q2-resultatet

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 28,5 Mkr vilket är en ökning med 4,8 Mkr jämfört med samma period föregående år. EBITDA uppgick till 2,3 Mkr vilket är en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period 2016 då EBITDA uppgick till -5,3 Mkr.

Det är det tredje kvartalet i rad som vi har levererat positivt resultat och det är effekterna av det förändringsarbete som genomfördes under 2016.

Försäljningen av ViaNett

Även om det fanns blandade känslor kring försäljningen av ViaNett när Link Mobility först kontaktade oss fanns det ändå inget tvivel om att genomföra affären.

Genom försäljningen får vi en välfylld kassa och vi kan genomföra en betydligt aggressivare global expansion.

Samtidigt får vi en mer fokuserad verksamhet.

Växlar upp

Det pågår en radikal omstöpning av

reklammarknaden. Orsaken till omstöpningen är att mängden tillgänglig och kommunicerad data just nu ökar explosionsartat.

Detta öppnar för insiktsdrivna

marknadsprodukter där selekteringen av gigantiska datavolymer sker blixtsnabbt och beslutsunderlagen får en helt annan precision än någonsin tidigare.

I detta segment ser TargetEveryone sin framtid

och där konkurrerar vi om de miljarder som fortfarande går till traditionell marknadsföring.

TargetEveryone har under de senaste åren framgångsrikt byggt upp den norska marknaden.

Vi har signerat kontrakt med en av de största operatörerna i världen, Telenor, och vi har skapat ett nätverk av partners inom reklam- och

mediabranschen.

Dessa är återförsäljare till TargetEveryone och med deras hjälp har vi fördubblat våra intäkter under första halvåret.

Under kvartalet har vi anställt en Sverige-chef och dessutom signerat kontrakt med en mycket attraktiv partner i Portugal. Sedan tidigare har vi partners i Holland, USA och Karibien.

Vi tar nu vår kunskap från den norska marknaden ut i världen och etablerar oss på allvar som en internationell aktör.

Under hösten kommer vi att presentera flera intressanta affärer och samarbeten där en inbrytning i Afrika står högt på agendan.

Denna satsning är möjlig nu när vi fått in en kassa.

Prognos 2017

Försäljningen av ViaNett kommer att påverka vår befintliga prognos för 2017.

Vi kommer att minska våra intäkter och öka vår reavinst. Exakt hur detta faller ut vet vi inte i skrivande stund men vi räknar med att

revidera sifforna för helåret 2017 inom ett par veckor och återkommer då även med en mer aggressiv strategi för framtiden.

Jag vill till sist ta tillfället i akt och tacka alla medarbetare, och kollegor som slitit hårt och bidragit till denna resultatutveckling. Tack! Utan era insatser hade vi inte nått ända hit.

STOCKHOLM AUGUSTI 2017 BJØRN FORSLUND, CEO

Välfylld kassa och mer fokusering

- skapar förutsättningar för tillväxt

Försäljningen av ViaNett till Link Mobility har ritat om vår karta och öppnat nya dörrar. Med en rejäl kassa får vi andra förutsättningar att ta vår kunskap från de norska kunderna ut i världen och

exekvera vår globala strategi på en marknad som växer allt snabbare.

(5)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

Verksamheten

KUNDER OCH NYA AFFÄRER Under andra kvartalet har en stor del av organisationen varit engagerade i att slutföra försäljningen av det norska dotterbolaget ViaNett.

Köparen, Link Mobility, har gjort en utförlig due utförlig due diligence som engagerat en stor del av den norska organisationen. Även de

efterföljande slutförhandlingarna har tagit fokus från försäljningen, men då främst från ledningen.

Flera större licensaffärer har som en konsekvens av detta förskjutits över kvartalsgränsen vilket resulterat i lägre bruttomarginal än under årets första kvartal. I Portugal har ett licens- och partneravtal tecknats. Avtalet ger en exklusiv rätt att anpassa, använda, distribuera och supportera TargetEveryones tjänster i Portugal samt en begränsad rätt att använda de namn och varumärken som ägs av TargetEveryone.

Även under andra kvartalet har tillväxten varit fortsatt god. Antalet skickade SMS ökar med samma frekvens som tidigare och det finns inga tecken på inbromsning. Under 2016 skickades 41 % fler SMS än under 2015 och även under andra kvartalet 2017 fortsatte ökningen.

INTÄKTER OCH RESULTAT Koncernredovisningens resultaträkning för andra kvartalet 2017 omfattar moderbolaget

TargetEveryone AB samt dotterbolagen VMSPlay Sweden AB, TargetEveryone Sweden AB, norska

TargetEveryone AS, ViaNett AS, Sendega AS, SmartSMS AS och indiska TargetEveryone IT Ltd.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 28,5 (23,7) Mkr vilket är en ökning med 4,8 Mkr eller 21 %.

Försäljningsökningen härrör i första hand från ökade licensintäkter i både

TargetEveryone och ViaNett.

Antalet skickade SMS har också ökat och bidragit till högre

omsättning.

Bruttomarginalen uppgick till 28,6 (28,3) % för den konsoliderade verksamheten. En ökad försäljning av TargetEveryones tjänster förväntas bidra till en förbättrad bruttomarginal. Under första kvartalet tecknades ett antal större licensavtal. Det andra kvartalet har en stor del av organisationen fokuserat på försäljningen av ViaNett och kontraktering av flertalet affärer har förskjutits över kvartalsgränsen. Detta förklarar den lägre bruttomarginalen under andra kvartalet jämfört med årets första, samt i jämförelse med sista kvartalet 2016.

Rörelsens kostnader exklusive direkta

kostnader och avskrivningar uppgick till 5,8 (12,1) Mkr. Effekterna av det omstruktureringsprogram som genomförts under 2016 har givit full effekt under 2017.

Avskrivningarna uppgår till 5,1 (4,8) Mkr och avser i första hand immateriella

anläggningstillgångar som uppstått efter förvärven av de norska bolagen ViaNett, Sendega och TargetEveryOne AS.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2,7 (-10,2) Mkr. Rörelsemarginalen är negativ.

Resultatet är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år och en konsekvens av ökad

omsättning och minskade operativa kostnader.

Finansnettot uppgår till -2,7 (-0,8) Mkr. Koncernen belastas av räntekostnader för

konvertibellån och kortfristiga lån. Periodens resultat före skatt uppgick till -5,5 (-11,0) Mkr.

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,15 (-0,37) kr. Efter utspädning uppgick resultatet per aktie till -0,10 (-0,31) kr.

Första halvåret

Nettoomsättningen för årets första sex månader uppgick till 57,6 (47,2) Mkr vilket är en ökning med 10,4 Mkr eller 22%.

(6)

Försäljningsökningen härrör i första hand från ökade licensintäkter i både TargetEveryone och ViaNett. Antalet skickade SMS har också ökat och bidragit till högre omsättning.

Bruttomarginalen uppgick till 31,9 (29,3) % för den konsoliderade verksamheten. En ökad försäljning av TargetEveryones tjänster förväntas bidra till en förbättrad bruttomarginal. Under första kvartalet tecknades ett antal större licensavtal som bidragit till hög bruttomarginal jämfört med samma period föregående år.

Rörelsens kostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till 13,9 (22,6) Mkr. Effekterna av det

omstruktureringsprogram som genomförts under 2016 har givit full effekt under 2017.

Avskrivningarna uppgår till 10,0 (9,6) Mkr och avser i första hand immateriella

anläggningstillgångar som uppstått efter förvärven av de norska bolagen ViaNett, Sendega och TargetEveryone AS.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5,7 (-18,1) Mkr. Rörelsemarginalen är negativ.

Resultatet är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år och en konsekvens av ökad omsättning och minskade operativa kostnader.

Finansnettot uppgår till -5,6 (-2,3) Mkr.

Koncernen belastas av räntekostnader för konvertibellån och kortfristiga lån.

Periodens resultat före skatt uppgick till -11,3 (-20,4) Mkr.

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,33 (-0,67) kr. Efter utspädning uppgick resultatet per aktie till -0,23 (-0,55) kr.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Andra kvartalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,3 (-4,2) Mkr för andra kvartalet.

Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet negativt med -5,8 (-2,7) Mkr. Det är i första hand ökning av verksamhetens

kundfordringar och förutbetalda kostnader under kvartalet som påverkat kassaflödet negativt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -3,5 (-6,9) Mkr.

Investeringsverksamheten har inte påverkat kassaflödet under perioden, 0 (0) Mkr.

Finansieringsverksamheten uppgår till 3,4 (1,4) Mkr för andra kvartalet. Under kvartalet har nya kortfristiga lån erhållits och gamla kortfristiga lån amorterat vilket netto uppgått till 3,0 Mkr.

Skulder från företagsförvärv har amorterats med 1,1 Mkr. Räntekostnaderna hanteras som en del av finansieringsverksamheten och inte som en del av den löpande verksamheten.

Första halvåret

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 4,3 (-8,5) Mkr för årets sex första månader.

Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet negativt med -8,7 (1,1) Mkr. Det är i första hand ökning av verksamhetens

kundfordringar och förutbetalda kostnader under perioden som påverkat kassaflödet negativt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -4,4 (-7,5) Mkr.

Investeringsverksamheten har inte påverkat kassaflödet under perioden, 0 (0) Mkr.

Finansieringsverksamheten uppgår till 1,6 (6,2) Mkr för årets sex första månader. Under

perioden har nya kortfristiga lån erhållits och gamla kortfristiga lån amorterats. Skulder från företagsförvärv har amorterats med 2,2 Mkr.

Räntekostnaderna hanteras som en del av finansieringsverksamheten och inte som en del av den löpande verksamheten.

EGET KAPITAL OCH AKTIEN

För andra kvartalet 2017 uppgick genomsnittligt antal aktier till 28 027 714 aktier före och till 40 702 045 aktier efter utspädning. Antalet registrerade aktier vid kvartalets utgång uppgick till 28 330 799.

Bolagets soliditet uppgår till 24,4 (36,4) %.

Koncernens egna kapital är till mer än hälften förbrukat. Moderbolagets är dock intakt.

Händelser efter kvartalets utgång

Den 15 augusti slutfördes avyttringen av norska dotterbolaget ViaNett till Link Mobility.

Köpeskillingen uppgick till 87,2 MNOK varav 99,88% avser TargetEveryones innehav.

Betalningen sker genom lika delar kontanter, aktier i Link Mobility och säljrevers.

Link Mobility ASA handlas på Oslobörsen.

Investeringar

Under årets första kvartal har inga investeringar i materiella anläggningstillgångar genomförts, 0 (0) Mkr.

Personal

Antalet anställda vid kvartalets utgång uppgick till 42 (45) personer varav 6 personer erhåller ersättning via fakturering från egna bolagk.

sidan 5 / www.targeteveryone.com

(7)

I de svenska bolagen arbetar 6 personer, i de norska 11 och i det indiska bolaget 25 personer.

Moderföretaget

Moderföretagets omsättning under andra kvartalet uppgick till 0 (0) Mkr och övriga intäkter till 0 (0,2) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -4,1 (-6,0) Mkr.

Närståendetransaktioner

Under perioden har inköp genomförts av det norska bolaget XiB Group AS uppgående till 0,1 Mkr. Bolaget ägs bland annat av Björn Forslund, CEO i TargetEveryOne-koncernen.

RISKER

Beträffande risker hänvisas till årsredovisningen 2016.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med

tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

REVISION

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.

ÅRSREDOVISNING

TargetEveryOne AB:s årsredovisning har funnits tillgänglig på hemsidan,

www.targeteveryone.com, från den 2 juni 2017.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport januari – september 2017 2017-11-14

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-13

Stockholm augusti 2017 Bjørn Forslund

Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Bjørn Forslund, CEO, +47 484-83-838,

bjorn@targeteveryone.com Jan Benjaminson, CFO, +46 70-666-93-88, jan@targeteveryone.com Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55 691

102 15 Stockholm

Telefon: +46 8 503 015 50 www.mangold.se

sidan 6 / www.targeteveryone.com

(8)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-04-01

-2017-06-30 2016-04-01

-2016-06-30 2017-01-01

-2017-06-30 2016-01-01

-2016-06-30 2016-01-01 -2016-12-31

Nettoomsättning 28 506 23 656 57 634 47 223 101 941

Övriga intäkter 31 160 94 376 3 891

Summa intäkter 28 537 23 816 57 728 47 599 105 832

Direkta kostnader -20 364 -16 958 -39 261 -33 394 -72 411

Övriga externa kostnader -2 668 -5 601 -6 962 -10 197 -26 453

Personalkostnader -3 088 -4 280 -6 972 -8 691 -16 011

Av- och nedskrivningar -5 064 -4 848 -10 009 -9 570 -20 478

Övriga kostnader -122 -96 -207 -104 -272

Summa rörelsekostnader -31 306 -31 783 -63 411 -61 956 -135 625

Rörelseresultat före

jämförelsestörande poster -2 769 -7 967 -5 683 -14 357 -29 793

Jämförelsestörande - -2 221 - -3 736 -

Rörelseresultat efter

Jämförelsestörande poster -2 769 -10 188 -5 683 -18 093 -29 793

Ränteintäkter och liknande

resultatposter 203 20 293 32 1 494

Räntekostnader och liknande

resultatposter -2 891 -819 -5 940 -2 366 -7 098

Finansnetto -2 688 -799 -5 647 -2 334 -5 604

Resultat före skatt -5 457 -10 987 -11 330 -20 427 -35 397

Skatt på årets resultat 1 255 1 254 2 509 2 509 6 023

ÅRETS RESULTAT -4 202 -9 733 -8 821 -17 918 -29 374

Årets resultat hänförligt till moderföretagets

aktieägare: -4 137 -9 634 -9 223 -17 296 -28 526

Årets resultat hänförligt till

minoritetsintresse: -65 -101 402 -624 -848

Årets resultat -4 202 -9 735 -8 821 -17 920 -29 374

Antal aktier, före utspädning, st 28 330 799 27 118 458 28 330 799 27 118 458 27 118 458 Antal aktier, efter utspädning, st 41 352 329 35 501 193 41 352 329 35 501 193 38 751 193

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,15 -0,38 -0,31 -0,70 -1,14

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,10 -0,31 -0,21 -0,57 -0,92

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

sidan 7 / www.targeteveryone.com

(9)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Immateriella

anläggningstillgångar Balanserade utgifter för

forskning och utveckling 149 490 154 596 159 350 164 231 168 931

Goodwill - 329 544 732 939

149 490 154 925 159 894 164 963 169 870

Materiella

anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och

installatinoner - 47 94 133 411

- 47 94 133 411

Finansiella

anläggningstillgångar

Finansiella placeringar - - - - 500

Uppskjuten skatt 692 631 639 610 611

Andra långfristiga fodringar 254 262 265 177 177

946 893 904 787 1 288

Summa anläggningstillgångar 150 436 155 865 160 892 165 883 171 569

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 28 177 22 631 21 634 12 102 13 078

Övriga fordringar 5 599 5 095 3 625 5 027 5 468

Förutbetalda kostnader och uppslupna

intäkter 5 207 2 700 611 1 280 745

38 983 30 426 25 870 18 409 19 291

Kassa och bank 2 998 3 111 5 770 3 528 3 358

Summa omsättningstillgångar 41 981 33 537 31 640 21 937 22 649

SUMMA TILLGÅNGAR 192 417 189 402 192 532 187 820 194 218

sidan 8 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(10)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 141 654 141 654 135 592 135 592 135 592

Övrigt tillskjutet kapital 113 569 113 569 113 557 108 265 108 265

Annat eget kapital -209 951 -206 610 -194 376 -190 532 -183 345

Suma eget kapital 45 272 48 613 54 773 53 325 60 512

Minoritets andel av eget kapital 1 660 1 722 1 708 9 991 10 131

Summa eget kapital 46 932 50 335 56 481 63 316 70 643

Avsättningar

Uppskjuten skatt 34 447 35 701 36 955 39 353 40 607

Skuld företagsförvärv - - - 11 178 11 621

34 447 42 490 36 955 50 531 52 228

Skulder

Långfristiga skulder

Konvertibellån - 36 629 33 953 31 814 31 814

Skuld företagsförvärv 5 538 6 789 8 019 - -

Övriga långfristiga skulder 3 636 4 165 4 216 4 261 4 033

9 174 40 794 46 188 36 075 35 847

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 1 504 741 502 2 237 537

Leverantörsskulder 31 645 26 490 26 094 16 684 11 940

Konvertibellån 37 459 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 25 440 22 880 22 526 14 027 15 164

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 5 816 5 672 3 786 4 950 7 859

101 864 55 783 52 908 37 898 35 500

Summa skulder 111 038 96 577 99 096 73 973 71 347

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 192 417 189 402 192 532 187 820 194 218

sidan 9 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(11)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

Koncernen Aktiekapital

Tillskjutet eget kapital

Valuta omräknings-

reserv

Balanserad

vinst Summa Minoritets

interesse Total eget kapital Belopp vid periodens ingång

1/4 - 2017 141 654 113 569 -3 065 -203 545 48 613 1 722 50 335

Omräkningsdifferens 442 442 358 800

Förändring av innehav utan

bestämmande inflytande 354 354 -354 0

Årets resultat -4 137 -4 137 -66 -4 203

Belopp vid periodens utgång

30/6 - 2017 141 654 113 569 -2 623 -207 328 45 272 1 660 46 932

Koncernen Aktiekapital

Tillskjutet eget kapital

Valuta omräknings-

reserv

Balanserad

vinst Summa Minoritets

interesse Total eget kapital Belopp vid periodens ingång

1/4 - 2016 122 005 108 238 827 -163 852 67 218 26 753 93 971

Nyemission 13 587 27 13 614 13 614

Omräkningsdifferens -29 -29 50 21

Förändring av innehav utan

bestämmande inflytande -10 657 -10 657 -16 571 -27 228

Årets resultat -9 634 -9 634 -101 -9 735

Belopp vid periodens utgång

30/6 - 2016 135 592 108 265 798 -184 143 60 512 10 131 70 643

sidan 10 / www.targeteveryone.com

EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(12)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

Koncernen Aktiekapital

Tillskjutet eget kapital

Valuta omräknings-

reserv

Balanserad

vinst Summa Minoritets

interesse Total eget kapital Belopp vid årets ingång

31/12 - 2016 135 592 113 557 -2 860 -191 516 54 773 1 708 56 481

Omräkningsdifferens 237 237 -95 142

Fondemission 6 062 12 -6 943 -869 -869

Förändring av innehav utan

bestämmande inflytande 354 354 -354 0

Årets resultat -9 223 -9 223 401 -8 822

Belopp vid periodens utgång

30/6 - 2017 141 654 113 569 -2 623 -207 328 45 272 1 660 46 932

Koncernen Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital kapital

Tillskjutet eget kapital

Valuta omräknings-

reserv

Balanserad

vinst Summa Minoritets

interesse Total eget kapital Belopp vid årets ingång

31/12 - 2015 120 228 1 781 109 610 356 -156 190 75 785 26 444 102 229

Nyemission 15 364 -1 781 31 13 614 13 614

Kostnad emission -1 376 -1 376 -1 376

Omräkningsdifferens 442 442 882 1 324

Förändring av innehav utan bestämmande

inflytande -10 657 -10 657 -16 571 -27 228

Årets resultat -17 296 -17 296 -624 -17 920

Belopp vid periodens

utgång 30/6 - 2016 135 592 0 108 265 798 -184 143 60 512 10 131 70 643

sidan 11 / www.targeteveryone.com

(13)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-04-01

-2017-06-30 2016-04-01

-2016-06-30 2017-01-01

-2017-06-30 2016-01-01

-2016-06-30 2016-01-01 -2016-12-31 Kassaflöde från den löpande

verksamheten före förändring av

rörelsekapital 2 295 -4 157 4 326 -8 524 -9 379

Förändring av rörelsekapital -5 787 -2 726 -8 747 1 059 1 249

Kassaflöde från den löpande

verksamheten -3 492 -6 883 -4 421 -7 465 -8 130

Kassaflöde från

inversteringsverksamheten - - - - 574

Kassaflöde från

finansieringsverksamheten 3 378 1 438 1 649 6 231 8 734

Periodens kassaflöde -113 -5 445 -2 772 -1 234 1 178

Likvida medel vid periodens början 3 111 8 803 5 770 4 592 4 592

Likvida medel vid periodens slut 2 998 3 358 2 998 3 358 5 770

sidan 12 / www.targeteveryone.com

KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(14)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-04-01

-2017-06-30 2016-04-01

-2016-06-30 2017-01-01

-2017-06-30 2016-01-01

-2016-06-30 2016-01-01 -2016-12-31

Nettoomsättning - - - - 5 658

Övriga intäkter - 159 63 375 1 102

Summa intäkter - 159 63 375 6 760

Direkta kostnader - 18 - - -

Övriga externa kostnader -1 458 -3 650 -3 718 -6 097 -12 134

Personalkostnader - -1 077 - -1 525 -1 491

Övriga kostnader -91 -12 -98 -17 -264

Summa rörelsekostnader -1 549 -4 721 -3 816 -7 639 -13 889

Rörelseresultat -1 549 -4 562 -3 753 -7 264 -7 129

Ränteintäkter och liknande

resultatposter 81 - 81 - 143

Räntekostnader och liknande

resultatposter -2 668 -1 404 -5 591 -2 067 -6 463

Finansnetto -2 587 -1 404 -5 510 -2 067 -6 320

Resultat före skatt -4 136 -5 966 -9 263 -9 331 -13 449

Koncernbidrag - - - - -2 000

Skatt på årets resultat - - - - -

ÅRETS RESULTAT -4 136 -5 966 -9 263 -9 331 -15 449

sidan 13 / www.targeteveryone.com

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET

(15)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30

TILLGÅNGhAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 167 057 166 837 166 837 135 900 135 900

Finansiell placering - - - - 500

Summa anläggningstillgångar 167 057 166 837 166 837 135 900 136 400

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 19 19 19 771

Fordran koncernföretag 575 0 894 15 124 15 381

Övriga fordringar 2 430 1 661 828 972 1 592

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 1 451 461 134 14 28

4 456 2 141 1 874 16 129 17 772

Kassa och bank 820 11 353 11 11

Summa omsättningstillgångar 5 276 2 152 2 228 16 140 17 783

SUMMA TILLGÅNGAR 172 333 168 989 169 065 152 040 154 183

sidan 14 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(16)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 141 654 141 654 135 592 135 592 135 592

Reservfond 3 3 3 3 3

141 657 141 657 135 595 135 595 135 595

Fritt eget kapital

Överkursfond 110 926 110 926 110 914 105 624 105 624

Ansamlad förlust -139 088 -139 088 -116 696 -123 640 -123 640

Årets resultat -9 263 -5 127 -15 449 -12 109 -9 331

-37 424 -33 288 -21 230 -30 125 -27 347

Summa eget kapital 104 233 108 369 114 365 105 470 108 248

Skulder

Långfristiga skulder

Konvertibellån - 36 629 33 953 31 814 31 814

Övriga långfristiga skulder - - - - 72

- 36 629 33 953 31 814 31 886

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit - 295 - 103 251

Leverantörsskulder 2 456 2 323 3 530 2 907 2 309

Konvertibellån 37 459 - - - -

Skuld koncernföretag 4 497 1 918 - - -

Övriga kortfristiga skulder 20 973 17 890 15 456 10 850 9 673

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 2 715 1 565 1 761 896 1 816

68 100 23 991 20 747 14 756 14 049

Summa skulder 68 100 60 620 54 700 46 570 45 935

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 172 333 168 989 169 065 152 040 154 183

sidan 15 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

Figure

Updating...

References

Related subjects :