• No results found

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dnr: L 2016/179

2016-12-14

Högskolan i Halmstad • Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Tel: 035-16 71 00 • registrator@hh.se • Org. nr. 202100-3203

Sida 1 (9)

Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad

1. Bakgrund

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)

Sedan den 1 januari 2008 gäller lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn (klassiska lagen) och lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandling inom försörjningssektorerna (försörjningslagen). EG:s direktiv på upphandlingsområdet har införlivats i dessa lagar.

För Högskolan i Halmstad gäller den klassiska lagen.

Lagen om Offentlig upphandling (SFS 2007:1091) reglerar all upphandling som genomförs vid statliga myndigheter inom den klassiska sektorn. Med upphandling avses köp, leasing, hyra och hyrköp av varor, byggentreprenader och tjänster samt anordnande av projekttävlingar. LOU gäller för all upphandling som genomförs vid Högskolan i Halmstad oavsett om upphandlingen finansieras med anslagsmedel eller med externa medel.

LOU anger olika regler för upphandling beroende på om upphandlingens värde överstiger eller ligger under vissa tröskelvärden. För Högskolan i Halmstad gäller tröskelvärdet för statliga myndigheter. Med upphandlingens värde menas det totala värdet av varje upphandling beräknad enligt bestämmelserna i LOU.

Tröskelvärdet gäller enligt LOU för den upphandlande enheten. Högskolan i Halmstad räknas i detta sammanhang som en upphandlande enhet. Tröskelvärdet gäller alltså för hela högskolan.

För upphandling över tröskelvärdet finns tre upphandlingsförfarande:

• Öppen upphandling

Upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.

• Selektiv upphandling

(2)

Sida 2 (9) Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna

anbud.

• Förhandlad upphandling

Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem.

För upphandling under tröskelvärdet finns också tre förfaranden:

• Direktupphandling

Upphandling utan krav på anbud. Direktupphandling får endast användas om inköpen inom produktområdet för hela Högskolan uppgår till högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting eller om det finns synnerliga skäl samt under förutsättning att Högskolan i Halmstad inte har något avtal inom området. När det gäller direktupphandling utgår alla myndigheter, även statliga, från det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting.

Huvudregeln om grundläggande principer för offentlig upphandling enligt nedan gäller dock alltid.

• Förenklad upphandling

Upphandling där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

• Urvalsupphandling

Upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Grundläggande principer för offentlig upphandling (Konkurrensverkets information)

• Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s.

ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle.

• Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Högskolan i Halmstad får t.ex. inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.

• Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland inom EU måste godtas av övriga medlemsländer.

(3)

Sida 3 (9)

• Proportionalitetsprincipen innebär att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste stå i rimlig proprotion till det som upphandlas.

• Transparensprincipen innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. Förfrågningsunderlaget måste vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. De ställda kraven får inte frångås.

Miljöhänsyn

Miljöaspekter ska ingå som en naturlig del i allt upphandlings- och inköpsarbete.

Miljökrav ska finnas med i alla upphandlingar där det är möjligt att ställa sådana krav.

Miljömärkta produkter ska väljas i den mån det går och är rimligt, och miljöskadliga produkter och tillverkningsprocesser ska undvikas vid inköp och upphandling när detta är möjligt. Miljökoordinator kan kontaktas när en upphandling över

direktupphandlingsgränsen påbörjas för att stämma av vilka miljökrav som är lämpliga att ställa.

Energieffektivitet

Aspekter på energieffektivitet ska ingå som en naturlig del i allt upphandlings- och inköpsarbete. Produkter med låg energianvändning i alla lägen, även i viloläge, ska vara förstahandsalternativ där det är möjligt och rimligt. Annars ska produkter med

energimärkning väljas i den mån det går och är rimligt. Miljökoordinator kan kontaktas när en upphandling över direktupphandlingsgränsen påbörjas för att stämma av vilka energikrav som är lämpliga att ställa.

Sekretess

Huvudregeln är att absolut sekretess råder under en pågående upphandling. Detta förhållande måste beaktas av dem som deltar i upphandlingen och när det gäller handläggning av ärendet. Av sekretessreglerna följer att det inte är tillåtet att avslöja något av innehållet i ett anbud för anbudsgivare. Det är heller inte tillåtet att informera om antalet leverantörer som deltar i upphandlingen. Man får aldrig bifoga en sändlista över leverantörer i förfrågningsunderlaget eller senare. Handlingar är normalt offentliga först efter det att beslut fattas och avtal slutits.

2. Målsättning med Högskolan i Halmstads upphandling

Vid Högskolan i Halmstad finns följande grundläggande målsättningar vid upphandling:

• att rätt vara/tjänst ska anskaffas till rätt pris.

• att inköp samordnas när detta bedöms möjligt.

• att upphandling ska genomföras enligt de grundläggande principerna för offentlig upphandling och enligt LOU.

• att de ekonomiadministrativa reglerna enligt Ekonomiguiden beaktas vid all upphandling.

• att all upphandling ska genomföras i linje med Högskolan i Halmstads miljöpolicy och energiåtagande.

• att beställningar i så stor utsträckning som möjligt ska göras via ramavtal.

(4)

Sida 4 (9)

3. Upphandlingsorganisationen

3.1 Central nivå

• Inom Högskolekansliet finns Inköps- och upphandlingskoordinator som har samordningsansvar för inköp av varor och tjänster samt för upphandlingar för myndigheten. Häri ligger också ansvar för att information om gällande ramavtal når ut till personalen samt att vara kontaktperson mot Konkurrensverket.

3.2 Akademier och avdelningar

• På akademier och avdelningar ska det finnas inköps- och upphandlingsansvarig person utsedd. Alla inköp inom enheten ska godkännas av denna person, eller på delegation av denna person.

4. Ansvarsfördelning

Rektor och Högskoledirektör

• fastställer och svarar för riktlinjer för Högskolan i Halmstads upphandling.

• fattar upphandlingsbeslut och tecknar avtal enligt beslutsordningen dnr 19-2003-1087.

Central upphandlingsfunktion

• har ett övergripande ansvar för all upphandling vid Högskolan i Halmstad, utom för direktupphandling.

• informerar om gällande lagstiftning på upphandlingsområdet och om Högskolan i Halmstads interna regler.

• utarbetar och föreslår riktlinjer för upphandling vid Högskolan i Halmstad.

• ansvarar för upphandling över direktupphandlingsgränsen.

• Bistår akademier och andra avdelningar med råd och konkret hjälp vid direktupphandling.

• samordnar inköp när så är möjligt.

• inventerar behov av och upphandlar erforderliga ramavtal för Högskolan i Halmstad i samarbete med berörda användare.

• informerar om gällande ramavtal.

• ansvarar för internutbildning inom upphandlingsområdet.

Akademier och avdelningar

• utser lokalt inköpsansvariga som ska arbeta i samråd med inköps- och upphandlingskoordinator.

• avropar från gällande ramavtal som kan utnyttjas av Högskolan i Halmstad, med undantag av de ramavtal där avrop sker centralt på högskolan.

• ansvarar för direktupphandling. Varje akademi/avdelning ska fastställa vilka personer som har rätt att handlägga direktupphandling. Vid direktupphandling ska samråd ske med inköps- och upphandlingskoordinator för avstämning av

direktupphandlingsbeloppet.

• chefen för akademin/avdelningen ansvarar för att LOU följs för den upphandling som genomförs vid akademin/avdelningen.

(5)

Sida 5 (9)

• chefen för akademin/avdelningen ansvarar enligt beslutsordningen för de ekonomiska beslut som fattas när det gäller medel som är anvisade till akademin/avdelningen, inklusive medel som är anvisade för forskningsprojekt ledda av enskilda forskare.

5. Ramavtal

Ramavtal definieras i 2 kap. 15 § LOU: ”Med ramavtal avses ett avtal som ingår mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.”

Upphandlingsförfarandet ändras inte för att det rör sig om ett ramavtal. Däremot ändras reglerna för hur förfrågningsunderlaget ska ställas upp. De olika typer av ramavtal som kan ingås bestäms utifrån hur avropet ska ske, antingen genom fastställd avropsordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalets löptid kan bestämmas till max fyra år inklusive options- och förlängningsklausuler, om det inte finns särskilda skäl.

Antalet antagna leverantörer kan variera.

Varor och tjänster, som omfattas av ramavtal, kan anskaffas utan att en regelrätt

upphandling behöver göras i varje enskilt fall. Man utnyttjar då ett tidigare upphandlat avtal (ramavtal) och kan beställa (avropa) de varor/tjänster som omfattas av avtalet enligt ramavtalets villkor. Ramavtal kan utnyttjas även när det sammanlagda beställningsvärdet överstiger gällande tröskelvärde. Inköpsgrundande handlingar ska diarieföras, gallras och arkiveras enligt dokumenthanteringsplanen dnr I 2014/57 som finns tillgänglig i

dokumentarkivet på Högskolan i Halmstads intranät. Om leverantören av vara eller tjänst är annan statlig myndighet krävs ingen upphandling eller kontroll av leverantören eftersom staten är en juridisk person.

Högskolan i Halmstads ramavtal, vilka ska användas i första hand, finns förtecknade tillsammans med övriga avtal som Högskolan i Halmstad har rätt avropa från, på högskolans intranät. Inom vissa avtalsområden ska beställningen ske centralt av utsedd avdelning, denna information återfinns på intranätet.

Högskolan i Halmstad har ett system för att kunna göra elektroniska beställningar (Wisum). Beställningar ska göras genom detta system där det är möjligt.

Ramavtal, som kan användas av alla statliga myndigheter, finns förtecknade i en databas på Internet. (http://www.avropa.se)

6. Förfarande vid upphandling

Direktupphandling – enstaka köp av varor och tjänster under 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting.

• Direktupphandling får användas vid inköp av varor och tjänster där värdet (totala inköp inom produktområdet för hela avtalstiden) för Högskolan i Halmstad totalt

(6)

Sida 6 (9) understiger högst 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och

landsting eller om det finns synnerliga skäl samt under förutsättning högskolan inte har något avtal inom området. När det gäller direktupphandling utgår alla

myndigheter, även statliga, från det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting.

• Inköpen görs på akademi/avdelning efter samråd med inköps- och upphandlingskoordinatorn.

• När beställningsbeloppet överstiger 100 000 kr exklusive moms, ska en

marknadsundersökning genomföras innan upphandlingen påbörjas. För att uppfylla de grundläggande principerna för offentlig upphandling ska

marknadsundersökningen omfatta minst tre leverantörer (om det finns så många).

Möjlighet finns att även informera via på Högskolan i Halmstads hemsida.

Syftet med marknadsundersökningen är att finna den leverantör som är ekonomiskt mest fördelaktig för Högskolan i Halmstad för den efterfrågade varan/tjänsten. Vid en marknadsundersökning är det viktigt att tala om för företagen som kontaktas att det inte är fråga om en beställning, inga löften om framtida beställningar ska ges.

• Efter genomförd marknadsundersökning är det tillåtet att direkt vända sig till en leverantör. Valet av leverantör ska motiveras skriftligt. För att undvika missförstånd bör alltid skriftligt anbud/offert begäras in när beställningsbeloppet överstiger 100 000kr.

• All direktupphandling med beställningsbelopp över 100 000 kr ska motiveras, dokumenteras (val av leverantör, anbud/offert, skriftlig beställning) och diarieföras samt arkiveras.

• Diarieföring, gallring och arkivering av inköpsgrundande handlingar ska ske enligt dokumenthanteringsplanen dnr I 2014/57 som finns tillgänglig i dokumentarkivet på Högskolan i Halmstads intranät.

Förenklat förfarande – varor och tjänster i intervallet, 28 procent av det

tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting, till tröskelvärdet för statliga myndigheter

• Får göras vid inköp av varor och tjänster när beställningsbeloppet understiger tröskelvärdet som gäller för statliga myndigheter.

• Inköps- och upphandlingskoordinatorn skall alltid kontaktas innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen ska genomföras (arbetsfördelning, tidplan, etc.) överenskommes gemensamt.

• Förenklad upphandling ska annonseras i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig, eller annonseras på annat sätt som leder till effektiv konkurrens. Alla leverantörer som ser annonsen har rätt att delta i upphandlingen.

• Begäran om anbud ska vara skriftlig. De krav som ställs ska klart anges, d.v.s.

kravspecifikation ska ingå i anbudsunderlaget. De kriterier som kommer att tillmätas betydelse vid anbudsvärderingen ska också anges klart och rangordnas. Anbud från anbudsgivare ska vara skriftliga.

• Alla anbudsgivare ska informeras om tilldelningsbeslutet och skälen för detta innan avtal/beställning träder i kraft.

(7)

Sida 7 (9)

• All förenklad upphandling ska dokumenteras (annons, förfrågningsunderlag, kravspecifikation, anbud/offerter, anbudsprotokoll, anbudsvärdering,

tilldelningsbeslut och avtal/beställningsskrivelse).

Urvalsförfarande - varor och tjänster i intervallet, 28 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting, till tröskelvärdet för statliga

myndigheter, stort antal leverantörer

• Kan användas vid inköp av varor och tjänster när beställningsbeloppet understiger tröskelvärdet för statliga myndigheter och antalet tänkbara leverantörer är för stort.

• Inköps- och upphandlingskoordinatorn skall alltid kontaktas innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen ska genomföras (arbetsfördelning, tidplan, etc.) överenskommes gemensamt.

• Urvalsupphandling ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.

Av inbjudan ska det framgå hur ansökan får lämnas och den dag ansökan senast ska ha kommit in. Högskolan i Halmstad får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som vi avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

• All urvalsupphandling ska dokumenteras (annons, förfrågningsunderlag, kravspecifikation, anbud/offerter, anbudsprotokoll, anbudsvärdering, tilldelningsbeslut och avtal/beställningsskrivelse).

Upphandling över tröskelvärdet – varor och tjänster

• Används vid inköp av varor och tjänster när beställningsbeloppet överstiger tröskelvärdet som gäller för statliga myndigheter.

• Upphandling över tröskelvärdet ska annonseras enligt särskilt förfarande med användande av standardformulär. Alla leverantörer som ser den första annonsen har rätt att delta i upphandlingen.

• Begäran om anbud ska vara skriftlig. De krav som ställs ska klart anges, d.v.s.

kravspecifikation ska ingå i anbudsunderlaget. De kriterier som kommer att tillmätas betydelse vid anbudsvärderingen ska också anges klart och rangordnas. Anbud från anbudsgivare ska vara skriftliga.

• Beslut om leverantör ska baseras på inkomna anbud. Förhandling är ej tillåten (utom i ett fåtal undantagsfall).

• Alla anbudsgivare ska informeras om tilldelningsbeslut och skälen till detta innan avtal/beställning träder i kraft.

• All upphandling över tröskelvärdet ska dokumenteras (annons, förfrågningsunderlag, kravspecifikation, anbud/offerter, anbudsöppningsprotokoll, anbudsvärdering, tilldelningsbeslut, avtal/beställningsskrivelse och efterannons).

• Inköps- och upphandlingskoordinatorn skall alltid kontaktas i god tid innan upphandlingen påbörjas. Hur upphandlingen ska genomföras (arbetsfördelning, tidplan, etc.) överenskommes gemensamt.

Arkivering av dokumentation i upphandlingsärenden

• Diarieföring, gallring och arkivering ska ske enligt dokumenthanteringsplanen dnr I 2014/57 som finns tillgänglig i dokumentarkivet på Högskolan i Halmstads intranät.

(8)

Sida 8 (9)

7. Överprövning och skadestånd

• En anbudsgivare kan vända sig till domstol och begära att den prövar om en

pågående förhandling görs enligt bestämmelserna i LOU. Domstolen kan besluta att en felaktig upphandling måste göras om eller att upphandlingen får avslutas först sedan rättelse gjorts.

• Vid all upphandling, utom vid direktupphandling, ska alla anbudsgivare informeras om tilldelningsbeslutet (beslut om leverantör) och skälen för detta. En anbudsgivare kan sedan inom 10 dagar ansöka om överprövning av beslutet i domstol. Som en följd av detta kan avtal/beställning ej träda i kraft tidigare än 10 dagar efter att anbudsgivaren informerats.

• Efter att upphandlingen har avslutats kan en anbudsgivare begära skadestånd i domstol om han anser att han har lidit skada på grund av att någon annan anbudsgivare har fått avtalet/beställningen på felaktiga grunder.

• Domstol kan döma upphandlande myndigheter och enheter till böter, d.v.s.

upphandlingsskadeavgift, om det skett en otillåten direktupphandling.

• Högskolan i Halmstad svarar i egenskap av myndighet i allmän domstol i skadeståndsmål och vid prövning av pågående upphandling.

• Kostnader i samband med eventuell överprövning gällande upphandling betalas av den akademi/avdelning som är ägare av avtalet.

8. Regler om att anlita konsult för undervisning eller administrativa uppgifter

Verksamheten vid Högskolan i Halmstad är omfattande och konsulttjänster kan behöva anlitas i olika sammanhang. Upphandling av konsulttjänster sker enligt Lagen om offentlig upphandling och Riktlinjer för upphandling och inköp vid Högskolan i Halmstad. Med konsulter menas näringsidkare i någon form som har organisations- nummer, är momspliktig och har F-skattsedel.

Vid Högskolan i Halmstad gäller följande regler vid anlitande av konsulttjänster:

Undervisning vid Högskolan i Halmstad ska normalt bedrivas av lärare som är anställda vid Högskolan i Halmstad. Med lärare avses lärarkategorier enligt Högskolan i

Halmstads anställningsordning. Vid behov kan person som inte är anställd vid Högskolan i Halmstad anlitas för att bedriva undervisning. Att anlita konsult för att fullgöra undervisning och utveckling av undervisning får ske endast i undantagsfall och då särskilda skäl föreligger och om verksamheten inte kan bedrivas på annat sätt. Sådana uppdrag bör avse enstaka tillfällen av kortvarig natur och får inte omfatta examination.

Beslut om detta fattas enligt föreliggande beslutsordning. Beträffande företag, bolag och enskilda firmor med anknytning till anställda vid Högskolan i Halmstad gäller särskilda regler, se nedan.

(9)

Sida 9 (9) Att anlita konsult för att fullgöra övrig verksamhet under anställningsliknande

förhållanden får avtalas endast i undantagsfall och under förutsättning att det saknas möjlighet att anställa en person för den aktuella uppgiften. Beslut om detta fattas enligt föreliggande beslutsordning. Beträffande företag, bolag och enskilda firmor med anknytning till anställda vid Högskolan i Halmstad gäller särskilda regler, se nedan.

Juridisk person, i vilken anställd vid Högskolan i Halmstad är ägare, delägare eller på annat sätt har ett starkt inflytande, eller anställds enskilda firma, får inte anlitas för arbetsuppgifter inom högskolan. Detta gäller såväl arbetsuppgifter inom utbildning och forskning som annan verksamhet.

Juridisk person, i vilken närstående till anställd vid Högskolan i Halmstad är ägare, delägare eller på annat sätt har ett starkt inflytande eller den närståendes firma får i undantagsfall anlitas för arbetsuppgifter inom högskolan efter beslut av

Högskoledirektör.

Följande ska beaktas då juridisk person eller enskild firma anlitas:

• Skyldighet kan föreligga att uppta förhandling med fackliga motparter enligt 38 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

• Upphandling ska göras enligt föreliggande regler.

• Skriftligt avtal ska tecknas med motparten.

• F-skattesedel ska bifogas avtalet.

Definitioner

Juridisk person: Sådana rättssubjekt som inte är fysiska personer. Som juridiska personer betecknas bland annat aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, föreningar och stiftelser.

Enskild firma: En företagsform i vilken en person på egen hand bedriver näringsverksamhet.

Närstående: Föräldrar, far- och morföräldrar, make/sambo/partner, barn, barnbarn och dess make/maka samt syskon eller syskons make/maka.

References

Related documents

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Sett till de som angett alternativet att kunna bo kvar på hemorten och vilken hemkommun de angett, är svarsalternativet vanligast förekommande bland studenter från

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser utanför matematikområdet och översätta dessa till

Vår uppfattning är att Högskolan i Halmstad lyckas bättre med att skapa förutsättningar för de anställda än för studenterna att kombinera arbetet/ studierna med familj men att

Lön för nyanställd med anställning överstigande 6 månader och omprövning av lön för redan anställd beslutas av Personalchefen efter samråd med berörd chef.. Lönen för

Ja, genom nedvärdering av intellekt Ja, pga att blivit dumförklarad av lärare Ja, pga brist på kunskap Ja, pga svårigheter för ämnet Ja, pga ingen tidigare erfarenhet av ämnet Ja,