Periodrapport Region Örebro län Februari 2019

Full text

(1)

Periodrapport

Region Örebro län

Februari 2019

(2)

Ekonomi

 Resultat januari – februari -3 mnkr (-28 mnkr)

 Nettokostnadsökning 2,9 % (4,1 %)

 Skatter och statsbidrag 4,9 % (2,4 %)

 Helårsprognos 120 mnkr (150 mnkr)

Omvärldsanalys

Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmatt- ning enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ytterligare svaghetstecken för global till- verkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med SKLs relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar SKLs nuvarande bedömning den makropro- gnos man presenterade i Ekonomirapporten, december 2018. Prognosen är att BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar med denna uppdatering nära 1 procent. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när den årliga BNP- tillväxten i genomsnitthar varit 2,8 procent. SKL bedömer att de senaste årens höga sysselsätt- ningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar. Därtill väntar man sig svagare tillväxt såväl för in- hemsk efterfrågan som för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som man räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNP- tillväxten blir år 2019 negativt tror man – en tydlig kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till BNP-tillväxten, med omkring 0,5 procentenheter årligen.

Resultatanalys

Region Örebro läns resultat är ett underskott om -3 mnkr per februari, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar. Resultatet är 25 miljoner kronor bättre än föregående år.

Från och med 1/1 2019 gäller en ny redovisningslag som innebär att finansiella instrument ska värderas till marknadsvärde på bokslutsdagen och redovisas som orealiserad värdeförändring.

Marknadsvärdet i portföljen förändras i takt med börsutvecklingen och den orealiserade värde- förändringen kommer därför att variera under året. Per februari 2019 uppgår den orealiserade värdeförändringen i pensionsmedelsportföljen till 202 mnkr. Föregående år uppgick den till 20 mnkr. Därmed uppgår årets resultat inkl. värdeförändringen till 199 mnkr (-8 mnkr föregående år).

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 400 mnkr (369 mnkr), vilket innebär en ökning med 8,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Såld vård har preliminärt ökat med 14,4 procent, delvis som ett resultat av högre abonnemangs- intäkter i det sjukvårdsregionala vårdavtalet. Detta kommer sig av en högre försäljning inom sjukvårdsregionen under 2018. Patientavgifterna avseende hälso- och sjukvården samt tandvår- den har minskat. Vad gäller trafikintäkterna har året börjat positivt, och utfallet är 7,6 procent

(3)

Lönekostnadsökningen uppgår till 4,3 procent (5,5 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för lönerörelsen apr-18 – apr-19, om 2,5 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med före- gående år. Kostnader som betecknas som månadslön har ökat med 2,9 procent, medan kostnader för extratid har ökat med 14,8 procent, främst på grund av ökade kostnader för jour och bered- skap, samt sjuklön. Att kostnaderna för sjuklön har ökat tros vara ett resultat av förändrad hante- ring av registrering i Heroma vid sjukdom sedan årsskiftet.

För första gången sedan februari i fjol har kostnaderna för inhyrd personal ökat. Ökningen mel- lan åren motsvarar 1,9 procent eller knappt 1 mnkr. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen motsvarar årets hyrläkarkostnad 3,0 procent av den egna personalkostnaden. Måttet på obero- ende av inhyrd personal är 2 procent av den egna personalkostnaden. Kostnaderna har minskat inom primärvården (3 mnkr), medan kostnaderna har ökat främst inom område opererande och onkologi (2,1 mnkr) och område psykiatri (0,7 mnkr).

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett lägre än föregående år. Läkemedel inom förmånen har ökat medan rekvisitionsläkemedel har minskat. Dock finns en skillnad i bokföringen av rabatter mellan åren som gör att kostnaderna i realiteten är något högre i år jämfört med 2018.

Kostnaderna för köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 2,8 procent eller 4 mnkr jäm- fört med föregående år. Det är kostnaden för regiontrafik, stadstrafik samt serviceresor som är högre jämfört med 2018, och förklaras av ökat resande samt justering av index från 1 januari.

Nettokostnaden för perioden är 1 606 mnkr (1 560 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 2,9 procent (4,1 procent). Utvecklingstakten är därmed lägre i år jämfört med föregående år, och ökningen av skatter och statsbidrag om 4,9 procent överstiger kostnadsökningen per februari.

Skatteintäkterna har ökat med 57 mnkr eller 4,9 procent jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 18 mnkr eller 4,8 procent. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,9 procent (2,4 procent).

Finansnettot, exklusive orealiserade värdeförändringar i pensionsmedelsportföljen, uppgår till - 19 mnkr jämfört med -15 mnkr per februari 2018.

Helårsprognos

Årets första helårsprognos, exklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar, uppgår till 120 mnkr (150 mnkr helår 2018). Nämndernas helårsprognoser räknas samman till - 185 mnkr. Det prognostiserade resultatet består främst av reserven för framtida utmaningar.

Hänsyn har även tagits till nedanstående aktuella händelser:

De specialdestinerade statsbidragen är i prognosen högre jämfört med tidigare budgeterade in- täkter. Totalt uppgår avvikelsen till 93 mnkr och avser framför allt barns och ungas psykiska hälsa, kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården, sjukskrivning/rehabilitering och jämlik cancervård.

Statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas bli något högre än tidigare trott och innebär en förbättring mot budgeterade intäkter om 4 mnkr för helår 2019.

Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 13 mnkr jämfört med budget.

Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, och den prognostiserade nettokost- nadsutvecklingen för helår 2019 uppgår till 3,5 procent. Lönekostnaderna förväntas öka med 3,1 procent.

Nettokostnaderna utgör 98,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,2 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning.

(4)

Investeringar

Materiella investeringar har hittills i år gjorts med 192 mnkr (119 mnkr föregående år). De fi- nansiella investeringarna uppgår till 0 mnkr, föregående år uppgick de till 54 mnkr och avsåg aktier i Svealandstrafiken AB. Årets investeringsbudget är 1 372 mnkr, Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning 2018.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Den disponibla likviditeten uppgår till 597 mnkr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 205 mnkr. Ökningen beror på en utökad checkräkningskredit, från 600 mnkr år 2018 till 1 000 mnkr år 2019.

Det pågår stora investeringsprojekt i Region Örebro län och för att minska behovet av extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler sker återlån under perioden 2017-2020. Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden re- spektive år, som sedan 2008 placerats i kapitalportföljen, istället används för att finansiera inve- steringar. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande 1 600 miljoner kronor under åren 2017- 2020 med hjälp av denna strategi.

Från och med 2019 beräknas en avkastning på ovanstående återlån för perioden 2017-2019, motsvarande den kalkylränta om 2,9 procent som används vid beräkning av fastighetshyror inom regionen. Avkastningen budgeteras till 30 miljoner kronor, vilka kommer att investeras i pensionsmedelsportföljen under året. Hittills i år har ingen placering verkställts. Totalt uppgår bokfört värde till 2 742 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet upp- går till 2 977 mnkr.

Pensionsportföljen mnkr

Placerat t.o.m. 2018 (bokfört) 2 738

Placerat enligt budget 2019 0

Återinvesterat reavinst, utdelning 4

Totalt placerat (bokfört) 2 742

Marknadsvärde 2 977

Övervärde 234

Värdereglering 2019 202

Avkastning 2019 i procent 7,4%

Likviditet mnkr

Tillgängliga likvida medel -486

Saldo koncernbolag 83

Checkräkningskredit 1 000

Disponibel likviditet 597

(5)

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)

Lönekostnadsutveckling

(Justerat för jämförelsestörande poster)

(6)

Resultaträkning

Belopp i mnkr Utfall jan- feb 2019

Utfall jan- feb 2018

Prognos helår 2019

Budget

2019 Utfall 2018

Verksamhetens intäkter 400 369 2 467

Verksamhetens kostnader -1 959 -1 884 -9 256 -11 421

Avskrivningar -47 -45 -302 -283

Verksamhetens

nettokostnader -1 606 -1 560 -9 558 -9 522 -9 237

Skatteintäkter 1 214 1 158 7 291 7 298 7 075

Generella statsbidrag och

utjämning 408 389 2 447 2 426 2 312

Verksamhetens resultat 16 -13 180 202 150

Finansiella intäkter * 208 27 188 161 112

Finansiella kostnader * -25 -22 -148 -163 -284

Periodens/ årets resultat 199 -8 220 200 -22

- Varav orealiserade värdeförändringar finansiella tillgångar

202 20 100 100 -172

Resultat exklusive oreali- serad värdeförändring finansiella tillgångar

-3 -28 120 100 150

* Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar

(7)

Driftredovisning

Belopp i mnkr

Resultat jan-feb

2019

Resultat jan-feb

2018

Föränd- ring

Prognos helår

Resultat 2018

Regionfullmäktige 0,8 0,8 0,0 1,5 2,2

Regionstyrelsen, varav 43,4 48,9 -5,5 157,7 266,8

- Regionstyrelsen och Regionkansliet

9,1 7,5 1,6 38,0 38,3

- Hälsovalsenheten -1,4 1,6 -3,0 -32,0 -32,6

- Tandvårdsenheten 1,0 0,0 1,0 -6,0 -6,7

- Regionstyrelsens gemen- samma verksamhetskostnad

34,7 39,8 -5,1 157,7 267,8

Hälso- och sjukvårdsnämnden -105,3 -112,3 7,0 -350,0 -349,3

Folktandvårdsnämnden -3,7 -2,6 -1,1 0,0 0,9

Forskning- och utbildningsnämnden

7,8 10,2 -2,4 5,0 18,8

Servicenämnden 6,1 13,7 -7,6 20,0 25,7

Samhällsbyggnadsnämnden -0,4 1,2 -1,6 -19,4 -21,4

Regional tillväxtnämnd 1,8 2,5 -0,7 0,0 4,0

Kultur- och fritidsnämnd 1,0 1,4 -0,4 0,0 -1,3

Gemensam nämnd företagshäl- sovård samt tolk- och översät- tarservice

1,6 1,4 0,2 0,0 6,0

Summa nämnder -46,9 -34,8 -12,1 -185,2 -47,6

Regionstyrelsens finansförvaltning *

245,7 27,2 218,5 405,2 25,5

Resultat 198,8 -7,6 206,4 220,0 -22,1

Varav orealiserad värdeföränd- ringfinansiella tillgångar

201,7 20,3 181,4 100,0 -171,7

Resultat exklusive orealiserad värdeförändring finansiella tillgångar

-2,9 -27,9 25,0 120,0 149,6

* Inklusive orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar.

Samtliga nämnder nollbudgeterade år 2019.

Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 100 mnkr.

Orealiserade värdeförändringar av finansiella tillgångar är budgeterade till 100 mnkr.

Investeringar

Belopp i mnkr Utfall jan- feb 2019

Utfall jan- feb 2018

Prognos helår 2019

Budget

2019 Utfall 2018

Immateriella 0 0 1 - 1

Byggnader 178 109 1 156 1 023 1 190

Inventarier 14 10 298 349 178

Finansiella - 54 - 54

TOTALT 192 173 1 455 1 372 1 423

(8)

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Februari 2019 Februari 2018 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

7 386 1 933 9 319 7 253 1 917 9 171 133 16 149

Sjukfrånvaro (per januari)

Sjukfrånvaro Januari 2019 Januari 2018 Förändring

i procent Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt

Korttidssjukfrånvaro 2,9 % 2,2 % 2,7 % 2,8 % 2,2 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaro 3,5 % 1,5 % 3,1 % 3,9 % 1,6 % 3,4 % -0,3 % -0,2 % -0,3 % Sjukfrånvaro totalt 6,4 % 3,7 % 5,8 % 6,7 % 3,9 % 6,1 % -0,3 % -0,2 % -0,2 %

Extratid (per januari)

Extratid Januari 2019 Januari 2018 Förändring

i timmar Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt

Timtid 27715 10578 38293 24486 9211 33697 3229 1367 4596

Fyllnadstid 5957 1097 7054 5177 1605 6782 779 -508 271

Enkel övertid 2678 553 3230 2494 626 3120 184 -74 110

Kvalificerad övertid 11020 3203 14223 9834 3196 13030 1185 7 1193 Arbetad tid under

jour o beredskap

6184 10233 16416 5911 9489 15401 272 743 1016

(9)

Verksamhetsstatistik

Hälso- och sjukvård - produktionstal

Läkarbesök

Jan-feb 2019 Jan-feb 2018 Förändring Relation (%)

Antal läkarbesök 117 049 115 991 1 058 0,9

När det gäller läkarbesök har antalet totalt sett ökat. Antalet läkarbesök har ökat inom specialist- vården (+1 618) och område habilitering och hjälpmedel (+94) medan antalet besök har minskat med 654 inom primärvården.

Inom primärvården har antalet besök minskat i område närsjukvård väster (-613), område när- sjukvård norr (-604) och område närsjukvård söder (-358) medan ökningar syns i område när- sjukvård Örebro (+921).

Inom specialistvården har antalet besök ökat främst inom område medicin och rehabilitering (+1 193).

Behandlingsbesök

Jan-feb 2019 Jan-feb 2018 Förändring Relation (%)

Antal behandlingsbesök 154 793 149 077 5 716 3,8

När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet ökat i förhållande till föregående år. Ökning ses främst inom specialistvården där dessa besök har ökat med 2 984. Ökningar syns också inom område habilitering och hjälpmedel med 1 555 och primärvården med 1 177.

Inom specialistvården ses ökningar främst inom område närsjukvård norr (+1 222), område ope- rerande och onkologi (+1 186) och område medicin och rehabilitering (+1 044). Den största minskningen inom specialistvården noteras inom område närsjukvård väster (-485). Ökningen inom område medicin och rehabilitering respektive område närsjukvård norr har främst att göra med att specialistvården år 2018 tog över bassängverksamheten från primärvården. Den föränd- ringen var inte fullt genomförd i februari 2018.

Inom Primärvården har antalet besök ökat inom område närsjukvård Örebro (+1 689) och om- råde närsjukvård väster (+216). Inom område närsjukvård söder och område närsjukvård norr har antal besök i denna kategori minskat jämfört med föregående år.

Operationer

Jan-feb 2019 Jan-feb 2018 Förändring Relation (%)

Antal operationer 5 607 5 736 -129 -2,2

Antalet operationer har varit något färre i januari-februari 2019 jämfört med föregående år. De största minskningarna syns verksamhetsmässigt inom ortopediska kliniken (-113) och plastik- och käkkirurgiska kliniken (-90). Den största ökningen perioden januari-februari jämfört med 2018 noteras på ögonkliniken USÖ som redovisar 136 fler operationer.

Andelen operationer utförda i öppen vård var oförändrat 59 procent medan andelen opererade utomlänspatienter ökat från 16 till 17 procent. Operationstiden var januari-februari 4 367 tim- mar vilket är en minskning med 243 timmar (-5,3 procent) jämfört med samma period 2018.

(10)

DRG-poäng i somatisk slutenvård (per januari)

Januari 2019 Januari 2018 Förändring Relation (%)

Antal DRG-poäng 3 655 3 668 -13 -0,4

Antalet DRG-poäng har i januari minskat med 0,4 procent jämfört med föregående år. Områdes- mässigt syns den största förändringarna inom område närsjukvård väster där en minskning finns med 42 poäng och inom område närsjukvård norr där antalet poäng ökat med 24. Verksamhets- mässigt noteras större förändringar inom område medicin och rehabilitering där medicinska kli- niken minskat med 86 poäng medan barn- och ungdomskliniken ökat antal poäng med 75.

Noteras kan också att antal vårdtillfällen var 174 färre än föregående år och det innebär att snitt- poängen per vårdtillfälle har ökat med 6,5 procent.

(11)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler

Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

Under februari fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en upp- ringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 39 och 100 procent.

17 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. Februari 2018 var resultatet 82 pro- cent och variationen låg mellan 48 – 100 procent. 11 vårdcentraler klarade då målet 90 procent.

(12)

Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län

Från och med den 1 januari förstärks vårdgarantin inom primärvården. Det innebär att patienten har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar i stället för sju, för problem och åkommor som omfattas av vårdgarantin. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån patientens behov. Det kan vara en läkare, kurator, sjukgymnast eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Andel vårdgarantibesök inom 3 dagar var under februari 79 procent totalt för samtliga vårdcen- traler inom Hälsoval. Variationen låg mellan 59 och 96 procent. Ingen jämförelsesiffra finns för 2018.

(13)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård

Andelen väntande under 90 dagar till nybesök läkare per januari 2019 har förbättrats med 3 pro- cent jämfört med 2018 (80 procent mot 77 procent 2018).

Andelen väntande mindre än 90 dagar (vårdgarantitid) till operation är 5 procent lägre jämfört med 2018 (61 procent jämfört med 66 procent 2018).

Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar

Operation - andel väntande till operation < 90 dagar

(14)

Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet

Tillgäng- liga vård- platser i snitt/mån

Antal överbe-

lägg- ningar i snitt/mån/

100 vård- platser

Antal ut- lokali- serade i snitt/mån/

100 vård- platser

Genom- snittligt antal ut- skriv- nings- klara pati-

enter per dag*

Belägg- ningspro-

cent feb- ruari

Område närsjukvård väster 40 0,1 2,9 7,5 90 %

Område närsjukvård norr 28 0,0 0,1 1,5 88 %

Område thorax, kärl och diagnostik 56 0,1 0,9 2,4 88 % Område opererande och onkologi 234 3,1 2,5 8,4 86 % Område medicin och rehabilitering 189 1,6 2,2 4,6 90 %

(exkl.

barnklin)

Totalt somatik 547 24,4

Område psykiatri 109 0,0 0,0 1,2 78 %

Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

656 25,6

* Beräknas enligt summan av alla patienters utskrivningsklara dagar delat med månadens dagar.

Under februari har pressen ökat på vårdplatserna och vårdplatsläget har varit ansträngt, delvis beroende på ett ökat influensatryck i regionen.

(15)

Folktandvård - produktionstal

Behandlingsåtgärder

Totalt sett är det färre behandlingsåtgärder utförda under januari-februari i år än det var under samma period föregående år. Det är bland annat färre undersökningsåtgärder, reparativa åtgär- der och protetiska åtgärder under januari-februari i år i jämförelse med samma period föregå- ende år. Det är emellertid fler sjukdomsförebyggande åtgärder utförda under samma period.

Patienter

År 2019 är det ytterligare en åldersgrupp som ingår i gruppen Barn och unga. År 2019 är det pa- tienter till och med 23 års ålder som ingår i den gruppen. Det medför att det är fler patienter i gruppen Barn och unga i år i jämförelse med föregående år. Totalt sett har antal patienter som går hos Folktandvården ökat.

(16)

Regional utveckling - kollektivtrafik

Resandet med buss har ökat med 6,3 procent i jämförelse med föregående år och där svarar stadstrafiken för den största ökningen med 8,0 procent medan regiontrafiken ökat med 2,4 pro- cent. Resandeutvecklingen kan ställas i relation till befolkningsökningen där befolkningen inom länet har ökat med 1,1 procent mellan 2017 och 2018.

Den ackumulerade resandeutvecklingen påverkas mycket av den kraftiga utvecklingen som ja- nuari visade. Även första halvan av februari har ett högre resande under 2019 jämfört med 2018.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :