Registerbeskrivning Besöksadress Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors FÖRMÅNSREGISTER

Full text

(1)

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 1 (6) PL 450, 00101 Helsinki PB 450, 00101 Helsingfors

1 Registerförare Namn

Folkpensionsanstalten (FPA)

Postadress Postnummer Telefon

PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11

Besöksadress

Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors 2 Kontakt Telefon

020 692 352 3 Registrets namn

FÖRMÅNSREGISTER 4 Syftet med

behandlingen av personuppgifter

Skötsel av den lagstadgade socialförsäkringen med sina olika förmånsslag och kundbetjäningen i anslutning till dem samt olika statistiska planerings- och forskningsuppdrag. Se författningsförteckningen sida 6.

5 Registrets datainnehåll Nedan registrets datatyper.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter fås av kunderna personligen samt av olika myndigheter. Sådana myndigheter är t.ex. Befolkningsregistercentralen, Skattestyrelsen,

arbetspensionsanstalterna, försäkringsinrättningarna, arbetsplatskassorna, social- och hälsovårdsmyndigheterna samt arbetskraftsmyndigheterna.

Uppgifter fås också från apoteken.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet

I sådana fall som anges i lag lämnar FPA via teknisk anslutning ut uppgifter om kunderna t.ex. till Skattestyrelsen, arbetspensionsanstalterna,

olycksfallsförsäkringsinrättningarna, socialvårdsmyndigheterna och apoteken.

I enskilda fall överförs uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt överenskommelserna om social trygghet.

Uppgifterna överförs manuellt på blanketter.

8 Principer för skydd av registret

Uppgifterna i registret är sekretessbelagda enligt lag (22, 23 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). Alla befattningshavare vid FPA undertecknar en tystnadsförbindelse. Endast de som behöver

uppgifterna i sitt arbete använder förmånsregistret, i enlighet med sina användarrättigheter.

A. Manuellt material:

– låsta arkivutrymmen – anvisningar om hanteringen

B. Elektroniskt lagrade filer:

– passerkontroll, användarrättigheter, individuella användarnamn, lösenord, registrering av användningen och sedvanlig övervakning

(2)

DATATYPER I REGISTRET 01 ALLMÄNNA UPPGIFTER

De allmänna uppgifterna används vid behandlingen av olika förmåner. Sådana är – personuppgifter

– uppgifter om adress och boende – uppgifter om familjeförhållandena – försäkringsuppgifter

– beskattningsuppgifter

– uppgifter om arbetsinkomst och förmögenhet – uppgifter om förskottsinnehållning

– referensuppgifter om förmånerna

02 FÖRMÅNSUPPGIFTER

Förmånerna och uppgifterna om dem är uppställda enligt kundernas olika livsskeden.

1. GRAVIDITET, FÖRLOSSNING, BARNAVÅRD

– föräldradagpenningar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning – moderskapsunderstöd: data om beredning, avgörande, utbetalning, leverans och handläggning – barnbidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut och utbetalning

– barnbidrag: data om felaktig utbetalning och återkrav – barnbidrag: kontrolldata

– barnavårdsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning – underhållsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning – underhållsbidragsfordringar: betalning av fordringar

– data om barnförhöjning (arbetslöshetsförmåner, arbetskraftspolitiskt utbildningsstöd, folkpension)

2. BARNS/ANHÖRIGS SJUKDOM, FUNKTIONSNEDSÄTTNING, HJÄLPLÖSHET

– handikappbidrag för personer under 16 år: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– specialvårdspenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– data om maketillägg (folkpension)

3. EGEN SJUKDOM, FUNKTIONSNEDSÄTTNING, ARBETSOFÖRMÅGA

– sjukvårdsersättningar: data om ansökningar, avgörande, utbetalning och handläggning – internationella sjukvårdsförmåner: data om avgörande, utbetalning och handläggning

– rätt till läkemedelsersättningar: data om ansökningar, beredning, avgörande och handläggning – läkemedelsersättningar: kontrolldata och sammanräknat självriskbelopp

– sjukdagpenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning – rehabilitering: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning

samt genomförande

– rehabilitering: uppföljningsdata

(3)

3 (6)

– rehabiliteringspenning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– sjukpension och pensionsdelar samt särskilt stöd till invandrare: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– individuell förtidspension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– handikappbidrag för personer över 16 år: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– data om vårdbidrag för pensionstagare (sjukpension, individuell förtidspension, ålderspension, förtida ålderspension)

– data om inköp av läkemedel som beviljats mot betalningsförbindelse i anslutning till grundläggande utkomststöd

4. STUDIER

– studiestöd: data om ansökningar, handläggning, beredning, avgörande, utbetalning och beslut – studiestöd: data om återkrav och kontrolldata

– stöd för skolresor: data om ansökningar, handläggning, beredning, avgörande, utbetalning och beslut

– stöd för skolresor: data om återkrav och kontrolldata – studielåns- och räntebidragsdata

– studiestöd: data från läroinrättningarna om vilka som har godkänts som studerande – studiestöd: data om borgensfordringar

– arbetskraftspolitiskt vuxenutbildningsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– vuxenutbildningsstöd: data om borgen för lån

– data om yrkesinriktad rehabilitering (rehabiliteringsdata i punkt 3) – data om boende (i punkt 8)

– studiepensionsdata (familjepensionsdata i punkt 9)

5. ARBETSLÖSHET

– grunddagpenning för arbetslösa: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– grunddagpenning för arbetslösa: kontrolldata

– arbetsmarknadsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning – arbetsmarknadsstöd: kontrolldata

– alterneringsersättning: utbetalningsdata – alterneringsersättning: kontrolldata

– arbetslöshetspension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– pensionsstöd till långtidsarbetslösa: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– integrationsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning – integrationsstöd: kontrolldata

– alterneringsersättning: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– resebidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

(4)

– resebidrag: kontrolldata

– rörlighetsunderstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning – rörlighetsunderstöd: kontrolldata

– pensionsstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

6. VETERANER,VÄRNPLIKTIGA

– data om fronttillägg och fronttillägg för minröjare (folkpension)

– fronttillägg till utlandet: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– militärunderstöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

7. ÅLDERDOM

– pension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– särskilt stöd till invandrare: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

– garantipension: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

8. BOENDE OCH FÖRSÖRJNING

– allmänt bostadsbidrag: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning

– allmänt bostadsbidrag: tabell-, kommun- och skyddsdata – data om studiestödets bostadstillägg

– data om bostadsunderstöd i anslutning till militärunderstöd

– bostadsbidrag till pensionstagare: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning

– basinkomst för personer som omfattas av försöket med basinkomst: data om avgörande, utbetalning och handläggning

– grundläggande utkomststöd: data om ansökningar, beredning, avgörande, beslut, utbetalning och handläggning

– data om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd

9. FAMILJEMEDLEMS DÖD

– familjepension och pensionsdelar: data om ansökningar, beredning, avgörande, utbetalning och handläggning

10. ÖVRIGA KUNDUPPGIFTER – pensionsregisterdata

– data om pensionsförsäkringshistoria

– data om arbetspension, olycksfall, militärskador och trafikskador, frivilliga pensioner – återkravsdata (sjukdagpenning, sjukvårdsersättningar, föräldrapenning, barnavårdsstöd,

hemvårdsstöd för barn, grunddagpenning för arbetslösa, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, arbetsmarknadsstöd, rehabiliteringsförmåner, pensionsförmåner, särskilt stöd till invandrare, studiestöd, räntebidrag, skolresestöd, militärunderstöd och allmänt bostadsbidrag)

underhållsbidragsfordringar och indrivningen av dem samt data gällande betalningsbefrielse:

ansökningar, beredning, avgörande och handläggning

(5)

5 (6)

– beställningsdata om FPA-kort/sf-kort med foto – beställningsdata om FPA-kort/sf-kort utan foto – årsmeddelanden

– begäran om tilläggsutredning

– företagares företagshälsovård: data om ansökningar, avgörande, utbetalning och handläggning – data om försäkringstillhörighet och vistelse utomlands

– uppgifter om uppehållstillstånd – tilläggsuppgiftsdata

– personaktsdata

– elektronisk dokumenthantering: dokumentdata – tekniska registeruppgifter: korrigeringsdata – grundläggande utkomststöd

– integrationsstöd – resebidrag

– alterneringsersättning – rörlighetsunderstöd

11. STATISTIK

– pensionsförsäkring och särskilt stöd till invandrare – sjukförsäkringsförmåner

– arbetslöshetsförmåner – studieförmåner – familjeförmåner – rehabiliteringsförmåner – annan social trygghet – försäkringsuppgifter – grundläggande utkomststöd

Dessa statistikfilers datainnehåll motsvarar datainnehållet i uppräkningen under respektive förmånsslag.

12. MANUELLT MATERIAL

Personakter (i alfabetisk ordning per byrå) – förmånsansökningar inklusive bilagor

En del mindre dokumentserier som ansluter sig till skötseln av förmånsärenden.

(6)

FÖRFATTNINGAR SOM FÖRMÅNSREGISTRET GRUNDAR SIG PÅ

– Lagen om Folkpensionsanstalten 2 § – Folkpensionslagen 3 §

– Lagen om garantipension 6 §

– Lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 3 § – Lagen om särskilt stöd till invandrare 3 §

– Lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa 21 § – Lagen om frontmannapension 14 §

– Lagen om betalning av fronttillägg utomlands 8 § – Lagen om handikappförmåner 3 §

– Sjukförsäkringslagen 1 kap. 3 §

– Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1 kap. 4 § – Lagen om offentlig arbetskraftsservice 12 kap. 3 § – Lagen om alterneringsledighet 16 §, 21 §

– Lagen om främjande av invandrares integration samt mottagning av asylsökande 7 §, 17 § – Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 4 §, 5 §

– Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 8 § – Barnbidragslagen 3 §

– Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 1 § – Lagen om bostadsbidrag 11 §

– Lagen om moderskapsunderstöd 4 § – Militärunderstödslagen 5 §

– Lagen om studiestöd 8 § – Lagen om underhållsstöd 3 §

– Lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning 7 §, 14 § – Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 2 §

– Lagen om vuxenutbildningsstöd 4 §

– Förordningen om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning

(EEG) nr 1408/71, 2 §

– Överenskommelser om social trygghet – Lag om utkomststöd 4 §

– Lag om pensionsstöd 24 §

– Lag om försök med basinkomst 2 §

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :