06.6. Preliminär budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-03-10

Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0095 KS-1 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Preliminär budget med verksamhetsplan 2017, plan 2017-2019

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 i enlighet med förslag från (M), (L) och (KD), bilaga 1

2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.

3. Av nämndernas remissvar ska framgå bland annat nämndens syn på och en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndens verksamhet och hur nämnden planerar att hantera detta.

4. Av remissen ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till utvecklingsinsatser kopplat till de övergripande målen.

5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag. Uppdrag och tidpunkt framgår av bilaga 1.

6. Nämndens remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 april 2016. Justerat protokoll lämnas senast den 9 maj. Remissvar enligt anvisningar i bilaga 2.

Sammanfattning

Arbetet med budget 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 är utformat enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017- 2019 lämnas till nämnderna för beredning.

Kommunledningskontorets beredning

Arbetet med preliminär budget

Från januari arbetar den centrala budgetberedningen med att ta fram ett förslag till preliminär budget. Här ingår bland annat presentation av en omvärldsanalys och presentation av resultatanalys från nämnderna på resultatanalysdagar.

Förslaget till preliminär budget ska godkännas av kommunstyrelsen.

Den preliminära budgeten lämnas på remiss till nämnderna.

Godkänt dokument, 2016-03-10, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-03-10

Dnr 2016/0095 KS-1 Sidan 2 av 2

Nämndernas beredning

Nämnderna ska bereda den preliminära budgeten och remissvar ska lämnas i enlighet med anvisning i bilaga 2.

Tidplan

Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast den 28 april. Remissvaren kommer att utgöra underlag i den slutgiltiga kommungemensamma budgetprocessen.

Det slutgiltiga budgetförslaget kommer att behandlas enligt följande:

30 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni Kommunstyrelsen

20 juni Kommunfullmäktige

Katarina Kämpe Anders Nilfjord Inga-Lill Fritsch Kommundirektör

Bilagor:

1. Förslag till preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019.

2. Anvisning remissvar

Godkänt dokument, 2016-03-10, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :