17.1. Socialnämndens redovisning av insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak i Sollentuna (ANDT)

Full text

(1)

Dnr 2015/0493 KS-2 Diariekod: 707

Kommunstyrelsen

Socialnämndens redovisning av insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak i Sollentuna (ANDT)

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige:

• Fullmäktige godkänner socialnämndes redovisning av insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak i Sollentuna (ANDT), avseende perioden 2013-2016, i enlighet med bilagor till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-10.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2013-05-29 § 63 Policy för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Sollentuna kommun. Av policyn framgår att socialnämnden har ett särskilt uppdrag att samordna ANDT- arbetet. Uppföljningen av arbetet ska redovisas till fullmäktige minst en gång per mandatperiod. Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2017- 03-21 §39 att som uppföljning av Sollentuna kommuns ANDT-policy överlämna socialkontorets tjänsteutlåtande daterat 2017-03-08 inklusive bilagor.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2013-05-29 § 63 Policy för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Sollentuna kommun. Av policyn framgår att socialnämnden har ett särskilt uppdrag att samordna ANDT- arbetet. Uppföljningen av arbetet ska redovisas till fullmäktige minst en gång per mandatperiod. Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2017- 03-21 §39 att som uppföljning av Sollentuna kommuns ANDT-policy överlämna socialkontorets tjänsteutlåtande daterat 2017-03-08 inklusive bilagor.

Kommunledningskontorets beredning

Styrdokument kopplat till kommunens ANDT-arbete

ANDT-policyn som antogs att kommunfullmäktige 2013-05-29 § 63 anger arbetet med ANDT utifrån tre huvudområden:

(2)

• förebyggande arbete

• tidiga insatser

• vård och behandling

Socialnämnden fick i uppdraget att som ett komplement till ANDT-policyn sammanställa en ANDT-plan 2013-2016 som innefattar flera olika

nämnders insatser. Denna processades fram i den politiska ledningsgruppen för förebyggande frågor, vilken består av nämndordförande och tjänstemän från barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,

socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. ANDT-planen följer den nationella ANDT-strategin. En ny ANDT-plan för perioden 2017-2021 håller på att tas fram och denna är kopplad till den nya nationella strategin – ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020.

Som ett komplement till denna nämndövergripande ANDT-plan har socialnämnden sammanställt en egen ANDT-handlingsplan. Därutöver har barn- och utbildningskontoret tillsammans med socialkontoret tagit fram en arbetsmodell kring ANDT-frågor, ”Handlingsplan för drogfria grundskolor i Sollentuna”.

Sedan 1997 har Sollentuna kommun regelbundet genomfört

drogvaneundersökningar och sedan 2008 genomförs undersökningen genom

”Stockholmsenkäten”, tillsammans med Stockholm stad och Stockholms läns kommuner.

Plan för alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksarbete i Sollentuna 2013- 2016

Sollentuna kommuns ANDT-plan följer den nationella ANDT-strategin.

Denna strategi har sju långsiktiga ANDT-politiska mål och nedan följer en sammanställning av kommunens ansvarsområde kopplat till sex av de sju nationella målen. Det sjunde målet handlar om folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt varför det inte

behandlas i denna kommunala ANDT-plan. I planen redovisas även insatser som är kopplade till respektive ansvarsområde.

Nationellt mål 1: Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

Kommunens ansvarsområde:

a) Effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn

b) Effektiv bekämpning av illegal försäljning via digitala medier

(3)

Nationellt mål 2: Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak (ANDT).

Kommunens ansvarsområde:

a) Färre barn ska födas med skador orsakade av ANDT

b) Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd

Nationellt mål 3: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.

Kommunens ansvarsområde:

a) Minska rekryteringen till narkotika och dopningsmissbruk

b) Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter

c) Ökad användning av befintlig verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen

d) En hälsofrämjande skola

e) Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet

Nationellt mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Kommunens ansvarsområde:

a) Minskat riskbruk och intensivkonsumtion bland studenter och unga vuxna med psykisk ohälsa

b) Förutsättningarna att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och åtgärda drogproblem i arbetslivet bör förbättras

Nationellt mål 5: Personer med missbruk eller beroende ska ges ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

Kommunens ansvarsområde:

a) Tillgång till kunskapsbaserad vård och stödinsatser ska öka b) En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvudmännen för missbruks- och beroendevården ska uppnås Nationellt mål 6: Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

(4)

Kommunens ansvarsområde:

a) Antalet döda och skadade i trafiken på grund av alkohol eller andra droger ska minska

b) Antalet döda och skadade på grund av ANDT-relaterat våld ska minska

c) Dödligheten bland ungdomar och unga vuxna på grund av alkoholförgiftningar och experimenterande med droger ska minska

Effekter enligt Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomfördes 2016 i 22 kommuner i Stockholms län med totalt cirka 25 000 medverkande elever. Svarsfrekvensen i Sollentuna kommun var 87 procent, vilket är mycket hög svarsfrekvens och är fördelat på 632 elever från grundskolans år 9 och 553 elever från gymnasium år 2.

År 2016 Grundskolan, år 9 Gymnasiet, år 2

Antal svarande i Sollentuna kommun (vilket motsvarar 87%)

632 553

Någon gång druckit alkohol (Sollentuna)

40% 70%

Någon gång provat narkotika (Sollentuna)

Av de som provat narkotika har 90% provat cannabis.

8% 22%

Möjlighet att prova narkotika men tackat nej (länet)

Var femte elev Var fjärde elev Använder tobak ibland eller

regelbundet (Sollentuna)

10% 20%

På nationell nivå kan konstateras att alkoholdrickandet har minskat kraftigt över tid och speciellt bland elever i grundskolans år 9. Detsamma gäller för Sollentuna kommun. Cirka 40 procent av eleverna i skolår 9 och 70 procent i år 2 på gymnasiet har någon gång druckit alkohol i Sollentuna.

Stockholmsenkäten innehåller även frågor om ungdomarnas narkotikabruk, vilket visar att ungdomar i Stockholmsregionen i högre grad har provat narkotika jämfört med övriga landet. Majoriteten av ungdomarna i

Sollentuna svarar att de inte har provat narkotika. I grundskolans år 9 har 8 procent svarat att de någon gång har provat. Motsvarande siffra för åk 2 i gymnasiet är 22 procent. Av de som provat narkotika det 90 procent som provat cannabis. Tillgången till narkotika är hög över hela länet, då enkäten visar att var femte elev i år 9 i grundskolan och var fjärde i år 2 på

gymnasiet har haft möjligheten att prova narkotika men valt att tacka nej.

(5)

Stockholmsenkäten visar även att doping inte är ett problem bland ungdomar i Sollentuna.

Gällande tobak visar även dessa siffror en nedåtgående trend i hela Stockholms län. Andelen ungdomar som helt avstår från tobak har ökat sedan mätningarna startade 2008. Dock är det fortfarande 10 procent av grundskolans år 9 och cirka 20 procent av gymnasiets år 2 som röker ibland eller regelbundet. Debutåldern är 13-14 år.

Mer information om Stockholmsenkäten finns på Stockholmsenkäten.

Exempel på aktiviteter i Sollentuna kommun som är kopplat till ANDT-arbetet

Nedan är några exempel på aktiviteter som Sollentuna kommun genomför och som är kopplat till ANDT-arbetet. Föräldrar är särskilt prioriterade som målgrupp i arbetet med ANDT-frågor.

Alkohol

• Informationsinsatser om vikten av att inte langa alkohol till

minderåriga. Detta genomförs bland annat i anslutning till valborg, halloween, skolavslutningar och andra skollov.

• Alkoholfri studentfrukost i Edsbergsparken.

• Tillsyn av serveringstillstånd sker bland annat i syfte att begränsa tillgången på alkohol.

Droger

• Informationsbroschyrer om cannabis och spice då framförallt cannabis är den mest använda drogen.

• Rudbeckskolan använder aktivt Stockholmsenkätens resultat för sin verksamhetsplanering i ANDT-frågor.

• År 2014 färdigställdes en film som två elever från Rudbeckskolans mediaprogram gjort i samarbete med socialkontorets förebyggande enhet i syfte att informera om cannabis till föräldrar och skol- och fritidspersonal.

Doping

• Socialkontoret har i förebyggande syfte satsat på att

erbjuda gymanläggningar möjlighet till deltagande i STAD:s (Stockholm förebygger alkohol och droger) projekt PRODIS – 100% ren träning. Det har inneburit att gympersonal kunnat delta i utbildning och bli certifierade i denna metod.

Tobak

• När det gäller tobaksfrågan anordnas aktiviteter och

informationskampanjer, till exempel under den tobaksfria dagen i maj samt under tobaksfria veckan på hösten. Tillsyn av handeln av tobaksvaror sker.

(6)

Kommunledningskontorets förslag

Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige godkänner

socialnämndens redovisning av arbetet med ANDT för perioden 2013-2016.

Katarina Kämpe Caroline Olsson

Kommundirektör Kommunstrateg

Bilagor

1. Protokollsutdrag socialnämnden 2017-03-21 §39 2. Socialkontorets tjänsteutlåtande 2017-03-08 3. ANDT-policy antagen av KF 2013-05-29

4. Plan för alkohol, narkotika, dopnings- och narkotikaarbete i Sollentuna 2013-2016

5. Socialkontorets ANDT-handlingsplan, 2017

6. Handlingsplan för drogfria grundskolor i Sollentuna

7. Handlingsplan för det nämndövergripande arbetet med att förebygga social ohälsa bland barn och unga

8. Uppföljning av Sollentuna kommuns ANDT-policy - Redovisning våren 2017 (Stockholmsenkäten).

Figur

Updating...

Referenser

  1. Stockholmsenkäten
Relaterade ämnen :