12.1. Reviderad inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2018-04-10

Lill Sandberg Sidan 1 av 3

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0115 KS-5 Diariekod: 150

Kommunstyrelsen

Reviderad inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige antar reviderad inköps- och upphandlingspolicy i enlighet med bilaga till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat 2018-04-10

Sammanfattning

Fullmäktige antog 2011 upphandlingspolicy för Sollentuna kommun. Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft.

Lagstiftningen kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor.

Bestämmelserna gäller endast över det sk tröskelvärdet (dvs affärer där kontraktsvärdet överstiger 2 000 000 kr). Med anledning härav behöver aktuell inköps- och upphandlingspolicy revideras. Vidare har policyn utvidgats till att också omfatta kommunens bolag.

Bakgrund

Fullmäktige antog 2011 upphandlingspolicy för Sollentuna kommun. Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft.

Lagstiftningen kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor.

Bestämmelserna gäller endast över det sk tröskelvärdet (dvs affärer där kontraktsvärdet överstider 2 000 000 kr). Med anledning härav behöver aktuell inköps- och upphandlingspolicy revideras.

Remiss och remissvar

Kommunledningskontoret har skickat ut förslaget till reviderad inköps- och upphandlingspolicy till kommunens bolag.

AB Sollentunahem och AB SOLOM tillstyrker förslaget. Sollentuna Energi och Miljö AB tillstryker också förslaget men föreslår ett par förtydliganden då de till övervägande del styrs av lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och annan lagstiftning.

Godkänt dokument, 2018-04-23, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2018-04-10

Dnr 2016/0115 KS-5 Sidan 2 av 3

Kommunledningskontorets beredning

Syftet med bestämmelserna är att få en sund konkurrens på lika villkor.

Upphandlingsreglerna ska säkerhetsställa att de anställda som utför arbete åt det offentliga ska ha de villkor som arbetsmarkandens parter har kommit överens om. Offentliga medel ska inte heller bidra till att arbetstagare som utfört arbete i andra länder än Sverige gör detta under förhållanden som inte är förenliga med ILO:s (Internationell Labour Organisation)

kärnkonventioner.

De nya bestämmelserna innebär att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Denna skyldighet, att

säkerställa att antagen leverantör ger sina anställda åtminstone vissa minivillkor, gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. Bestämmelserna innebär dock inte att det är tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal.

Bestämmelserna gäller således inte för upphandlingar som understiger tröskelvärdet och inte heller för sociala tjänster och andra särskilda tjänster (tjänster till bilaga 2 till respektive lag) även om en upphandling uppgår till det tröskelvärde som gäller för dessa tjänster. Detta innebär bl. a. att

bestämmelserna inte gäller för vissa tjänster inom hälsovård, socialtjänst och hotell och restaurang.

Det är med andra ord inte alltid obligatorsikt att ställa arbetsrättsliga krav utan det beror bland annat på kontraktsvärde och om det anses vara

”behövligt”. Bedömningen av om det anses behövligt eller inte ska göras utifrån en helhetsbedömning utifrån den enskilda upphandlingen. Det är varje enskild upphandlande myndighet eller enhet som har ansvaret att utifrån tillgänglig information hos exempelvis Upphandlingsmyndigheten och egna erfarenheter samt nationella eller regionala omständigheter, bedöma om det är behövligt att ställa arbetsrättsliga villkor.

Kommunledningskontoret föreslår i förslaget till reviderad inköps- och upphandlingspolicy, avsnitt 3 Hållbar utveckling, att kommunkoncernen ska ställa krav på att leverantörer eller underleverantörer som denne anlitar, ska uppfylla arbetsrättsliga krav avseende lön, semester och arbetstid inom de branscher där det anses behövligt, exempelvis inom bygg, transporter och städtjänster. Anledningen till att dessa branscher pekas ut är att lagstiftaren i förarbetena till lagarna pekar ut dessa branscher. Upphandlingsmyndigheten har därför prioriterat dessa branscher när det gäller att ta fram vägledningar till oss upphandlande myndigheter. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunkoncernen följer upphandlingsmyndighetens

vägledningar. Framöver kan säkert dessa krav komma att ställas inom flera branscher.

Kommunledningskontoret föreslår vidare att policyn utvidgats till att också omfatta kommunens bolag.

Godkänt dokument, 2018-04-23, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2018-04-10

Dnr 2016/0115 KS-5 Sidan 3 av 3

De inkomna synpunkterna från bolagen motiverar inga förändringar av förslaget till ny policy.

Mot den bakgrunden föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige antar reviderad inköps- och upphandlingspolicy.

Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch

Kommundirektör Ekonomichef

Bilagor:

1. Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun

Godkänt dokument, 2018-04-23, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :