• No results found

Styrelsemöte 25 oktober i medlemskontoret på Ungdomens Hus. Sven förklarar mötet öppnat klockan i medlemskontoret på Ungdomens Hus.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsemöte 25 oktober i medlemskontoret på Ungdomens Hus. Sven förklarar mötet öppnat klockan i medlemskontoret på Ungdomens Hus."

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Styrelsemöte 25 oktober i medlemskontoret på Ungdomens Hus Bilagor:

1. Dagordning 2. Närvarolista

1. Mötets öppnande

Sven förklarar mötet öppnat klockan 17.15 i medlemskontoret på Ungdomens Hus.

2. Formalia

Ordförande: Bengt Blomberg Sekreterare: Lisa Dahlqvist Justerare1: Magnus Axelson-Fisk Justerare2: Johan Sverredal

3. Rapporter

Styrelseledamoten Rickard Hammarstedt har nu flyttat till Chile och har därmed avgått från styrelsen.

Open mic på upplands muséet gick bra och det var fullt hus.

Det har köpts in nya möbler till caféet, bord och fotöljer. Budgeten hölls.

Logen är nu utrensad och man kan nu använda lokalen.

Dag Thelander har startat en konstgrupp inom Magma.

Rickard Höggren ska lämna in ett förslag till hur man kan rusta upp logen.

Vi har haft medlemsmöte, det var 10 personer närvarande och samtidigt pågick ett gig vilket gjorde att det blev svåruppstyrt. De flesta frågor bordlades på grund av det låga deltagandet, nästa medlemsmöte är imorgon den 26oktober.

(2)

Ekonomi:

Anna har haft möte med Elina från FB.

Det behövs kvitton från en spelning, coffinshakers. Det är inte bokfört alls vilket behövs för att vi ska få ett bokslut från förra året.

Dessutom fattas kvitton från en del småspelningar, främst från reseersättningar.

Sven skriver i ordning dessa kvitton imorgon och lämnar till Anna.

4. Anda

Det har kommit klagomål på mötesordning och mötesteknik. Vi pratar om hur man kan förbättra detta med talarlistor och att det är viktigt att respektera ordförandes ord. Se övrig fråga f).

Vi måste nå ut mer om vad som händer (möten, spelningar och likande) till aktiva medlemmar så att man inte missar möten och dubbelbokar aktiviteter.

5. Val av övriga frågor a) Coffinshakersgigget b) Tvättmaskinen c) Nycklar d) Verktygslåda e) Arbetskläder f) Mötesordning g) Underhåll/städning h) Hemsidan

i) Larm

6. Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns

(3)

7. Jämnställdhet och Jämnlikhet Inget att rapportera

8. Johannes

Vi pratar om vad vi ska göra. Detta kan inte protokollföras pga det ska vara hemligt för Johannes.

9. Övriga frågor

a) Coffinshakersgiget

Mötet beslutar att: bokföra utbetalningen till Coffinshakers som Gage i första hand, i andra hand som lön på 999 kr per bandmedlem och reseersättning, i tredje hand som lön till en person.

b) Tvättmaskinen

Tvättmaskinen fungerar inte just nu. Personalen vill kunna tvätta sina kläder på Ungdomens hus.

Axel kollar upp vad som är fel med tvättmaskinen och kollar upp vad det kan kosta att åtgärda problemet.

c) Nycklar

Anna har beställt nya nycklar.

Mötet beslutar att: Jojje får mandat att bestämma vilka i spelgruppen som får kvittera ut nycklar. Anna och Jojje ser till att nycklarna hämtas och kvitteras ut.

Maja som var 25%coach tidigare har fortfarande en nyckel till huset.

Mötet beslutar att: Jojje tar kontakt med Maja och ber henne komma hit med nyckeln i utbyte mot att vi stryker de restrerande arbetstimmar hon har att jobba in.

d) Verktygslåda

(4)

Mötet beslutar att: Axel följer upp affes förslag angående verktygslådan och

rapporterar detta till nästa styrelsemöte. Se personalmötes protokoll från 19oktober.

e) Arbetskläder

Alla som har arbetskläder hemma som inte är personal måste lämna in dem, de ska finnas på huset.

Personalen ska inventera kläderna. Vi följer upp efter inventariet.

f) Mötesordning

Sven kallar och håller en kurs i mötesteknik. Det ska vara öppet för alla medlemmar och obligatoriskt för alla styrelsemedlemmar.

g) Underhåll/Städning

Det är ofta mycket tomburkar och fimpar runt ingångarna vid huset. Detta ger ett oseriöst och allmänt äckligt intryck.

Mötet beslutar att: Sven pratar med Johannes och Anna om problemet så löser de det tillsammans.

h) Hemsidan

Affe har inte hämtat hemsidan från Mattias. Problemet ligger i att komunikationen mellan Affe och Mattias fungerar dåligt.

Magnus tar nu hand om kontakten med Mattias och löser problemet.

i) Larm

Vi har fått en administrativ avgift från larmbolaget på 3000kr för att vi har skickat hit securitas när larmet har gått efter stängningstid. Det kostar 1500kr per gång att skicka hit en securitas vakt.

Två gånger har det varit spelrummet som har utlöst larmet. Problemet är att larmet går när man låser låset när dörren är öppen, detta gäller spelrummet, konstrummet och

(5)

skaterummet. Dessa rum har inga koder utan larmet aktiveras och avaktiveras när man låser och låser upp.

Mötet beslutar att: Magnus pratar med de som har nycklar till spelrummet, skatenummret och konstrummet och förklara att det kostar pengar för oss när securitas kommer hit. De får inte låna ut sina nycklar och ansvarar personligen för administrativa kostnader.

10. Nästa möte

Styrelsemöte måndag 8 november klockan 17.00.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 20.00 i medlemskontoret på Ungdomens hus.

Sekreterare: Lisa Dahlqvist Ordförande: Bengt Blomberg

_________________________ __________________________

Justerare1: Magnus Axlson-Fisk Justerare2: Johan Sverredal

_________________________ __________________________

Bilaga 1

(6)

Dagordning

1. Mötets öppnande 2. Formalia

3. Rapporter 4. Anda

5. Val av övriga frågor

6. Godkännande av dagordning 7. Jämnställdhet och jämnlikhet 8. Johannes

9. Övriga frågor a) Coffinshakersgigget b) Tvättmaskinen c) Nycklar d) Verktygslåda e) Arbetskläder f) Mötesordning g) Underhåll/Städning h) Hemsidan

i) Larm

10. Nästa möte 11. Mötets avslutande

(7)

Bilaga 2 Närvarolista:

Lisa Dahlqvist Bengt Blomberg Johan Sverredal Magnus Axelson-Fisk Axel Stolt

Anna Wiklund Agnes Härdelin Vera Andersson

References

Related documents

Förutom de organisationer som ingår i nätverket kring det statliga åtgärdsprogrammet för ungdomar, finns det också andra som går in för att sprida information och kunskaper

På vissa ställen på landsbygden får man inte bygga ut nätet ens om det finns intresse: där boende klagat och vägrar ha master i närheten, i närheten av militära områden och

Endast två av studiens respondenter menade att de inte trodde att reklamen Hjältarna berättar (2014) skulle kunna få dem att skänka pengar till organisationen.5. inte att

webbportalen kommer du även att själv kunna byta ut vilka telefonnummer som skall ringas upp, för att öppna porten för besökande.. Så när du byter inneboende kan du själv lägga

Det märks även att i de fallen där det inte existerar någon tysk fast fras med liknande betydelse och likande eller olik form, eller en sådan inte ansågs passa i den tyska texten,

sen bör rätteligen svänga på fotbladet eller på klacken m. m., som under lefnadslopi>et låg deras lijerta nära och emellanåt föranledde temligen heta tvister.. och

Gemensamma drag i den forskning som de hänvisar till är att barnen måste få utrymme och möjlighet att säga sin åsikt och få vara delaktiga i beslutsprocesser, detta

To compare differences in measured variables (emotional exhaustion, work engagement, emotional demands, and psychosocial safety climate) between groups (employees, managers with

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra driftsöverskott om 16,6 miljoner kronor från 2011 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt

Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag om att

Kallade: Annika Wrenkler, Jeanne Céwe, Johan Johansson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Josefin Due-Boje, Oskar Samuelsson, Roland Edin och Tommy Jacobsson samt tjänsteman Jamie

verket för energieffektiviseringar, så Mikael fick 1 500 kronor i bidrag till fönsterbytet.. När Mikael häromåret skulle byta panel på huset tänkte han först lägga in ett

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se Reservation Meddelande att man inte står bakom ett beslut. Revision Granskning

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla det föreliggande föreslaget till beslut och därmed godkänna förslaget till Handlingsplan för den nationella minoriteten

En arbetsgrupp bestående av Pär, Peter Lars, Göran, Caroline och Otimo tar fram ett utkast till svar till HSD-gruppen för vad detta skulle kunna innebära och presenterar detta för

att ställa sig bakom lokaliseringen av Ungdomens hus till Henån, fastigheten Henån 1:37 och fortsatt utredning för att verksamhetsanpassa fastigheten för fritidsverksamhet, samt..

Åsa kommer ha möte med alla ridlärare den 1/2 för att hålla en samstämmig och hög nivå på ridutbildning för elever på Christinehamns Ridklubb.. Åsa kollar GDPR lagen så vi

Tarja berättar att stipendium till 9:e klasselev som läst finska i grundskolan kommer att delas ut den 12 juni och att det i år kommer att vara två tidigare stipendiater som delar

Kommunfullmäktige beslutar att överföra från 2011 till 2012 kvarstående medel för projekt nr 730132, ”Ny hållplats i centrum”.. Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka

Den nutida och historiska assyriska kvinnohistorian skall dokumenteras dels genom insamling av historisk litteratur och genom intervjuer. Ännu finns ingen fastställd plan för hur

Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal..

[r]

Ungdomens Hus ska vara ett ställe för ungdomar att vara på och träffa andra samt göra olika aktiviteter med eller utan personalen och på så sätt förebygga ett