Allt du behöver veta inför kyrkovalet!

Full text

(1)

Filipstad – Brattfors – Nordmark – Rämmen – Gåsborn – Nykroppa

KYRK-FILIP

KYRK-FILIP Informationsblad från Filipstads församling

Nr 3 2013 Årgång 29

Allt du behöver veta inför kyrkovalet!

Valet öppet för dig som fyllt 16 år Påverka kyrkan – gå och rösta!

Förtidsröstning under Oxhälja

(2)

Kyrkoherden har ordet

A

tt välja är svårt. I alla fall tycker jag det. Kanske kommer vi ihåg när vi var små och stod med veckopengen i handen och tittade på godishyllan och skulle välja. Det är andra saker idag men det är fortfarande svårt att välja. Svårast är det när flera alternativ finns och det är svårt att avgöra vad som blir bäst. Men det vi vet är att vi har två måsten här i livet och det ena är att vi ska dö och det andra att vi ska välja. Vi ska bland annat välja yrkeskariär, livspartner, hus, bilar, abonnemang, matkasse, godispåse, dessutom ska vi välja representanter till vårt lands ledning.

En del val påverkar mig genast och en del på sikt. Några val är självklara, andra riktigt kniviga. Väljer vi en så väljer vi bort de andra och så är livet. Det är kortsiktiga och långsiktiga val.

Men har du funderat över hur du gör när du väljer? Hur ser din process ut? Är du rationell? Kanske känslorna styr? Låter du andra välja åt dig och bara följer med? Hur du än gör så görs ett val.

I höst är det dags att välja ledning i Svenska kyrkan. Lokalt, re- gionalt och centralt. Det finns en ordning för det här. Jag fick frå- gan en gång om det står i bibeln hur det ska gå till. Svaret är ju att så inte är fallet. Vi har en ordning som är anpassad efter den kontext vi lever i. Det är svenskt och för många inte särskilt sa- kralt. Men det är en ordning, en struktur som ändå finns. Unge- fär 80 procent av Filipstads invånare har möjlighet att göra ett aktivt val i år. Du kan välja vilka du vill ska representera dig i kyrkans frågor. Och vi ska vara glada för att vi lever i ett land som har en struktur för de här frågorna. Att det inte flyter ut i en ostrukturerad anarki där godtycklighet råder. På kort sikt kanske det inte spelar någon roll om vi går till valurnorna eller inte, men på lång sikt är det inte bra. Det är viktigt att strukturer inte utar- mas, utan att vi visar det stöd som behövs.

Men är kyrkan och dess frågor viktiga? Frågan är relevant.

Ju längre jag jobbat inom kyrkan desto mer har jag upptäckt dess brister och det är lätt att bli besviken. Upptäckten hur mänsklig den är kan ibland få även mig att undra om det existe- rar någon Gud mellan dess väggar. Det paradoxala är att jag sam- tidigt ännu mer förstått vikten av att vi har en kyrka i vårt

samhälle. För ett samhälle utan en kyrka skulle vara en katastrof för det samhället.

Svenska kyrkan behövs inte för sin egen skull utan för att vi be- höver den. Du och jag behöver den. Och därför är det viktigt att även om jag just nu inte har tid eller intresse så kommer dagen när det bränner till och kyrkan

mitt i sin bräcklighet finns där.

Så kom till valurnorna i sep- tember och gör ditt val för vi be- höver Svenska kyrkan.

Frid!

Stefan Dalevi Kyrkoherde

Att leva är att välja

och svårt kan det vara

Nils-Erik Mellström slutar sin tjänstgöring som kommi- nister i Filipstads församling och går i pension. Han av- tackas vid en högmässa i Filip- stads kyrka den 15 september.

Monica Mellström slutar också sin anställning som komminister. Hon har tjänst- gjort i Lesjöfors, Rämmen och Gåsborn. Högmässa med av- tackning sker i Lesjöfors kyrka den 22 september.

Paret Mellström har varit verksamma i Filipstads för- samling, tidigare pastorat, under lång tid och återvände till Filipstad för ett antal år sedan för att ånyo tjänstgöra inom församlingen.

Per Saxholm har anställts som kommi- nister i för- samlingen.

Han kommer att tjänstgöra på halvtid från och med oktober.

Per är bekant för församlings- borna sedan tidigare då han vi- karierat och tjänstgjort lite då och då under många år.

Vi hälsar Per välkommen till- baka till Filipstad och tackar Nils-Erik och Monica för lång och trogen tjänst hos oss.

Carl-Gustaf Brolin har av- sagt sig sina politiska uppdrag i församlingen. Efter många år inom kommunalpolitiken gav han sig in i det kyrkopolitiska arbetet inför valet 2005. Men nu lämnar han Filipstad för Stockholm.

– Det har varit en intressant och rolig tid, och vi har en väl- digt bra personal inom för- samlingen. Jag kommer att sakna det här gänget, och även att få vara kyrkvärd i Filipstad, säger Calle som avtackats i samband med kyrkofullmäkti- ges sammanträde under som- maren.

Personalnytt____________

Calle Brolin avtackades i samband med kyrkofullmäktiges sam- manträde tidigare i sommar. Kyrkoherde Stefan Dalevi höll av- tackningstal och överräckte en bukett blommor.

(3)

Den 15 september är det dags för kyrkoval igen. Då ska det göras val till kyrkofullmäktige i församlingar och pastorat, till stiftsfullmäktige och kyrkomötet på nationell nivå.

Kyrkoval är det vart fjärde år i Sverige, och senast var alltså 2009. Valdeltagandet har överlag varit mycket lågt i många år, bara drygt tio procent, något som de kyr- kopolitiskt aktiva förstås vill ändra på.

– Ja, att få upp valdeltagandet är ett mål för oss. Många tycker kanske att det inte berör dem, och därför är de inte lika enga- gerade i kyrkovalet som kommunpoliti- ken, menar Leif Holmgren som företräder Kyrkans väl i Filipstads församling.

Kyrkans väl är den samlade, borgerliga alliansen i församlingen, och tillsammans med Socialdemokraterna driver man de lokala, kyrkliga frågorna till verkställande och beslut. Någon hård partipolitisk kamp förs inte inom kyrkan på samma sätt som i kommunal- och riksdagspolitiken. Istället jobbar man tillsammans i högre grad för kyrkans sak. På Kyrkans väls lista anges inte heller någon partibeteckning på de enskilda personerna.

Kyrkovalet är också i mångt och mycket ett personval.

– Man får sätta kryss för tre personer som man tror kan engagera sig på ett posi- tivt och bra sätt inom kyrkan, säger Leif Holmgren.

Benny Ahremark Persson, även han Kyrkans väl, menar att det kan vara bra att tänka sig för lite grann när man krys- sar för namn på listan.

– Det är ju inget tvång att kryssa, men om det är personer man verkligen vill ha med så gäller det att kryssa för dem, och man kan göra kryss för ett, två eller tre namn, säger han.

Även om valdeltagandet brukar vara lågt så är förhoppningen att intresset ska bli större, och att de unga ska ta tillfället i akt att rösta.

– Vi vill gärna nå ut särskilt till de yngre församlingsborna med valinformation, för numera kan man rösta i kyrkovalet om man fyllt 16 år, menar Helene Larsson Saikoff, ordförande i valnämnden.

Övriga kriterier för att få rösta är att man ska vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013.

Valet hålls som sagt den 15 september men man kan förtidsrösta två veckor i för- väg, och alla röstberättigade ska ha fått eller får sina röstkort nu i slutet av au- gusti.

– På röstkortet finns uppgift om vallokal där man ska rösta och vilka val man har rätt att rösta i. På valdagen kommer det också att finnas särskilda röstställen. Är det någon i exempelvis Skåltjärn som inte kan eller vill rösta i Filipstad så finns det möjlighet att rösta där man bor, berättar Helene Larsson Saikoff.

– Vi bjuder på möjligheten att rösta på många ställen, fyller Benny Ahremark Persson i.

Det kommer också att vara öppet på Kyrkans hus under Oxhälja, fredag och lördag, och då kan man förutom att för- tidsrösta även få sig en tallrik kålsoppa.

F rågor och svar om kyrkovalet

När är kyrkovalet?

Söndag den 15 september är det kyrkoval.

I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val ker till kyrkofullmäktige i för- samlingen eller till pastoratet, till stiftsfullmäk- tige i stiftet och till kyrkomötet på den natio- nella nivån.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valda- gen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och var folkbokförd i Sverige den 1 au- gusti 2013 (då röstlängden fastställs).

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyrkans med- lemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2009 röstade 700 000 medlemmar.

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslut- ningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera de tre perso- ner som du helst vill se valda.

När kommer röstkorten?

I slutet av augusti kommer du som är röstbe- rättigad att få ditt röstkort. Det anger vilka val du har rätt att rösta i och var din vallokal finns.

Var finns valsedlar och hur använder jag dem?

Valsedel för val till kyrkofullmäktige i Filip- stads församling, för val till stiftsfullmäktige och kyrkomötet finns utlagda i vallokalerna och vid särskilda röstningsställen.

Som medlem i Filipstads församling ska du välja ledamöter till kyrkofullmäktige, och an- vänd då den vita valsedeln. Som församlings- tillhörig i Karlstads stift väljer du ledamöter till kyrkomötet (kyrkans högst beslutande organ).

Använd då gul valsedel. Som församlingstillhö- rig i Östra Värmlands kontrakt ska du också välja ledamöter till stiftsfullmäktige och då är det den rosa valsedeln som gäller.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preli- minär röstsammanräkning. Vartefter de preli- minära resultaten blir klara presenteras de på Svenska kyrkans webbplats (se ovan).

Kyrkovalet bjuder på många valmöjligheter

Kyrkans hus är ett av flera ställen där man kan rösta. Det går också att förtids- rösta i kyrkovalet.

(4)

Kyrkans väl är den samlade, borger- liga alliansen inom församlingen.

Här finns representanter från samt- liga borgerliga partier men man har enats om att arbeta under ett och samma, gemensamma namn.

Kyrkans väl i Filipstads församling arbetar för:

• Att gudstjänst firas i alla delar av för- samlingen.

• Att undervisning, dop, konfirma- tion, vigsel och begravning erbjuds i hela församlingen.

• Att diakoni och mission utövas.

• Att göra kyrkan mer synbar i samhäl- let.

• Att alla kyrkogårdar i församlingen vårdas och sköts på ett värdigt och vackert sätt.

• En folkets kyrka – en kyrka som alla känner sig välkomna till och som präglas av delaktighet och respekt för alla männi- skor.

• En kyrka vars verksamhet tar hänsyn till både traditioner och förnyelse.

• En kyrka som bryter ensamhet och utanförskap.

• En kyrka med ett rikt musikliv och en attraktiv verksamhet för barn och ungdomar.

• En kyrka som satsar på samverkan med offentliga och frivilliga organisatio- ner, samt har ett gott samarbete med andra samfund.

• En kyrka som arbetar för ett ekologiskt hållbart samhälle och som arbetar för ett ökat miljötänkande i alla aspekter.

• En kyrka som aktivt stödjer den inter- nationella verksamheten via Hela Värl- den samt via Svenska Kyrkan i utlandet.

• En kyrka som främjar ett jämlikt och demokratiskt förhållningssätt bland per- sonal och förtroendevalda.

• Att medverka till att Svenska Kyrkan ska ha föredömligt god arbetsmiljö.

• En kyrka som uppmuntrar frivilligar- betet i församlingen.

• Att förvalta kyrkans kapital och egen- domar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för en god ekonomisk hushållning och till glädje för kommande generationer.

Kyrkans väl arbetar för att Filipstads för- samling bedriver en aktiv och levande verksamhet såväl i tätort som på de min- dre orterna i vår församling.

SVENSKA KYRKAN – EN KYRKA MED VIDA ARMAR

Svenska Kyrkan, som bygger på sina för- samlingar, är demokratisk och rikstäck- ande. Den är beroende av att förtroende- valda tar ansvar och är med och utvecklar kyrkan så att den kan möta människor i varje tid. Ansvaret för kyrkan vilar gemen- samt på de tillhöriga, de förtroendevalda och de kvinnor och män som vigts till tjänst som biskop, präst eller diakon.

Svenska Kyrkan har en inställning och ett uppdrag att vara en öppen folkkyrka, en kyrka som finns till för alla människor.

K yrkans väl – det samlade borgerliga alternativet

(5)

Förutom församlingsarbetet finns Svenska Kyrkan på våra sjukhus och fängelser och jourhavande präst är en funktion man kan ringa nattetid.

Svenska Kyrkan finns även utomlands och den finns som stöd vid olyckor och ka- tastrofer.

I solidaritet bidrar alla Svenska Kyrkans medlemmar genom framförallt kyrkoav- giften till att detta omfattande arbete kan bedrivas.

LÄGG DIN RÖST PÅ KYRKANS VÄL!

Vallokaler och öppettider på valdagen 15 september

Filipstad, Kyrkans Hus kl 9-11, 13-20 Lesjöfors, kyrkan kl 9-11, 18-20

Nykroppa, sockenstugan kl 9-11, 18-20 Särskilda röstställen på valdagen Asphyttan, bygdegården kl 9-11 Brattfors, kyrkan kl 13-15 Gåsborn, sockenstugan kl 9-11 Långban, museet kl 9-11

Nordmark, församlingshemmet kl 13-15 Persberg, Folkets Hus kl 13-15

Rämmen, sockenstugan kl 13-15 Skåltjärn, bygdegården kl 9-11

Här kan du förtidsrösta

På nedanstående ställen och tider kan man förtidsrösta i kyrkovalet.

Förtidsröstningen sker på expedi- tionerna i Filipstad, Lesjöfors och Nykroppa.

Filipstad (Kyrkans Hus) Måndag 2 sept kl 9-12 Tisdag 3 sept kl 9-12

Onsdag 4 sept kl 9-12 samt kl 17-20 Torsdag 5 sept kl 9-12

Fredag 6 sept kl 9-12 Lördag 7 sept kl 9-12 Måndag 9 sept kl 9-12

Tisdag 10 sept kl 9-12 samt kl 17-20 Onsdag 11sept kl 9-12

Lesjöfors (Församlingsexpeditionen) Onsdag 4 sept kl 13-16

Torsdag 5 sept kl 17-20 Fredag 6 sept kl 13-16 Måndag 9 sept kl 13-16

Nykroppa (Församlingsexpeditionen) Onsdag 4 sept kl 13-16

Torsdag 5 sept kl 17-20 Fredag 6 sept kl 13-16 Måndag 9 sept kl 13-16

KYRKANS VÄL

För en aktiv, utåtriktad

och öppen folkkyrka!

(6)

Socialdemokraterna i Filipstads för- samling har som mål:

• En öppen folkkyrka.

• Demokratiska arbetsformer.

• Rikstäckande verksamhet.

• Inriktad på diakoni och mänsklig om- vårdnad.

• Solidaritet med de svaga och förtryckta i samhället.

• Att innehållet i gudstjänsterna förnyas.

• Jämställdhet bland de anställda, med en rättvis lönesättning.

• Bra arbetsmiljö för all personal.

• Att ytterligare satsa på barn- och ung- domsverksamheten.

• Att stödja musik, kör och kulturell verk- samhet.

Kyrkans uppgift är att förkunna evange- lium.

Kyrkans gudstjänster bör präglas av öp- penhet gentemot alla.

Även de som känner en hemvist i Sven- ska kyrkan utan att vara beredda till ett färdigt kristet ställningstagande skall

känna att kyrkan är till för dem.

Kyrkans verksamhet med evangeliet som grund bör syfta till att dels främja ge- menskapen mellan människor, dels ge den enskilde stöd i krissituationer.

Efter skilsmässan mellan kyrka/stat år 2000 måste vi bevaka den öppna folkkyr- kan för att undvika en elitkyrka.

All barn- och ungdomsverksamhet liksom föräldraarbete bör präglas av en religiöst kravlös inställning. Utifrån denna grund- syn bör erbjudas både öppen verksamhet och ett deltagande i gudstjänst, studier och solidaritetsarbete. Arbetet skall ske i demokratiska former, syftande till engage- mang i kyrka och samhälle, till tolerans och samarbete.

Vi vill arbeta för att samarbetet mellan kyrkans olika personalkategorier främjas genom utvecklad arbetsplatsdemokrati.

Vi vill utveckla olika former av praktiskt- ekumeniskt samarbete mellan Svenska kyrkan och andra trossamfund och därvid i hög grad uppmärksamma invandrarnas situation, deras religion och kultur.

Vi vill stödja den diakonala verksamhe- ten.

Vi vill fortsätta driva den öppna dörrens politik, när det gäller människors möjlig- het att använda församlingens lokaler.

Kyrkan måste ta ett uttalat ansvar för ut- bildning av de förtroendevalda och för fortbildning av de anställda.

Vi vill arbeta för en kontinuerlig debatt om församlingens arbete samt om miljö- och fredsfrågor.

Ifråga om de förtroendevalda i organen vill vi värna den politiska demokratin och verka för ett ökat deltagande i de allmänna valen till kyrkofullmäktige, samt att garan- tera en öppen och fri information om för- samlingens angelägenheter.

D et här vill Socialdemokraterna i församlingen

(7)

Det finns ett antal kyrkopolitiker i Filipstads församling som även är med på listorna till kyrkomötet och stiftsfullmäktige.

Benny Ahremark Persson och Göran An- dersson är båda kandidater till kyrkomö- tet och även till stiftsfullmäktige.

Filipstadskandidater till stiftsfullmäk- tige: Benny Ahremark Persson, Göran An- dersson, Rolf Christoffersson, Gudrun Henriksson, Sune Frisk, Helen Larsson Saikoff, Rolf Wennerlöf och Rolf Hjelm.

– Stiftsfullmäktige består av 81 ledamö- ter från hela Värmland och Dalsland, och stifter är uppdelat i olika kontrakt. Till- sammans med Kristinehamn, Karlskoga, Storfors och Degerfors tillhör vi Östra Värmlands kontrakt, berättar Benny Ahre- mark Persson.

Sune Frisk har tidigare suttit med i kyr- komötet men är numera enbart politiskt aktiv i församlingen och stiftsfullmäktige.

– Det är en viktig instans eftersom vi är med och bestämmer om fördelningen av ekonomiska medel, menar han.

Kyrkomötet är kyrkans högst beslutande organ.

– Det är kyrkans egen riksdag skulle man kunna säga, med 251 ledamöter, säger Benny som idag är ersättare i kyrko- mötet.

F ilipstadsnamn till kyrkomöte och stift

Benny Ahremark Persson (t.v.) och Sune Frisk, två av åtta listnamn från Filipstad som inte enbart kandiderar till kyrkofull- mäktige i församlingen.

Den 15 september är det kyrkoval. Då får du och alla andra 5,5 miljoner som är medlemmar och fyllda 16 år bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå.

(8)

Sommaren i Filipstads och Nykrop- pa kyrkor har bjudit på ett flertal musikevenemang av många stilar.

Vi har fått lyssna till allt möjligt från orgelmusik till nyskriven rockmu- sik.

I Nykroppa har det likt tidigare år varit musikgudstjänster varje onsdagskväll i juli månad. Vi har där fått lyssna till Linnea Benneberg som läst dikter, jazzgruppen Just Friends med bland annat Dietmar Schmid som spelat jazz för oss. Våra två lokala stjärnor som också är välkända långt utanför Filipstads gränser, Marcos Ciscar och Rolf Carlsson, bjöd på fin mu- sik en av kvällarna. Vi har också fått lyssna till orgelmusik av både gäster från Dan- mark samt undertecknad. Sist men inte minst fick vi besök av Sanna och Klas Nor- berg från Norrland. Musikgudstjänsterna i Nykroppa har blivit något av en tradition i juli månad och förefaller vara mycket upp- skattat av församlingsborna. Att välja ons- dag istället för söndag som gudstjänstdag och ha ett omfattande musikprogram ver- kar vara något som passar bra mitt i som- maren. Att också ha lite mingel med enkla förfriskningar efter varje musikgudstjänst är också ett trevligt sätt att umgås där vi också får möjlighet att samtala med va- randra och de som medverkat.

I Filipstads kyrka har det varit två orgel- konserter varav konsertorganisten Ragn- hild Pettersson från Sunne har stått för den ena. Jag själv spelade också en orgel- konsert i juli vilket också har blivit en tra- dition. Det är viktigt att det finns något för alla i våra musikprogram men också att det får finnas utrymme även för vår vackra orgel att klinga ut lite mer än vanligt. Vi har också självklart försökt använda stor- bildsvisningen i den mån det passat. I höst kommer lunchmusiken fortsätta och vi kommer då att börja använda en nyare och bättre storbildsvariant där bilden och

tekniken förbättrats avsevärt och möjlig- heten att placera skärmen varhelst vi vill också ska finnas. I början av juli arrange- rades en stor folkmusikkonsert i Filipstads kyrka där 10 musiker medverkade. På ta- blån stod allt från välkänd folkmusik till musik som faktiskt några medverkande skrivit. Det var roligt att se hur många in- strument som kanske inte alltid förknip- pas med folkmusik, kunde användas till- sammans med de mer traditionella. Or- geln och pianot stämde upp tillsammans med dragspel, ett flertal fioler, kontrabas, säckpipa, flöjt och gitarr. Arrangemanget blev mycket lyckat och vi kunde konsta- tera att närmare 230 personer sökt sig till kyrkan för att uppleva detta. Vi som med- verkade kände att vi alla fick ”blodad tand” och kommer verkligen försöka hålla detta nästa sommar igen. Genom mina ut- bildningsår på olika orter i landet har jag också fått möjligheten att knyta många fina kontakter både personligt och musi- kaliskt. I sommar har jag haft möjligheten att bjuda flera musikervänner till Filipstad för att göra konserter. Vi hade en konsert i början av sommaren med vänner från norrland, men också en i mitten av som- maren med vänner från Göteborg och Stockholm. Ett besök som vi också gladdes mycket åt var den första sommarkonser- ten då vår förra kantor Eva Kälvelid be- sökte oss och sjöng för oss tillsammans med Sven ”i Väse” Olsson och ackompan- jerades av konsertpianisten Pelle Östlund.

I mitten av juli månad reste körerna i Fi-

lipstad och Nykroppa till Fryksdalen för att besöka Berättarladan i Rottneros och titta på årets teaterföreställning Nils Hol- gersson. Innan teatern åt vi gemensam lunch vid Länsmansgården strax norr om Sunne. Det blev en fantastiskt fin dag och vi är glada åt den dag vi fick tillsammans.

Vi blickar nu framåt mot en hösttermin som kommer att innebära fortsatt lunch- musik i Filipstads kyrka varje sista onsdag i månaden förutom december. Vi kommer också att ha mycket musik i våra guds- tjänster. Vi kommer att inleda musikter- minen med en konsert på Oxhälja med vår Filipstadsambassadör Lena Dahlman, och vi kommer således att avsluta den med den årliga julkonserten i Filipstads kyrka då även flera av församlingens körer del- tar ihop med solister och orkester.

Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till alla som frivilligt hjälpt till med prak- tiska saker kring konserterna såsom att handla och servera förfriskningar, delat ut programblad och varit mycket behjälpliga i allehanda praktiska angelägenheter. Ert arbete uppskattas mycket och vi är mycket tacksamma för era insatser!

Jag hoppas att ni funnit gemenskap och inspiration i sommarens musik i Nykrop- pa och Filipstad. Jag hoppas att våra vägar korsas många gånger i höst och att ni får ett fint slut på sommaren och en god start på höstterminen.

Johnny Larsson

S ommarmusik bjöd på blandade karameller och stilar

“Tre vänner musicerar” var ett av musikprogrammen i Filipstads kyrka, då Simon Alder- born, Sofia Angel och Johnny Larsson spelade tillsammans . Foto: Maja Johansson.

Eva Kälvelid gjorde ett återbesök i Filip- stad, tillsammans med Sven Olsson och Pelle Östlund. Foto: Maja Johansson.

(9)

Syskonduo sjöng på hemvändardagen

Hemvändardagens konsert i Nord- marks kyrka har alltid varit välbe- sökt och i år var det inget undantag.

Bänkraderna fylldes av publik som lyss- nade på syskonen Laila Saikoff-Gladh och Sören Johansson.

För duon var det första gången att till- sammans uppträda i kyrkliga samman- hang. De sjöng med inlevelse egenskrivna låtar som ”Vart vill du nå” och ”Livslång kärlek”. Sångerna handlade om det viktiga i livet; familjen och ett mål i livet.

Duon ackompanjerade sig på gitarrer och bjöd även på gospel och country- sånger. För hemvändare sjöng de dagen till ära ”West Virginia” och avslutade sitt program med gospelsången ”See the light”.

Musikerna tackades med blommor och många varma applåder.

Katre Lehtsaar-Helmersson

I

slutet på maj gästades kyrkorna i Brattfors och Nordmark av celebert besök – orkestern Opera da Camera di Venezia från Venedig musicerade tillsam- mans med kyrkokörerna under ledning av kantor Katre Lehtsaar-Helmersson.

Konsertprogrammet sträckte sig från 1700-talet till nutid och musiken kom från Italien, Sverige och Estland. Orkestern spelade under första halvan av konserten musik av J.A. Hasse och A. Vivaldi.

Lars Forslund som är orkesterns ledare spelade solomandolin på ett mycket pro- fessionellt sätt. Musiken av Vivaldi kling- ade glädjefullt.

Under andra halvan av programmet sjöng kören till orkesterns musik ”Gloria in excelsis”, ”Laudate Dominum” och

”Plena Nectare” av A. Vivaldi på latin.

Den estniska folkvisan ”Vakna, mitt hjärta” ledde musiken mot nutiden som bland annat representerades av Alice Teg- nérssånger. ”I Morgonsol och afton- stjärna” framfördes instrumentalt av Opera da Camera och därefter stämde kören in med sång. Även ”Böljebyvals” av A. Tegnér framfördes av kören och orkes- tern och stämningsfulla ”Kvällssången”

spelade Katre Lehtsaar-Helmersson på fiol

tillsammans med orkestern. Konserten av- slutades med medryckande ”Underbart”

och den talrika publiken tackade kören och musikerna med många och varma applåder.

Konserterna har gett mersmak och kyr-

kokörerna i Brattfors och Nordmark kom- mer nu i höst att besöka Venedig och Opera da Camera för att följa upp det in- ledda samarbetet i orkesterns hemstad.

C elebert musikbesök i Brattfors och Nordmarks kyrkor

Syskonen Sören Johansson Laila Saikoff Gladh och uppträdde på hemvändardagens konsert. Foto: Katre Lehtsaar-Helmersson.

(10)

Korsordslösningen skall vara tidningen tillhanda senast den 31 oktober och adressen är Kyrk-Filip, Box 16, 682 21 Filip- stad. Märk kuvertet med ”Korsord nr 3”.

De tre först öppnade, rätta lösningarna belönas med varsin Triss-lott, och vinsten skickas med post.

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Kyrk-Filip.

Lycka till!

Vinnare Korsord nr 2 2013:

Ulla Hellkvist, Hammarö Gun Aheinen, Filipstad Torbjörn Tell, Örebro Grattis till vinsten!

Namn: _____________________________________

Adress: _____________________________________

Postadress: __________________________________

Telefon: ____________________________________

KYRK-FILIPS -ORD_______________

(11)

Högmässa

med avtackning av komminister Monica Mellström

Söndag 22 september kl 11 i Lesjöfors kyrka

Avskedspredikan Monica Mellström

Extra musik Kyrklunch

Kyrk-Filipp förr 200 årr sedan

K

yrkans öppna hus i Forshyttan var en riktig succé, kunde Kyrk-Filip rapportera i nummer 3 -93. Ett tiotal barn kom varje torsdag eftermiddag till verksamheten som leddes av Maj Hasbo. Hon ledde även kyrkans barnverk- samhet i Skåltjärn och Brattfors.

”I Skåltjärn bor fler barn så där är grup- pen större. Men ett tiotal barn som deltar här i Forshyttan innebär att de flesta för- skolebarn som är hemma på dagarna är med”, berättade Maj.

D

en gamla prästgården i Nordmark blev privatbostad 1993, efter att ha varit i kyrkans ägo sedan 1913.

Gunvor Grenholm summerade prästgår- dens historia.

Mitt-på-dagen Hösten 2013

Kl 12–14

Välkomna till höstens program!

Plats: Värmlandssalen i Lesjöfors kyrka Lunch, underhållning och kaffe

Kostnad 40:-

18 september Musikprogram med Sven i Väse och Pelle Östlund

23 oktober Turistmål i vår närhet Ann-Brith Hedlund berättar

13 november Musik: JohnElis och Sven i Starra

11 december Julkrubban berättar Anders Carlsson

Mitt-på-kvällen 29 oktober kl 18.30

Telefonnummer:

Lesjöfors exp 0590-300 86 Kyrkans Hus 0590-187 50 E-post:

filipstads.forsamling

@svenskakyrkan.se

Högmässa

med avtackning av komminister Nils-Erik Mellström Söndag 15 september kl 11

i Filipstads kyrka Avskedspredikan Nils-Erik Mellström Charlotta Larsson - sång

Lennart Chrunak-sång Clas Grumer - trumpet Johnny R. Nilsson - slagverk

Katre Lehtsaar-Helmersson - orgel och piano

Anar evigheten

Bakom stängda ögonlock anar jag evigheten i vågornas rytmiska skvalpande mot klipporna i vindens sus i löven

Fåglar som skriar i luften den värmande solen det omslutande havet Öppnar ögonen och ser en vacker snäcka i sanden en tappad fjäder

fåglar som gungar på vågorna

Jag är en del av de som gått före och de som kommer efter Gunilla Cedmar

Skriver du dikter? Välkommen att skicka in dina texter till Kyrk-Filip!

Adressen hittar du längst bak i tidningen.

Poesihörnan ______________________________________________________

Konsertt ii Oxhälja

Filipstads kyrka Lördag 7 september kl 18

Lena Dahlman med flera

Fri entré Varmt välkommen!

(12)

Behöver du komma i kontakt med kyrkan i något ärende?

Här hittar du våra aktuella telefonnummer och adresser

FILIPSTADS FÖRSAMLING Box 16, 682 21 Filipstad FILIPSTAD

Församlingsexpedition Kyrkans Hus, Kyrkogatan 2

Telefon- och öppettid tisdag-fredag 9.30-12 187 50

Fax 150 22

E-post: filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Stefan Dalevi 187 61

Komminister Nils-Erik Mellström 187 53

Komminister Per Saxholm 187 67

Kyrkobokföring 187 51 Präst för finskspråkig verksamhet

Leila Mänttäri 054-14 19 07

- mobil 054-840 46 07

Diakon JohnElis Hollsten 187 60

Organist Johnny Larsson 187 52

Församl.pedagog Madeleine Hyllengren Larsson 187 59 Barntimmeledare Helena Nordh 187 54

Husmor Anette Dahlberg Mella 187 64

Filipstads kyrka 107 71

Kyrkvaktmästare Thomas Nilsson 107 75 Skavnäsets kapell, tel och fax 213 22

Vaktmästare Skavnäset Hans-Erik Juvél 213 24 BRATTFORS

Komminister Anders Ekelund Carlsson 187 57 Kantor Katre Lehtsaar-Helmersson 187 68 Kyrkvaktmästare 401 31 Övrigt se Filipstad

NORDMARK

Församlingshem, tel och fax 503 70 Kyrkvaktmästare Marina Karlsson 501 90 Övrigt se Brattfors

NYKROPPA

Församlingsexpedition

Sockenvägen 5, 680 90 NYKROPPA

Telefon- och öppettid onsdag 10-12 413 68

Fax 411 72

Organist Johnny Larsson 187 52

Nykroppa kyrka 413 08

Kyrkvaktmästare Patrik Lundberg 413 40

Församlingshem 419 16

Övrigt se Filipstad

LESJÖFORS

Församlingsexpedition

Piltorpsvägen 4, 680 96 Lesjöfors

Telefon- och öppettid, tisdag och fredag 10-12 300 86

Fax 301 40

Komminister Monica Mellström 311 15

Vik kyrkomusiker Maria Lundgren 187 55 Lesjöfors kyrka 300 38 Kyrkvaktmästare Jonny Olsson 300 37 Övrigt se Filipstad

Onsdagar öppet 10-12 för ärenden rörande kommun och bostadsstiftelsen

RÄMMEN

Rämmens kyrka 320 67 Kyrkvaktmästare Jan Boork 187 66 Sockenstuga, tel och fax 320 30 Övrigt se Lesjöfors

GÅSBORN

Gåsborns kyrka, tel och fax 230 30

Kyrkvaktmästare Rolf Bjur 230 29

Övrigt se Lesjöfors Kyrkoförvaltning

Ekonomiassistent 187 56

Assistent 187 65

Kyrkogårdsförvaltning

Axelsvik, Östra begravningsplatsen

Expedition tfn-tid måndag-fredag 10-12 102 54 Kyrkogårdsföreståndare Eije Wigh 187 63 Arbetsledare Magnus Henriksson 187 72 Trons kapell, krematoriet, tel och fax 128 75 Krematorievaktmästare Sandra Karlsson 128 78

Personalrum 100 48

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Ordförande kyrkofullmäktige Sune Frisk 415 32 Ordförande kyrkoråd Rolf Wennerlöf 150 24 - mobil 070-326 07 84

Besök även vår nya hemsida på nätet!

www.svenskakyrkan.se/filipstad

KYRK-FILIP KYRK-FILIP

Informationsblad från Filipstads församling Utkommer 4 gånger per år och delas ut gratis till alla hushåll inom församlingen Upplaga: 5 600 ex

Redaktör: Rolf Carlsson

Ansvarig utgivare: Stefan Dalevi

Postadress: Kyrk-Filip, Box 16, 682 21 Filipstad Telefon: 0590-187 50

E-post: filipstads.forsamling@svenskakyrkan.se Produktion: Vivenda Media, Filipstad/VF Tryck, Karlstad Distribution: Posten

Nästa nummer utkommer i november Manusstopp 31 oktober

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :