Kontrollplan för: Eldstad/rökkanal

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kontrollplan för: Eldstad/rökkanal

E - Egenkontroll

BH - Byggherre

S - Sakkunnig

Kontrollen avser Kontrollant

(E/S)

Kontrollmetod Regelverk Kontroll mot (underlag) Signatur/Datum Anmärkning/Informaton

Utförande överensstämmer med Fastställd kontrollplan

startbesked

Avstånd till brännbara byggnadsdelar BBR 5:422 Ritning

Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd

Rensning och inspektion Takskyddsanordningar

BBR 5:4222

BBR 5:428 BBR 8:24 Avfall under byggtiden sorteras,

Trä Mineral Metall Glas Plast Gips

Sotare lämnar intyg på kontroll/beskitning Lägg till eller ta bort

kontrollpunkter för att anpassa kontrollplanen efter ditt projekt

Avfallsförord ningen (2020:614)

Transporteras till återvinningsstation

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtilga angivna krav har uppfyllts

Datum Namnteckning Namnförtydligande

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :