Budgetdirektivet består av två delar som nämnderna har att förhålla sig till i yttrandet.

11  Download (0)

Full text

(1)

Koncernkontoret

Centrum för verksamhetsplanering och analys

Enheten för god vård och verksamhetsstyrning Datum 2013-02-05 Anna Benemark

Budgetdirektiv för budget och verksamhetsplan 2014 med plan för åren 2015 till 2016

För att skapa en mer effektiv process kommer det att ske förändringar i Region Skånes

budgetprocess. Föreslagna förändringar i arbetet med att ta fram budget och verksamhetsplan 2014 med plan för åren 2015 och 2016 innebär att regionfullmäktige beslutar om budget i september.

Nämnderna har sedan att bryta ner budget med verksamhetsplan till nämnds- och förvaltningsuppdrag. Den nya budgetprocessen inför 2014 redogörs i bilaga 1.

Budgetdirektivet för verksamhetsåret 2014 baseras på regionfullmäktiges viljeinriktning som anges i Region Skånes vision, mål och strategikarta. Ett viktigt förtydligande i detta budgetdirektiv är att nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. De övriga fem målen är att betrakta som medel för att uppnå detta huvudsakliga mål. Nämnderna ska komma in med yttrande före maj månads utgång, utifrån detta budgetdirektiv.

Regionstyrelsen presenterar förslag till budget med verksamhetsplan för 2014 med plan för 2015 och 2016 i september och regionfullmäktige beslutar om budget med verksamhetsplan 2014 i månadsskiftet september/oktober 2013.

Budgetdirektivet består av två delar som nämnderna har att förhålla sig till i yttrandet.

1. Region Skånes vision, främsta mål och strategikarta.

2. Uppdrag från regionstyrelsen till nämnderna att yttra sig över.

(2)

Skåne - livskvalitet i världsklass

OECD pekar ut Skåne som en av de bästa platserna i världen att bo och verka på. Region Skåne har också en hög ambition om att erbjuda livskvalitet i världsklass och därmed sätta Skåne på

världskartan. Vi har goda möjligheter att nå dit om vi använder våra resurser rätt. Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag.

Medborgarna i Skåne finansierar över skattsedeln merparten av Region Skånes verksamhet och skåningarna är Region Skånes uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas med bästa möjliga resursanvändning, och Region Skånes ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. All verksamhet som Region Skåne finansierar ska vara effektiv och kännetecknas av tillgänglighet, trovärdighet, transparens och tolerans. Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål.

Vision

Skåne – livskvalitet i världsklass.

Verksamhetsidé

Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt.

Kännetecken

Region Skåne är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare är medborgarna.

Organisationen kännetecknas av kvalitet, professionalism, lyhördhet, kompetens, kreativitet, öppenhet och empati.

Mål

Region Skåne har satt upp sex mål:

1. Nöjda medborgare

2. En effektiv verksamhet med hög kvalitet 3. En drivande utvecklingsaktör

4. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare 5. Verksamhet och resultat i fokus

6. Långsiktigt stark ekonomi

Det är dock nöjda medborgare som är Region Skånes främsta mål. De övriga fem är att betrakta som medel för att uppnå detta huvudsakliga mål.

För att kunna styra verksamheten och utvärdera måluppfyllelsen finns en strategikarta, som samtliga verksamheter i Region Skåne har att följa och arbeta efter.

(3)

Medborgarperspektivet

Nöjda medborgare

Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför andra regioner i norra Europa.

Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne.

Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god.

Förtroendet ska öka.

Nuläge:

• Befolkningens förtroende för vården: 64 %.

• Patientens förtroende för vården: primärvård 82, somatisk öppen vård 92, somatisk slutenvård 87, psykiatri öppen vård 73, psykiatri slutenvård 70, akutmottagning 85.

• Nöjd kundindex för Skånetrafiken: 64 %.

• Region Skåne som trovärdig samarbetspartner.

Den upplevda tillgängligheten ska öka.

Nuläge:

• Befolkningens upplevelse av tillgänglighet till vården: 80 %.

• Patientens upplevelse av tillgänglighet till vården: primärvård 82, somatik öppen- vård 78, somatik slutenvård 79, psykiatri öppenvård 63, psykiatri slutenvård 66, akutmottagning 50.

• Samarbetspartners nöjdhet med tillgänglighet.

• Öka medborgarnas tillgänglighet till arbete (kollektivtrafikens samhällsnytta:

tio dagliga resmöjligheter till regionalt centrum inom 60 min): 91,5 %.

• Resandeökning inom kollektivtrafik: 3-6 %.

• Tillgängligheten till Region Skånes verksamhet och lokaler. 100% av så kallade enkelt avhjälpta hinder ska avlägsnas i publika lokaler/platser.

Den jämlika och jämställda hälsan ska

öka.

Indikatorer:

• Andelen personer med låg fysisk aktivitet ska minska. Nuläge: 13 % kvinnor, 15,6 % män har låg fysisk aktivitet

• Andelen dagligrökare ska minska. Nuläge: 15 % kvinnor och 14 % män.

• Andelen personer med psykisk ohälsa ska minska. Nuläge: 20 % kvinnor, 16 % män har psykisk ohälsa.

• Andel av personer med låg tillit ska minska. Nuläge: 38 % kvinnor, 36 % män har låg tillit.

• Andel av personer med lågt socialt deltagande ska minska. Nuläge: 40 % kvinnor, 42 % män har lågt socialt deltagande.

Medborgaren ska uppleva en hög nytta.

• Genomföra undersökning kring vad de skånska medborgarna lägger i begreppet livskvalitet samt hur de uppfattar sin egen livskvalitet.

Medborgarnas kännedom om Region Skåne som

organisation och dess politiska ledning ska öka.

Nuläge:

• Kunskapen om Region Skånes ansvarsområden.

• Genom medborgardialog få fördjupad förståelse till resultat i genomförda mätningar kring medborgarnas kännedom och attityd till politik.

Medborgaren ska känna sig informerad och kunna

göra smarta val.

• Den upplevda valfriheten ska öka. Antal aktiva omlistningar på hälsovalsenheter ska följas. Kvalitetsindex med mera ska publiceras regelbundet för att underlätta smarta val.

• Fler vårdval ska införas.

• Genom medborgardialog få fördjupad förståelse till resultat i genomförda mätningar kring medborgarnas kännedom och attityd till politik.

Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska

öka.

Nuläge:

• Kunskap om Region Skånes ansvarsområden.

• Genom medborgardialog få fördjupad förståelse till resultat i genomförda mätningar kring medborgarnas kännedom och attityd till politik.

(4)

Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet

i Skåne ska öka.

• Andel av befolkningen som minst en gång per kvartal har besökt kulturaktivitet enligt Riks-SOM: bibliotek 32 %, historiska sevärdheter 20%, studiecirklar 14%,

konstutställning 9%, fornminne 9%, museum 12%, bio 27%, teater 9%,

rock/popkonsert 6%, musikal 5%, klassisk konsert/opera 4%, balett/dansföreställning 2%.

• Fördjupning och utveckling av kulturundersökningar genom till exempel medborgardialog.

Verksamhetsperspektivet

En effektiv verksamhet med hög kvalitet

Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas så att vi får bästa möjliga resurs- användning.

Människor ska bemötas med respekt.

• Kunskap om en gemensam tolerant värdegrund bland medarbetare och medborgare ska öka.

• Åtgärd: 100 % av introduktionsprogrammen för chefer och

ledarutvecklingsprogrammen ska ta upp mångfalds- och likabehandlingsperspektivet.

Patienternas makt ska öka.

• Utöka vårdval och öka mångfalden.

• All information ska vara lättillgänglig. Patienter ska kunna kommunicera med vården med hjälp av e-post och andra moderna kanaler.

• Utveckla E-hälsa.

• Utveckla mobil vård.

Kunskapsstyrningen ska öka.

• Systematiskt arbete med nya riktlinjer och metoder inom hälso- och sjukvården, inkluderat uppföljning och utvärdering.

• Kunskap om medborgarnas behov som underlag för ett långsiktigt prioriterings-arbete i öppen dialog.

• Krav på resultatet för patienten genom patientprocesser.

• Systematiskt arbete för att verksamheterna ska genomsyras av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet.

• Utveckla nya metoder och verktyg för uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet.

Tillgängligheten ska öka.

• Regionala och nationella krav inom hälso- och sjukvården ska uppfyllas.

• Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas till 2025.

• Kollektivtrafikens punktlighet ska öka.

• Insatserna för ökad tillgänglighet till kulturen ska förstärkas.

Patientsäkerheten ska vara hög.

• Nollvision ska gälla avseende vårdskador.

• Regionala och nationella krav ska uppnås.

Produktiviteten ska öka.

Nyckeltal att följa:

• Bruttokostnad per produktionsmixpoäng

• Produktionsmixpoäng per personalresurs

En drivande utvecklingsaktör

Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag.

Europas mest innovativa region 2020.

• Systematiskt ledningsarbete för innovation på alla nivåer.

• Samtliga verksamheter inom Region Skåne ska känna till den internationella innovationsstrategin för Skåne.

• Under begreppet Green Valley ska Region Skåne etablera fler, samt fördjupa etablerade samarbeten med näringsliv och forskning för utveckling av produkter, tjänster och lösningar som bidrar till Region Skånes miljö- och energieffektiviseringsmål.

(5)

Den kliniska forskningen ska öka.

• Forskningsresurser som verksamheten har tillgång till. Nuläget: cirka 328 miljoner kronor.

• Forskning som resulterat i förbättrat medicinskt resultat för patienten.

Nuläge: 47 medicinska resultat.

• Klinisk forskning som resulterat i någon kommersiell produkt. Nuläge: Sex stycken namngivna produkter.

Samspelet mellan kommun, region, stat och

EU ska öka i dialog med universitet och högskolor,

föreningsliv och näringsliv.

• Uppväxlingseffekt av varje insatt krona.

• Åtgärd: Formerna för dialog med kommunerna ska utvecklas.

Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga

verksamhetsområden

• 2012-2014 ska minst 200 personer delta i ”Kultur på recept”.

Fritt från fossila bränslen 2020.

• 2013 ska minst 70 procent av värmeenergin komma från förnybara källor.

• 2013 ska minst 60 procent av alla transporter ske med förnybara bränslen.

Norra Europas ledande matregion 2025 – ”Matlandet Skåne”.

Alla verksamheter ska känna till matvisionen ”Matlandet Skåne”.

Medarbetarperspektivet

Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare

Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, spännande och utvecklande arbeten. Kunskapsutveckling och innovation ska premieras.

Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökninge

n ska öka.

Nuläge: 66,3

Verksamhet och resultat i fokus

Region Skåne ska ha chefer som tydliggör målen i dialog med medarbetarna, och arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning.

Värdet på faktorn ledarskap i medarbetar- undersökningen ska öka

Nuläge: 65,9

Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska

minska.

Nuläge

• Elva bristspecialiteter eller yrkeskategorier: allmänmedicin, klinisk patologi, psykiatri, geriatrik, obstetrik och gynekologi samt operationssjuksköterska,

barnsjuksköterska/BVC-sköterska, intensivvårds-, psykiatri-, röntgen- och distriktssköterska.

(6)

Ekonomiperspektivet

Långsiktigt stark ekonomi

Region Skånes ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. Alla verksamheter som Region Skåne finansierar ska vara effektiva.

Resultatmål

Region Skånes resultat, över en femårsperiod, med start 2013 ska minst uppgå till 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomiskt utjämning och generella statliga bidrag, samt att resultatet årligen minst bör uppgå till 1 procent av de samlade intäkterna.

Finansieringsmål Investeringar i utrustning ska självfinansieras med 100 procent, fastigheter till minst 50 procent och tåg och bussar till minst 40 procent.

Utdebiteringsmål Region Skånes skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet och ambitionen är att undvika skattehöjningar.

(7)

Uppdrag till nämnder

I den följande texten framgår i de för budgetprocessen 2014 specifika uppdrag som ges i budgetdirektivet till respektive nämnd att yttra sig över.

Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Samtliga nämnder ska förhålla sig till Region Skånes vision, främsta mål och strategikarta, genom att vidareutveckla arbetssätt och verksamhetsinnehåll för att möta medborgarnas behov. Nämnder ska yttra sig över hur man avser att arbeta för att förverkliga Region Skånes vision, mål och måltal i

strategikartan, samt inkomma med en behovsanalys.

Samtliga nämnder ska yttra sig över hur man beaktar Region Skånes styrande dokument.

Samtliga nämnder ska yttra sig över hur nämnden avser att arbeta med Region Skånes varumärkesstrategi och kommunikationspolicy.

Samtliga nämnder ska återkomma med förslag på hur Region Skånes verksamheter ska arbeta med förbättringar, kvalitetshöjning samt effektivisering. Det gäller både den verksamhet nämnd är direkt ansvarig för, men även annan verksamhet inom Region Skåne, med syftet att öka synergier och stordriftsfördelar.

Samtliga nämnder ska yttra sig över vilken handlingsplan nämnden har för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, som en del i att skapa Europas mest attraktiva och innovativa region 2020.

Samtliga nämnder ska yttra sig över hur de ämnar arbeta för att öka folkhälsan i Skåne.

Samtliga nämnder ska yttra sig över hur de ämnar arbeta för att stävja intolerans i den egna verksamheten, och i Skåne.

Samtliga nämnder ska yttra sig över hur de ämnar arbeta med att minska ungdomsarbetslösheten i Skåne.

Samtliga nämnder ska yttra sig över hur de ämnar arbeta för att nå målet om ett fossilbränslefritt Skåne 2020.

Samtliga nämnder ska yttra sig över hur Region Skåne ska nå målet om att bli Sveriges bästa arbetsgivare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över hur nämnden ska arbeta för att en ökad andel av hälso- och sjukvården i Skåne ska utföras i första linjens sjukvård.

Regionala tillväxtnämnden ska yttra sig över trafikförsörjningsprogrammet.

Regionstyrelsen ska inkomma med förslag på investeringsramar för 2014 med plan för 2015-2016 i samband med regionstyrelsens förslag till budget med verksamhetsplan 2014 med plan för 2015 och 2016 i september.

Uppdrag till majoritetsägda bolag

De majoritetsägda bolagen ska följa ägardirektiv och I övrigt Region Skånes policybeslut i den utsträckning som är tillämpbart för bolagen. För budgetprocessen 2014 önskar regionstyrelsen få beskrivet hur bolagen bedriver sitt arbete utifrån specifika frågeställningar, vilka framgår av texten nedan.

(8)

• Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Bolag ska förhålla sig till Region Skånes vision, främsta mål och strategikarta, genom att vidareutveckla arbetssätt och

verksamhetsinnehåll för att möta medborgarnas behov. Bolagen ska redovisa hur man avser att arbeta för att förverkliga Region Skånes vision, mål samt inkomma med en behovsanalys.

• Bolagen ska beskriva hur man beaktar Region Skånes styrande dokument med tonvikt på Region Skånes varumärkesstrategi och kommunikationspolicy, arbete med att stävja intolerans i den egna verksamheten, folkhälsa, ungdomsarbetslöshet samt målet att nå ett fossilbränslefritt Skåne 2020.

• Bolagen förutsätts kontinuerligt arbeta med förbättringar, kvalitetshöjning samt effektivisering inom den egna verksamheten, också med syfte att öka synergier och stordriftsfördelar

tillsammans med andra verksamheter inom Region Skåne. Bolaget ska beskriva hur detta sker.

• Bolagen ska slutligen beskriva hur bolaget ska vara en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, som en del i att skapa Europas mest attraktiva och innovativa region 2020.

(9)

Bilaga 1

Region Skånes budgetprocess

För att skapa en mer effektiv process kommer det att ske förändringar i Region Skånes

budgetprocess. Föreslagna förändringar kommer att ske i två steg för budgetarbetet 2014 och 2015.

Det nya förslaget innebär att regionfullmäktige beslutar om budget med verksamhetsplan 2014 samt plan för åren 2015 och 2016 i månadsskiftet september/oktober.

För nästkommande år 2015, tas en preliminär budget i juni av regionfullmäktige. Under valår sker sedan en särskild process där den nyvalda församlingen fattar beslut om skattesatsen i

regionstyrelsen och regionfullmäktige i november, för att regionfullmäktige sedan fattar beslut om den fullständiga budgeten i december. Därefter är förslaget att Regionfullmäktige tar budget med verksamhetsplan i juni i budgetprocesserna från 2016 och framåt.

Förslaget innebär även att planeringsdirektivet i dess nuvarande form tas bort, och ersätts med ett kortare budgetdirektiv.

Föreslagen förändring av budgetprocessen ger ett effektivare budgetarbete som leder till att

regionfullmäktige beslutar om den övergripande budgeten tidigare. Därmed får Region Skånes olika verksamheter längre tid på sig att föra dialog och planera det kommande året. Det innebär även att budgetarbetet komprimeras till våren, vilket frigör tid för Region Skånes regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder och verksamheter. Samtidigt innebär även att besluten sker i en korrekt ordning, då regionfullmäktige tar budget först som nämnder sedan har att bryta ner till nämnds- och förvaltningsuppdrag.

Budgetprocessens innehåll

Den nya budgetprocessen inleds med en omvärldsanalys, som innehåller en beskrivning av händelser och trender som sker i Region Skånes omvärld.

Regionstyrelsens budgetdirektiv till nämnder och bolag innehåller Region Skånes vision, mål och strategikarta samt uppdrag till nämnder/bolag att yttra sig över.

Nämndernas yttrande är svar på uppdragen i direktivet, som inkluderar en behovsanalys.

Förslag till budget med verksamhetsplan tas fram av regionledningen, som beaktar nämndernas yttrande, omvärldsanalysen samt gör översyn av strategikartan.

Budget med verksamhetsplan fastställs av regionfullmäktige. Beslutet innehåller skattesats, vision och mål utifrån Region Skånes strategikarta samt regionbidrag fördelad per nämnd.

Figur 1. Beskrivning av Region Skånes nya budgetprocess

Tidplan för Region Skånes budgetprocess inför budget med verksamhetsplan 2014

År 2013 Månad

Beskrivning av

budgetprocessens olika

Beslutas av

(10)

Februari 7/2 Information om budgetprocess /budgetdirektiv

RS

Februari 26/2 Beslut budgetdirektiv Regionstyrelsen (Extra RS)

Maj Nämndernas yttrande Nämnderna yttrar sig över

budgetdirektivet före april alt. maj månads utgång

Augusti Förslag till budget Regionledning

September Förslag till budget RSAU (Nytt datum)

September Beslut om förslag till budget Regionstyrelsen (Nytt datum)

September/oktober 30/9- 1/10

Beslut om budget Regionfullmäktige (Nytt datum)

(11)

Bilaga 2

Regional utvecklingsstrategi för Skåne

Region Skåne har uppdraget att ta fram en strategi för länets regionala tillväxtarbete. Nuvarande utvecklingsprogram - Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 – beslutades i juni 2009.

Processen med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Skåne leds av regionstyrelsen.

Presidiet för regionstyrelsen, regionala tillväxtnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden, är sedan sommaren 2012 den formella styrgruppen för arbetet. Målsättningen är att en ny regional

utvecklingsstrategi ska antas av regionfullmäktige våren 2014.

Syftet med en regional utvecklingsstrategi

• Gemensam bild av utmaningar och möjligheter

• Underlag för strategiskt utvecklingsarbete i samverkan

• Stöd för gemensamma prioriteringar

• Underlag för förhandlingar

• Inspiration

Målet med utvecklingsstrategin

• En strategi som ger stöd för prioriteringar och som kan användas av alla

• En löpande process där alla aktörer deltar efter förmåga och intresse

Under hösten 2012 inledde Region Skåne ”Skånesamtalen”, kommunbesök för att träffa alla Skånes 33 kommuner. Samtalen handlar huvudsakligen om den nya utvecklingsstrategin (RUS). Under 2012 mötte Region Skåne 10 kommuner, resten är inplanerade att träffa våren 2013.

Under våren 2013 kommer parallellt med Skånesamtalen, att föras samtal med statliga myndigheter och näringslivet via befintliga utvecklingsplattformar (ex Kompetenssamverkan Skåne, inom innovationsstrategin, i samband med transportinfrastrukturplanering, via kultursamverkansmodellen, med flera). En mindre medborgardialog kommer även att genomföras under våren 2013.

Region Skåne kommer den 27 juni 2013 att ha samlat ihop dialogen och presentera ett förslag till Framtidsbild Skåne 2030 på en bred utvecklingsdag, Mötesplats:Skåne. Dagen syftar till att diskutera förslaget och få återkoppling från Skånes aktörer. Region Skåne utvecklar sedan framtidsbilden med strategier och åtgärder för att skicka ut en remissversion av RUS senhösten 2013.

Figure

Updating...

References

Related subjects :