• No results found

Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vård- och omsorgsnämnden - Budget 2014"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1. Inledning

Vård- och omsorgsnämndens ekonomi har resulterat i överskott under flera år fram till år 2010. Det egna kapitalet har nu minskat i två år i rad med 7 miljoner kronor år 2011 och 11 miljoner kronor år 2012. En del av underskotten har varit planerade utifrån de förutsättningar som har gällt för nämnden och verksamheten. Bl.a. har vissa projekt finansierats genom ian- språktagande av eget kapital. Prognosen för år 2013 tyder på ett ännu större underskott med cirka 18 miljoner kronor. Tillskotten i budgetramarna har inte räckt till att täcka alla lönekost- nads- och volymkostnadsökningar.

Nämnden har sedan år 2010 ändå arbetat med stora besparingar för att kunna anpassa ekono- min till det minskade budgetutrymmet. Cirka 50 mnkr har nettokostnaderna minskats under de två senaste åren. Cirka hälften av beloppet avser besparingen inom LSS-verksamheten.

2. Förutsättningar och budgetförslag

2.1 Ramtilldelning och resurser

2014 års ram innehåller en generell uppräkning med två procent. För åren 2015-2016 finns en uppräkning på två procent enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2013. Ramen 2014 inne- håller kompensationen för ökar antal äldre med 8,7 mnkr. Nämnden erhåller ett öronmärkt an- slag på tre miljoner kronor i ramen för 2014, en utökning av medlen för aktivering.

Vård- och omsorgssnämnden 2014 2015 2016

Ram året före 1 047 144 1 080 087 1 128 189

Generell uppräkning 20 943 21 602 22 563

Kompensation för förändrat antal äldre 8 700 8 800 5 400

Nytt vårdboende 300 17 700 17 000

Aktiveringstid 3 000

D e lsumma 12 000 26 500 22 400

S umma ra mbudge t 1 080 087 1 128 189 1 173 152

Förä ndring me lla n å re n 32 943 48 102 44 963

2.2 Demografi

Antalet äldre äldre, dvs personer över 80 år har ökat marginellt under de senaste åren. År 2015 sker lite kraftigare ökning med 60 personer. Personer mellan 80 och 84 ökar något under peri- oden medan de 85 år och äldre ökar med 178. Jämfört med utgången av år 2012 kommer an- talet äldre att ha ökat med 1 257 personer till år 2016. Den yngsta åldersgruppen (65-74 år) svarar för den kraftigaste ökningen men detta påverkar i mindre grad mängden insatser som nämnden behöver tillhandahålla.

(2)

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2013 2014 2015 2016

Demografiska förändringar

65-79 80--

2.3 Budgetförutsättningar

Löneökningarna under avtalsåret 2013 blev cirka 2,5 procent. Enligt det tvåårsavtal som är tecknat med Kommunal kalkyleras lönekostnadsökningen i 2014 års budget med 2,6 procent för all personal (motsvarar 1,9% fr o m 1/4 i kostnadsökning). Detta motsvarar en årlig löne- kostnadsökning på 21 mnkr exklusive entreprenader och 25 mnkr inklusive entreprenader.

I nämndens budget omfattar övriga kostnader exklusive hyror ca 315 mnkr. Dessa kostnader har inte räknats upp förutom vissa riktade höjningar som täcker kända kostnadsökningar. Un- dantaget är också entreprenaderna där kostnaderna följer avtalen och nivåmässigt liknar mer lönekostnadsutvecklingen är övriga kostnader. Dock sker kostnadsökningen med ett års efter- släpning, d.v.s. löneökningen för vårdpersonalen år 2013 ger utslag i ökade entreprenadkost- nader år 2014. Inom hemtjänsten har LOV införts vilket innebär att ersättningsnivån skall räk- nas upp under respektive år med beaktande av detta års lönekostnadsökning.

Förvaltningen disponerar ett omfattande fastighetsbestånd, administrationslokaler, verksam- hetslokaler och blockinhyrda lägenheter. Kostnadshyrorna är i stort oförändrade 107 mnkr.

Kostnaderna för de externt inhyrda objekten ökar i takt med att den allmänna hyresnivån ökar.

Intäktshyrorna står stilla efter hyreshöjningarna åren 2012-2013.

Den lagstiftning som reglerar kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen gäller sedan 1 juli 2002. Prisbasbeloppet, som reglerar pensionerna, minskar med 0,2 procent jäm- fört med år 2013, vilket egentligen borde innebära en minskning av intäkterna. Men eftersom antalet äldre som uppbär hjälp från vård- och omsorgsnämnden och som har betalningsför- måga ökar, har en viss höjning av taxeintäkterna kunnat räknas i budgeten.

2.4 Kostnads- och intäktsutveckling/ analys av budgetläge

(3)

omfattning medan inom handikappomsorgen har boende och daglig verksamhet ökat i viss omfattning.

Uppföljningen av ekonomin och volymerna under året visade ett trendbrott inom handikapp- omsorgen. De flesta insatserna har ökat i omfattning och framför allt har kostnaderna för per- sonlig assistans enligt LSS, d.v.s. den kommunalt finansierade assistansen, ökat kraftigt. Detta visade sig också när budgeten summerades ihop initialt. Kostnadsökningen visade sig vara ännu större än vad som kunde utläsas i 2013 års redovisning, eftersom budgeten ska täcka

”helårseffekter”. Den kostnadsökningen som sker på hösten, ger alltid stort utslag i nästa års planering. Detta fenomen har visat sig två gånger i rad, då både 2012 och 2013 har haft samma slags utveckling.

För att balansera budgeten har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med besparingar över de flesta verksamhetsområden. De volymer som nu inryms i budgeten är ”snålt” tilltagna. Det finns inte utrymme för någon ökning utöver 2013 års kostnadsnivå. Den sista marginalen inom hemtjänstbudgeten är nu också borta, efter minskning av volymen två år i rad. Även andra volymbudgetar är ”avskalade”. Detta innebär en utmaning att hålla nivåerna och hejda kostnadsutvecklingen.

Det grundläggande och ”eviga” problemet som man måste förhålla sig till är att både äldre- och handikappomsorgen styrs av faktorer som förvaltningen inte kan påverka. När antalet äldre äldre blir fler, ökar vårdbehovet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som reglerar både insatserna och delvis även deras utformning. Förvalt- ningen kan endast se till att myndighetsutövningen är professionell, följer gällande lagstiftning och att kunder/brukare får sina behov tillgodosedda. Varken mer eller mindre.

Budgetarbetet har av naturliga skäl endast haft sikte på det kommande året. De preliminära ramarna för år 2015 är ännu inte fastställda. En så stor ekonomi och verksamhet som vård- och omsorgsnämnden bedriver, behöver ha framförhållning i sin planering. Erfarenheterna av årets budgetarbete tyder på att när behoven ökar i ett ansträngt ekonomiskt läge, blir det pro- blematiskt och möjligheten till framförhållning minskar.

2.5 Volymutveckling, prioriteringar och besparingar Besparingar

Nämndens kostnader inom äldreomsorgen är låga vilket bekräftas av de nationella jämförel- setalen. Inom handikappomsorgen har kostnadsnivån inte varit lika konkurrenskraftig, snarare bland de högre. De besparingar som har gjorts i budget 2012 och 2013 års budget kommer att förändra denna bild. Förvaltningens förslag till besparingar år 2014 i förhållande till budget 2013 sammanfattas i tabellen på nästa sida.

(4)

Förslag till besparingar/effektiviseringar i budget 2014

Besparing boendestöd -500

Minskad volymbudget hemtjänst -6 000

Effektivisering hemtjänst -2 000

Nyckelfri hemtjänst -2 000

Besparing hemsjukvård -1 000

Besparing vårdboende -1 500

Enskilt ärende till anpassad bostad -2 000

Besparing servicebostäder LSS -1 000

Besparing gruppboenden LSS -1 000

Besparing daglig verksamhet LSS -500

SUMMA -17 500

Boendestödet som beviljas till personer som oftast tillhör personkretsar inom LSS är en insats enligt SoL. Förvaltningen avser att förändra ekonomistyrningen av insatsen och beräknar en besparing med 500 tkr.

Hemtjänstens volym har varit sjunkande de senaste åren då antalet kunder har minskat något.

Den genomsnittliga beviljade timnivån för hemtjänstkunder är oförändrad. Timvolymen minskades i budget 2013 med 15 000 timmar. Nu föreslås en minskning med ytterligare 20 000 timmar. Hemtjänstverksamheten har haft svårt att få ekonomin i balans. Nu arbetar man med att lägga om planering av arbetet och man kan se att det finns möjligheter att minska kostnaderna. Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för ytterligare åtgärder för att förbättra styrningen och logistiken. I budgeten beräknas en effektivisering som ska ge två miljoner kro- nor.

Nyckelfri hemtjänst planerades att vara införd under år 2013 men med alla överklaganden i upphandlingsprocessen har inte detta kunnat genomföras. Nu tittar förvaltningen på alterna- tiva lösningar som ska kunna ge en besparing på två miljoner kronor under år 2014.

Inom hemsjukvårdsområdet beräknas en allmän besparing på en miljon kronor.

Vårdboendet inom äldreomsorgen gjorde sin stora besparing under åren 2009 och 2010.

Verksamhetens ekonomi och styrning är stabil. Här beräknas en besparing på 1,5 miljoner kronor.

Ett enskilt ärende på Skagersviksgatan inom handikappomsorgen har fått ett anpassat boende

(5)

styrningen och får sina resurser i dag per plats och dygn. En besparing på cirka 25 miljoner kronor har inarbetats under åren 2012 och 2013. Nu beräknas en ytterligare besparing på en miljon kronor inom vardera servicebostäder och gruppbostäder samt en halv miljon kronor inom daglig verksamhet.

Budgetförslaget

Med de kostnadsreduceringar som är gjorda, inryms budgetförslaget inom den ram som kom- munfullmäktige har anslagit. Som tidigare konstaterats har budgeten blivit svagare än vad som planerades för ett år sedan. Volymutvecklingen inom handikappomsorgen har inte kunnat för- utses och inte heller påverkas. Vård- och omsorgsnämnden har en ambition är alltid att lägga en budget som är i balans och som är också är realistisk. Vård- och omsorgsnämndens eget kapital kommer vid utgången av år 2013 ligga kring 43 mnkr, förutsatt att årets utfall hamnar i närheten av förvaltningens prognos. Det är viktigt att nämnden kan ha ett eget kapital som ger möjlighet att utveckla verksamheten.

Vård- och omsorgsnämndens budget omsluter ca 1 237 mnkr brutto och 1 080 mnkr netto år 2014. Vård- och omsorgsnämndens verksamhet är personalintensiv – andelen direkta perso- nalkostnader uppgår till 65 % av bruttobudgeten och 75 % av nettobudgeten. Vårdentreprena- derna som svarar för ca 14% av kostnadsmassan utgörs till större delen också av personal- kostnader. Skulle dessa inkluderas till lönekostnader, skulle andelarna uppgå till 79 % respek- tive 91 %.

Verksamhet Bruttokost. Andel Bruttokost. Andel

Pol.ledning och centr.adm 44 mnkr 4% 41 mnkr 3%

Lokal adm. 60 mnkr 5% 58 mnkr 5%

Hs inkl rehab 89 mnkr 7% 88 mnkr 7%

Hemtjänst 263 mnkr 21% 264 mnkr 20%

Korttidsvård/vårdbo.äldre 403 mnkr 32% 408 mnkr 31%

LSS funktionsh. 209 mnkr 17% 194 mnkr 15%

LASS komm/statl 86 mnkr 7% 172 mnkr 13%

Övrigt 84 mnkr 7% 72 mnkr 6%

Kostnadsslag Brutto Andel Brutto Andel

Lön 810 mnkr 65% 887 mnkr 68%

Vårdentreprenader m m 174 mnkr 14% 165 mnkr 13%

Lokalhyror 107 mnkr 9% 107 mnkr 8%

Övrigt 148 mnkr 12% 138 mnkr 11%

Intäktsslag

Statsbidrag LASS 17 mnkr 11% 111 mnkr 45%

Hyresintäkter 53 mnkr 33% 53 mnkr 21%

Taxor och avgifter 58 mnkr 36% 52 mnkr 21%

Övriga intäkter 31 mnkr 20% 32 mnkr 13%

Budget 2014 Budget 2013

(6)

Eftersom personlig assistans går över på entreprenad, minskar personalkostnadsandelen jäm- fört med år 2013. Däremot påverkas inte storleken på entreprenaderna eftersom finansiering av assistansentreprenaden sker direkt från Försäkringskassan till Frösunda.

Prioriteringar och volymer

Förvaltningens anslag för IT beräknas överskridas även under 2013. Anslaget är höjt i bud- getförslaget med en miljon till 15 miljoner kronor. Verksamhetsutvecklingen kräver i allt större omfattning att nya administrativa system införs.

Aktiveringstiden för de äldre har genom kommunfullmäktiges budgetförstärkning på 3 mnkr kunnat utökas till sammanlagt 8 mnkr.

Kostnaden för kontaktcenter har budgeterats med 1,2 mnkr, avseende andra halvåret 2013.

Helårskostnaden uppstår först år 2014.

Hemtjänstens volym minskade under 2012 och samma trend har fortsatt under 2013. Det be- räknade timvolymen för år 2012 uppgår till 768 000 timmar att jämföra med 788 000 timmar i budget 2013. Det finns ingen större marginal för ett utökat antal ärenden i nästa års budget.

Kön till våra särskilda boenden inom äldreomsorgen ökade under år 2011 trots öppnandet av det nya vårdboendet Zakrisdal med 48 platser. Nämnden beslutade därför att omvandla ett antal platser från korttidsboende till vårdboende på Resurscentrum. I år har vissa vårdboende- platser åter fått återgå till korttidsplatser. Omsättningen på våra boenden har legat på cirka 23 platser i snitt per månad., något mer än under de senaste åren. Antalet personer som väntar på särskilt boende uppgår till 47 i november 2013, tio fler än året innan. I fjol beviljades i snitt 23 nya boendeplatser per månad. Under 2013 är snittet 28 platser per månad. Hittills under året har 25 sökanden fått avslag på sin ansökan om plats på särskilt boende, fem fler än under mot- svarande period i fjol.

Antalet ärenden med personlig assistans med kommunala beslut fortsätter att öka, från 23 till 28 ärenden fram till november. Förutom antalet ärenden är timmarna per kund avgörande för volymen. Här kan man se att den genomsnittliga timvolymen har ökat vilket förklarar den stora volymkostnadsökningen. Kostnaderna ökar från 11,4 mnkr till 18,6 mnkr.

Antalet ärenden inom LASS, personlig assistans med statlig finansiering, har stabiliserat sig på en viss nivå. I november 2012 uppgick antalet till 130, medan antalet i november 2013 uppgår till 131. Under året har antalet varierat mellan 130 och 135 ärenden. I budget 2014 be- räknas därför 135 ärenden.

Antalet boendeplatser inom handikappomsorgen har ökat något, dels genom att fler lägen- heter har kunnat kopplas till befintliga serviceboenden dels att två nya gruppboendeplatser har skapats genom tillbyggnad på ett befintligt gruppboende. Behovet av specifika lösningar för personer med stora omvårdnadsbehov har ökat. Ett sådant har byggts i anslutning till grupp- boendet Berghaga i Vålberg. Ett tillskott på två nya gruppboendeplatser kommer att ske på Lillerud, också genom tillbyggnation av ett befintligt boende. Det är märkbart att det åter är fler ansökningar av boendeplatser från personer som kommer från andra kommuner i länet.

När antalet boendeplatser ökar, behövs det också ett tillskott av platser på daglig verksamhet

(7)

4. Analys av eget kapital

Kommunens redovisningsmodell för överföring av resultatet mellan åren förändrades vid övergången till år 2010. Tidigare rullades det ackumulerade resultatet mellan åren medan i den nya modellen finns det ackumulerade resultatet som eget kapital som antingen kan minska eller öka, beroende på årets resultat.

kommentar Eget kapital 2013-01-01 61,2

Beräknat underskott 2013 -17,8 Eget kapital 2013-12-31 43,4 mnkr

Dispositioner -5 mnkr Utbildning i värdighetsgarantier samt värdegrund inkl mässa Summa eget kapital 2014-12-31 38,4 mnkr

I samband med budgetbeslutet föreslår vård- och omsorgsförvaltningen att fem miljoner kro- nor disponeras ur eget kapital för utbildning av all personer i värdighetsgarantier och fortsatt utbildning i värdegrundsarbete samt en intern mässa som visar verksamhetens utveckling.

5. Slutdiskussion

Förutsättningarna för vård- och omsorgsnämndens verksamheter är aldrig helt givna, beroende på att det inte helt går att förutse verksamheternas volym- och kostnadsutveckling. ”Förvalt- ningen har under de senaste budgetomgångarna känt att den ekonomiska planeringen kräver bättre framförhållning. Planeringen i budget 2012 tog sikte på även år 2013. I detta budgetar- bete har de första antaganden gjorts för budget 2014. Ytterligare besparingar krävs under 2014 för att klara av de ekonomiska utmaningarna. Det är svårt att se att den tvåprocentiga uppräk- ningen som nu föreslås, räcker till alla volym- och kostnadsökningar.” Så här löd texten i av- snittet om budget 2014 när budgeten för år 2013 fastställdes. Tanken var att konkurrensutsätt- ning av personlig assistans och införande av nyckelfri hemtjänst skulle skapa ett ekonomiskt utrymme som balanserar 2014 års budget.

(8)

Bilden av ekonomin är tydlig – volymsidan kräver mer pengar och utförarsidan behöver ef- fektiviseras ytterligare. Hemtjänstvolymen har varit sjunkande två år i rad och volymbudgeten är neddragen. Hur länge kommer detta att hålla är svårt att sia om. På sikt kommer fler äldre äldre kräva mer resurser är alla överens om. Frågan är hur snart är vi där.

Handikappomsorgens volymutveckling är ingen engångsföreteelse, även om årets ökning inom kommunal assistans är ovanligt stor. Tittar man längre tillbaka kan man hitta år när net- tokostnaderna ökade med tio procent. Detta motsvarar en årlig volymökning på 6-7 procent.

För innevarande år visar prognosen en nettokostnadsökning på 5,4 procent men då ska man också beakta att man ändå under året genomfört besparingar. Detta innebär att den rena vo- lymkostnadsökningen kan uppskattas till 3-4 procent. I rena pengar är skillnaden inte så stor som procentsatserna tyder eftersom årets volymkostnadsökning räknas på en avsevärt större kostnadsmassa än för ett antal år sedan.

Vård- och omsorgsnämnden erhåller kompensation för demografiska förändringar inom äldre- omsorgen. Dessa tillskott har till stor del antingen gått till att bekosta lönekostnadsökningar eller täcka volymkostnadsökningar inom handikappomsorgen. Det sistnämnda är uppenbart för denna budgetomgång. Det är också tydligt att det hela tiden krävs besparingar och effekti- viseringar i budgeten för att ekonomin ska vara i balans. Ramtilldelningen är för knapp för att täcka alla kostnadsökningar.

Ju mer man pressar budgeten, desto mer minskar ”den ekonomiska motståndskraften”. Till slut finns det inga reserver i budgeten för att möta nya kostnadsökningar. Budgeten för år 2014 är ett uttryck för detta. Det är nytt att marginalerna i volymbudgeten saknas helt. Samti- digt ökar medvetenheten om att det inte kommer att finnas så mycket mer att spara i verksam- heterna, efter alla sparbeting. De kommande åren kommer att kräva tillskott i budgetramen men vilka resurser som kommer att finnas och hur de kommer att fördelas, vet vi inget om ännu.

Vård- och omsorgsnämnden har fortfarande ett eget kapital kvar. Enligt prognosen kommer det att finnas cirka 43 miljoner kronor vid utgången av år 2013. Att ta medel från eget kapital till engångssatsningar är sunt ur ekonomiskt synpunkt, om de inte leder till ”krav” på fortsatta satsningar. Detta ger nämnden en fortsatt möjlighet att bedriva kvalitetsarbete och testa nya idéer. Verksamheten måste utvecklas även under ”dåliga” tider.

Vård- och omsorgsnämnden har under många år vidtagit strukturella förändringar. Det har fattats ett antal beslut om avveckling av boenden och ändrad inriktning av verksamhet. De se- naste budgetomgångarna har det varit svårt att hitta områden där nämnden kan vidta ytterli- gare strukturella åtgärder. Däremot måste arbetet fortgå att hitta effektiviseringar som leder till sänkta kostnader inom verksamheten. För att nämnden skall kunna bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramarna från kommunfullmäktige förutsätter det att verksamhetens nu- varande personella och kvalitativa nivå inte höjs. Detta kräver ett kontinuerligt arbete för att förfina organisationen och styrformerna. Nämndens och förvaltningsledningens ambition är att fortsätta att utveckla styrningen och skapa bättre förutsättningar att klara av både ekonomin och verksamheten under de kommande åren.

6 Investeringsbudget 2014

(9)

Anslagsområde Belopp Kommentar

Grundram investeringar 2 mnkr Årlig investeringsanslag

NPÖ 3 mnkr Anslag år 2012

Nyckelfri hemtjänst 8 mnkr Ur eget kapital 2011 och 2012

Internlarm Våxnäs 1 mnkr Ur eget kapital 2012

Under år 2013 finns ett anslag på 3 mnkr för införandet av nationellt patientöversikt, NPÖ, 8 mnkr för införande av nyckelfri hemtjänst samt en miljon kronor för internlarm på Våxnäs servicehus. Alla dessa projekt är försenade och därför behöver dessa medel att bli överförda till år 2014.

7. Nyckeltal

Redovisas i bilaga 1

(10)

N ycke ltal och pre statione r Bilaga 1 V e rksa mhe t

2012 2013 2014

ÄLDRE O M SO RG

S ÄR S KILD A BOE N D E FOR ME R (Vårdboende, korttidsvård)

Gruppboende för somatisk långtidssjuka 104 112 112

Gruppboenden för dementa 419 433 415

Servicelägenheter 212 212 212

Summa vårdboende 735 757 739

Antal make/maka tillkommer 6 6 4

Antal platser, entreprenaddrift 98 98 98

Andel entreprenaddrift exkl make/maka 13% 13% 13%

Andel platser med kvinnliga vårdtagare ( %) 70% 72% 72%

Korttidsplatser 87 67 85

S umma pla tse r 822 824 824

H E MT JÄN S T (inkl hemsjukvård)

Antal betalda vårdtimmar 805 000 789 000 768 000

Antal vårdtagare i medeltal 1 910 1 820 1 790

Andel entreprenaddrift 34% 25% 25%

Andel kvinnliga vårdtagare, % 71% 67% 67%

H AN DIKAPPO M SO RG

LAGE N OM AS S IS T AN S E R S ÄT T N IN G

LASS med beslut från försäkringskassan 131 135 135

Varav kommunala ärenden 58 60 60

BOE N D E / BOE N D E S T ÖD FÖR V U XN A

Gruppboende/servicebostad, antal platser 211 225 230

Stöd i eget boende, antal platser 52 53 60

Köpt vård, antal platser 4 7 5

References

Related documents

För att inte kostnaderna för försörjningsstöd ska tränga undan stödet för andra viktiga områden tillför vi Socialnämnden ytterligare 7 miljoner kronor. • Vi vill utveckla

De mätbara mål som definieras nedan är inte mål för organisationen Västsvenska Turistrådet utan övergripande mål för besöksnäringen i Västra Götaland.. De mål som valts

Vidare behöver även LSS-verksamheten en chefsförtätning för att kunna bibehålla kvalitén samt få mer rimlig storlek på personalgrupper. I utjämningssystemet för LSS för

Med hjälp av exempelvis detta samarbete får landstinget ett bättre underlag för att kunna ta ställning till hur resurser kan fördelas mellan olika insatser och verksamheter,

Grundregeln är att taxor och avgifter, som beslutas av kommunfullmäktige, höjs med 3 procent från och med 1 januari 2013. Vissa taxor och avgifter styrs av lagstiftningen,

Det finns behov av bostäder med särskild service LSS för att kunna verkställa beviljade insatser i Österåkers kommun istället för köp av plats i externt boende

- E Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningens) uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom

Minimera alla former av strul för att minska kostnader för slöseri så att våra resurser kan tas till vara på rätt sätt. Använda Synergi för att mäta och