Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Full text

(1)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 20

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00- 16.30

Beslutande Anders Harr (s), ordförande Mats Granlund (s)

Henrik Johansson (s), tjg ers Per-Anders Brännström (s), tjg ers JanÅge Mikalsen (s) Martin Nilsson (c) Tommy Grundström (v)

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Hedman, miljöinspektör Sara Lindgren, byggnadsinspektör, Majvor Sellbom, sekreterare Cecilia Reinestam, planingenjör

Justerare

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2008-04-04 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 17-25

Ordförande Anders Harr

Justerare Martin Nilsson

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2008-04-04

Datum då anslaget 2008-04-04 Datum då anslaget 2008-04-28

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 21

Ärendeförteckning Mbhn § 17 Information

Mbhn § 18 Dnr 134/2008 042

Årsberättelse sotningsverksamhet 2007

Mbhn § 19 Dnr29/2008 404

Yttrande – Utredning om Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 2007:89)

Mbhn § 20 Dnr 115/2008 008

Yttrande över projekt - Gallejaur kulturreservat

Mbhn § 21 Dnr 405/2007 214

Detaljplan för Reparatören 13

Mbhn § 22 Dnr 135/2008 245

Yttrande över fastighetsreglering – Hjorten 1 och Fridhem 1

Mbhn § 23 Dnr 314/2007 233

Begäran om ändring av detaljplanebestämmelser för byggande på förgårdsmark

Mbhn § 24 Dnr 286/2005 228

Spikning av beslut om föreläggande avseende beslut om rivning av förfallen fastighet XXXXXX

Mbhn § 25

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 22

Information

Mbhn § 17

Policy och riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun

Sara Lindgren informerar om olika förslag till policy och riktlinjer för skyltning. Nämndens ledamöter föreslår att det ska upprättas ett förslag till policy och riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om:

• Ombyggnad av Storgatan sommaren 2008

• EU:s vattendirektiv och kommande beslut om förvaltningsplan för vattenområden (Arvidsjaurs kommun - Piteälvens, Skellefteälvens och Byske-Åby-Kågeälvens vattenrådsområden)

• Förslag om bildande av ekopark – Pite älvdal

• Vindkraft

• Förslag till ny strandskyddslagstiftning

• Nyckeltal inom miljö-, bygg, räddning och trafiklagstiftningens områden (nämndsbeslut, delegationsbeslut, ärendegrupper, inspektioner, provtagningar m.m.)

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 23

Årsberättelse

sotningsverksamhet 2007

Exp:

Robert Bergman

Mbhn § 18 Dnr 134/2008 042

Enligt det avtal som Arvidsjaurs kommun tecknat med Luleå, Arvidsjaur och Älvsbyns Sotningsdistrikt AB ska en årsberättelse över sotningsverksamheten överlämnas till kommunen.

Luleå, Arvidsjaur och Älvsbyns sotningsdistrikt ombesörjer rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, dess förordning samt de föreskrifter och allmänna råd som ges ut av Räddningsverket.

Årsberättelsen över sotningsverksamheten har överlämnats 2008-03-11.

Årsberättelsen beskriver den verksamhet som bedrivits under 2007. Statistik över fristuppfyllnad för brandskyddskontroll och sotning har även lämnats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att lägga årsberättelsen och informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 24

Yttrande – Utredning om Rovdjuren och deras förvaltning (SOU 2007:89)

. /

Exp:

Kommunstyrelsen

Mbhn § 19 Dnr 29/2008 404

På uppdrag av Regeringen har Miljödepartementet utrett frågan om effekterna av rovdjursstammarnas utveckling och frågor knutna till att uppfylla målen i en samanhållen rovdjurspolitik i fråga om de stora rovdjuren björn, järv, lodjur, varg och kungsörn.

Utredningen har presenterat betänkandet SOU 2007:89 – Rovdjuren och deras förvaltning. Arvidsjaurs kommun har som remiss instans ombetts att lämna synpunkter på utredningen.

Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att avge yttrande i enlighet med bilaga till detta protokoll.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2008-04-02 § 19

1(2)

Yttrande över utredningen om Rovdjuren och deras förvaltning, SOU 2007:89.

Utredningen om rovdjuren och deras förvaltning är mycket väl genomförd.

I utredningen anges att ett av de största globala problemen som finns i dag är förlusten av biologisk mångfald. Till följd av mänsklig påverkan sker utrotning av arter i snabbt ökande takt. Var fjärde däggdjursart hotas av utrotning.

För att motverka förlusten av biologisk mångfald utarbetades FN:s konvention om biologisk mångfald. Sverige ratificerade konventionen år 1993. Även EU:s Art- och habitatdirektiv har införlivats i den Svenska lagstiftningen och i syfte att bevara biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett miljömål “ Ett rikt växt- och djurliv” som syftar till att bevara växt- och djurarter.

År 2001 beslutade riksdagen om en sammanhållen rovdjurspolitik. Miljödepartementet har därefter, år 2006, fått i uppdrag att utreda frågan m rovdjursstammarnas utveckling, politikens effekter samt hur målen uppfyllts.

Riksdagen beslutade år 2001 om följande miniminivåer för rovdjuren:

Kungsörnens miniminivå är 600 häckande par.

För björn angavs minst 100 föryngringar per år, motsvarande 1000 individer.

För lodjur angavs minst 300 föryngringar per år motsvarande 1500 individer.

Etappmålet för varg angavs till 20 föryngringar per år, motsvarande 200 individer.

Etappmålet för järv är 90 föryngringar per år, motsvarande 400 individer.

Antalet djur år 2007:

Nuvarande antal häckande par kungsörnar beräknas till mellan 600 och 750 stycken.

Den svenska björnstammen beräknas till 2 350 – 2 900 individer.

För lodjur konstaterades år 2006-2007 ca 250 föryngringar vilket motsvarar cirka 1400 djur.

Antalet järvföryngringar åren 2001-2006 har i medeltal varit 65 st. För 2007 bedömdes 63 föryngringar som helt säkra , vilket motsvarar ett antal individer på ca 420 stycken.

För varg konstaterades 16 föryngringar år 2006 varav tre föryngringar i Norge.

Den skandinaviska vargstammen beräknas till 136-170 individer.

I utredningen skall anges gynnsam bevarandestatus för de fem rovdjursarterna.

En djurart som är helt isolerad beräknas vara livskraftig om det finns minst 1000 könsmogna individer i populationen. Om det sker ett utbyte med närliggande populationer som ökar livskraften hos populationen behövs det minst 250 könsmogna individer för att populationen ska klassificeras som livskraftig. Populationsstorleken för att en art ska uppnå gynnsam bevarandestatus ska vara betydligt större än minsta livskraftiga population.

Utredningens slutsats är att björn, kungsörn och lodjur uppfyller kraven på gynnsam

bevarandestatus. Järv är på gränsen till att uppfylla gynnsam bevarandestatus. Järven har ca 250 könsmogna individer i Sverige och ca 200 könsmogna individer i Norge, totalt ca 450 könsmogna individer. Stora delar av järvstammen finns i Norrbotten och antalet järvföryngringar är starkt påverkad av utvecklingen där. Vargen har dock inte ännu gynnsam bevarandestatus. Vid inventering vintern 2007 fanns mellan 65-75 könsmogna individer i den skandinaviska stammen.

(7)

2(2)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden anser

att förvaltningen av Sveriges rovdjursstammar skall göras av Länsstyrelserna i de län där rovdjuren finns.

att det är mycket viktigt att polisen får mer resurser till att bekämpa den illegala jakt som sker på rovdjur i dag. Förslaget att alla polismyndigheter i berörda polisdistrikt bör utse poliser med särskilt ansvar att utreda rovdjursanknuten brottslighet är bra.

att det är viktigt med större avskjutning av björn . Björnstammen är stor i Arvidsjaurs kommun. Som ett exempel kan nämnas att en rovdjurssamordnare för en av kommunens samebyar vid inventering av björn våren 2007 sett spår av 9 stycken olika björnar inom en radie av 1,5 mil.

att det är viktigt att åteljakt på björn blir tillåten igen.

att fler björnjägare bör utbildas avseende fördjupade kunskaper om björnar.

att jakttiden för björn bör förlängas.

att jakt på lodjur och björn ej längre skall ske som skyddsjakt utan som licensjakt.

att den inventeringsmetodik som finns idag för rovdjur måste ändras i samråd med renskötarna så att kraven vid inventering är lättare att uppfylla.

att renägare måste kompenseras för de förluster den ökade rovdjursstammen medfört. Detta gäller även massdöd av renar samt förebyggande åtgärder. Ersättningsbeloppen är i dag för låga.

att staten måste tillställa erforderliga medel för en ökad forskning om rovdjur samt att denna forskning skall bedrivas i samråd med renskötarna.

att inom ramen för den björnforskning som bedrivs bör även frågan belysas huruvida yrkesmässig bärplockning påverkar björnens födotillgång.

att det är viktigt att vargen inte blir genetiskt inavlad. Vargar av östligt ursprung som invandrar till Norrbotten bör kunna flyttas till södra och mellersta delen av landet.

att information bör ges till allmänheten vad gäller kunskap om rovdjur och om hur man ska bete sig i förhållande till rovdjur.

att ställa sej positiv till rovdjursturism som kräver att man har tillgång till åtel.

att det är viktigt att Sverige uppfyller internationella åtaganden om biologisk mångfald.

_____

(8)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 25

Yttrande över projekt - Gallejaur kulturreservat

Exp:

Kommunstyrelsen

Mbhn § 20 Dnr 115/2008 008

Byn Gallejaur kommer under år 2008 att bli kulturreservat. Som ett led i detta har Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening på uppdrag av division kultur och utbildning vid landstinget gjort en förstudie om Gallejaur kulturreservat.

Studien visar att utrymme finns för publik och pedagogisk verksamhet.

Detta kräver i sin tur en strukturering av besöksverksamheten och en begränsning till endast vissa delar av byn och reservatet.

Projektet är tänkt att skapa en samlad informationsanläggning med tillhörande parkering i anslutning till den del av byn som är mest lämpad för denna verksamhet. Projektet ska även förbättra tillgängligheten till kulturreservatets externa del; Bergmyran (rastplats), Järvträsk (infotavla) o.s.v. Projektet ska arbeta fram former för både pedagogisk verksamhet riktad mot skolan och kommersiell verksamhet. Projektet ska samarbeta med andra lokala besöksmål, skapa en egen hemsida för information och marknadsföring samt ta fram övrigt informationsmaterial.

Projektet ska genomföras av Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening. Andra parter i projektet är den markägande stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur. Stiftelsen ska förvaltas av Arvidsjaurs kommun, Sparbanken Nord och kulturbygdsföreningen. Grundskolan i Glommersträsk kommer att vara med vid uppbyggnaden av kulturskoleverksamheten i projektet.

Tänkta finansiärer i projektet är Arvidsjaurs kommun, Landsbygdsprogrammet, Norrbottens läns landsting, Stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur samt Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening.

Landsbygdsprogrammet står för huvuddelen av finansieringen. Projektet beräknas pågå i tre år (2008-2010) och är beräknat till totalt 6 619 000 kronor. Den kommunala finansieringen uppgår till 100 000 kr (år 2008), 200 000 kr (år 2009) och 200 000 kr (år 2010).

Kommunstyrelsen har översänt ärendet till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden för yttrande

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ställa sej positiv till projekt Gallejaur kulturreservat att ej yttra sej över finansieringen av projektet.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 26

Detaljplan för Reparatören 13

Exp

Ismail Mahmoud Arkitekthuset Monarken Länsstyrelsen

Ägare av Reparatören 2 Ägare av Reparatören 12 Vägverket

Lantmäteriet

Mbhn § 21 Dnr 405/2007 214

Ismail Mahmoud, Storgatan 10, 933 31 Arvidsjaur har lämnat in en ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Reparatören 13 i Arvidsjaurs samhälle. Sökanden har för avsikt att bedriva restaurangverksamhet på fastigheten, vilket strider mot gällande detaljplan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2007-10-24 § 98 att ställa sej positiv till ändring av detaljplanen samt att godkänna att planärendet handläggs med enkelt planförfarande.

Arkitekthuset Monarken har 2008-02-19 upprättat förslag till detaljplanehandlingar. Syftet är att ändra användningen inom planområdet från bostadsändamål (B) till bostadsändamål och handel (BH). Anledning till att användningen för bostadsändamål behålls är att kommunen vill säkerställa att fastigheten fortfarande kan nyttjas som bostad om inte handel är aktuellt. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2008-02-20 § 14 att godkänna förslaget som underlag för samråd.

Under samrådstiden har yttrande inkommit från fastighetsägarna till Reparatören 2 och Reparatören 12. De framför synpunkter om att få godkänna utformning av det plank som redovisas i planförslaget.

Vägverket har lämnat in synpunkter som rör bevarande av träd samt byggande av parkering på punktprickad mark. Statoil har meddelat att man ej har något att erinra. Länsstyrelsen har meddelat att man avstår från att lämna yttrande.

Särskilt utlåtande har upprättats 2008-03-31.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna särskilt utlåtande samt anta förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Reparatören 13.

_____

Justerandes sign Mbhn Utdragsbestyrkande

(10)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 27

Yttrande över fastighetsreglering – Hjorten 1 och Fridhem 1

Exp:

Lantmäteriet Cecilia Reinestam

Mbhn § 22 Dnr 135/2008 245

Vägverket kommer att påbörja ombyggnad av Storgatan (väg 95) i Arvidsjaurs samhälle under sommaren 2008. I korsningen Storgatan/

Västlundavägen kommer en cirkulationsplats att byggas vilket medför att vägområdet kommer att göra intrång på det som är kvartersmark och allmänt ändamål enligt detaljplan.

Den mark som omfattas är ca 70 m2 från fastigheten Fridhem 1 (vid Fridhemsskolan) och ca 10 m2 från fastigheten Hjorten 1 (vid Intersport).

Enligt 14 § Väglagen fastslås att inom detaljplan får väg ej byggas i strid mot planen. Om syftet med planen ej motverkas får dock mindre avvikelse ske.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att konstatera att den tilltänkta fastighetsregleringen ej motverkar planens syfte och därmed kan anses som en mindre avvikelse.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 28

Begäran om ändring av detaljplanebestämmelser för byggande på förgårds- mark

Exp:

Disa Lundberg

Mbhn § 23 Dnr 314/2007 233

Disa Lundberg, Teknikerstigen 7, 933 34 Arvidsjaur har lämnat in en begäran om att miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden skall ta upp frågan till behandling om att tillåta byggnader på förgårdsmark i Arvidsjaurs samhälle.

För att kunna tillåta byggande på s.k. förgårdsmark som i detaljplan är angiven som punktprickad mark som ej får bebyggas måste åtgärden antingen kunna betraktas som en mindre avvikelse eller så måste detaljplanens bestämmelser ändras. En mindre avvikelse kan bedömas om avvikelsen är förenlig med planens syfte.

Statsarkitekt Gunnar Grönlund har konsulterats i frågan och han har i sin tur diskuterat detta med Christer Svärd, länsarkitekt på Länsstyrelsen. Det konstateras att förgårdsmarkens syfte bl.a. är att inrymma en parkerad bil inom fastigheten och att in och utfart ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt.

Ett tak över sådan bilplats utgör i sig inte något problem ur trafiksäkerhetssynpunkt på flertalet tomter. Om det dock byggs väggar eller dylikt så försämras däremot sikten vid in och utfart. Bedömningen är att risken är stor att det sedan uppförs väggar eller vinskydd till taket, utan lov.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att tak över förgårdsmark endast kan tillåtas om det inte uppförs väggar eller liknande så att det inte bedöms motverka planens syfte och att det då kan betraktas som en mindre avvikelse. Frågan om en avvikelse ska godtas måste dock bedömas från fall till fall beroende på de förhållanden som råder på den aktuella platsen.

att en generell ändring av alla detaljplaner ej ska göras.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 29

Spikning av beslut om föreläggande avseende beslut om rivning av förfallen fastighet – XXXXXX

Exp:

Polismyndigheten i Stockholms län - Delgivningssektionen

Mbhn § 24 Dnr 286/2005 228

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2007-09-17 § 81 att med stöd av 10 kap. 15, 16 och 18 §§ Plan och bygglagen (PBL) förelägga ägaren till fastigheten XXXXXX, XXXXXX, att senast inom sex (6) månader från att beslutet vunnit laga kraft, ha rivit huvudbyggnaden och återställt tomten till välvårdat skick efter rivning samt säkerställt att ingen obehörig tar sej in i uthuset genom att fönster och dörrar bommas för.

Nämnden beslutade vidare att om föreläggandet inte följs kan åtgärderna komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad.

Nämndens beslut har sänts som rek med mottagningsbevis och då detta delgivningssätt misslyckats har nämnden via polisen genomfört stämningsmannadelgivning.

Polismyndigheten har 2008-02-19 utfärdat hindersbevis där det bl.a. framgår på vilka sätt man försökt nå den sökte, att den sökte inte har anträffats och att det finns anledning att anta att den sökte undanhåller sej delgivning.

Om Polisen konstaterar att den sökte håller sej undan utfärdar stämningsmannen ett eftersökningsbevis som ligger till grund för beslut om spikning. Spikning får ske om det finns anledning att anta att den sökte avvikit eller på annat sätt håller sej undan och är synlig och boende på adressen.

Beslut om spikning regleras i 15 § Delgivningslagen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att delgivning av beslut om föreläggande avseende rivning av förfallen fastighet - XXXXX ( Mbhn § 81/2007, Dnr 286/2005 ) skall ske via Polismyndigheten genom spikning genom att handlingarna i slutet kuvert lämnas i den söktes hemvist eller, om detta ej kan ske, fästes på dörren till dennes bostad.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

ARVIDSJAURS KOMMUN

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-04-02 30

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 25

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2008-02-11- -2008-03-18 §§ 33-71

II Meddelandeärenden

- Länsstyrelsen – Angående provtagning eller samering av mark inom fastigheten Moskosel 3:2

- Länsstyrelsens beslut – Föreläggande till skydd för naturmiljön vid mineralprospekteringsarbeten inom undersökningsområdet Norr Döttern nr 4 i Arvidsjaurs kommun

- Kf:s beslut 2008-02-25 § 13 – Motion område för minimering av strålning av master (./.)

- Skrivelse till Migrationsverket m.m. angående problem för boenden för utländska bärplockare (./.)

- Anteckningar från den lokala trafiksäkerhetsgruppen (./.)

- Nyckeltal – Antal beslut inom miljö, bygg, räddning och trafiklagstiftningens område 1999-2007 samt Redovisning av ärenden, inspektioner, provtagningar, beslut m.m. 2002-2007 (./.) .

III Övrigt / Information

- Nyckeltal (redovisning se § 17) Kompetensutveckling/kurser

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll

att lägga meddelandeärenden och informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

Delegeringsbesluten finns tillgängliga på Miljökontoret, tfn 0960-155 64.

Bilaga till miljö-, bygg-och hälsoskyddsnämndens protokoll 2008-04-02 § 25

(15)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträde: 2008-04-02

Ordinarie ledamöter:

§ §

-Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1 2 Tommy Hedkvist - 3 Mats Granlund 1 4 JanÅge Mikalsen 1 5 Dick Holmström - 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Henrik Johansson 1 2 Harry Sundberg - 3 Loran Postolovski - 4 Susanne Lindberg - 5 Per-Anders Brännström 1 6 Leif Enberg - 7 Jan Björklund -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :