Protokoll för fysiskt- och telefonmöte i projekt Orwell Datum:

Full text

(1)

1

Protokoll för fysiskt- och telefonmöte i projekt Orwell

Datum: 2013-05-08

Jan Nilsson (JN) Nordic Brass Gusum (ordförande) Kjell Brinkmalm (KB) Nordic Brass Gusum (sekreterare) Pontus Björklund (PB) Mattsson Metal (telefondeltagande) Cato Merelid (CM) Tour & Andersson

Niklas Andersson (NA) Tour & Andersson Robert Johansson (RJ) Trio Perfekta Andreas Almborg (AA) ESBE AB Leif Tagesson (LT) ESBE AB

Lars Nothall (LN) Villeroy & Boch Gustavsberg AB Aron Lennartsson (AL) Villeroy & Boch Gustavsberg AB Matti Weineland (MW) Villeroy & Boch Gustavsberg AB Mats Nordin (MN) Ostnor AB

Johan Edbom (JH) Ostnor AB Inge Svenningsson (IS) Chalmers

Distribution: Närvarande och närvarande vid tidigare projektmöten samt Åsa Hansson och Helen Schneider på Teknikföretagen.

Agenda

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 2. Föregående mötesprotokoll

3. Rapport från:

 HDG och UBA.

 Vattenkonferensen i Göteborg 4. Uppföljning av aktiviteter

Aktiviteter och planer, uppdatering 1. Kommande möten med HDG och BVB..

2. Möte hos Boverket ställs in pga svalt intresse från Orwellmedlemmar.

5. Ekonomi 6. Övriga frågor 7. Nästa möte

(2)

2

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Jan tackade för det intressanta verkstadsbesöket som genomfördes under Leif Tagesson´s överinseende.

Alla deltagarna var mycket nöjda över besöket!

Jan tackade också Esbe för att de ville agera värd för dagens möte.

Mötet öppnades och dagordningen godkändes av deltagarna.

2. Föregående mötesprotokoll

Förra mötets protokoll godkändes av samtliga mötesdeltagare.

3. Rapport från:

 HDG och UBA

Status för test av legeringar enligt HCACL 511 är släppt och tillbaka på listan igen.

625 och 752 kommer att diskuteras inom UBA och EG vecka 21 enligt Thomas Rapp.

626 finns med på den godkända listan (variant på 625 med högre Cu halt och Al halt)

Viktigt att få ett SITAC – godkännande på 625!! Orwell medlemmarna´s krav. Vi sätter upp detta på vår actions list. Ansvarig NBG.

 Vattenkonferensen i Göteborg

Mötet var besökt av myndigheter, kommuner och forskare.

Diskuterades;

Bakteriella frågor , reningsanläggningar och kommande forskningsprojekt inom dricksvatten.

Man hade ingen kunskap om mässing, bly etc. i dricksvatten.

Svenskt Vatten påpekade det väsentliga med att, ”helheten är det viktiga, det vill säga från vattentäckt till tappställe”!

 Nordiskt samarbete, värd: RWG / Sintef i Oslo. 2013-04-09 Vid mötet deltog representanter från myndigheterna i

Sverige (Boverket och Livsmedelsverket), Boverket och Livsmedelsverket pekar på varandra när det gäller ansvar på själva komponentfrågan.

Norge står helt utanför; Tek10 motsvarigheten till Boverket var med. Har dock intresse för samarbete.

Danmark. Beslutat att man går på 5µgr enligt NKB4.l inom 3år från April 2013.

Finland. Avvaktar lyssnar/ej aktiva.

Norden måste ha en samsyn om vi skall få till en skrivelse annex 15664-1, rörande definitionen av dricksvatten.

Mötet gav Sintef och Kimab i uppdrag att skriva ett utkast av Letter of Intent för verken i Norden. Detta LoI skall sedan undertecknas av respektive land och skickas till gruppen som i detta läge kan söka finansiering av uppdraget. Nästa möte blir i Finland.

(3)

3

gruppledare; Myndighatsgrupp – Bertil Jönsson gruppledare.

I styrgruppen bör även ingå ”någon nordisk minister”.

Nordiskt samarbetsprojekt..

Nätverket under KIMABS ledning.

4. Uppföljning av aktiviteter

TA:

Test av material pågår hos TA.

TA testar lågblymässing.

Modifierad Ametal körs i testrigg. Kört i 8 veckor.

Test är igångkört på Force i Danmark.

Gjuter med lågbly 0,2-0,25 % Pb. Skall köra 6kt 21 FPL nippel och Rt 14-19 spindlar. Tarkon är informerad om dessa tester (V15).

En fråga från ESBE var om TA körde tackor och stång i lågblylegering!!

 Vecka 10 installeras en ny ugn. Här skall testas!!

 Modifierad Ametal med låg blyhalt, har gått direkt till Force med kännedom av Ebner!!

Har nu gjutit i lågbly (751 med lågbly 0,15-0,18%9 Detta har gått bra!

Har även bearbetat i lågbly. Haft 100% avsyning av 5 000 detaljer. Detta har också gått bra!

Kommer att genomföra avzinkningsprover.

Trio:

Trio har provbearbetat detaljer i legering CW625N som, i annat forum, har rapporterats att fungera utmärkt. Lite grader!

OBS! Hur skall vi hantera typgodkännanden!!??

(4)

4 Gustavsberg:

Vårgårda provar Cuphin, utvärderar och kommer igen. Har även testat stång i CW625N som fungerar förträffligt. S71 från Diehl har högre Cu-halt. Man hade en fråga om hur det går med patentansökan hos RWG angående 511 liknande legeringen. RWG har denna boll för närvarande.

Inget nytt sedan föregående mötet! Är intresserad av att köra den, modifierade 511med lågt bly, likt ESBE.

Ostnor:

Svarvprover är på gång. Problem med nya produkter.

Är även intresserad av att köra den, modifierade 511med lågt bly, likt ESBE.

Ostnor menade också att blyfria blandare efterfrågas då med hänvisning till BVB´s uttalade skrivningar.

Här blir det ju viktigt att få BVB´s VD att komma med uttalande som kan mildra deras egna rekommendationer.

Mattsson Metal:

Skall prova den modifierade 511 och göra bearbetningsprover. Kapning och skärbarhetsdata! Ecobrass är ”inne”.

Har konfronterats med några kunder som hävdar att CW625N ej är med på HCACL. Frågan togs upp separat senare i mötet. Har ej gjort några nya tester. Diskussion angående USA marknaden. Materialval.

Har nu smidit CW625N för RWG´s räkning. Avzinkningshärdigheten testas på SINTEF. Avsvalning långsamt var ett förslag från RWG.

ESBE:

CW625N är på ingång. Kör större serier med 625 i svarvmässing, varmsmidet fungerar med lägre temperatur! Har kört den, modifierade 511med lågt bly, med mycket gott resultat!

Esbe efterfrågade rekommendationer gällande svalningshastigheter, Jan lovade skriva ett dokument angående detta. (Utsänt i Maj).

Svalningshastigheten togs upp, snabb eller långsam? Jan nämnde att frågan är ställd till Kimab, eftersom Kimabs efarenhet inte stämmer med Sintefs rekomendationer.

Hur har avsvalnandet gått till? Långsamt eller forcerat? Skärdata från ESBE kommer!!

Oras:

Jukka deltog ej i mötet.

NBG:

Avseende de felaktiga proverna av CB752S i riggarna är inget nytt känt. I skrivandets stund kan meddelas att TZW körde igång testet den 6 mars 2013. Info per den 2013-03-11.

Vad händer med avzinkningstesterna av 625? NBG jobbar intensivt med detta, ett antal huvudspår finns!! Stång som är värmebehandlad innan falerar i avzinkningshärdighet., medan stång som ej är

(5)

5 löper parallellt med inhibitor projektet.

Vi har samma erfarenhet som ESBE vad gäller CW511+<0,1P. Ytorna blir dessutom bättre samt vibrationerna försvinner nästan helt.

a. Test av 752 med Antimon pågår. Fel legering uppsatt i rigg. Testerna har startats i mars. Resultat kan ses först c:a V20!!

b. 754 / 755 testen förlängs i vatten2 o 3, men just nu är detta avstannat på grund av att vatten i riggen har för höga AL-halter.

HDG

 HCACL kommer vara överordnad standarder i de fall samma legeringsnummer förekommer i 2 standarder, tex CC752. Rör det sig om material till dricksvatten är det HCACL som gäller, inte EN1982:2008.

 HCACL kommer ut på standard i maj 2013, 50930-5. Remiss i 2 år. Det har inget att göra med någon övergångstid, utan ett vanligt förfarande vid remissutgåvor inom

standardiseringsarbeten. På mötet sades att ”detta kan naturligtvis utnyttjas till en fiktiv övergångstid, men i praktiken en helt annan sak”.

 Både CB752S och CW625N kommer att finnas med i HCACL.

 CW511L kommer att testas om.

 CB755S är GK i vatten 1, testas nu i vatten 2 och 3.

Inget nytt att rapportera!

Möte med HDG den 23/5-13 BVB

Nytt möte med Jonny Hellman den 17/5_13 Kl 13:00 – 15:00 i Stockholm.

Boverket

I det nordiska samarbetet bör ingå För Finland Pia Voultilinen SCDA; För Danmark Veltek; För Norge Sintef. Det verkar ju som att vi kommer att få dra i mycket av detta själva!!! Men en delegat från varje nordiskt land. (4-5 materialintressenter, Industrigruppen + 4-5 länder i norden.)

Kimab gör ett bra arbete kan konstateras!!

Mötet med boverket har ställts in!!

5. Ekonomi

Första fakturan för TZW har kommit, debiteras Oras, Ostnor och Villeroy & Boch Gustavsberg. Inga nya kostnader har inkommit.

Jan redogjorde för den missuppfattning som skedde vid årsmötet i Armaturindustrin.

(6)

6

6. Övriga frågor

Inget övrigt fanns att rapportera.

Patentsituationen angående 511Y. Här pågår en debatt. NBG driver denna fråga men det är

”Norrmännen som sitter i förarstolen” för närvarande.

7. Nästa möte

Nästa möte blir ett telefonmöte, 2013-06-19, klockan 13:30.

 Oväsentligt om materialet innehåller bly eller inte. (enligt 4MS)

 Det viktiga är om materialet / applikationen släpper bly till vatten.

 NBG följer (och i vissa fall leder) noga utvecklingen av blyfritt.

 Ingen tacklegering är ännu godkänd på HCACL, tester pågår, fler i kö.

(7)

7

 BVB bör referera till myndigheter där vetenskapliga rön ligger till grund för riktvärden, tex:

RoHS, 4MS, BBR, NKB4

 Start av Nordiskt samarbete

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :