96 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen. 97 Årsredovisning för köldmedia för år 2010

Full text

(1)

Innehåll

§ 96 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen

§ 97 Årsredovisning för köldmedia för år 2010

§ 98 Hästveda 14:91

Anmälan om att anlägga och driva miljöfarlig verksamhet - förbränningsanläggning

§ 99 Centrala Hässleholm

Festivaldax 2011

Begagnande av allmän plats

§ 100 Stoby-Algustorp 5.15

Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning till vilken vatten- toalett ska anslutas

§ 101 branschredovisning: grossister och lager 2011

§ 102 Lagstiftning:

Förvaltningslagen

§ 103 Ekonomi

§ 104 Personal

§ 105 Skrivelser för kännedom

§ 106 Delegationsbeslut

§ 107 Kurser, konferenser, sammanträden

-- Studie- och friluftsdag i Hästveda - program

(2)

Plats och tid Hantverksgården, Hästveda kl 13.30-15.00 Studiedag före och efter sammanträdet kl 09.00-16.30

Beslutande Agne Nilsson (c), ordf

ledamöter Camilla Lindoff (s), 2:e v ordf Christer Jönsson (mp), 1:e v ordf Inge Hallabro (kd)

Greger Johnsson (s)

Magnus Härbst (sd) Kristina Berglund (m)

Ann Olausson (s)

Bo Eklund (m) kl 10.00-15.00

Närvarande ersättare Gustav Persson (c)

Anders Rongby (s)

Kenneth Aronsson (m) kl 12.00-16.30 Eskil Johannesson (fv)

Mikael Strömberg (sd) Hans Werner (fp)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef Miljöinspektör Jan Rannek § 97-98 Miljöinspektör Ida Andersson § 100

Utses att justera Greger Johnsson

Justeringens plats, tid Miljökontoret måndagen den 27 juni 2011 kl. 17.00

Justerade paragrafer §§ 96-107

Underskrifter

Sekreterare ……….

Sven-Inge Svensson

Ordförande ……….

Agne Nilsson

Justerare ……….

Greger Johnsson

(3)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-06-22

Datum då anslaget 2011-06-28

sätts upp

Datum då anslaget 2011-07-20

tas ned

Förvaringsplats Miljökontoret

för protokollet

Underskrift ……….

Lisbet Sällström

______________________________________________________________________

(4)

§ 96

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen

Beslut

Nämnden återkallar sitt beslut 2011-03-23 § 45.

Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa taxa, antagen av miljönämnden 2011-06-22, för tillsyn enligt tobakslagen att gälla från den 15 september 2011.

Skäl för det föreslagna beslutet

Enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

I ”Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013”, antagen av kommunfull- mäktige den 6 december 2010, lyder kommunfullmäktiges uppdrag num- mer 1 till miljönämnden ”Nämnden ska eftersträva en kostnadstäckning på 100 procent genom avgifter för de debiteringsbara arbetsuppgifterna”.

Beskrivning av ärendet

Den 1 augusti 2010 ändrades tobakslagen (1993:581). Lagförändringen innebär hårdare krav på tobaksförsäljaren. Anmälan ska nu göras till miljönämnden innan försäljning påbörjas. Till anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas.

Miljönämnden kan besluta om försäljningsförbud vid allvarliga eller upprepade överträdelser. Andra kommuner än den som man har anmält verksamheten till har nu också möjlighet att göra tillsyn. Sammantaget medför ändringarna ett utökat kontrollbehov och en utökad arbetsinsats från miljönämndens sida.

Förslaget till ny taxa innebär att den fasta årsavgiften höjs till motsvarande 2 timmars arbete, att inkommen anmälan debiteras och att extra debitering kan göras för faktiskt nedlagd handläggningstid i de fall näringsidkaren har pro- blem att följa tobakslagen och de förelägganden han eller hon får.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-05-31.

_____________________

Sänt till:

Kommunfullmäktige

(5)

97

Årsredovisning för köldmedia för år 2010

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Rapporter från anläggningar med 10 kg eller mera sammanlagd köldmedie- fyllning skall vara redovisade till miljönämnden senast 2011-03-31 avseende år 2010.

Uppgifter från totalt 163 anläggningar av 170 som är redovisningsskyldiga, ingår i sammanställningen.

Läckage (% av installerat)

____________________

ÅR CFC HCFC HFC

1990 19,4 11,6 0,0

1991 27,1 20,8 0,0

1992 22,2 26,9 0,0

1993 13,8 17,1 0,0

1994 17,8 12,8 24,0

1995 6,8 5,8 8,4

1996 2,1 8,2 11,0

1997 9,7 11,0 11,6

1998 0 7,3 14,8

1999 0 10,6 10,3

2000 0 8,9 17,2

2001 0 5,0 9,0

2002 0 0 8,8

2003 0 0 10,2

2004 0 0 6,1

2005 0 0 6,9

2006 0 0 8,2

2007 0 0 8,1

2008 0 0 6,0

2009 0 0 6,5

2010 0 0 5,3

(6)

§ 98

Hästveda 14:91

Anmälan om att anlägga och driva miljöfarlig verksamhet - förbränningsanläggning

Beslut

Anläggande och drift av en panncentral på fastigheten Hästveda 14:91 (Hyg- gesvägen i Hästveda) för fjärrvärmeproduktion med förbränning av biobränslen (bränsleflis) och olja enligt alternativ 3, med lokalisering söder om Hygges- vägen, i anmälan från Hästveda Bioenergi AB medges.

Verksamheten förutsätts bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Hästveda Bioenergi AB angivit i anmälan till miljönämnden 2011-05-23 med kompletteringar, om inte annat anges nedan.

Miljönämnden förelägger med stöd av 2 kap 3-8 § och 26 kap 9 § miljö- balken (SFS 1998:808) Hästveda Bioenergi AB att driva verksamheten enligt punkt 1-9 i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-06-21.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-06-21.

Beskrivning av ärendet

Anmälan anger efter kompletteringar tre alternativa lokaliseringar, en östlig och en västlig norr om Lunnvägen, inom planområdet avsatt för industri (be- teckning J) norr om den befintliga verksamheten Hästveda Återvinning AB (HÅAB) och ett slutligt alternativ (alt 3), söder om HÅAB och Hyggesvägen.

Den aktuella fastigheten Hästveda 14:91 ägs för närvarande av Hässleholms kommun.

HÅAB har 2011-06-21 meddelat att man inte har några invändningar mot den planerade lokaliseringen av panncentralen enligt alternativ 3 söder om Hyggesvägen.

_____________________

Sänt till:

Hästveda Bioenergi AB

(7)

§ 99

Centrala Hässleholm Festivaldax 2011

Begagnande av allmän plats

Beslut

Miljönämnden förelägger föreningen HessleCity att vidta försiktighetsmått och åtgärder enligt punkt 1-21 i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-06-16 när man genomför Festivaldax den 10-13 augusti 2011 i centrala Hässleholm.

Detta är även nämndens yttrande till Polismyndigheten.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-06-16.

Beskrivning av ärendet

Den 31 maj 2011 inkom från polisen i Hässleholm anhållan om yttrande över rubricerad festival i centrala Hässleholm under dagarna 10-13 augusti 2011.

Den 12 maj 2011 inlämnade HessleCity en situationsplan till miljökontoret, som beskriver planeringen av festivalen. Den 25 och 26 maj inlämnades en uppdaterad situationsplan och en lista på knallar.

HessleCity har yttrat sig 10 juni, varvid framförts ”har inget att invända mot ert beslut ang festivalen 2011”.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-06-16.

_____________________

Sänt till:

HessleCity

Polismyndigheten Tekniska kontoret

Punkt 1-21:

1. Musik- och högtalaranläggningar placeras och riktas så att ljudet inte träf- far mot fasaden till näraliggande bostäder, för att begränsa störningar för kringboende.

2. Ljudnivån från högtalaranläggningar får vid de mest utsatta publikplatserna som riktvärde inte överstiga 94 dB(A) som ekvivalent ljudnivå och 105 dB(A) som maxvärde. Under framträdanden som är särskilt riktade till

(8)

barn får ljudnivån från högtalaranläggningar som riktvärde inte överstiga 90 dB(A) som ekvivalent ljudnivå.

3. HessleCity som arrangör ska kontrollera att riktvärdena för ljud enligt punkten 2 inte överskrids. Vid behov skall föreningen vidta åtgärder för att sänka ljudnivån.

4. HessleCity som arrangör ska anlita sakkunnig för att utföra kontroll av ljudnivån.

5. Mätning av sakkunnig ska utföras första festivaldagen.

6. Sakkunnig ska utföra kontrollmätning för musikarrangemang utomhus på Tingshusgatan, Stortorget, Harrys, Graffiti, Nytorget och Perrong 23 samt inom tivoliområdet.

7. I samband med den sakkunniges kontrollmätning ska verksamhetsutövaren eller den scenansvarige kontrollera sin egen mätutrustning och eventuell ljudblockerare. Mätpositioner bestäms, korrigeringsvärde tas fram om verksamhetsutövaren i sin fortsatta egenkontroll ska använda sig av en er- sättningsposition, allt i enlighet med SP INFO 2004:45 reviderad 2007, Del 2 Egenkontroll1. Verksamhetsutövaren kan sedan själv utföra kontrollmät- ningar under festivalen.

8. Mätningen ska följa standardiserad mätmetod för höga ljudtrycksnivåer1. Sakkunnig avgör innan kontrollmätningen vilken av de två mätprocedurer- na som ska tillämpas för de olika musikarrangemangen (arrangemang för stationära besökare som t.ex. konsert eller för mobila besökare som t.ex dansbana).

9. Mätprotokoll från bullermätning från musikarrangemangen ska inlämnas efter festivalen senast 2011-08-31 till miljönämnden. I redovisningen ska det framgå mätprocedur, mätresultat, mätpositioner, korrigeringsvärde för ersättningsposition, mättid, mätinstrument och mätmetod mm.

10. Tivoliverksamhet får inte bedrivas längre än till kl. 24.00 under onsdag - torsdag och längst till kl. 02.00 under fredag – lördag.

11. Musikarrangemang från scen får inte bedrivas längre än till kl. 24.00 under onsdag och torsdag och längst till kl.02.00 under fredag – lördag.

12. Tillgång till toaletter och avfallscontainrar skall finnas i tillräcklig omfatt- ning med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter. Viss reservkapacitet bör finnas. Uppställning, dimensionering och omhändertagande bör ske i samråd med Hässleholm Miljö AB och Hässleholms Vatten AB.

13. Dricksvattenposter ska anordnas av sakkunnig VVS-installatör och i sam- råd med Hässleholms Vatten AB.

14. Sopkärl för allmänheten ska det finnas så gott om att nedskräpning mini- meras.

15. Sopkärl ska även finnas inom tivoliområdet i tillräcklig omfattning.

1 Mätning av höga ljudtrycksnivåer – mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik.

Del 2: egenkontroll. SP INFO 2004:45 Reviderad 2007

(9)

16. Spillvatten från livsmedelshantering skall ledas till kommunalt spillvatten- nät, inte till dagvattennätet. Lämpligt placerade utslagsplatser ska anordnas.

Det förutsätts att festivalarrangören informerar om detta till medverkande och kontrollerar att det följs.

17. Spillvatten från tivolits bodar skall ledas till kommunalt spillvattennät, inte till dagvattennätet. Det förutsätts att festivalarrangören informerar om detta till medverkande samt kontrollerar det.

18. Anmälan om att hantera eller sälja livsmedel på annat ställe än i livsme- delslokal ska skickas in till miljökontoret senast tio arbetsdagar innan festi- valen börjar.

19. Kylcontainrar och andra flyttbara stationära enheter som kyl- och frysmöb- ler, det vill säga inte hjulmonterade kylar och frysar, får inte installeras om köldmediet är av typ CFC eller HCFC.

20. Arrangören skall under hela festivalen vara tillgänglig på telefon för even- tuella klagomål från allmänheten. Detta telefonnummer skall på lämpligt sätt kungöras till exempel i festivalens annonsering i dagspressen, genom anslag i trapphus m.m.

21. Miljönämnden ska underrättas om eventuella ändringar.

(10)

§ 100

Stoby-Algustorp 5:15

Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas

Beslut

Miljönämnden avvisar xxx ansökan om att inrätta sluten tank för WC på fas- tigheten Stoby-Algustorp 5:15.

Miljönämnden gör bedömningen att den föreslagna lösningen inte uppfyller kraven på kretslopp och hushållning enligt 1 kap 1 § och 2 kap 5 § miljöbalken.

Miljönämnden gör bedömningen att det går att anordna en mer kretslopps- och hushållningsanpassad lösning, till exempel en urinsorterande torrtoalett eller en vakuumtoalett, alternativt en gemensam lösning med närliggande fastighet eller fastigheter.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-06-10.

Beskrivning av ärendet

Den 14 mars 2011 inkom xxx med en ansökan om att inrätta en sluten tank på 4,3 m3 av märket Ifö eller Watercare på fastigheten Stoby-Algustorp 5:15. En- ligt ansökan ska vatten från WC ledas till tanken. En vanlig vattentoalett utan urinsortering ska installeras. Ansökan omfattar inte vattnet från diskbänk och tvättställ.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-06-10.

_____________________

Sänt till:

xxx

(11)

§ 101

Branschredovisning: grossister och lager 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av grossister och lager.

Totalt besöktes 5 anläggningar. 3 anläggningar var helt utan avvikelser, 1 anläggning har fått 1 avvikelse och 1 anläggning har fått 5 avvikelser av 6 möjliga.

Det var på kontrollpunkterna infrastruktur, lokaler och utrustning som flest avvikelser fanns.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-05-31.

_____________________

(12)

§ 102

Lagstiftning:

Förvaltningslagen

Beslut

Nämnden går igenom Förvaltningslagen genom att använda ett av miljö- kontoret framtaget verktyg ”20 frågor”. De närvarande svarar på var sin fråga genom att ange vilket av svarsalternativen 1, X eller 2, som är det rätta.

_____________________

(13)

§ 103

Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 budgetuppföljning till kommunledningen per 2011-05-31

 budgetuppföljning per 2011-06-18 ________________

(14)

§ 104

Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om

 aktuell personalsituation (intervjuer av sökande till administrativ chef, förhandling inför avslut av tjänst som miljömålssamordnare) _____________________

(15)

§ 105

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 redovisning 2011-06-19 över inkomna skrivelser

 information från möte i Vittsjö 2011-06-15 om Sydvästlänken; miljö- chefen kommer att framföra till Kommunstyrelsen att Miljönämnden är nöjd med den nya dragningen genom Oresjön

 information från möte (Länsstyrelsen och markägare) 2011-06-15 i Vankiva om miljöanpassad rensning av Almaån

_____________________

(16)

§ 106

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-06-19 över fattade delegationsbeslut.

_____________________

(17)

§ 107

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a

 Livsmedelsverket:

Kontrolluppdraget – att ansvara för och utföra livsmedelskontroll (miljökontoret deltager, miljönämnden avstår)

___________________

(18)

Studie- och friluftsdag i Hästveda

Nämnden har under dagen tillsammans med miljökontorets personal genomfört följande program

09.00 Samling i Hembygdsparken, Hästveda 09.30 Info om Hembygdsföreningen (Lars Olsson)

Info om Lillasjöns förening (Kenneth Palmgren)

10.30 Rundvandring på motionsslingan med tipsfrågor om Hästveda 12.00 Lunch i Hantverksgården

13.00 Studiebesök på lantgård (personal) 13.00 Gruppmöten (politiker)

13.30 Miljönämndens sammanträde (politiker) 15.00 Kaffe i Lursjöbaden

15.15 Tävling i minigolf

16.00 Prisutdelning och avslutning ___________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :