SLUTRAPPORT. ARNA i Fågelriket. Steget ut i världen. A. Stödmottagare Föreningen ARNA i Fågelriket Journalnummer; / Kundnummer M172 57

Full text

(1)

SLUTRAPPORT

ARNA i Fågelriket

….

Steget ut i världen

På uppdrag av projektledaren:

Ulf Ohlsson

A. Stödmottagare

Föreningen ARNA i Fågelriket Journalnummer; 2012-776 / Kundnummer M172 57 c/o Kerstin Jakobsson,

Lidvägen 16, 241 54 Harlösa

B. Kontaktpersoner

Kerstin Jakobsson; 046 61420, 073 8276693 fagelriket.arna@gmail.com Ulf Ohlsson 046 61193, 070 5562822, uffe.ohlsson@telia.com

Godkännande av kontaktuppgifter enl bilaga under flik 9 i inlämnad redovisningspärm

(2)

C. Sammanfattning

C.1 Projektet genomfördes under perioden mars 2012- - september 2012 i Harlösa/Fågelriket

Kort beskrivning av projektet Bakgrund/Planerad verksamhet;

Vår ansökan om stöd från Leader Lundaland avsåg ett mer omfattande projekt än vad som blev möjligt med anledning av beslutet om betydligt lägre medelstilldelning.

Projektidén i såväl det ursprungliga som det slutliga projektet var att vidareutveckla konceptet Fågelriket, att förstärka befintliga, men framförallt utveckla nya samverkansformer såväl nationellt som internationellt samt projektera för möjligheterna att skapa ett besökscentrum för Fågelriket.

Detta skulle ske i ett omfattande arbete med ett stort antal ”underprojekt”

I den reducerade projektplanen har arbetet koncentrerats till;

-Utvecklingsplan för ”ARNA i Fågelriket” med framtidsmålet att bygga ett besökscentrum i Fågelriket. Samt affärsplan för residenset ARNA.

-Fortsatt byggande av nätverk, nationellt och internationellt, särskilt med inriktning på residenset ARNA

-Genomförande av sommaraktivitet som utökar samarbetet med andra verksamheter.

D. Målgruppen

Målgruppen för projektet har främst varit boende, verksamma och föreningar i Fågelriket men även beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt samt, inte minst, nationella och internationella besökare

Målgrupperna har dragit nytta av projektet genom ; 1. ökade kunskaper om naturskydd, fågelliv m.m.

2. utnyttjande närbutik, pizzeria, bibliotek m.m.

3. ökade kunskaper/förståelse inom natur-kulturområdet för beslutsfattare inför framtida beslut

4. möjligheter för många boende att lära om andra kulturer och upprätthålla sina språkkunskaper

5. ökad förståelsen för varandras verksamheter genom nätverk och olika möten 6. ökat utnyttjande av tillgängliga lokaler, t ex kyrkan

7. stärk bya-anda och kraftigt ökat intresse för projektets förutsättningar och mål 8. nya vänskapsband

9. ökad förmåga att arbeta i grupp och projekt 10. ökat intresse från näringslivet, t ex banker m.fl 11. namnen Fågelriket och ARNA sprids över världen

(3)

E. Genomförande av projektet

E.1 Vi önskade genomföra projektet för att visa på de goda förutsättningar och möjligheter som finns för fortsatt utveckling av Fågelriket som ett centra för kultur och natur

E 2. Vilka genomförde projektet?

Kön Antal Roll i projektet Män 1 Kulturkompetens

2 Nätverksbyggande, myndighetskontakter

Kvinnor 1 Projektledare med kulturkompetens

1 Naturgeograf/Miljökompetens

1 Marknadsföring/Media

1 Landsbygdsutveckling

1 Ekonomi

E 3. Förankring ?

Tankar och idéer har efterhand förankrats genom diskussionsmöten med boende och verksamma i Fågelriket, med tjänstemän och politiker från Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne samt kommunerna Eslöv och Lund.

Projektet har också diskuterats med representant vid Naturvårdsverket

Dessutom har tankar och idéer förankrats vid möten med besökande nationella och internationella kulturarbetare och genom projektledarens deltagande i konferenser och studiebesök, både nationellt och internationellt

E 4. Samarbete/samverkan?

Projektet har haft ett nära samarbete med Kommunerna Eslöv och Lund, Sydvatten, Löberöds församling, Stiftelsen Harlösa Donationshus, Harlösa Byalag, vilket bland annat resulterat i gemensamma aktiviteter under sommaren och även fortsättningsvis

Vi har också tagit del av andra pågående Lundalandprojekt, men under den korta projekttiden har det inte funnits tidsutrymme och vägar till fördjupad samverkan. Vår bedömning har också varit att de projekt vi studerat, i nuläget, inte skulle föra vårt projekt framåt.

Dock genomfördes en konferens ”regional attraktivitet och innovationsförmåga” i Harlösa Byahus där Byalaget, Stiftelsen Harlösa Byahus och Föreningen ARAN i Fågelriket svarade för de praktiska arrangemangen och också gavs möjlighet att informera om vårt projektet.

Anledningen till att Harlösa valdes som genomförandeplats är den samverkan vi haft/har med projektledaren för ”Synliggör Lundaland Digitalt”

E 5. Vad har vi genomfört i projektet?

- Utarbetat plan för fortsatt utvecklingsarbete för ARNA i Fågelriket, inkluderat ett besökscentra ( se bilaga)

- Skapat nya nätverk t ex med experter på Naturvårdsverket, Länsstyrelse, Region Skåne, kommuner och kulturorganisationer nationellt och internationellt

- Genomfört sommaraktiviteter bestående av fyra utställningar i anslutning till Bligehöj

(Kyrkbacken i Harlösa) med syfte att synliggöra innevarande projekt samt framtidsvisionen för ARNA i Fågelriket

- Reviderat och tryckt broschyrer om Fågelriket på svenska och engelska - Medverkat på Harlösadagen/Nationaldagsfirandet den 6 juni

- Medverkat i Upplev Lundaland

(4)

- Gjort tre studieresor. En med naturtema i Sverige, en för att knyta internationella kontakter med andra residens på Resartis konferens i Wien, samt en till Sitka Center i Oregon USA som har 42 års erfarenheter av en verksamhet med liknande inriktning som ARNA i Fågelriket ( Vi har inte hittat något motsvarande i Europa)

- Utanför projektet har det praktiska arbetet med residenset fortsatt med öppethållande under sommaren 2012. Av 150 intresserade kulturarbetare från 40 länder valdes 10 för en månads arbetsvistelse vardera i Fågelriket under juni - september

E 6. Har något gått bättre än planerat?

Det mycket stora intresse som visats projektet från allmänhet, föreningar och myndigheter har varit över förväntan

E 7. Svårigheter eller hinder

Vi kan inte peka på några speciella svårigheter eller hinder för att genomföra projektet.

Dock finner vi Trafikverkets/SVEVIA höga kostnad, (30.000:- jfr budgeterade 13.000) för framtagning och uppsättning av två mindre förvarningsskyltar till infoplatser för Fågelriket för orimliga.

Av den anledningen beslutade styrgruppen att avstå från aktuella skyltar

F Projektets mål och resultat

F 1. Vilka resultat skapade projektet Se under F 2. nedan

F 2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet

a. Utarbeta en plan för fortsatt utveckling av konceptet Fågelriket med särskild inriktning på skapandet av ett besökscentra Fågelriket

Planen har utarbetats och redovisas i bilaga. Målet uppfyllt b. Fortsatt byggande av nätverk nationellt och internationellt

Nationellt har flera vi skapat nya nätverk för fortsatt utvecklingsarbete. I dessa ingår bland andra Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, kommunerna Eslöv och Lund, Södra Skånska regementet, Sydvatten (Vomb) Storkprojektet, Fokhögskolor,

kulturorganisationer, lokala företagare och inte minst lokalbefolkningen.

Bland internationella kontakter kan nämnas Resartis ( världsomspännande organisation för residens), Sitka Center i Oregon USA

Målet uppfyllt

c. Genomförande av viss sommaraktivitet

På projektets initiativ (Föreningen ARNA i Fågelriket) har aktiviteter/utställningar genomförts i nära samverkan med Löberöds församling och Stiftelsen Harlösa Donationshus.

- Särskild utställning om Fågelriket - Särskild utställning om ARNA - Visning av Harlösa Donationshus - Konstutställning i kyrkan

(5)

- Medverkan med information m.m. i olika aktiviteter anordnade av Löberöds församling

Under perioden 2 juli – 10 augusti har under vardagar 5 gymnasieungdomar tjänstgjort under två 3-veckorsperiodersom informatörer/guider. Dessa sommarjobb har varit i samarbete med Eslövs kommun.

Lördagar och söndagar har medlemmar i Föreningen ARNA i Fågelriket, Harlösa Byalag, Stiftelsen Harlösa Donationshus och Löberöds Församling ansvarat för verksamheten.

Sammanlagt har 49 personer involverats i sommaraktiviteterna och helt nya grupper av människor har samarbetat för de gemensamma aktiviteterna.

Färs och Frosta Sparbank har, helt utanför projektet, bekostat inköp av två informationsbodar vilket varit en absolut förutsättning för genomförande/ måluppfyllelse och som visar på

näringslivets intresse och uppskattning.

Antalet besökare, såväl nationella som internationella, har varit 664/ i genomsnitt 18 besökare/dag. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade av besökarna.

Målet uppfyllt

d. Fortsatt utveckling av artist i residence ARNA

Sedan den ursprungliga ansökan för detta projekt skrevs för ett år sedan har mycket hänt. Det stora antalet ansökningar till 2012 års residensverksamhet och den kraftigt minskade budgeten för projektet visade mycket tydligt för oss att den väg vi nu kunde gå för att utveckla

kombinationen av residenset ARNA och begreppet Fågelriket var att satsa på ARNAs

utveckling. Både för att ARNA attraherar medias intresse, men också för de boende i området fått ett allt större för ARNAs verksamhet med dess koppling till naturen i deras hembygd. Den mycket nära kontakten och kopplingen mellan Fågelriket och ARNA är, och har varit, en absolut förutsättning för attraktionskraften som residenset ARNA har internationellt. Driften av 2012 års residensverksamhet har bedrivits helt utanför Leaderprojektet. Däremot har studieresor,

nätverksskapande arbete och instudering för kvalitetssäkring av den framtida utvecklingen av verksamheten legat inom projektet. Inom projektet har också en katalog producerats som presenterar ARNAs natur-kulturprofil med namnet ”Vision ARNA” (se exemplar sist i redovisningspärmen).

Driften av årets residens har möjliggjorts av ett bidrag till föreningen ARNA i Fågelriket från Sparbankstiftelsen Öresund ( 60.000). Bidraget som alltså ligger utanför denna projektbudget tar vi upp för att visa att föreningen även fått näringslivets intresse för sin verksamhet.

e. Studieresor

Tre studieresor har gjorts av projektutvecklare Kerstin Jakobsson under projekttiden.

1 Studieresa med naturtema i Sverige; Målet var deltagande i Naturvårdsverkets tankesmedja på temat natur- och kulturturism. På vägen dit (Eckerö utanför Stockholm) besöktes pristagaren hos

”Naturens bästa”, Urnatur i Västergötland. På vägen tillbaka till Skåne, besöktes Västerviks Fågelväg och Västerviks fågelklubb. Studieresan gav god insikt i svenska myndigheters

kommande arbeten med inriktning mot turism, nya kontakter samt erfarenheten att verkligheten (i det här fallet ”fågelvägen”) ofta är betydligt enklare än vad reklamen ger för handen.

2 Deltagande i Resartis konferens i Wien för olika europeiska residens. Resan fördjupade våra kunskaper i hur bra residens bedrivs, samt nya kontakter i Europa.

3 Studieresa till Sitka Center, Oregon USA. Resan till Sitka Center använder vi som en förebild

(6)

för kommande utvecklingsarbete. De har 42 års erfarenheter av att bedriva både residens och kursverksamhet med naturinriktning i ett biosfärområde. Resan startade inte från Sverige utan från östkusten i USA där Kerstin Jakobsson först besökte vänner. Resans upplägg är godkänt av Leader Lundaland, augusti 2012.

Projektets styrgrupp har besökt och diskuterat med ansvarig för Vattenriket i Kristiansta

Utöver ovan redovisade aktiviteter/mål har projektet dessutom;

- uppdaterat och tryckt broschyrer (bilagda sist i redovisningspärmen)

- uppdaterat aktuella hemsidor

Målet att åstadkomma ”förvarningsskyltar” i anslutning till informationsplatser om Fågelriket har inte kunnat förverkligas på grund av Trafikverket/SVEVIAs av orimligt höga kostnader F 3. Har projektet gynnat eller arbetar för någon av följande prioriteringar?

Funktionshindrade. ja Genom att anpassa tillgänglighet till sommarens utställningar/kulturkvällar m.m.

Hållbar utveckling ja Genom att samverka med naturvårdsorganisationer och i broschyrer m.m. ge råd och anvisningar.

Integration ja Genom att projektet sammanfört besökare från bl a Kina, Korea, Ungern, Spanien, Australien med många Harlösabor då kulturella olikheter diskuterats.

Jämställdhet ja Genom bland annat styrgruppens sammansättning Kvinnor ja Genom att huvuddelen av de tyngre befattningarna

och kompetenser i styrgruppen har varit kvinnliga

Miljö ja Genom att kvalificerad miljökompetens funnits i styrgruppen.

Ungdomar ja Genom att fem ungdomar under sommaren varit

engagerade som informatörer/turistguider och genom att 2 medlemmar i styrgruppen varit under 25 år

F 4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

Antal nya företag 0

Antal nya produkter Fortsatt utveckling av och framtagning av informationsmaterial

Antal nya tjänster 0

Antal nya tekniker 0

Antal nya nätverk 3. Natur (Sydvatten/Länsstyrelsen/naturkontoren i kommunerna), Kultur (Sitkacenter i USA/Caldera USA) och Utställningsnätverk (Löberöds

församling/Donationshuset/föreningen ARNA) Antal nya mötesplatser 2. Bligehöj (Platsen för utställningar m.m.)

ARNA kulturkvällar, residenternas ” öppna hus”

Antal bevarade arbetstillfällen Inga reduceringar av arbetstillfällen har noterats Antalet nya arbetstillfällen Ännu inga. Se dock bilagd utvecklingsplan för

besökscentra Fågelriket

Antalet deltagare i utbildning ca 100 under ARNA kulturkvällar med föreläsningar Ca 40 vid föreläsning om Fåglar i Fågelriket

(7)

Totalt antalet nya övernattningar 300 genom residenset ARNA . I övrigt kan det ej bedömas. Troligen har några långväga

besökare bott på det enda B&B som finns tillgängligt men det har också övernattats i husbilar på Bligehög Totalt antalet nya övernattningar

för besökare från andra kommuner

eller länder Besökande kulturarbetare 300 nätter( andra länder) För övriga , kan ej bedömas

Totalt antal dagsbesökare 664 (Avser endast besökare vi sommaraktiviteterna) Antalet nya dagsbesökare från

Andra kommuner/länder Beräknas till ca 400

Genom att ca 3500 broschyrer om Fågelriket, på svenska och engelska, hämtats från våra 4 informationsplatser visar på hög besöksfrekvens i Fågelriket som helhet

Bedömningar enligt ovan avser perioden juni – augusti 2012

G. Specifika resultat kopplade till mål för Leader Lundaland

Indikator 1 Sommarens utställningar 664 pers x 1,5 tim = 996 tim Upplev Lundaland 50 pers x 0,5 tim= 25 tim Arnakvällar 100 pers x 2,5 tim= 250 tim Föreläsningar 40 pers x 2 tim= 80 tim

Totalt 1351 timmar

Indikator 2 Ca 500 personer från bygden har medverkat i utvecklingen av projektet

genom personliga möten, särskilda gemensamma utvecklingsmöten samt genom representant för projektet deltagit i och fört diskussioner med bland annat pensionärsförening, Rotary, medverkan i Harlösadagen, Upplev Lundaland m.m. Beräknat antal timmar 1000

Indikator 4 0

Indikator 3 De 3 (tre) nätverk som etablerats under projekttiden kommer att fortsätta samverka även efter projekttidens slut( För detaljer se F4 ovan)

Indikator 5 Se redovisning i bif utvecklingsplan för Besökscentra Fågelriket

H. Spridning av projektets resultat

Utöver vid möten med föreningar, politiker, tjänstemän, allmänhet, under kulturkvällar och via hemsidor har projektet rönt stor uppmärksamhet i pressen

(8)

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

- Det förtroende och samarbete som utvecklats mellan boende- föreningar- kulturarbetare och företagare i Fågelriket som under arbetets gång utgör en unik grund för fortsatt utveckling - Ett bra stöd från verksamhetskontoret och aktuell personal på länsstyrelsen Skåne har varit ytterst värdefullt.

- På grund av sena beslut avseende ekonomin och därmed behovet av omfattande justeringar i projektplanen, blev uppstarten av projektet försenad vilket, periodvis, medfört mycket hög arbetsbelastning för styrgruppen för bli klar i tid inför vissa aktiviteter

- De boendes engagemang, intresse och hjälpsamhet har haft stor betydelse.

En lärdom kan vara att en mycket snabbare och tidigare

handläggning/utbetalning av förskott och slututbetalning är nödvändig, framförallt om en ideell förening skall driva ett projekt

K. Fortsatt verksamhet efter projekttidens slut

Projektet har lagt grunden för och visat, att det finns en stor potential och ett stort intresse för fortsatt utveckling av Fågelriket och ARNA bland engagerade bybor och inte minst hos redan nu väl etablerade nationella och internationella nätverk.

Förslag på dessa tankar och idéer skall förverkligas har delvis redovisats i bif utvecklingsplan.

Våra framtida ledord:

- Internationell naturnära mötesplats

- Fågelriket – vår hembygd utvecklas med respekt för naturen - Aktualitet, ambition, integritet

- Kreativitet som konkurrensmedel - Kultur = tillväxtfaktor

- WOW & AHA i Fågelriket

Projekts ekonomi

Redovisas i särskild bilaga

Harlösa

September 2012.

Kerstin Jakobsson Projektledare

Ordförande i föreningen ARNA i Fågelriket

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :