Välkommen till en diskussion om klimatet genom tiderna. Välkommen att ställa era frågor i chatten Alla frågor besvaras efter presentationerna

Full text

(1)

Välkommen att ställa era frågor i chatten Alla frågor besvaras efter presentationerna

Välkommen till en diskussion om klimatet

genom tiderna

(2)

Klimatet sett i ett längre perspektiv

H u r , v a d v i v e t o c h v a r f ö r v i b r y r o s s J o r i j n t j e H e n d e r i k s

P r o f e s s o r v i d I n s t i t u t i o n e n f ö r g e o v e t e n s k a p e r

(3)

Hur mäter vi tidigare klimatförändringar?

V i l k a v e r k t y g f i n n s ? H u r m ä t s t e m p e r a t u r u t a n t e r m o m e t e r ?

(4)

Uppsalas temperaturserie:

nästan 300 år tillbaka i tiden!

Credits: Erik Sahlée, Uppsala Universitet

Medelvärdet 1951-1980 2020

(5)

Iskärnornas hemligheter – 800,000 år tillbaka i tiden

Credits: earthobservatory.nasa.gov / Heidi Roop, National Science Foundation (NSF)

British Library

(6)

Havssediment – minst 66 miljoner år tillbaka i tiden!

Credits: Jorijntje Henderiks / International Ocean Discovery Program

(7)

Vad vet vi om tidigare klimat?

H u r m y c k e t h a r d e n g l o b a l a t e m p e r a t u r e n f ö r ä n d r a t s ? H u r s e r s a m b a n d e t u t m e l l a n t i d i g a r e k o l d i o x i d h a l t e r o c h t e m p e r a t u r ?

(8)

I s k ä r n o r s h e m l i g h e t e r : t e m p e r a t u r o c h k o l d i o x i d

Petit et al., 1999 Nature

Iskärnor: sambandet mellan CO 2 och temperatur

Du är här LIG Vostok är en

forskningsstation i östra delen av Antarktis

415 ppmv

Ålder (år tillbaka)

(9)

Burke et al., 2018 PNAS

Temperaturförändringar genom tiderna

Du är här

(10)

Varför bryr vi oss?

F ö r a t t f ö r s t å h u r s n a b b t f ö r ä n d r i n g a r n a s k e r o c h v i l k a e f f e k t e r d e t h a r p å l i v e t p å J o r d e n .

F ö r a t t i n f o r m e r a o c h t e s t a v å r a g l o b a l a k l i m a t m o d e l l e r .

(11)

Vad händer med isen i polarområdena?

O c h v a d k a n d e t t a b e t y d a f ö r f r a m t i d e n ? Ve i j o P o h j o l a

P r o f e s s o r v i d I n s t i t u t i o n e n f ö r g e o v e t e n s k a p e r

(12)

Den arktiska packisens förändring

Packisens utbredning (miljoner

kvadratkilometer)

Vinterutbredningen (mars)

Sommarutbredningen (september)

Packisens medeltjocklek (meter)

Parisöverkommelsen Business as usual

Ann Keen and Ed Blockle, doi.org/10.5194/tc-12-2855-2018 Vinter (mars)

Sommar (september)

(13)

Marinekologi i Arktis inom en snar framtid

De djurgrupper som är beroende av packisen som plattform för

transport, barnkammare, och skydd från predatorer kommer att få stora

problem, och sydligare arter kommer att dra

fördel av varmare vatten i polarbassängen.

https://www.amap.no/documents/doc/Snow-Water-Ice-and-Permafrost-in-the-Arctic-SWIPA-2017/1610

(14)

Ungefär 65 m havsytehöjning finns infrusen i jordens alla glaciärer.

Vad händer när de smälter?

(15)

IPCC AR5, 2015

Havsytans förändring sedan 1700

I n t r e s s a n t f a k t a : A n d e r s C e l s i u s p å b ö r j a d e m ä t n i n g a r a v v a t t e n s t å n d e t i Ö s t e r s j ö n i b ö r j a n a v 1 7 0 0 - t a l e t

Orsaker till havsytehöjningen idag:

1/3 termal expansion av varmare havsvatten 1/3 smältning av glaciärer i bergstrakter

1/3 smältning av inlandsisarna på Grönland och i Antarktis Den globala havsytehöjningen är idag 4.8 mm/ yr

(16)

Smältning av inlandsisarna ökar snabbt

IPCC AR5, 2015

(17)

Prognoser av havsytehöjning fram till 2100

R e s u l t a t f r å n o l i k a t y p e r a v i s s m ä l t n i n g s m o d e l l e r

Havsytehöjning (m)

A.Grinsted

(18)

E f f e k t e r n a a v h a v s y t e h ö j n i n g e n ä r o l i k a l ä n g s k u s t e r n a p g a h a v s s t r ö m m a r , t i d v a t t e n o c h a n d r a l o k a l a e f f e k t e r .

Effekter av havsytehöjningen

Kopp et al, 2017, doi.org/10.1002/2017EF000663

(19)

Framtidens klimat: från idag till 2100

Va d k o m m e r t r o l i g e n a t t h ä n d a ? G a b r i e l e M e s s o r i

U n i v e r s i t e t s l e k t o r v i d I n s t i t u t i o n e n f ö r g e o v e t e n s k a p e r

(20)

Vad kommer att hända under

återstöden av seklet?

(21)

Temperaturförändringar

(22)

22

Olika socioekonomiska utvecklingar à olika koldioxidhalter.

Klimatscenarier

(23)

Olika socioekonomiska utvecklingar à olika koldioxidhalter.

Olika koldioxidhalter à olika framtida klimat.

Klimatscenarier

Avvikelse från 1961–1990 globala medeltemperaturen

(24)

Är problemet ”bara” att världen

ska vara lite varmare?

(25)

Nytt medelvärde à nya extrema händelser

Extremväderhändelser

Avvikelse från 1961–1990 globala medeltemperaturen

(26)

Tack så mycket!

(27)

Välkommen att ställa frågor i chatten

Institutionen för geovetenskaper

www.geo.uu.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :