Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Full text

(1)

RAPPORT 1 (6)

Vår handläggare Upprättad datum Vår beteckning

Robert Davidsson, kommunikationsstrateg 2012-04-24 Dnr VIAN/2011:23-269

PA Holmqvist, utvecklingsstrateg Kompletterad Er beteckning

2014-11-25

Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete

Ärendebeskrivning och bakgrund

God tillgänglighet skapar förutsättningar för alla att delta i samhället på lika villkor. Onödig ohälsa kopplad till utanförskap kan undvikas. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett tillgängligt samhälle. Det finns också många lagar, regler och beslut som ska leda till ökad tillgänglighet. Bland annat anger diskrimineringslagen att funktionshinder är en av diskriminerings- grunderna. Lagen gäller för i stort sett all verksamhet som Viadidakt bedriver, exempelvis inom utbildningsområdet, allmänna sammankomster och offentlig tillställning, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och offentlig anställning.

Efter bristande redogörelse för hur förvaltningarna skulle nå kravet om ett

tillgängligt samhälle för alla år 2010 enligt den nationella handlingsplanen samt en rapport från PWC genomfördes en utbildning om tillgänglighetsinventering.

Viadidakts verksamheter och lokaler inventerades våren/sommaren 2011 och resultatet presenterades för Viadidaktnämnden 20 september 2011 då nämnden bland annat beslutade att förvaltningen aktivt skulle arbeta vidare med frågorna, uppmana fastighetsägarna att vidta åtgärder, ta fram konkreta genomförandeplaner samt återrapportera till nämnden.

Sammanfattning

Sedan 2011 då Viadidakt genomförde den första tillgänglighetsinventeringen har förvaltning och nämnd arbetat systematiskt med att förbättra tillgängligheten. Efter en rapport till Viadidaktnämnden skedde återkoppling våren 2012 med konkreta genomförandeplaner. Förvaltningen har nu gjort ytterligare en avstämning av åtgärdspunkterna i planerna och kan där konstatera att:

• många enkelt avhjälpta hinder redan är åtgärdade,

• vissa åtgärder är påbörjade eller delvis genomförda,

• vissa åtgärder är möjliga att genomföra med befintliga resurser men har inte prioriterats eller följts upp på ett tillfredsställande sätt,

• ett antal viktiga åtgärder bedöms inte kunna hanteras av Viadidakt eller inom befintliga budgetramar. Därför förs dialog med fastighetsägarna om vissa punkter medan andra punkter har nämnden begärt extra investeringsmedel för år 2013 och 2015 samt att

• förbättrad tillgänglighet kräver kunskap och insikt hos alla medarbetare samt ett systematiskt och kontinuerligt arbete med frågorna.

(2)

Rapport och plan för vidare åtgärder

Status på punkter som var pågående eller skulle åtgärdes enligt rapport till Viadidaktnämnden våren 2012.

Genomfört Pågår/delvis genomfört Ej genomfört

Status Åtgärdspunkt Notering

Kontinuerlig informationsspridning om hur Viadidakt jobbar med att förbättra

tillgängligheten.

Särskilda webbsidor med beskrivning av

tillgänglighetsarbetet.

Ny ramp till alternativ entré på baksidan av Kullbergska huset, kortläsare och elektrisk dörröppnare.

Åtgärdat hösten 2014.

Elektrisk dörröppnare för tunga dörrar i Kullbergska huset.

Installerat på alternativ entré till Kullbergska huset i sept. 2014 men kvarstår för plan 2. (KIAB hävdar att det inte faller under

”ej lätt åtgärdade hinder”).

Justering och uppmärkning av trappsteg vid Kullbergska husets entréer samt ledstång vid huvudentrén.

Åtgärdat hösten 2014.

Visuellt och taktilt gångstråk från entré till receptionen i Kullbergska huset.

Åtgärdat hösten 2014.

Gula huset i Katrineholm ska utrymmas. En återflytt till Vita huset där tillgängligheten är bättre skedde hösten 2012.

Torra avställningsytor på toaletter som kan användas av funktionsnedsatta.

Åtgärdat på de flesta toaletter men ny översyn och

komplettering behövs.

Kortfattad kommuninformation för Katrineholm och Vingåker på olika språk.

Tillsammans med övriga förvaltningar tog Viadidakt 2012 fram ett grunddokument som översattes och publicerades på kommunernas webbplatser.

Genom koordinering av Viadidakt tog båda kommunerna fram ny kommuninformation hösten 2014 som finns publicerad på portalen www.information- sverige.se och kommer

översättas av länsstyrelserna till de vanligaste språken.

Planering av kompetensutvecklingsinsats för all personal inom Viadidakt i syfte att öka med- vetenheten och förståelsen för behovet av en tillgänglig verksamhet.

Frågan lyfts på samtliga arbetsplatsträffar inom

förvaltningen under våren 2015.

I brev till allmänhet och deltagare kommer LIX (läsbarhetsindex, ett digitalt verktyg) att användas som ett mått på läsbarheten i texten.

Delvis åtgärdat då information om dessa verktyg finns på intranätet Communis.

Checklista och information till personal hur vi kan Frågan lyfts och beslutas i

(3)

Status Åtgärdspunkt Notering

tillhandahålla information i alternativa format, portabla teleslingor.

Viadidakts kris- och

tillgänglighetsgrupp i samråd med kommunikationsstaben.

Förbättrad information inför möten och utbildningar om att deltagare och personal ska undvika dofter och annat som kan framkalla allergiska besvär

Lärare på Viadidakt utbildning informerar sina elever

kontinuerligt men bör även lyftas i övriga verksamheter.

Konsultavtalsmallar och upphandlingsunderlag för utbildningar/föreläsningar ska kompletteras med krav på att dokumentation från

utbildare/föreläsare bör vara säkrade ur tillgänglighetssynpunkt.

Frågan återaktuelliseras i utvecklingsledargruppen och samråd bör ske med

upphandlingskontoret.

Rutiner och övningar för utrymning av personer med funktionsnedsättningar.

Frågan lyfts och beslutas i Viadidakts kris- och tillgänglighetsgrupp samt koordineras med ansvarig för utrymningsövningar och rutiner.

Offerter på kompletteringar av larm så exempelvis brandlarm är säkrade ur tillgänglighetssynpunkt (nya larm,

kompletteringar med ljusindikeringar osv).

Vissa offerter har kommit in och bör diskuteras med fastighetsägare och bevakas i kommande budgetarbete.

Viadidakt deltar i en central grupp inom

Katrineholms kommun som arbetar med rutiner och åtgärder för att öka tillgängligheten via e-post och telefoni.

Gruppernas arbete har avslutats.

Viadidakt har dock väckt frågan om ett permanent nätverk/

arbetsgrupp med återkommande möten runt tillgänglighetsfrågor

Komplettering av skyltsystem. Dessa åtgärder bedömdes kunna rymmas inom Viadidakt- nämndens ordinarie budgetram och hanteras inom ordinarie verksamhet under 2013.

Frågorna aktualiseras åter i verksamhetsplan med strategier för 2015.

Komplettering av fler webbsidor på Lättläst svenska.

Komplettering av fler informationsfilmer på webben.

Lyfta tillgänglighetsfrågorna kontinuerligt i olika verksamheter.

Inventering och upprättande av åtgärdsplan för nya och förändrade lokaler.

Plan upprättas av kris- och tillgänglighetsgruppen.

(4)

Åtgärdspunkter utanför nämnden och förvaltningens ansvarsområde

Status Åtgärdspunkt Notering

Ombyggnation av handikapptoalett i Kullbergska huset så att minimikrav uppfylls.

Punkter som kvarstår och som nämnden tidigare hänskjutit till Katrineholms kommunfull- mäktige samt äskat extra budgetmedel inför år 2013 och 2015 men som avslagits.

Hissmöjlighet för personer med

funktionsnedsättning i Röda huset (även personer i permobil måste kunna förflytta sig till samtliga våningsplan).

Komplettering med taktila knappar samt talande våningsvisare i hissen i Kullbergska huset.

(Ca 26 300 kr)

Möjlighet till direktkommunikation från hiss i Kullbergska huset med larmcentral. (Investering 2000 kr + 2000 kr/år i driftkostnad).

Installation av brandlarm på Starten, Mejerigatan.

(Ca 115 000 kr)

Installation av brandlarm på Överskotts- marknaden, Fredsgatan. Ca 120 000 kr.

Komplettering av befintliga brandlarm så att de kan uppfattas av personer med hörselskada.

Entré till Björkbacken, Tegnérvägen kompletteras med ramp.

Komplettering av brandlarm på Åbrogården så att de kan uppfattas av personer med hörselskada.

Punkter som kvarstår och som nämnden tidigare hänskjutit till Vingåkers kommunfullmäktige samt äskat extra budgetmedel till 2013 och 2015. Äskandena har avslagits. Diskussioner förs på fastighetsägaren och Vingåkers kommun.

Komplettering/förlängning av taktilt gångstråk från trottoar till Åbrogårdens huvudentré.

Några handlingar i ärendet

• Ärende ”Tillgänglighetsfrågorna i Katrineholms kommun” Katrineholms kommunfullmäktige 2010-08-16

(Dnr KS/2010:353-739).

• Kommunplan 2011-2014 för Katrineholms kommun.

• Ärende ” Tillgänglighetsinventering Viadidakt 2011” Viadidaktnämnden 2011-09-20 (VIAN/2011:23-269)

• Skrivelse till fastighetsägarna ”Rapport med begäran om åtgärder med anledning av beslut i samband med tillgänglighetsinventeringen inom Viadidakt” (VIAN/2011:23-269)

• Remissvar ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun- utmaningar 2012 – 2015” 2012-01-20

• Rapport till Viadidaktnämnden (VIAN:s handling nr 9, 2012.

D.nr: VIAN/2011:23-269)

(5)

Bilaga 1

Tidigare åtgärdade punkter i åtgärdsplan

Sedan Viadidaktnämndens sammanträde 20 september 2011 till och med 23 april 2012 har följande åtgärdats:

• Tillgänglighetsinventeringen samt Viadidaktnämndens beslut 20 september 2011 översändes till berörda fastighetsägare, kommunstyrelserna i

Katrineholm och Vingåker samt till Katrineholms kommuns lokalsamordnare och tillgänglighetsstrateg.

• Fastighetsägarna uppmanades att vidta åtgärder som bidrar till att Viadidakts verksamheter får ökad tillgänglighet och återkomma med lägesrapport till nämnden under våren 2012.

Svenska kyrkan svarade 10 oktober 2011 att man iordningsställt ny entré med hiss samt bilplats för funktionshindrade för de lokaler där Viadidakts tidigare projekt Yrkessvenska var lokaliserad.

Påminnelse skickades till KFAB, KIAB och Vingåkershem 21 mars 2012.

Samtal pågår med dessa fastighetsägare.

• Tillgänglighetsfrågorna har lyfts i Viadidakts strategigrupp (nämndens presidium samt ledningsgrupp), på samverkansmöten och arbetsplatsträffar.

• Viadidakt har inrättat en fungerande organisation för kontinuerliga

tillgänglighetsförbättringar. Förvaltningens krisledningsgrupp är styrgrupp för tillgänglighetsarbetet och det operativa ansvaret ligger på

kommunikationsstrateg, informatör, utvecklingsstrateg och vaktmästare.

• Rutiner och omvärldsbevakning av tillgänglighetsfrågor har upprättats.

Kontinuerlig kontakt finns med Katrineholms kommuns tillgänglighetsstrateg och diskussion har förts med Vingåkers kommun. (Katrineholms kommun har avvecklat tjänsten som tillgänglighetsstrateg och inget strategiskt arbete eller samordning sker längre.)

• Samtlig skyltning inomhus i Viadidakts lokaler har setts över. Ett enhetligt skyltsystem har upphandlats och införts i alla lokaler. Systemet följer tillgänglighetsnormer och standardiseringen underlättar och rationaliserar exempelvis vid byte av funktioner, personal, lokaler. Nya och förändrade lokaler behöver dock ses över och kompletteras.

• Alternativ entré till Kullbergska huset är skyltad liksom hur man via porttelefon kan få hjälp från receptionen under ordinarie öppettider.

• Kontrastmarkering i trappor är åtgärdade i vissa byggnader.

• Vägg- och golvfärger som ökar kontraster vid vinklar och tydliggör gångstråk har beaktas vid renoveringar.

• Service- och teknikförvaltningen har tillskrivits om önskemål om

besöksparkering i nära anslutning till alternativ entré i Kullbergska huset samt om tydligt ledstråk vid entréer till Kullbergska huset samt Röda huset. Inget svar eller åtgärd har dock noterats utifrån skrivelsen.

• Beslut har tagits i Katrineholms kommuns lokalresursgrupp om att Viadidakt får tillgång till Vita huset på Drottninggatan för att kunna utrymma Gula huset där tillgänglighetsproblemen är så omfattande att åtgärder inte bedöms

möjliga. Flytten är planerad till hösten 2012.

(6)

• Fler webbsidor finns nu på Lättläst svenska och viss information på webben har kompletterats med film.

• Vid anmälan till personal-/uppdragsutbildningar finns möjlighet att ange avvikande kost/allergier.

• En tillgänglighetsgranskning har skett av lärplattformen iWebben som användes inom samhällsorienteringsutbildningen. Plattformen hade mycket omfattande brister i tillgängligheten och trots påpekande har leverantören inte åtgärdat problem. Samarbetet med leverantören och lärplattformen har delvis därför avbrutits och förstudier pågår för ny lärplattform.

• Vissa medarbetare har genomgått utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

• Viadidaktnämnden har haft tema samt grupparbetat utifrån Katrineholms kommuns folkhälsoråd och tillgänglighetsutskotts skrivelse ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun”. Nämnden och förvaltningen har också avgett ett svar på skrivelsen som belyser Viadidakts syn och arbete inom områdena.

• Viadidakt har lyft tillgänglighetsfrågorna på tjänstemannanivå i Katrineholms kommuns IT-råd och kommunikationsråd samt i Vingåkers kommuns

informationsgrupp.

• Särskilda sidor om Viadidakts tillgänglighetsarbeta har lagts upp på www.viadidakt.se (under Om Viadidakt/Artiklar och film/)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :