Välkommen till Mariehemsvägen 31 33

Full text

(1)

Välkommen till

Mariehemsvägen 31 – 33

2011-10-18

(2)

Hjärtligt välkommen till oss på bostadsrättsföreningen Storspoven

Styrelsen för Riksbyggens bostadsrättsförening Storspoven hälsar Dig välkommen som medlem i vår förening. En bostadsrätt innebär att Du kan påverka Ditt boende på ett helt annat sätt än om Du endast hyr Din lägenhet. Ansvaret för föreningens egendom (ekonomi och förvaltning) och skötsel är gemensam!

Bostadsrättsföreningen (Brf) har en styrelse bestående av sex föreningsmedlemmar samt en representant från Riksbyggen. Styrelsen beslutar om allt som rör

föreningen, exempelvis avgiften, utemiljön, underhåll av fastigheten osv. Förslag som rör fastigheternas skötsel kan lämnas till styrelsen. Föreningen har avtal med Riksbyggens Fastighetsservice, vilket innebär att personal anställd av Riksbyggen sköter det dagliga underhållet.

En gång per år kallas Du till årsstämma som hålls i november-december, då årsredovisningen för det avslutade verksamhetsåret presenteras och godkänns, samt val till styrelsen sker. Då väljs representanter till styrelsen och inkomna motioner från medlemmarna behandlas på stämman. Motioner ska vara inlämnade senast vid juni månads utgång. Det är vi medlemmar som bestämmer vad vi skall satsa våra pengar på. Mer information finns på vår hemsida www.storspoven.se och i vår årsredovisning.

Föreningen äger fastigheten Flyttfågeln 3, Umeå kommun (Mariehemsvägen 31 och 33). På fastigheten uppfördes under år 1968 åtta flerfamiljshus (170 lägenheter) och garagebyggnader (2 st varmgarage). Senare har byggts kallgarage (byggt i två

omgångar).

Lägenhetstyper: 1 rum och kök 21 st. 2 rum och kök 27 st. 3 rum och kök 70 st 4 rum och kök 26 st. 5 rum och kök 26st

I källaren i hus 31 D-F finns fastighetsskötarens lokal, kylda matförråd, cykelrum, förråd och bastu. I hus 31A och 33A finns hobbyrum, cykelrum, tvättstuga och skyddsrum. I källaren 33 F finns förutom förråd och cykelrum även en övernatt- ningslägenhet som också fungerar som styrelserum.

Eget engagemang

Det unika med bostadsrätt är just att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.

Vi i styrelsen är givetvis intresserade av vad medlemmarna har för synpunkter och åsikter. Det är vi tillsammans som skapar förutsättningar till att trivas, bo bra, utvecklas och nå ett gemensamt mål tillsammans, både privat och kollektivt, som boende här på Brf Storspoven. Styrelsen tror och vet att bland våra boende har vi en väldigt stor kunskapsbank som vi vill ta tillvara inom vår förening.

Är Du villiga att engagera Dig så är Du hjärtligt välkomna att ta kontakt med styrelsen, valberedningen eller någon arbetsgrupp. Anslag finns uppslaget i trappuppgångar på oss som är förtroendevalda inom vår förening eller besök vår hemsida – www.storspoven.se. Är Du intresserad av att arbeta i styrelsen så finns det möjligheter. Du rekommenderas/erbjuds gå utbildningar för att förkovra Dig i vad det innebär att arbeta inom en förening och det bekostas utav din Brf.

Styrelsen uppmuntrar också till arbetsgrupper av olika slag – kom med idéer/

förslag/ synpunkter – allt som vi tillsammans kan ha stor nytta utav!

VÄLKOMMEN!

Styrelsen för Brf Storspoven

(3)

Allmän information

Felanmälan

Uppstår något fel i Din lägenhet eller i fastigheten går du alltid in på hemsidan http://www.riksbyggen.se/ och vidare under Felanmälan (formulär).

Alternativt ringer du Riksbyggens Dag&Natt, tfn 0771-860860 (lokal samtalstaxa). Mer information finns anslaget i trappuppgången.

Anmäl omedelbart om ohyra förekommer i lägenheten. Lägenheten skall hållas tillgänglig för inspektion och eventuella desinfektionsåtgärder.

Boende- och hyresfrågor

Riksbyggen Dag&Natt tfn 0771-860 860. E-post: boa@riksbyggen.se har hand om uthyrning av garage, skärmtak, P-platser, kylfack i matkällare, uttag repfond, överlåtelser m.m. Blanketter finns på www.riksbyggen.se.

Badrumsrenovering

Har du planer på att bygga om i ditt badrum ska du kontakta med Åke Abrahamsson, Riksbyggen. Tel 090-15 96 28, 070-328 96 28

Bastu

Bastu finns i källaren 31 D-F. Bokas via Birgitta Andersson, 33A, e-post:

gitta_asson@hotmail.com, bostadstfn 136961. Depositionsavgift 100 kr, återfås när nyckeln återlämnas.

Försäkring och eget ansvar

Föreningen har en fastighetsförsäkring som täcker skador som uppkommer på byggnader, markanläggningar m.m. vid t.ex. brand eller vattenskada. Denna försäkring gäller inte skador på de boendes egendom i lägenhet och förråd. För att täcka in ev skador i lägenheten som kan hänföras till det utökade underhålls- ansvaret rekommenderas att bostadsrättshavare eller -förening har s k bostads- rättstillägg. Bostadsrättstillägget kan antingen tecknas av föreningen för samtliga bostadsrättshavare (alla måste behandlas lika) eller att resp bostadsrättshavare själv tecknar sådant. Från 1 januari 2011 har Brf Storspoven tecknat en gemensam försäkring för sk Bostadsrättstillägget!

Förutom det gemensamma ansvaret är det individuella ansvaret för den egna lägen- heten kännetecknande för bostadsrätter. Varje medlem måste se till att lägenheten hålls i bra skick. Du bör t.ex. rengöra golvbrunnarna regelbundet. Särskilt viktigt om lägenheten står oanvänd längre tid. När vitvaror måste bytas ut står bostads- rättshavare för den kostnaden själv, se stadgarna.

Internet

Varje lägenhet har ett uttag för Ethernet (TCP/IP) och innehavaren har därmed möjlighet att ansluta en dator och använda nätet.

Vid frågor eller behov av hjälp med din Internettjänst, ring alltid Riksnet Support på 0770-339 933 eller mejla till support@riksnet.se.

Telefonsupportens öppettider är vardagar kl 08-21, helg kl 09-20.

(4)

Kabel-TV

I föreningen finns ett nät för kabel-tv med både analoga och digitala kanaler.

Leverantör är Sappa, www.sappa.se. Kundtjänst 0774-444 744. Öppettider vardagar från 08:00 till 22:00, helger 10.00-18.00.

Felanmälan av digitala kanaler, ring 0774-444 744.

Felanmälan av analoga kanaler, ring 010-470 53 53 Matkällare

Plats i matkällare finns att hyra via Riksbyggen. Pris 25 kr/månad. Matkällaren finns i samma hus som bastun, i källaren 31 D-F. Kontakta Gunborg Eriksson, Mariehemsvägen 31C, tfn 13 17 27 om du är intresserad av att hyra.

Parkering

Boende med bil kan välja mellan att hyra motorvärmarplats, skärmtak eller garage- plats (speciell kö). Nycklar hämtas (och återlämnas) på Riksbyggens lokalkontor i Umeå, Västra Norrlandsgatan 11B, mot uppvisande av hyreskontrakt på

tillträdesdagen.

Bostadsrättsinnehavare och/eller deras gäster, kan korttidsparkera på skyltad plats vid parkeringen vid kallgaragen med P-kort. 2 st P-kort är utlämnat till varje lägenhet. Dessa P-kort är värdehandlingar och återlämnas till Riksbyggens lokalkontor vid flyttning. Förlorat kort ersätts mot en avgift på 100 kr.

Besöksparkeringen närmast infarten och vid gångbanan är för tillfälliga besökare max 24 tim! Cykelbodar finns för cyklar som brukas, cykelförråd finns för förvaring.

Sophantering

Vår förening källsorterar. I vårt soprum har vi olika kärl för matavfall, tidnings- papper, kartong, plast etc. Grovsopor får inte lämnas i soprum utan fraktas av medlemmarna själva till kommunens återvinningscentral.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i källarplan i hus 31 A och 33 A. Bokning sker på bokningstavla med personlig bokningscylinder (2 per lägenhet) i tvättstugorna. Tänk på att städa efter Dig/Er när Du använt tvättstugan. Regler finns i tvättstugan.

Övernattningslägenhet

En övernattningslägenhet med 4 sängplatser finns att hyra inom föreningen, 33 F.

Bokas via Birgitta Andersson, 33A, e-post: gitta_asson@hotmail.com, bostadstfn 136961. Kostnad 100 kr/dygn. Depositionsavgift 300 kr. Mer information finns på hemsidan.

Från Riksbyggens stadgar för BRF

Precis som i alla föreningar finns det stadgar som reglerar vad man får och inte får göra. När man ansöker om medlemskap i och med köpet av bostadsrätten accepterar man också att följa dessa stadgar. Den som inte gör det riskerar att bli utesluten ur föreningen. – stadgarna finns på hemsidan.

I § 30 beskrivs Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter om underhåll etc.

I § 33 beskrivs lägenhetens användning – innehåller bl.a.:

Sundhet, ordning och skick

När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt bostadsrättslagen.

Om det förekommer sådana störningar i boendet skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning har föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren utan tillsägelse.

Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

(5)

Allmänna ordningsregler

Att bo i flerfamiljshus ställer höga krav på att man visar hänsyn, samtidigt som man också får tolerera vissa störningar. För att undvika onödig irritation finns det några allmänna regler som är lätta att följa. Bostadsrättshavare/boende skall rätta sig efter föreningens stadgar och de särskilda regler som bostadsrättsföreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.

Dessa regler finns på hemsidan, men också uppsatta i respektive trappuppgång.

Ordningsföreskrifterna gäller inte bara för dem som bor i fastigheten, utan även för gäster och övriga som tillfälligt vistas här (se även stadgarna) En bostadsrättshavare ansvarar även för sina gästers ev. skadegörelse. Vi alla hjälps åt att hålla rent och snyggt i våra lokaler och i vårt område för allas trevnad!

Det gäller särskilt höga krav på att grannar inte får störas mellan kl 22-06. Visa hänsyn när det gäller TV, musikspelare, tvättmaskiner, etc!

Rökning är förbjuden i föreningens gemensamma lokaler, trapphus, hissar etc. Tänk på att det finns personer som har t ex astma och allergier, visa hänsyn! Om du eller dina gäster röker ute på balkongen - släng inte ner fimpar på marken! Ta rätt på ditt eget skräp!

Håll ordning i källare och övriga gemensamma utrymmen. Tänk på brandfaran! Trapphus får inte användas för förvaring av leksaker, sparkar, cyklar, skor, m.m. Torkmattor eller liknande får inte heller läggas/ställas ut i trapphus eller trappuppgångar. Trapphusen är utrymningsväg – absolut inga föremål får ställas vid trapporna!

Grillning: Från Brandförsvaret finns det inget myndighetskrav på att man inte får grilla på balkongen förutsatt att det inte ger upphov till brandfara. Det finns däremot krav från Miljö- och hälsoskydd som säger att man inte får grilla om det upplevs som störande av grannar.

Vår föreningen har beslutat att inte tillåta grillning på balkonger. Föreningen har investerat i flera grilllplatser inom vårt område och dessa får användas av alla boende.

Trappuppgångar och källare får inte användas som lekplatser. Källardörrar skall vara låsta pga inbrottsrisk. Se till att ingen inte gör någon åverkan på föreningens egendom, ritar på väggarna eller förstör planteringar och dylikt. Skyltning och anslag på fastighetens

ytterväggar, trapphus och trappuppgångar tillåts inte utan allmän anslagstavla ska användas.

Paraboler och antenner för radio eller TV får endast sättas upp efter särskilt tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse. Blomlådor bör hängas på insidan av räcket.

Inglasning av balkong kräver byggnadslov, kontakta Riksbyggen!

Om djur finns i lägenheten ska ägarna noga övervaka att djuren inte för oljud, smutsar ner i fastigheterna och inte släpps lösa i trappor eller på gården. Mata inte småfåglar, duvor, kråkor, skator, etc.

Inom området är biltrafik och parkering förbjuden, med undantag för i- och urlastning av tyngre gods samt transport av rörelsehindrade. Det är viktigt att hålla gårdarna bilfria för att garantera framkomlighet för utryckningsfordon, snöröjning m.m.

Parkering får endast ske på avsedd plats. Det gäller för alla fordon inklusive cyklar. Se efter på skyltarna vad som gäller. Lämna ej lösa elsladdar i uttag för motorvärmare. Tänk på olycksrisken!

I cykelbodarna ska förvaras cyklar som används. De som inte använder sin cykel ska ställa den i cykelförråden i källarna (höghusen, skogshus 33D-F och huset 31 D-F mot

parkeringen). Dessa förråd är till för långtidsförvaring av cyklar, sparkar, etc.

(6)

Sophantering

Brf Storspoven källsorterar hushållsavfall. Lägg därför rätt avfall i rätt kärl!

I soprummets del mot parkeringen finns kärl för matavfall (bruna) men också kärl för övrigt hushållsavfall, som inte kan sorteras!

I vårt soprum har vi kärl för förpackningar (kartong, plast, metall) och tidningar, Dessutom också för batterier, glödlampor och lysrör.

Förpacknings- och

tidningsinsamling Dörr mot garage

Tidningar Tidningar Extra

påsar för matavfall

Hushållsavfall

Kärl för Batterier ej sorterat Plast (orange lock)

Kartong (blått lock)

Metall

Lampor Hushålls-

avfall som

Ofärgat glas Bruna

kärl för Blöjor,

trasiga kläder, hundbajs, kattsand,

Dörr mot gångbana

Färgat glas matavfall

Dörr gång-mot bana

smutsiga förpackningar

m m.

Dags- och veckotidning och reklamblad lämnas i behållaren för Tidningar Kuvert lämnas i Hushållsavfall. Gamla textilier kan lämnas i hushållsavfall.

Metalliknande påsar, t.ex. chipspåsar lämnas i behållaren för plastförpackningar.

Elektronik, slangar, leksaker och andra plastföremål som inte är förpackningar lämnas till en bemannad återvinningscentral.

Elektronik, ws-detaljer, kastruller och andra metallföremål som inte är förpackningar lämnas till en bemannad återvinningscentral.

Grovsopor får inte lämnas i soprummet utan fraktas av medlemmarna själva till kommunens återvinningscentral

(7)

Lämna ditt

GROVAVFALL & FARLIGA AVFALL till återvinning!

Cyklar Wellpapp

Porslin Möbler Husgeråd

m m

Gimonäs Må & to 07.00-20.00

Tegelbruksv 11

Ti & on 10.00-20.00

(söder om ICA MAXI)

Fr 10.00-16.00 Lö 10.00-14.00 Maj, jun & aug, sep Lö 10.00-16.00

Öppettider på UMEVAs återvinningscentral

OBS! Helgaftnar och storhelger är återvinningscentralerna stängda!

A100601

Kyl/Frys Dammsugare

Datorer Stereo/DVD/CD

Tvättmaskiner m m

Batterier Målarburkar Lösningsmedel

Spillolja

Lysrör/lågenergilampor Glödlampor

Sprayflaskor m m

Tack för din insats för en bättre miljö!

Större elavfall

Nedanstående ska sorteras ut och lämnas till återvin- ningscentral.

Grovavfall

Avfall som du själv bör köra till återvinningscen- tral. Rätt sorterat är avfall en råvaruresurs och ger miljövinster.

Övriga centralers öppettider och mer information hittar du på www.umeva.se eller automatisk telefoninfo: 090-16 15 01.

Kemikalier och lampor

Nedanstående ska sorteras ut och lämnas till återvin- ningscentral eller miljösta- tion.

Information från din fastighetsägare

Farligt avfall

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :