VA-taxa 2015 Dnr 2014/

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen 16 (29) 2014-11-10

Justerandes sign

Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se

593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se

Ks § 382

VA-taxa 2015

Dnr 2014/536-346

I tjänsteskrivelse 15 oktober 2014 med bilaga redovisar Västervik Miljö

& Energi AB förslag till nya avgifter för VA taxan 2015 med ändringar i

§§ 14, 17 och 21. Bolagets styrelse har vid sammanträde 2014-10-16, § 71 behandlat ärendet.

Höjningen av brukningsavgiften beror bland annat på:

- höjda omvärldskostnader, t ex kostnader för råvaror och entreprenader,

- växande underhållsbehov av anläggningar och rörnät, - ökade investeringar under senare år medför ökad årlig

avskrivningstakt,

- utebliven och otillräcklig taxehöjning tidigare år har skapat ett underskott som leder in i kommande år, och

- pågående och kommande större investeringar föreskrivna av tillsynsmyndigheters ökade villkorskrav för verksamheten Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteskrivelse 4 november 2014 inget ytterligare att tillföra ärendet.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till VA-taxa för 2015 med ändringar i §§ 14, 17 och 21 att gälla fr.o.m 1 januari 2015.

Yrkande

Ordföranden med instämmande av Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag

Gunnel Ohlin (KD) yrkar att VA-taxan skall vara oförändrad under 2015.

Hans Ellervik (VDM) meddelar att han inte deltar i beslutet Proposition

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har bifallit sitt eget yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.

Ja-röst för ordförandens yrkande, nej-röst för Gunnel Ohlins yrkande.

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen 17 (29) 2014-11-10

Justerandes sign

Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se

593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se

Ks § 382, forts.

Ja röstar: Harald Hjalmarsson (M), Christin Rampeltin Molin (M), Eva Ahlström (M), Katarina Andersson (M), Tomas Kronståhl (S), Gunnar Jansson (S), Angelica Katsanidou (S), Sharad Bhatt (S), Sverker Thorén (FP) och Anna Bodjo (MP).

Nej röstar: Gunnel Ohlin (KD).

Med 10 ja-röster för ordförandens yrkande och 1 nej-röst för Gunnel Ohlins yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen har bifallit sitt eget yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till VA-taxa 2015 med ändringar i §§ 14, 17 och 21, att gälla fr.o.m 1 januari 2015.

Expedieras till Kommunfullmäktige

(3)

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Johan\Missiv\141104-va-taxa-2015.docx

2014-11-04 Chefs- och kommunsekreterare

Johan Hägglund 0490-25 40 24

johan.hagglund@vastervik.se

Kommunstyrelsen

VA-taxa 2015

I tjänsteskrivelse 15 oktober 2014 med bilaga redovisar Västervik Miljö & Energi AB förslag till nya avgifter för VA-taxan 2015 med ändringar i §§ 14, 17 och 21. Bolagets styrelse har vid sammanträde 2014-10-16, § 71 behandlat ärendet.

Höjningen av brukningsavgiften beror bland annat på:

- höjda omvärldskostnader, t ex kostnader för råvaror och entreprenader, - växande underhållsbehov av anläggningar och rörnät,

- ökade investeringar under senare år medför ökad årlig avskrivningstakt, - utebliven och otillräcklig taxehöjning tidigare år har skapat ett underskott som

leder in i kommande år, och

- pågående och kommande större investeringar föreskrivna av tillsynsmyndigheters ökade villkorskrav för verksamheten Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Västervik Miljö & Energi AB:s förslag till VA-taxa för 2015 med ändringar i §§

14, 17 och 21.

Johan Hägglund

Chefs- och kommunsekreterare

(4)
(5)
(6)

2014-10-15 Utredningsingenjör VA

Pia Sjöholm 0490-25 70 78

pia.sjoholm@vastervik.se

VMEAB:s styrelse

VA-taxa från 1 januari 2015

Bakgrund

VA-taxan ska fastställas av kommunfullmäktige enligt 34 § lagen om allmänna vattentjänster. Uppbyggnaden av taxan är baserad på Svenskt Vattens basförslag enligt deras publikation P96. Ändringar av taxan som inte är av principiell vikt kan göras av huvudmannen. De nu föreslagna ändringarna bedöms inte vara av

principiell vikt och kan därför beslutas av VMEAB.

Föreslagna ändringar med motivering

Både den fasta och den rörliga delen av brukningsavgiften höjs med 9 % jämfört med nuvarande taxa.

Höjningen är beräknad till 9 % med anledning av:

höjda omvärldskostnader, t ex kostnader för råvaror och entreprenader,

växande underhållsbehov av anläggningar och rörnät,

ökade investeringar under senare år medför ökad årlig avskrivningstakt,

utebliven och otillräcklig taxehöjning tidigare år har skapat ett underskott som leder in i kommande år,

Pågående och kommande större investeringar föreskrivna av tillsynsmyndigheters ökade villkorskrav för verksamheten

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås anta följande förändringar i VA-taxan att gälla från 1 januari 2014:

 att höja brukningsavgifterna(§ 14) med 9 %.

Ruben Öberg VA-chef

(7)

1 (2)

Taxa 2015 - nya avgifter

Bilaga

Förslag till nya avgifter i VA-taxa 2015. För jämförelse har avgifterna i VA-taxa 2014 tagits med.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 Brukningsavgift för bebyggd fastighet

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Taxa 2015 Taxa 2014

a) en fast avgift per år 3 037 kr 2 786 kr

b) en avgift per m³ levererat vatten 32,92 kr 30,20 kr

c) en avgift per år och varje påbörjat 1 000-tal m² tomtyta

(gäller inte en- och tvåfamiljshus) 3 067 kr 2 814 kr

d) en tomtyteavgift per år för en- och tvåfamiljshus 1 449 kr 1 329 kr

§ 17 Övriga avgifter

Ändringar har markerats med kursiv, fet text.

Har bolaget på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av bolaget debiteras följande avgifter:

Taxa 2015 Taxa 2014 Kontroll av vattenmätare på begäran av kund och fel inte

kan konstateras 1 236 kr 1 236 kr

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 721 kr 721 kr

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare

(sommarvatten) 721 kr 721 kr

Avstängning och öppning av vattentillförsel 721 kr 721 kr

Länsning av vattenmätarbrunn (vid mätarbyte och avläsning) 515 kr 515 kr Förgäves besök (gäller vid överenskommet/aviserat besök) 309 kr 309 kr Extra avläsning av vattenmätare på begäran av kund 309 kr 309 kr Hyra av ståndrörsmätare, för varje påbörjad hyresmånad 721 kr 721 kr

Hyra av avstängningsnyckel till ståndrör 52 kr 52 kr

Sönderfrusen vattenmätare Qn 2,5 309 kr 309 kr

Qn 5 515 kr 515 kr

Qn 10 927 kr 927 kr

Sprinkleravgift 100 mm 5 150 kr 5 150 kr

150 mm 10 300 kr 10 300 kr 200 mm 20 600 kr 20 600 kr 250 mm 25 750 kr 25 750 kr 300 mm 30 900 kr 30 900 kr Olovligen öppnad eller stängd servisventil 2 575 kr 2 575 kr

Olovlig inkoppling 2 575 kr 2 575 kr

TV-inspektion, ledningssökning, läcksökning och andra

specialarbeten. Reseersättning tillkommer. 515 kr/tim 515 kr/tim Konstaterat fel på LTA-enhet som inte orsakats av kunds Ingen avgift Ingen avgift-

(8)

felaktiga användning/handhavande

Konstaterat fel på LTA-enhet, där kunds felaktiga

användning/handhavande lett till skada eller fel som kräver utbyte/reparation av del/delar

721 kr + reprations-

kostnad

721 kr + reprations-

kostnad Kontroll av LTA-enhet på begäran av kund och fel inte kan

konstateras 721 kr per

tillfälle 721 kr per tillfälle Fast avgift för lån av nyckel till vattenkiosker per år 500 kr -

Förbrukningsavgift/m³ vatten i vattenkiosker 15 kr -

Kostnad vid förlorad, skadad eller borttappad nyckel till

vattenkiosker 2500 kr -

§ 21 Reglering av taxan för brukningsavgift Ändringar har markerats med kursiv, fet text.

Avgifter enligt § 17 är baserade på indextalet 314,81 (sep 2012) i konsument- prisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera

avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Ändring av brukningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av kommunfullmäktige.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :