• No results found

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

Utbildningskatalog

2016

Hald & Tesch Brand ab

(2)

Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar?

Målet med all utbildning är ökad kunskap.

Säkerhet handlar i grunden om relation mellan människor. En medveten personal är en av hörnstenarna för att säkerheten ska fungera på din arbetsplats.

En god beredskap minskar rädslan för att göra fel. I slutändan handlar allt om att rädda liv.

Vi på Hald & Tesch Brand ab erbjuder kvalitativa utbildningar och strävar efter att utbilda våra kunder i hur de bör agera vid ett brandtillbud eller en krissituation.

Att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete (SBA) inkluderar bland annat att ni bör utbilda er personal kring hur de ska agera vid brand. Vi rekommenderar att regelbundet utbilda er organisation i Grundläggande brandskyddsutbildning, teori och ev praktisk brandsläckning.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp. Risken att din kollega drabbas och att det kan ske på din arbetsplats är relativt stor. Men med utbildning i HLR ökar chansen att överleva. Vi fortsätter även i år med att alltid inkludera utbildning i D-HLR (utbildning i hjärtstartare) i våra utbildningar i Hjärt- och lungräddning, HLR. Detta för att hjälpa till att rädda liv.

För att göra det enklare för er så erbjuder vi kundanpassade utbildningsavtal. Med en utbildningsplan säkrar vi upp att alla inom er organisation får utbildning.

I denna katalog finner ni information kring våra utbildningar. Jag hoppas att vi får hjälpa er med att rädda liv.

Önskar du att utbilda dina medarbetare kontakta oss på telefon 020-93 29 60.

Hans Lundqvist Försäljningschef Hald & Tesch Brand ab

Innehåll

Grundläggande brandskyddsutbildning, teori + praktisk brandsläckning —• 4 Grundläggande brandskyddsutbildning, teori —• 5

Praktisk brandsläckning —• 6

Brandfarlig vara - Föreståndare —• 7

Brandfarlig vara - Föreståndare webb-utbildning —• 8

Brandfarlig vara - Grundkurs —• 9

Heta arbeten —• 10

Hjärt- lungräddning, HLR inkl. D-HLR —• 11

Första hjälpen, L-ABC - målgruppsanpassad —• 12

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO —• 13 Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO webb-utbildning —• 14

Utrymningsledare —• 15

Utrymningsövning —• 16

Förslag utbildningsplaner —• 17

Avbeställningsklausul —• 18

Utbildare —• 19

Kontakta oss —• 20

(3)

Vi är medlemmar i

Grundläggande brandskyddsutbildning, teori + praktisk brandsläckning

SYFTE

Ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja

beredskapen inför en brand/utrymningssituation. Träna på att använda handbrandsläckare. Träna på att släcka brand i kläder.

INNEHÅLL:

- Förebyggande brandskydd - Brandtriangeln

- Varna, larma, utrymma, återsamling, rädda och släcka - Verksamhetsanpassning:

- policy - foton - risker mm

- utrymningsberedskap

- Släckning av bål med handbrandsläckare - Släckning av brand i kläder

- träna på docka med brandfilt

MÅLGRUPP:

Samtliga anställda OMFATTNING:

Ca 3 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 deltagare PLATS:

Helst i Er verksamhet. Vid behov kan vi ordna utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar repetitiv utbildning vart 2:a-3:e år.

Grundläggande brandskyddsutbildning, teori

SYFTE

Ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymningssituation.

INNEHÅLL:

- Förebyggande brandskydd - Brandtriangeln

- Varna, larma, utrymma, återsamling, rädda och släcka - Verksamhetsanpassning:

- policy - foton - risker mm

- utrymningsberedskap MÅLGRUPP:

Samtliga anställda OMFATTNING:

Ca 2 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 deltagare PLATS:

Helst i Er verksamhet. Vid behov kan vi ordna utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar repetitiv utbildning vart 2:a-3:e år.

TILLVAL:

Praktisk brandsläckning Torrsläckning

(4)

Praktisk brandsläckning

SYFTE

Träna på att använda handbrandsläckare. Träna på att släcka brand i kläder.

INNEHÅLL:

- Släckning av bål med handbrandsläckare

- Släckning av brand i kläder – träna på docka med brandfilt MÅLGRUPP:

Samtliga anställda OMFATTNING:

Ca 1 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 deltagare PLATS:

Vi rekommenderar att utbildningsinsats genomförs på en plats vid verksamheten Är det inte genomförbart ordnar vi utbildningsplats

PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar utbildning vart 2:a-3:e år.

TILLVAL:

Grundläggande brandskyddsutbildning, teori

SYFTE

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

MÅLGRUPP:

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor i verksamheter där hanteringen av brandfarliga varor är omfattande och för dig som är handläggare av tillstånds- och

tillsynsärenden.

OMFATTNING:

Ca 4 timmar.

MAX ANTAL DELTAGARE:

20 deltagare PLATS:

Vi kommer till Er och utbildar. Alternativt ordnar vi utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar utbildning repetitivt vid förnyelse av tillstånd för Brandfarlig vara.

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 §9 skall den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

INNEHÅLL:

- Föreståndarens ansvar - Tillståndshantering

- Hantering av brandfarliga varor - Tillsyn

- Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor - Riskbedömning enligt ATEX

Brandfarlig vara - Föreståndare

(5)

Vi är medlemmar i

Du behöver enbart tillgång till dator med internetuppkoppling så utbildar vi era Föreståndare online.

OMFATTNING:

Ca 2-3 timmar.

PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

Följande verksamheter erbjuder vi webbaserad utbildning i Brandfarlig vara:

Typ av anläggning: Mycket enkel hantering Restaurangkök

Butiker utan öppen hantering

Målning av enstaka objekt med pensel, lack- eller måleriavdelning utan torkugn Sprutmålning med aerosol i engångsförpackning (sprayburk)

Guld- eller silversmedja för smyckestillverkning eller reparation Läkarmottagning eller tandläkarmottagning utan laboratorium Typ av anläggning: Mindre omfattande hantering utan cisterner Grund- och gymnasieskolors kemilaboratorier

Rutinlaboratorier Vårdcentral

Mindre sjukhus eller sjukhem Byggarbetsplats utan cistern Butik med öppen hantering

Måleriverksamhet med enstaka sprutbox Skola med verkstadsutbildning

Bilverkstad utan cisterner

Brandfarlig vara - Föreståndare webb-utbildning

Vi erbjuder även webbaserad utbildning i Brandfarlig vara!

Nyhet!

Brandfarlig vara - Grundkurs

SYFTE

Du ska efter utbildningen känna till olika brandfarliga varors egenskaper och veta vilka risker som är förknippade med hanteringen.

Du ska också veta hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.

Du skall känna till vad lagen säger om tillståndsmängder.

MÅLGRUPP:

Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller brandfarliga varor OMFATTNING:

Ca 2 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 deltagare PLATS:

I verksamhet PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION REKOMMENDATION

Vi rekommenderar utbildning repetitivt efter behov.

INNEHÅLL:

- Vanliga begrepp

- Ämnens egenskaper och risker - Exempel på skyddsåtgärder

- Kortfattad orientering om lagstiftning

Vi rekommenderar utbildning repetitivt vid förnyelse av tillstånd för Brandfarlig vara.

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 §9 skall den som bedriver tillståndspliktig verksam- het enligt denna lag utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(6)

Heta arbeten

SYFTE

Utbildningen i Heta Arbeten ska ge dig nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden som gäller Heta Arbeten.

Med certifikatet, som kvitto på din kompetens, behöver du inte bli en säkerhetsrisk när du arbetar på tillfälliga arbetsplatser och med brandfarliga Heta Arbeten.

INNEHÅLL:

Allmänt om Heta Arbeten - Lagstiftning

- Säkerhetsregler

Brandskyddsorganisation - Tillstånd

- Behörighet - Entreprenadavtal Övrigt innehåll - Brandfarliga varor

- Förebyggande brandskydd - Släckutrustning

- Arbetsredskap - Om det brinner - Tätskiktsarbete - Försäkring MÅLGRUPP:

Deltagare som behöver behörighet att utföra ”Heta Arbeten” inkl. tillståndsansvarig och brandvakt OMFATTNING:

Ca 6 timmar (samt 60 min lunch och fikapaus) MAX ANTAL DELTAGARE:

10 deltagare PLATS:

Hos Er i verksamheten. Vid behov kan vi ordna utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

Certifikat skall förnyas vart 5:e år enligt Försäkringskrav.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Brandskyddsföreningen håller register över certifierade

personer.

Hjärt- lungräddning, HLR inkl. D-HLR

SYFTE

Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp.

Att alla deltagare skall kunna använda en hjärtstartare och defibrillera / ge en strömstöt i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

MÅLGRUPP:

Gäller alla, inga förkunskaper krävs OMFATTNING:

Ca 2 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

12 deltagare PLATS:

Vi kommer till Er och utbildar. Alternativt ordnar vi utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Repetera hjärt-lungräddning regelbundet. Vi och HLR-rådet rekommenderar träning i HLR och att använda en hjärtstartare varje år för allmänheten och gärna varje halvår, dock minst varje år för sjukvårdspersonal.

INNEHÅLL:

- Kontrollera om det finns några livstecken - Skaffa hjälp

- Utföra HLR

- Lägga en person i stabilt sidoläge

- Starta hjärtstartaren och följa enkla instruktioner

TILLVAL:

Kan kombineras med Första hjälpen, L-ABC, Grundläggande brandskyddsutbildning TILLÄGG:

Docka Mini Ann, Pris 495 kr exkl. moms

(7)

Vi är medlemmar i

Första hjälpen, L-ABC - målgruppsanpassad

SYFTE

Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen.

MÅLGRUPP:

Gäller alla, inga förkunskaper krävs.

OMFATTNING:

Grund ca 2 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

8 – 12 deltagare PLATS:

Vi kommer till Er och utbildar. Alternativt ordnar vi utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar utbildning vart 2:a år.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen & Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1999:7) måste en arbetsplats säkerställa behovet av Första Hjälpen L-ABC dvs insatser och beredskap vid olycksfall & akut sjukdom.

INNEHÅLL:

- Kontroll av medvetande, andning och puls

- Ta hand om medvetslös person, skapa fria luftvägar samt placera i stabilt sidoläge - Förebygga cirkulationssvikt

- Utföra Heimlich manöver - Psykisk första hjälpen

- Organisation och handlingsplan på olycksplatsen, larmrutiner Hastigt insjuknande

- Astma - Bröstsmärtor - Diabetes - Epilepsi - Stroke

Olycksfall

- Benbrott, stukningar - Nack- och ryggskador - Skallskador

- Kläm- och krosskador - Skär- och sårskador - Elskador

Förgiftningar

- Inandning, hud eller förtäring - Frätskador

- Ögonstänk

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

SYFTE

Deltagarna ska erhålla en djupare kunskap i brandskydd.

Är du BUS-kund?

Då ingår även praktisk brandskyddsrond i ubildningen.

MÅLGRUPP:

Du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig och/eller kontrollant.

Samtliga verksamheter OMFATTNING:

Ca 4 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 deltagare PLATS:

Vi kommer till Er och utbildar. Alternativt ordnar vi utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar utbildning repetitivt efter behov.

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse, vilket utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO ger.

INNEHÅLL:

- Grundläggande brandskydd teori/praktik - Utrymning

- Checklistor och kontrollpunkter - Brandfarlig vara

- Lagar och förordningar

- Praktisk brandskyddsrond (Gäller BUS-kunder)

(8)

Du behöver enbart tillgång till dator med internetuppkoppling så utbildar vi era Brandskyddsansvariga online.

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

Vi erbjuder även webbaserad utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant!

Nyhet!

Utrymningsledare

SYFTE

Att ge deltagare en trygghet i sin roll som utrymningsledare före, under och efter en eventuell utrymning.

MÅLGRUPP:

Personal som skall fungera som utrymningsledare OMFATTNING:

Ca 2 timmar

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 deltagare PLATS:

Vi kommer till Er och utbildar. Alternativt ordnar vi utbildningslokal PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar utbildning repetitivt efter behov.

INNEHÅLL:

- Utrymningsledarens roll

- Nödlägesorganisation i verksamheten - Vad kan föranleda en utrymning - Brandkunskap

- Före utrymning

- Förebyggande arbete - Under utrymning

- Larm

- Utrymningsvägar

- Ev. avsökning av lokaler - Risker och faror

- Efter utrymning

- Närvaroprotokoll, avrapportering - Räddningstjänstens roll

SYFTE

Deltagarna ska erhålla en djupare kunskap i brandskydd.

MÅLGRUPP:

Du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig och/eller kontrollant.

Samtliga verksamheter OMFATTNING:

Ca 2-3 timmar PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar utbildning repetitivt efter behov.

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för systematiskt brandskyddsarbete ska det finnas en organisation som anger vem som är brandskyddsansvarig samt hur efterlevnaden och kontrollerna sköts. För att kunna hantera dessa uppgifter krävs en grundlig kunskap och förståelse, vilket utbildning i Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO ger.

INNEHÅLL:

- Grundläggande brandskydd teori/praktik - Utrymning

- Checklistor och kontrollpunkter - Brandfarlig vara

- Lagar och förordningar

(9)

Vi är medlemmar i

Utrymningsövning

SYFTE

Att säkerställa att verksamhetens utrymningsberedskap fungerar.

MÅLGRUPP:

Samtliga verksamheter OMFATTNING:

Produktionsstopp ca 1-2 timmar MAX ANTAL DELTAGARE:

Samtlig personal i byggnaden PLATS:

I verksamhet UPPLÄGG:

Enligt överenskommelse PRIS:

Prislista

Offert vid större utbildningspaket

REKOMMENDATION

Vi rekommenderar repetitiv utbildning årligen alternativ vart 2:a - 3:e år.

Enligt AFS 2009:2 ska utrymningsövningar göras regelbundet.

INNEHÅLL:

- Planering av övningen - Genomförande av övningen - Uppföljning av övningen - Sammanställning av enkät - Överlämnande av rapport

Förslag utbildningsplaner

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Första hjälpen, L-ABC

X X

Utrymningsövning

X X X

Brandfarlig vara, grundkurs

X X X

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

X X

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Utrymningsövning

X X

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Första hjälpen, L-ABC

X X

Utrymningsövning

X X X

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

X X

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Första hjälpen, L-ABC

X X

Utrymningsövning

X X X

Utrymningsledare

X X X

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

X X

Brandfarlig vara, grundkurs

X X X

Brandfarlig vara, Föreståndare

X

Heta arbeten, certifikat, 5 års certifikat

X

Mindre verkstad < 25 anställda

Standard

Mindre kontor < 25 anställda Större verkstad 25 anställda

(10)

Avbeställningsklausul

Vid avbeställning tidigare än 48 timmar före avtalad utbildningstidpunkt äger Hald & Tesch Brand ab rätt att debitera 50% av avgiften för beställd utbildning.

Sker avbeställning senare än 48 timmar före avtald utbildningstidpunkt äger Hald & Tesch Brand ab rätt att debitera 100% av avgiften för beställd utbildning.

Resekostnadsersättning kan tillkomma.

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Första hjälpen, L-ABC

X X

Utrymningsövning

X X X

Utrymningsledare

X X

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

X X

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Första hjälpen, L-ABC

X X

Utrymningsövning

X X X

Utrymningsledare

X X

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

X X

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Första hjälpen, L-ABC

X X

Utrymningsövning

X X X

Utrymningsledare

X X

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

X X

Typ av utbildning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Grundläggande brandutbildning teori + praktik

X X

Hjärt- och lungräddning inkl D-HLR

X X X X X

Första hjälpen, L-ABC

X X

Utrymningsövning

X X X

Utrymningsledare

X X

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

X X

Större kontor > 25 anställda

Hotell / varuhus

Butik / restaurang

Skola / dagis / fritids

Utbildare

Håkan Holmberg

Utbildar i följande utbildningar:

- Grundläggande brandskyddsutbildning, teori + praktik - Första hjälpen, L-ABC

- Hjärt-lungräddning, HLR inkl D-HLR - Utrymningsövning

- Utrymningsledare

- Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO - Brandfarlig vara, grundkurs

- Brandfarlig vara, föreståndare - Heta arbeten

Tobias Byström

Utbildar i följande utbildningar:

- Grundläggande brandskyddsutbildning, teori + praktik - Första hjälpen, L-ABC

- Hjärt-lungräddning, HLR inkl D-HLR

- Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO - Utrymningsövning

- Utrymningsledare

Karl Segerström

Utbildar i följande utbildningar:

- Grundläggande brandskyddsutbildning, teori + praktik - Heta arbeten

- Utrymningsövning

- Hjärt-lungräddning, HLR inkl D-HLR

- Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO - Utrymningsledare

René Vervaart

Utbildar i följande utbildningar:

- Grundläggande brandskyddsutbildning, teori + praktik - Heta arbeten

- Utrymningsövning

Anders Yvling

Utbildar i följande utbildningar:

- Grundläggande brandskyddsutbildning, teori + praktik

- Hjärt-lungräddning, HLR inkl D-HLR

(11)

Vi är medlemmar i

Kontakta oss

Tobias Byström Kundansvarig Norrland Mobil 070-265 26 92

E-post tobias.bystrom@haldotesch.se Bo-Stefan Carlzon

Kundansvarig Vänersborg/Region Väst Mobil 070-542 78 14

E-post bo.stefan@haldotesch.se Raymond Vilmar

Kundansvarig Stockholm, Brand - och utrymningssystem Mobil 076-879 08 95

E-post raymond.vilmar@haldotesch.se Anders Östberg

Kundansvarig Värmland/Väst Mobil 073-852 18 65

E-post anders.ostberg@haldotesch.se

________________________________

Huvudkontor

Växel 08-5066 8000 E-post hk@haldotesch.se

Eleonor Nilsson

Utbildningskoordinator

Direkt 08-5066 8014

E-post eleonor@haldotesch.se

Hans Lundqvist

Försäljningschef / Key account manager Mobil 070-327 70 57

E-post hans.lundqvist@haldotesch.se

References

Related documents

Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 §9 skall den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag utse en eller flera föreståndare för

I syfte att förebygga brand och explosion vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ska en verksamhetsutövare utreda och dokumentera riskerna för förekomst och antändning

Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsområdets antal årsarbetskrafter) Summering av myndighetsområdets del av förvaltningens kostnader. Beräkning

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett

Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en

26 § 2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder.. På regeringens vägnar

Punkten 1 i andra stycket är ett blankettstraffbud som föreskriver böter för den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av de särskilda aktsamhetskraven i 7–15

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2021-01-01 justera taxorna gällande Östhammars kommun med hänsyn till

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot något av kraven i 7–15 §§ eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 36 § och ansvar inte kan dömas

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

Om tillstånd för överföring söks och sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva varor ska kopia på detta bifogas. •

Om förvaringen medför högre antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3 som är normalt för

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.. Dokument som

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa..

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.. En föreståndare

För separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med en halv grundavgift enligt punkt 1.1 samt timersättning för tid på objektet enligt punkt 4.4.. 3.2

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till