Integration genom arbete

Full text

(1)

Integration genom arbete

En kort presentation

Azad Jonczyk 2009-01-12

Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun effektivare integrera kommunernas mottagna flyktingar samt att intensifiera sitt gränsöverskridande samarbete inom dessa frågor.

(2)

2

Bakgrund

Flyktingtillströmningen ökar för varje år. Under 2007 kom enligt Migrationsverket 36 207 flyktingar till Sverige. Av dessa beviljas ungefär 2/3 uppehållstillstånd. Samtidigt brottas Sverige med en ökad främlingsfientlighet. I framtiden förutspås arbetskraftsbrist i Sverige (5- 8 år). På grund av en sviktande förmåga att integrera mottagna flyktingar väljer många kommuner att inte teckna avtal med Länsstyrelsen i respektive län om att ta emot nya flyktingar. Vidare leder ett bristfälligt mottagande till att ej integrerade flyktingar söker sig till områden, främst i större kommuner, med redan hög invandrartäthet.

Med detta som bakgrund är det synnerligen viktigt att effektivt integrera Sveriges flyktingar och snarast anpassa dem till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället.

Det är av stor vikt för de kommuner som tar emot flyktingar att de är självförsörjande inom två år. För att Sveriges kommuner skall fortsätta ta emot flyktingar bör integrationen och anpassningen till arbetslivet fungera så smidigt som möjligt. Idag har kommunerna begränsade resurser till detta. En vanlig praxis är att flyktingarna deltar i 3-4 timmars svenskundervisning per dag. Många kommuner har även problem att samordna de olika aktörer som deltar i integrationsprocessen. Generellt är endast 30-50 % av de mottagna flyktingarna självförsörjande efter två år.

Syfte

Projektet syftar till förbättra integrationen och anpassningen av flyktingar till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Detta sker med hjälp av upprättande av individuella handlingsplaner och utifrån dessa tillhandahålla de behov den enskilda flyktingen behöver för att så snabbt och effektivt som möjligt integreras i det svenska samhället och vara självförsörjande genom arbete eller egen näringsverksamhet.

Projektets huvudmål

Projektet har två mätbara huvudmål:

 Minst 95 % av deltagarna som fullföljer projektet skall uppleva att de har erhållit en stor eller mycket stor ökad möjlighet att erhålla en anställning.

 Minst 45 % av deltagarna som fullföljer projektet skall 90 dagar efter de fullföljt projektet erhållit arbete i form av anställning eller påbörjat egen näringsverksamhet.

(3)

3

Projektets delmål

Projektet har utöver ovan nämnda huvudmål ett antal delmål:

 Av de deltagare som fullföljer projektet skall minst 30 % av de deltagare som inte erhållit anställning eller startat egen näringsverksamhet 90 dagar efter de fullföljt projektet påbörjat ny utbildning eller projekt som leder fram emot arbete eller start av näringsverksamhet.

 Projektet skall skapa riktlinjer för en framtida flexibel och långsiktigt fungerande flyktingintegration i de ingående kommunerna.

 Projektet skall skapa erfarenheter och riktlinjer för en hållbar utveckling avseende samverkan och samarbete över kommungränserna.

 Projektet skall skapa erfarenheter och riktlinjer för ett långsiktigt samarbete mellan kommun, företagarförening och företag.

 Länsstyrelsen skall få lättare att skriva avtal avseende mottagande av flyktingar i regionen.

 Redan av stor flyktingtäthet belastade kommuner och storstäder skall erhålla minskat flyktingtryck i och med att de ingående kommunerna kommer att kunna integrera och behålla sina mottagna flyktingar.

 Medverkande kommuner skall effektivisera integrationen av mottagna flyktingar som i sin tur ger minskat utanförskap, ökade skatteintäkter för kommunerna, fler

självförsörjande flyktingar och minskad främlingsfientlighet.

 Kommunerna skall under och efter projektet erhålla erfarenheter och skapa rutiner för samverkan inom och mellan kommuner mellan såväl företag, företagarföreningar kommunala enheter och andra kommuner.

 Dessa erfarenheter och resultat skall via strategisk påverkan att spridas till andra kommuner och organisationer som inte medverkar i projektet.

 Arbetsförmedlingarna i respektive kommun skall erhålla en ny samarbetspartner i processen att hjälpa flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden.

 Företagarföreningar och företag i medverkande kommuner skall få en

samarbetspartner i sin rekryteringsprocess och hjälp att hantera regeringens i juni 2007 lagda integrationspaket.

Projektets målgrupp

Målgruppen är flyktingar som mottagits av de fyra medverkande kommunerna.

Deltagarna skall ha förmåga att hantera det svenska språket motsvarande Svenska för invandrare (SFI) B.

Deltagarantalet beräknas vara 50 per sexmånaderscykel.

Tidsplan

Projektet beräknas starta 2009-01-15 och genomföra sex cykler om sex månader under en löptid av tre år.

(4)

4

Medverkande organisationer

 Länsstyrelsen i Skåne län

 Båstads kommun

 Perstorps kommun

 Åstorps kommun

 Örkelljunga kommun

 Arbetsförmedlingarna i Ängelholm-Båstad-Örkeljunga

 Arbetsförmedlingarna i Åstorp-Perstorp-Klippan

 Företagarföreningarna i respektive kommun

Projektägare

 Åstorps kommun

Projektledare

 Azad Jonczyk, chef för integrationsenheten i Åstorps kommun.

Ledningsstruktur

Under förprojekteringen har det framkommit behov av en projektorganisation som är verksam inom fyra områden.

 Styrgrupp – Projektet avser att ha en styrgrupp som strategiskt koordinerar projektets verksamhet, dess innehåll och tar långsiktiga beslut samt effektivt underlättar för projektets framgång i respektive intressents verksamhetsområde.

Styrgruppen avses att träffas kvartalsvis eller vid behov.

 Ledningsgrupp – Projektet avses ledas av en mindre grupp personer som operativt utför styrgruppens strategiska beslut. Ledningsgruppen avser att träffas veckovis.

 Projektorganisation – Projektet har behov av en mindre grupp personer som är anställda av projektet och utför den dagliga driften och levererar projektets olika ingående insatser.

 Deltagarråd – De ingående deltagarna i projektet har ett behov av att kunna på ett organiserat sätt lämna synpunkter och göra gemensamma beslut i ett forum som inte är styrt av projektorganisationen. Deltagarrådet avser att träffas månadsvis eller vid behov.

(5)

5

Projektets styrgrupp

Projektet kommer att ha en styrgrupp som arbetar strategiskt och effektivt tillvaratar de i projektet ingående intressenters behov i form av:

 Adjungerande representant för ESF

 Representant för Länsstyrelsen i Skåne Län

 Representant för AF i Båstad och Örkelljunga, Carina Månsson AF Ängelholm

 Representant för AF i Åstorp och Perstorp, Marit Nordstrand, AF Åstorp

 Representant för integrationsenheten i Båstad

 Representant för integrationsenheten i Perstorp

 Representant för integrationsenheten i Åstorp

 Representant för integrationsenheten i Örkelljunga

 En eller fler representanter för företagare i kommunerna

 Representant från projektet avseende logistik och kompetensutveckling

 Representant från projektet avseende arbetsmatchning och företagskontakter

 Representant från deltagarråd

Projektets ledningsgrupp

Projektets ledningsgrupp kommer att träffas varje vecka och vid behov kommer ytterligare personer, främst från styrgruppen, vid behov att kallas in. Ledningsgruppen avser att ta operativa beslut för att projektet skall leverera projektets utsatta huvud- och delmål.

Ledningsgruppen avses bestå av:

 Projektledare, ekonomiassistent och administrativt ansvarig

 Ansvarig för logistik och kompetensutveckling

 Ansvarig för arbetsmatchning och företagskontakter

Projektorganisation

Då projektet kontinuerligt kommer att innehållsmässigt i tid och rum förändras, beroende på deltagarnas behov och lokalitet, finns behovet av en relativ liten operativ kader av personal som utför den operativa projektledningen. Denna projektledning avser att på det mest kostnadseffektiva sättet upphandla de insatser som projektet för stunden har.

Projektorganisationen sammanvävs i viss mån med projektledningen som även rent praktiskt kommer att arbeta med projektets olika insatser.

Projektorganisationen avser att kontraktera utförare för följande tjänster vid det aktuella tillfället och på det mest kostnadseffektiva sättet ur ett kvalitativt perspektiv:

 Administration

 Arbetscoachning

 Kompetensutveckling

 Utvärdering

 Strategisk påverkan

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :