Detta dokument innehåller två enkäter som skickats ut av SCB på uppdrag av matematikdelegationen.

Full text

(1)

Detta dokument innehåller två enkäter som skickats ut av SCB på uppdrag av matematikdelegationen.

1. Enkät till lärare i matematik

2. Enkät till ämnesansvariga

(2)

Uppgiften att du arbetar som lärare i gymnasieskolan kommer från SCB:s register över pedagogisk personal hösten 2002.

Besvara fråga 1 i enkäten även om du i nuläget inte undervisar i matematik eller är verksam som lärare i gymnasieskolan.

Kommentera gärna dina svar. Det finns plats för kommentarer i anslutning till många av frågorna och även i slutet av enkäten.

BAKGRUND

1 Undervisar du i gymnasieskolan i matematik under höstterminen 2003?

1 Ja

2 Nej, jag undervisar inte i matematik/ -> Du behöver inte svara på fler frågor, men

inte alls i gymnasieskolan denna termin skicka ändå in enkäten i svarskuvertet till SCB.

2 Hur många år har du arbetat som matematiklärare inom följande årskurser/skolår?

a. Antal år på grundskolan, årskurs/skolår 1-6 …….. år b. Antal år på grundskolan, årskurs/skolår 7-9 …….. år c. Antal år på gymnasieskolan …….. år d. Antal år på vuxenutbildningen …….. år e. Antal år på universitet och högskola …….. år f. Antal år, ange var ………..…….. …….. år g. Antal år, ange var ………..….. …….. år

3 Hur är du anställd i nuläget?

1 Tillsvidareförordnande 2 Tidsbegränsad anställning

4 Vilken eller vilka akademiska examina har du? Ange ett eller flera alternativ.

1 Gymnasielärarexamen

2 Ämneslärarexamen, ange ämneskombination ………..………

3 Grundskollärarexamen 4-9 inriktning matematik-no

4 Grundskollärarexamen 4-9 annan inriktning, ange vilken ………..……….

5 Grundskollärarexamen 1-7, ange inriktning ……….……

6 Fil kand, ange ämneskombination ………

7 Fil mag, ange ämneskombination ……….……….………

8 Fil lic eller Tekn lic, ange ämne ………..……….

9 Fil dr eller Tekn dr, ange ämne ……….……….…..…….

10 Högskoleingenjörsexamen, ange program/linje ………..…….

11 Civilingenjörsexamen, ange program/linje ……….…….

12 Annan akademisk examen, ange vilken ………..…….

13 Ingen akademisk examen

Skolprogrammet,SCB i Örebro 1

Enkät till gymnasie-

lärare i matematik

(3)

5 Hur många akademiska (högskole -)poäng har du i …

- Uppskatta antalet poäng om du inte vet exakt. Har du inga poäng så skriv ”0”.

a. Matematik Antal poäng: ……….

b. Matematisk statistik, numerisk analys, datalogi och optimeringsmetoder Antal poäng: ……….

c. Matematikdidaktik/metodik Antal poäng: ……….

6 Har du en fullständig lärarutbildning?

1 Ja 2 Nej -> Vad saknas? ……….

TJÄNSTGÖRING

7 Vilket ämne uppfattar du som ditt huvudämne under höstterminen 2003?

1 Matematik

2 Annat ämne, ange vilket ………..………

3 Jag sätter inget ämne främst

8 Vilka ämnen undervisar du i under höstterminen 2003?

………..

………..

9 Hur stor del av din undervisning utgörs av matematikundervisning under höstterminen 2003?

1 0-10 % 2 11-25 % 3 26-50 % 4 51-75 % 5 76-100 %

10 Vilka kurser och på vilka program undervisar du under höstterminen 2003?

Ange program och antalet undervisningsgrupper per kurs och program.

Program

Kurs A

Kurs B

Kurs C

Kurs D

Kurs E

Kurs F

Diskr mat

Andra kurser*

* Ange nivå och innehåll för eventuella andra kurser

………

2

(4)

11 Handleder du/har du handlett projektarbeten/specialarbeten enligt Lpf 94 (2000) i matematik, höstterminen 2003 eller tidigare?

1 Ja -> Antal projekt du har handlett sammanlagt: ……..

2 Nej

KOMPETENSUTVECKLING

12 Har du under din tid som lärare deltagit i någon kompetensutveckling i matematik eller matematik- didaktik?

1 Ja -> Ange omfattning och ämnesområde: ………

………

………

2 Nej

13 Vilken kompetensutveckling vill du helst ha som matematiklärare? Ange ett område, det du prioriterar högst.

1 Ämnesteori, ange vad ……….

……….……….

2 Ämnesdidaktik, ange vad ………

……….……….

3 Integrerade kurser som innehåller ämnesteori med didaktiska perspektiv, ange vad …………

………..………...……….

………..………...……….

4 Annat, ange vad ……..………

………..………...……….

………..………...……….

Frågorna 14-16 Besvaras av dig som varken har en grundexamen eller lärarexamen.

14 Önskar du utbilda dig (vidare) med sikte på en examen?

- Besvara frågan utan hänsyn tagen till om ekonomiska möjligheter till detta finns.

1 Ja 2 Nej -> Gå till fråga 20

15 Hur många terminer uppskattar du att studierna till en examen skulle kräva? Antal terminer: ………

16

Vilken examen siktar du på?

1 Grundexamen, ange vilken ………..………...… -> Gå till fråga 20 2 Lärarexamen, ange vilken ……… -> Gå till fråga 19

3

(5)

Fråga 17 Besvaras av dig som har en grundexamen (även lärarexamen) men som saknar forskarutbildning.

17 Önskar du genomgå forskarutbildning?

- Besvara frågan utan hänsyn tagen till om ekonomiska möjligheter till detta finns.

1 Ja -> Ämnesområde 1 Matematik 2 Matematikdidaktik

3 Annat ämne, ange vilket ……….

-> Nivå 1 Licentiatexamen 2 Doktorsexamen

2 Nej

18 Önskar du genomgå en lärarutbildning?

- Besvara frågan utan hänsyn tagen till om ekonomiska möjligheter till detta finns.

1 Ja 2 Nej -> Gå till fråga 20

19 Vilket är ditt främsta syfte med att erhålla en lärarexamen?

1 Att fortsätta arbeta som lärare

2 Att arbeta inom annan verksamhet, ange vilken ………..

………...

20 Finns på din skola någon lärare med speciellt ansvar för att leda matematikutbildningen och/eller ha ansvar för kompetensutvecklingen bland matematiklärarna?

1 Ja 2 Nej

ALLMÄNNA SYNPUNKTER

21 Vad är enligt din mening den mest angelägna insatsen för att öka intresset för, självtilliten och kunskaperna i matematik?

………..

………..

………..

………..

………..

………..

Kommentarer till enskilda frågor eller till enkäten som helhet (behöver du mer plats så skicka gärna med ett separat papper i svarskuvertet).

………..

………..

………..

………..

………..

(6)

TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! 4

(7)

Denna enkät riktar sig till ämnesansvariga eller motsv.

i matematik vid gymnasieskolan.

BAKGRUND

1 Hur många elever finns det (ungefär) på den gymnasieskola/skolenhet där du arbetar?

Antal elever: ……….

2 Finns naturvetenskapsprogrammet (NV) på skolan där du arbetar?

1 Ja, ange (ungefär) antal elever totalt i alla årskurser på NV: ……….

2 Nej

3 Finns samhällsvetenskapsprogrammet (SP) på skolan där du arbetar?

1 Ja, ange (ungefär) antal elever totalt i alla årskurser på SP: ……….

2 Nej

4 Vilka övriga program (förutom NV och SP) finns på skolan där du arbetar?

………..

………..

5 Hur stor befolkning har kommunen som skolan där du arbetar ligger i?

1 Mer än 200 000 invånare (storstad)

2 100 000–200 000 invånare (större stad/kommun) 3 50 000–99 999 invånare (medelstor stad/kommun) 4 Mindre än 50 000 invånare (mindre stad/kommun)

6 Hur många lärare på skolan där du arbetar undervisar i matematik?

Antal lärare i matematik: ……….

7 Har du någon lärarexamen?

- Har du flera lärarexamina, så ange den senaste.

1 Ja, ange vilken: ………..………. Examensår: …………

2 Nej

8 Hur lång erfarenhet har du som gymnasielärare i matematik?

Antal år: ……….

Skolprogrammet,SCB i Örebro 1

Enkät till ämnesansvariga

i matematik

(8)

ÄMNESANSVAR

Komplettera gärna med kommentarer till ja/nej-svaren, speciellt om du tycker att frågan är formulerad så att den inte stämmer med din situation.

9 Sedan när (år och månad) har du ett uppdrag som ämnesansvarig eller motsvarande för matematik på din nuvarande skola, och vilken benämning/beteckning har uppdraget?

Har haft uppdraget som ämnesansvarig motsv. sedan år ……….… mån …..….

Uppdragets benämning/beteckning: ………..

10 Får du tid inom ramen för din tjänst att sköta uppdraget som ämnesansvarig motsv. i matematik?

1 Ja -> Uppdragets omfattning i % av en heltidstjänst: …….. % 2 Nej

11 Ingår det i uppdraget att du har ansvar för att utveckla ämnets innehåll vid skolan?

1 Ja -> Beskriv kort på vilket sätt du arbetar med detta

……….

………...

………...

………...

2 Nej

12 Ingår det i uppdraget att du har ansvar för att utveckla organisationen av undervisningen i matematik vid skolan?

1 Ja -> Beskriv kort på vilket sätt du arbetar med detta

……….

………...

………...

………...

2 Nej

13 Ingår det i uppdraget att du ska leda arbetet med att ta fram lokala mål för matematikundervisningen?

1 Ja -> Beskriv kort på vilket sätt du arbetar med detta

……….

………...

………...

………...

2 Nej

14 Ingår det i uppdraget att du har ett ansvar eller delansvar för kollegornas kompetensutveckling?

1 Ja -> Beskriv kort på vilket sätt du arbetar med detta

……….

………...

………...

………...

2 Nej

2

(9)

15 Vilka ytterligare uppgifter ingår i ditt uppdrag som ämnesansvarig motsv.?

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

16 Finns det ekonomiska resurser avsatta för kompetensutveckling för lärarna i matematik?

1 Ja 2 Nej

17 Har du som ämnesansvarig motsv. i matematik budgetansvar för vissa medel?

1 Ja 2 Nej -> Gå till fråga 20

18 Hur stort anslag disponerar du år 2003 alternativt läsåret 2003/04?

Totalt: …………..…. kr för 1 år 2003 2 läsåret 2003/04

19 Vilka typer av utgifter ska täckas av anslaget som du disponerar?

1 Kompetensutveckling

2 Andra utgifter, ange vad ………

………

………

………

………

………

………

………

20 Har du fått någon speciell introduktionsutbildning för att sköta ämnesansvaret motsv. i matematik?

1 Ja, ange (ungefärlig) omfattning i tid: .…….. dagar 2 Nej

21 Får du fortlöpande utbildning för ditt uppdrag som ämnesansvarig motsv. i matematik?

1 Ja, ange (ungefärlig) omfattning i tid varje år: .…….. dagar/år 2 Nej

3

(10)

22 Finns det saker som du önskar att du kunde göra som ämnesansvarig motsv. i matematik, men som du i nuläget inte har möjlighet till?

……….

………

………

23 Vilka hinder finns för dig att genomföra det du skulle vilja göra som ämnesansvarig motsv. i matematik?

………..….

………

………

24 Vilka resurser eller tillgångar (program, kurser, litteratur, skrifter, material, organisationer, institutioner, företag, personer etc.) på lokal, regional eller nationell nivå tycker du är speciellt

värdefulla för dig som ämnesansvarig motsv. i matematik? Motivera gärna varför.

………..….

………

………

………

………

………

25 Vilka resurser eller tillgångar skulle du önska fanns, som i nuläget saknas för dig i ditt arbete med ämnesansvaret motsv. i matematik? Motivera gärna varför.

……….

………

………

ALLMÄNNA SYNPUNKTER

26 Hur anser du att matematikutbildningen rent allmänt skulle kunna/kan bli bättre?

………..

………..

………..

………..

………..

Övriga synpunkter.

………..

………..

………..

………..

………..

TACK FÖR DIN MEDVERKAN ! 4

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :