• No results found

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-06-10

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

www.falkenberg.se

§ 193

Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i krav- KS, KF specifikationen vid upphandling. KS 2014-222

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna yttranden från kost- och städenheten, samt

upphandlingsavdelningen.

2 Som ytterligare information till motionären överlämna kommunsstyrelsens beslut från 2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen”.

3 Därmed anse motionen bifallen.

Beslutsunderlag

Monica Hansson (C), Motion om att MRSA-fritt kött sak införas i kravspecifikationen vid upphandling 2014-04-29.

Yttrande från Kost- och städservice 2014-05-14.

Yttrande från Kanslienheten/upphandlingsavdelningen 2014-05-21.

Kommunsstyrelsens beslut från 2014-06-03 § 152 ”Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen”.

Sammanfattning av ärendet

I sammanfattning vill motionären att det ska införas krav om MRSA-fritt kött i kravspecifikationen vid upphandling inom Falkenbergs kommun. Antibiotika- och

multiresistenta MRSA-bakterier finns i utländsk köttproduktion, framförallt på griskött och fjäderfä. Enligt motionären förekommer som exempel MRSA-bakterier vid mätningar i 10

% i proven av danskt griskött. Motsvarande siffror för importerat kycklingkött var 31 %, importerat griskött 5 % och importerat nötkött 4 %.

Kanslienheten har begärt in yttrande från upphandlingsavdelningen och ifrån kost- och städenheten:

Kost- och städenheten anför i korthet:

MRSA-bakterier (multiresistenta bakterier) är en typ av stafylokocker som är resistenta mot antibiotika. Sverige är, tillsammans med Norge och Island, världsledande på att bara använda antibiotika när det verkligen behövs till våra djur.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket ovanligt att MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att

yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig

(2)

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-06-10

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

www.falkenberg.se

Forts. § 193

kontakt med djur på en gård, inte ökar risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung. God hygien vid hantering av livsmedel är ett bra sätt att hantera att bakterier inte sprids i livsmedelskedjan.

Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning precis som andra bakterier. Falkenbergs kommun har ett väl genomarbetat

Egenkontrollprogram som styrdokument med rutiner för både hygien och

upphettningstemperaturer. I kommunens pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är

veterinärmedicinskt motiverat.

Kansliets upphandlingsavdelning anför:

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal

kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet, som är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling, har tagit fram.

Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.

Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav eller av Miljöstyrningsrådet. Med anledning av den ifrågavarande motionen har

upphandlingsavdelningen kontaktat Miljöstyrningsrådet för att se hur man ställer sig till ett dylikt krav. Lisa Sennström, jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar:

”Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen (2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid kriterieutvecklingen har varit miljö- och djurskyddsaspekter.

Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga villkor när det gäller djurskyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets kriterier för djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt.”

Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa upp och kontrollera. Falkenbergs kommun ställer bland annat krav på att levererade

produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är

(3)

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

2014-06-10

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

www.falkenberg.se

Forts. § 193

det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla levererade produkter skulle bli mycket kostsamt och kräva betydande personella resurser.

MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika, stallförhållanden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de kvalitetskrav som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för

upphandlingslagstiftningen, förhindra att MRSA-smittat kött köps in till Falkenbergs kommun.

Ekonomi

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag påverkar inte kommunens ekonomi.

Övervägande

Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till framlagda yttranden och föreslår att dessa överlämnas till motionären. Därmed ska motionen anses behandlad.

Yrkande och beslut

Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att motionen i fjärde beslutspunkten ska anses bifallen.

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.

Vid protokollet

Jenny Antonsson

Protokollet justerat 2012-06-12 och anslaget samma dag.

Utdragsbestyrkande

(4)

Falkenbergs kommun Kommunledningskontoret

Kanslionheten

2014 -04- 2 9

€tt hållbart uaJ

CENTERPARTIET

Motion till Kommunfullmäktige MRSA- fria upphandlingar

I vården finns restriktioner om att inte skriva ut antibiotika i onödan, men

"läckaget" av antibiotika och multiresistenta, MRSA - bakterier från den

utländska köttproduktionen - varifrån upphandling till sjukhus , äldreboende , daghem och skolor sker -är däremot stort.

I både europeiska och amerikanska undersökningar har MRSA hittas på kött, framförallt på griskött och kött från fjäderfä. Exempelvis innehöll cirka tio procent av proven från danskt griskött MRSA- bakterier vid ett

övervakningstillfället i Danmark (data från DANMAP, 2011) motsvarande siffror för importerat kycklingkött var 31 procent, importerat griskött fem procent och importerat nötkött fyra procent. Källa : Livsmedelsverket.

Hela 77 procent av de danska slaktsvinen bär på MRSA; en sexdubbling på två år (DANMAP2012). Ett skäl om något att kräva att allt kött som upphandlas är fritt från MRSA.

För att motverka spridning av MRSA- bakterier och de konsekvenser detta får nu och inte minst i framtiden bör krav om MRSA fritt kött införas i

kravspecifikationen vid upphandling till tillagningskök inom Falkenbergskommun

För Centerpartiet

(5)

Datum

2014-05-06 Tjänsteskrivelse

FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen Kost- & Städservice

Agneta Elofsson 0346-886097

agneta.elovsson@falkenberg.se

Falkenbergs kommun

Kom/ p un le d ni r> ^sko n* or&t . . Kan:>|'onf.-aferi

20H -05- 1 4

Dpi

Yttrande på motion om att MRSA fritt kött skall införas i kravspecifikation vid upphandling till tillagningskök

MRSA-bakterier (Multiresistenta bakterier) är en typ av stafylikocker som är resistenta mot antibiotika. Sverige är, tillsamans med Norge och Island, världsledande på att bara använda antibiotika när det verkligen behövs till våra djur.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket ovanligt att MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig kontakt med djur på en gård, inte ökar risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung. God hygien vid hantering av livsmedel är ett bra sätt att hindra att bakterier sprids i livsmedelskedjan. Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning precis som andra bakterier. Falkenbergs kommun har ett väl genomarbetat

Egenkontrollprogram som styrdokument med rutiner för både hygien och upphettningstemperaturer.

I kommunens pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.

Kost- & Städservice, Agneta Elofsson, Verksamhetschef

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

www.falkenberg.se

(6)

Tjänsteskrivelse Datum

2014-05-21 Vårt dnr: KS2014-222

FALKENBERG

Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten

Lina Weetman 0346-885006

lina.weetman@falkenberg.se

Yttrande över motion avseende MRSA-fria upphandlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal

kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet1 (MSR) har tagit fram. Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.

Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav eller av MSR. Med anledning av den ifrågavarande motionen har upphandlingsavdelningen kontaktat MSR for att se hur man ställer sig till ett dylikt krav. Lisa Sennström,

jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar:

"Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen (2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid kriterieutvecklingen har varit miljö och djurskyddsaspekter.

Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga villkor när det gäller djur skyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets kriterier for djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt."

Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa upp och kontrollera. Falkenbergs kommun ställer bland annat krav på att levererade

produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla levererade produkter skulle troligtvis bli mycket kostsamt och kräva betydande personella resurser.

1 Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling.

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

www.falkenberg.se

(7)

MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika,

stallförhållden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de kvalitetskrav som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, förhindra att MRSA-smittat kött köps in till Falkenbergs kommun.

Lina Weetman

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

www.falkenberg.se

(8)

Kommunstyrelsen 2014-06-03

§152

Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen. KF

(AU § 174) KS 2014-255

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutar

1 Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter som är fria från MRSA från upphandlad leverantör.

2 Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och

djurhållning.

3 Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning.

Dessutom: Arbetsutskottet tillstyrker kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 4 Till protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan som

beaktas i årets resultat.

Sammanfattning

Jan Dickens (S) väcker förslaget att Falkenbergs kommun omedelbart agera för att tillse att MRSA-fria köttprodukter avropas, det vill säga kött fritt från multiresistenta bakterier.

Detta med anledning av den senaste tidens problem i Europa. I dagsläget finns inget regelverk kring hur och när tester ska genomföras. Dock finns ett tydligt samband kring djurhållning, antibiotikaanvändning och förekomsten av MRSA. Sverige är världsledande på dessa områden och det finns därför skäl att anta att risken för att kött som är

svenskproducerat skall vara MRSA-smittat är betydligt mindre än för kött från andra länder.

Yrkande och beslut Jan Dickens (S) yrkar på att

- Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter som är fria från MRSA från upphandlad leverantör. Utifrån ett försiktighetsperspektiv bör därför, till att börja med under resterande 2014, i första hand svenskproducerade köttprodukter avropas.

37 (59)

(9)

Kommunstyrelsen 2014-06-03

- Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och

djurhållning.

- Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning.

- Dessutom yrkar Jan Dickens på att kommunfullmäktige föreslås besluta att till protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan.

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget med justeringarna att stryka meningen i första förslagspunkten som förespråkar svenskproducerade

köttprodukter, samt att i sista beslutspunkten lägga till de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ska beaktas i årets resultat.

38 (59)

References

Related documents

Motionen föreslår även att Uppsala kommun i samarbete med landstinget ska upprätta en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för Uppsala.. Ett

Utgångspunkten ska vara att skyddet ska vara avgiftsfritt för den enskilda och att hälso- och sjukvårdsförvaltningen samtidigt utformar ett likvärdigt alternativ för

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anta policy för främjande av sociala företag i Falkenbergs kommun. Arbetsutskottet

utbildningsnämnden och socialnämnden fr.o.m. 2015 där: 1) modellen innehåller fler à- priser inom barn- och utbildningsnämndens område i form av särskilda à-priser för

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna regler för kommunalt partistöd i Falkenbergs kommun.. 2 Anteckna att de

Utifrån det rådande läget med smittspridning av Covid-19 beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020 att tillåta att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid

Transparens och en tydlig information till medborgarna är en viktig del i att bygga tillit till de förtroendevalda och skapa förtroende för kommunens arbete.. Vaxholm använder sig

Kommunfullmäktige befriar tillfälligt under 2020 funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar för det