• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 09 2016 P R O T O K O L L

10.11.2016

(2)

Styrelsen 10.11.2016 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2016

Tid: 10.11.2016 kl. 14:30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

4 § FULLMAKT ATT TECKNA AVTAL OM ARBETSTJÄNST FÖR CIVILTJÄNSTGÖRARE 5 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

6 § UTVECKLING AV ANORDNARNÄTVERKET FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND 7 § FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2016

8 § FASTSTÄLLANDE AV ARBETSDAGARNA FÖR LÄSÅRET 2017-2018

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 10.11.2016 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

JS Förslag: Anita Spring och Juha Elo utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 6.10.2016 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 4.10.2016 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 10.11.2016 s.5

4 § FULLMAKT ATT TECKNA AVTAL OM ARBETSTJÄNST FÖR CIVILTJÄNSTGÖRARE

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har ställning som civiltjänstgöringsplats. Emil Widlund (person- och arbetsuppgifter i bilaga) ansöker om att få fullgöra sin arbetstjänst i Östra Ny- lands yrkesinstitut Inveon fr.o.m. 6.3.2017.

Till tjänstgöringsplatsens åtagande hör att

- betala dagpenning (5,10 €/8.50 €/11.90 € beroende på antalet förverkligade tjänstgöringsdagar) - betala matersättning (12,00 €/dag om endast lunch ordnas, för arbetsdagarna)

- betala utgifterna för bostad som tjänstgöringsplatsen anvisar

- betala reseersättning om resan mellan bostaden som tjänstgöringsplatsen anvisat och tjänstgö- ringsstället är längre än 5 km

- ansvara för hälsovården under tjänstgöringstiden

Rektor Solveig Mickels är hos Civiltjänstgöringscentralen registrerad som den person som har rätt att teckna avtal om arbetstjänst, sköta hemförlovning och hantera disciplinära ärenden.

SM Förslag: Rektor Solveig Mickels beviljas fullmakt att för Emil Widlund teckna avtal om arbetstjänst som gäller tjänstgöringstiden som beräknas börja 6.3.2017.

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

Styrelsen 10.11.2016 s.6

Styrelsen 5.10.2016 5 §

5 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

Direktör Johan Söderberg önskar hålla delar av ännu outtagen semester från tidigare semesterkvali- fikationsår 17-23.10.2016.

Rektor Solveig Mickels önskar hålla delar av ännu outtagen semester från tidigare semesterkvalifi- kationsår 18.11.2016 (1 dag), 28.11–4.12.2016 (5 dagar), 27.12.2016–1.1.2017 (4 dagar) och 1- 6.2.2017 (4 dagar).

Utvecklingschef Frank Backman önskar hålla delar av ännu outtagen semester från tidigare se- mesterkvalifikationsår 7.10.2016 och 20-21.10.2016.

Ordf Förslag: Semester fastställs enligt önskemålen ovan.

Beslut: Utvecklingschef Frank Backman beviljas semester (2014-2015 semesterdagar) 7.10.2016 och 20-21.10.2016, till övriga delar återremitteras förslaget för tilläggsutredningar.

-- -- -

Styrelsen 10.11.2016 5 §

Den av styrelsen begärda tilläggsutredningen bifogas föredragningslistan.

Av semestrarna som önskades hållas har ingen kunnat hållas då styrelsen inte beviljade dessa se- mestrar förutom för Backmans del. Till detta sammanträde har nedanstående semesterönskemål framförts:

Solveig Mickels: Uppdelningen i semesterdagar ur pågående semesterperiod och semesterdagar av sparad ledig tid har gjorts för att jag vill ha vissa av dagarna med säkerhet fastställda nu;

18.11.2016 (1 dag ur pågående semesterperiod),

28.11–5.12.2016 (6 dagar ur pågående semesterperiod), 27.12.2016–5.1.2017 (8 dagar sparad ledig tid)

1-6.2.2017 (4 dagar ur pågående semesterperiod) 20–26.2.2017 (5 dagar sparad ledig tid)

20.3–3.4.2017 (11 dagar sparad ledig tid) 5-30.6.2017 (19 dagar sparad ledig tid)

Sammanlagt 11 dagar från pågående semesterperiod (rest 0) och 43 dagar sparad ledig tid.

Johan Söderberg: Semesterönskemålen i detta skede 21.11, 5.12, 22.12, 23.12 och 30.12, samman- lagt fem dagar av tidigare outtagen semester och 13.4 - 25.4.2017 av senaste kvalifikationsårs inne- stående semester.

Frank Backman: Semesterönskemål är att hålla delar av ännu outtagen semester från tidigare se- mesterkvalifikationsår 27.12.2016 – 5.1.2017, 20.2 - 24.2.2017, 11 - 13.4.2017.

Gunilla Träskelin: Ansöker om semester från senaste semesterkvalifikationsår för tiden 23.12.2016- 1.1.2017.

(7)

Styrelsen 10.11.2016 s.7

Styrelsen förväntas vid detta sammanträde ta ställning till eventuell preskribering av outtagen eller sparad semester på basen av utredningen.

Styrelsen förväntas ge direktiv gällande ”aktiv” inplacering av outtagen eller sparad semester med beaktande av ekonomiska och funktionella effekter.

Styrelsen förväntas fastställa ovan av tjänsteinnehavare önskade semestrar.

Samtliga beslut torde fattas på basen av ordförandes förslag som avges vid sammanträdet.

Beslut: Styrelsen har erhållit en redovisning som visar att det föreligger outtagna semesterdagar vilka enligt AKTA anses utgöra sparade semesterdagar enligt följande:

Rektor Solveig Mickels 59 dagar Direktör Johan Söderberg 15 dagar Utvecklingschef Frank Backman 16 dagar

Styrelsen fastställer delar av de sparade semesterdagarna att hållas enligt beredningen.

(8)

Styrelsen 10.11.2016 s.8

6 § UTVECKLING AV ANORDNARNÄTVERKET FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND

Samkommunstämman har 14.6.2016 enhälligt fattat följande beslut: ”Samkommunstämman åter- remitterar enhälligt frågan för beredning mellan ägarkommunerna med stämmans önskemål att ärendet kan behandlas vid stämman i september som skall ta ställning till grundavtalets revide- ring.”

Stämmans beslut motiverades med att samkommunen inte har mandat att göra denna typ av be- slut utan det är ägarkommunernas sak. Frågan kunde inte enligt bordläggningens önskemål be- handlas vid samkommunstämman i september och är inte heller upptagen bland samkommun- stämmans ärenden för mötet 10.11.2016.

Styrelsen antecknar 5.10.2016 kompromissförslaget för ordnandet av andra stadiets yrkesutbild- ning för kännedom och konstaterar att samkommunen för sin del medverkar till att förslaget kan förverkligas. Styrelsen antecknar för kännedom att samkommunen har medverkat i den gemen- samma ansökan om finansieringsstöd enligt kompromissförslaget.

Utbildningsstyrelsen frågar 31.10.2016 om eventuellt intentionsavtal har uppgjorts och underteck- nats av de parter som inlämnat ansökan om förhöjt enhetspris för förändringar i upprätthållarfrå- gan enligt det uppgjorda kompromissförslaget. Statsandelsmyndigheten ber om tilläggsuppgift i ärendet senast 4.11.2016.

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger från ägarkommunernas sida konstaterats att samkommunen inte har rätt att göra denna typ av beslut då det är ägarnas man- dat.

Om ägarkommunerna nu anser att samkommunen har rätt att underteckna ett intentionsavtal bör denna rätt ges styrelsen av samkommunstämman som sammanträder den 10.11.2016 och ärendet bör därmed upptas till behandling som extra ärende utanför den utsända föredragningslistan. Sty- relsen sammanträder samma dag och kan avge sitt förslag till stämman, förslaget till styrelsen kan i ägarkommunerna användas som grund för eventuell vägledning åt kommunens representanter på stämman.

Förhandlingar om tilläggstid att besvara statsandelsmyndighetens förfrågan ansöks av Point College Ab. Intentionsavtalet bereds inom Point Colleges organisation på uppdrag av de parter som med- verkat då kompromissförslaget utarbetats. En inofficiell översättning av utkastet till intentionsavtal, i den form det för tillfället har, bifogas föredragningslistan.

JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman som del av budgeten för år 2017 godkänner samkommunens deltagande i den 30.9.2016 till undervisnings- och kulturministeriet sända ansökan om prövningsbaserad höjning för år 2017 i priserna per enhet inom den grundläggande yrkesut- bildningen för utvecklingen av anordnarnätverket i östra Nyland och ger styrelsen rätt att utan dröjsmål godkänna ett intentionsavtal i ärendet i dess slutliga form.

Beslut: Förslaget godkänns.

(9)

Styrelsen 10.11.2016 s.9

Styrelsen 5.10.2016 7 §

7 § FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN FÖR ÅR 2016

I budgetförslaget för år 2016 ingår kolumnen ”Prognos 2016 ”. En risk föreligger att förverkligandet av budgeten för år 2016 blir en utmaning. De största skillnaderna jämfört med budgeten uppskattas för tillfället vara:

 Enhetsprisenlig finansiering, studerandeantalet 20.9 uppgick till 257

 Försäljningsinkomsterna släpar efter budgetuppskattningen

 Kostnaderna för värme och energi förutsätter att vintern kommer först i januari för att inte överskridas

 Fastighetsskatten överskrider budgetanslaget

 Vederlagen i Fastighets Ab Lundagatan 8 överskrider budgeten

 Mängden outtagen semester som skall beaktas i bokslutet leder till en obeaktad utgiftspost Summorna är var för sig relativt små men sammanlagt i förening med obefintliga marginaler före- ligger dessvärre en möjlighet att verksamhetsbidraget i budgeten för år 2016 inte uppnås.

Alternativt kan styrelsen av samkommunstämman ansöka om tilläggsanslag eller låta uppgöra en plan för hur verksamhetsbidraget kan uppnås.

JS Förslag: Budgetprognosen antecknas för kännedom. Förvaltningen bör till styrelsens nästa möte presentera ett förslag till hur samkommunen säkrar att målet för verksamhetsbidraget i budgeten 2016 överträffas.

Beslut: Förslaget godkänns.

- - ---

Styrelsen 10.11.2016 7 §

En prognos (bifogas) på basen av bokförda transaktioner per 31.10.2016 ger vid handen att det är möjligt att uppnå budgetens verksamhetsbidrag och till och med sannolikt att verksamhetsbidraget är bättre än budgeten förutsätter utan extraordinära inbesparingsåtgärder.

JS Förslag: Styrelsen antecknar ekonomiuppföljningen för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(10)

Styrelsen 10.11.2016 s.10

8 § FASTSTÄLLANDE AV ARBETSDAGARNA FÖR LÄSÅRET 2017-2018

Förslaget till arbetsdagar läsåret 2017-2018 (bilaga)har behandlats av samarbetsorganet och stude- randekåren. Förslaget omfattar som tidigare år 190 dagar undervisning i enlighet med undervis- ningssektorns kollektivavtal för yrkesläroanstalter. Förslaget innehåller 18 dagar i augusti, vilket är minimum för att studerande skall ha rätt till en studiestödsmånad.

Periodindelningen har gjorts över 4 perioder, inte 5 som tidigare. Periodändringen har önskats av lärarkåren och förväntas underlätta schemaläggningen. Samarbetet med gymnasiet, som möjliggör att Inveons studerande också avlägger gymnasiestudier och skriva studentexamen i 4 ämnen om de så önskar, är inte längre beroende av en indelning i 5 perioder. Periodändringen medför inga änd- ringar i kostnaderna för undervisningen.

SM Förslag: Arbetsdagarna för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon läsåret 2017-2018 fastställs enligt bilagan.

Beslut: Förslaget godkänns.

(11)

Styrelsen 10.11.2016 s.11

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärsanvisning Datum för sammanträdet 10.11.2016 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 3, 6-7

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 4-5, 8

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 4-5, 8

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

(12)

Styrelsen 10.11.2016 s.12

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

References

Related documents

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under