LIKABEHANDLINGSPLAN 2012

Full text

(1)

VÄSTRA INNERSTADEN STADSDELSFÖRVALTNING Dammfrigången 9

217 45 Malmö Tel. 040-34 67 90 Org.nr. 212000-1124 [e-post]

www.malmo.se

aktivt arbeta för att vara ett föredöme för våra barn/elever och vår personal.

Samarbetet mellan skolledning, personal och elever ska präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde. Ordet respekt ska förtydligas så att alla känner till dess innebörd. Skolan är en viktig arena för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande

behandling.

Alla elever ska få uppmärksamhet och känna att ”jag kan – jag duger – jag vill”.

En förutsättning för lärande är att man befinner sig i en tillåtande miljö. Att det är tillåtet att göra fel och fråga om det som är svårt utan att någon kommenterar på negativt sätt gynnar allas inlärning. Om man ska lära sig cykla måste man våga prova utan stödhjul. Det är vår uppgift i skolan att skapa den trygghet som behövs för att våga prova det man inte redan kan.

Skolans samverkan med föräldrarna ska skapa optimala möjligheter för barnen och elevernas utveckling och lärande.

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012 ... 1

Syfte... 3

Innehåll ... 3

Definitioner... 3

Nulägesanalys... 4

Förebyggande insatser ... 4

Diskriminering ... 4

Elevråd ... 4

Rast- och matvaktsschema ... 4

Slussen... 4

Mixade klasser, ”lärakännadagar” och fadderverksamhet. ... 4

Temadagar och studieveckor ... 5

Hälsosamtal och ungdomssamtal... 5

Rastaktiviteter... 5

Elevvårdsmöten ... 5

Fortbildning... 5

Att upptäcka diskriminering och kränkningar ... 6

Rutiner... 6

Riskzoner ... 6

Kameraövervakning ... 6

Uppföljning från föregående läsår... 6

Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling... 7

Åtgärder och uppföljning ... 7

Elevvårdsresurser... 7

Planerade åtgärder... 7

Diskrimineringsgrunderna... 7

Fortbildning och trygghetsgrupp... 8

Elevaktiviteter ... 8

Fritids och hemvist... 8

Utvecklingssamtal... 9

Föräldracafe... 9

Samverkan ... 9

Informationsspridning ... 9

Uppföljning ... 9

Trivselpolicy... 9

I vardagen……….9

(3)

Syfte

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter, att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt till att motverka annan kränkande behandling.

Innehåll

Likabehandlingsplanen återger definitioner på olika former av diskriminering och kränkning samt Dammfriskolans arbete med att förebygga, upptäcka, åtgärda och följa upp diskriminering och annan kränkande behandling än diskriminering. Den beskriver våra rutiner i dessa avseenden. Här finns även planerade åtgärder för det kommande året samt en beskrivning av hur personal, barn och elever varit delaktiga i framtagandet och uppföljning av planen.

Definitioner

Med diskriminering avses vad gäller denna plan:

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning,

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller trosuppfattning, visst funktionshinder eller viss sexuell läggning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,

3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,

5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som anges i 1-4 och som lämnas till någon som står i lydnads eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen.

Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt ovan kränker ett barns eller en elevs värdighet.

(4)

Nulägesanalys

Förebyggande insatser Diskriminering

Som förebyggande åtgärder fokuserar vi under en studievecka på de olika diskrimineringsgrunderna. Hela skolan arbetar då extra med att öka förståelsen om olika former av diskriminering.

Könsdiskriminering: Vissa klasser arbetar med könsdiskriminering med olika övningar och diskussioner. F-3 arbetar med genusfrågor under

likabehandlingsveckan.

Religion eller annan trosuppfattning: Frågor som handlar om att öka förståelsen för religionsfrihet och få förståelse för allas rätt till egen

trosuppfattning utan att bli diskriminerad diskuteras. Förintelsens ögonvittnen föreläser för elever som sedan får ställa frågor. Elever skolår 4-6 gör

skrivarbeten som visar på likheter i traditioner inom olika religioner.

Funktionshinder: Eleverna får träffa en funktionshindrad vuxen person och samtalar om hur man gör för att inte funktionshindrade ska bli missgynnade.

Filmen ”Den magiska rullstolen” visas och elever får prova på olika aktiviteter med ögonbindel, bakbundna händer eller med hörselkåpor på. Elever i skolår F-3 har träffat elever på resursskolan som finns i våra lokaler.

Etnisk tillhörighet: Under denna vecka fokuserar vissa klasser på

diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Eleverna ser film, gör studiebesök och diskuterar olikheter och likheter.

Sexuell läggning: Elever år 9 arbetar med diskrimineringsgrunden sexuell läggning.

Elevråd

Skolan har även ett organiserat elevråd där representanter från klassråden diskuterar förbättringar för eleverna på skolan.

Dessa grupper är med och lämnar synpunkter på likabehandlingsplanen.

Rast- och matvaktsschema

För att miljön i korridorer, rasthall, matsal och skolgård ska kännas trygg finns personal som vaktar dessa ytor och äter med barnen i matsalen.

Slussen

Vi har en pedagog som arbetar som rastvärd och hjälper våra elever till lektionerna. Våra rastvärd stödjer även elever och lärare på lektioner för att nå ökad studiero. Under året kan denna funktion förstärkas av annan lämplig personal via arbetsmarknadsåtgärder och Ribersborgs fritidsgård.

Mixade klasser, ”lärakännadagar”.

Skolår 7, då det kommer många nya elever från andra skolor, mixas eleverna i nya klasser. Detta gör vi för att det inte ska uppstå gängbildning med

(5)

motsättningar mellan olika elevgrupper. För att skapa ett bra klimat i klassen och en ”vi-känsla” på skolan arbetar vi särskilt med att lära känna varandra de första dagarna på läsåret. Det kan t ex vara att man gör olika samarbetsövningar med äventyrspedagoger.

Temadagar och studieveckor

Vid några tillfällen under läsåret bryts det vanliga schemat för att kunna arbeta tematiskt. Ett tema är varje år likabehandling. Då får eleverna möjlighet att i olika former diskutera värdegrundsfrågor och lära sig om

diskrimineringsgrunderna.

Hälsosamtal och ungdomssamtal

Skolsköterskan pratar enskilt med alla elever år 4. Då kan eleverna prata om allt som rör deras skola och välmående. Om information om kränkningar och diskriminering framkommer lyfts frågan till elevvårdsteamet eller vidtas annan lämplig åtgärd. Skolsköterskan har öppen mottagning för elever att besöka vid behov av samtal om deras välmående.

Elever år 9 diskuterar i små grupper med utomstående personal om bl a relationer och sex.

Rastaktiviteter

För eleverna på Dammfriskolan finns olika rastaktiviteter med vuxna närvarande. Det finns möjlighet till olika former av bollspel, bibliotek med närvarande bibliotekarie och ett elevcafé för eleverna år 7-9.

Elevvårdsmöten

En gång i veckan hålls EVM. Kontaktlärarna, förälder eller annan vuxen i skolan kan anmäla ärenden till EVM

Fortbildning

All personal på Dammfriskolan är utbildad i classroom management i syfte att skapa ordning och studiero. I år har vi valt att fokusera på Följande:

Positivt bemötande

 Du säger hej till de du möter

 Du uppmärksammar och uppmuntrar det positiva i alla lägen

 Du visar goda exempel

 Du undviker negationer(gör så här istället för gör inte så här)

 Du visar på olika sätt lyckade elevresultat (tv-monitor, utställningar, elevråd, uppträdanden, vid klassråd/mentorstider)

Lektionsramar – om vi startar och avslutar samt tydliggör lektionerna på samma sätt underlättar vi för eleverna

 Du startar lektionen med att gå igenom aktuellt arbetsområde

(6)

 Du repeterar vad ni gjorde förra gången (detta kan även eleverna berätta)

 Du berättar vad ni skall göra idag

 Du avslutar med att sammanfatta dagens lektion (detta kan även eleverna göra) och berättar vad ni skall göra nästa gång

Att upptäcka diskriminering och kränkningar

För att upptäcka eventuell diskriminering eller kränkningar finns

rastvaktsschema för personalen. För att medvetandegöra personal och elever om var risken för kränkning är större har elever svarat på frågor om var det finns risk för kränkningar. Utrymmen som matsal, rasthall, bibliotek och omklädningsrum är enligt eleverna riskområden för kränkningar.

Om elever känner sig kränkta eller diskriminerade av någon elev eller vuxen i skolan uppmanas de att kontakta någon de har förtroende för alternativt elevvårdspersonal och skolledning.

Rutiner

Elever svarar regelbundet på enkät gällande deras trivsel i skolan.

Vid arbetslagsmöten tas alltid olika elevärenden upp däribland diskriminering och kränkning. Vi har nolltolerans mot verbala kränkningar. Alla som arbetar i skolan markerar detta då sådana sker.

Riskzoner

Enligt eleverna är risken för kränkning större i vissa utrymmen i skolan. Dessa utrymmen är rasthallen, matsalen samt omklädningsrummen. Det är därför viktigt att vuxna vaktar dessa utrymmen när eleverna befinner sig där.

Kameraövervakning

Skolan har installerat kameror i vissa utrymmen. Dels för att minimera skadegörelse dels för att minska risken för våld, hot och kränkning.

Uppföljning från föregående läsår

 All personal har läst och gått igenom likabehandlingsplanen

 Likabehandlingsplanen har omarbetats

 Hälsosamtal har genomförts

 Elevenkäter angående trivsel har genomförts

 Personalen har utbildats i classroom management

 Vi har utbildat skolår 7 i att samarbete via Hassela

 Delar av skolledningen och delar av vår personal har fått utbildning i andra metoder mot mobbing. Vi har studerat skolverkets kartläggning av olika modeller i arbete mot kränkande behandling.

(7)

Att utreda diskriminering och annan kränkande behandling

 Den som först får kännedom om fallet inleder utredning.

Dokumentationen av utredningen sker på en mall som finns under styrdokument på Pednet, Bilaga 1. Ansvarig för utredningen är kontaktläraren om inte annat anges i dokumentationen.

 Om personal är kränkande part är rektor utredare

 Vid behov informerar utredare arbetslagen, lokala resursteamet och berörda föräldrar

Åtgärder och uppföljning

När det kommer till skolans kännedom att elev upplever sig diskriminerad eller kränkt sker utredningen enligt en speciell mall. Den som först får kännedom om ärendet börjar utredningen. De första åtgärderna är då samtal med berörda parter och kontakt tas med vårdnadshavarna. Är ärendet akut kallas

vårdnadshavare till skolan omgående. Kontaktlärare informeras alltid och vid behov informeras LRT (lokalt resursteam), skolledning och arbetslaget.

Beroende på vad utredningen visar skrivs åtgärdsprogram och eventuell kontakt tas med socialtjänst och polis.

Tid bokas för uppföljning av ärendet. Beroende på ärendets art sker denna uppföljning på olika sätt, t ex vid möte mellan berörda parter tillsammans med kontaktläraren och vårdnadshavare.

Som kontroll på hur klimatet och arbetsmiljön på skolan är sker regelbundet en attitydundersökning hos eleverna. Då får eleverna besvara frågor om trivsel, trygghet och arbetsro i skolan. På detta sätt får vi signaler om utvecklingen på skolan är positiv eller negativ och om skolövergripande insatser behövs.

Elevvårdsresurser

Som åtgärder i ett fall av diskriminering eller annan kränkande behandling erbjuds, om så behövs, möte med kurator, skolsköterska, skolpsykolog eller skolläkare. Dessa möten kan i sin tur leda till fler möten eller remiss till annan instans.

Planerade åtgärder Diskrimineringsgrunderna

Elevrepresentanter och personal har kommit fram till nedanstående åtgärder för att i framtiden minska diskriminering.

Kön: Utgångsläget för undervisning ska vara mixade grupper. Skolans genuspedagog är ibland inne och studerar klassrumssituationen och ger feedback till elever och lärare. Kvinnojouren kommer under

likabehandlingsveckan att ha workshop utifrån filmer som belyser

könsdiskriminering på olika sätt. ”United Sisters” träffar elever i åk 7 för att diskutera bl a jämställdhet.

(8)

Etnisk tillhörighet: Ta tillvara på mångfalden i skolan genom att t ex elever presenterar sina kompisars traditioner i klassen. Det är även viktigt att peka på likheter trots olika ursprung. Nolltolerans av uttryck såsom ”svenne” eller

”blatte”. Unicef föreläser för skolår 6,8 i barn lika rättigheter.

Religion eller annan trosuppfattning: Fler studiebesök och undervisning där diskrimineringsgrunden diskuteras. Vi samarbetar med föreningen förintelsens ögonvittnen. Vi besöker kyrkor, synagogan och moskén med våra elever.

Funktionshinder: Då vår vardag består av möten med elever från

träningsskolan och grundsärskolan finns många tillfällen att diskutera detta i klassen. Frågan tas även upp bl a under studieveckan med temat

”Likabehandling”. Eleverna kommer att ha moment som innebär att de får pröva hur det är att vara handikappad.

Sexuell läggning: På arbetsplatsträffar diskuteras vuxnas attityder, synsätt i läromedel och vår genuspedagog i kollegiet kommer vid behov att fortbilda personalen i frågan

Fortbildning och trygghetsgrupp

Stadsdelen startar en styrgrupp för att se över hur vi skall arbeta mot kränkande behandling och mobbing. En av skolans rektorer deltar i denna styrgrupp.

Vidare så startar en trygghetsgrupp på skolan för att stödja pedagogernas arbete i vardagen. Trygghetsgruppen skall bestå av pedagoger och elever. Gruppens arbetsuppgifter är att göra trivselenkäter, utarbeta förslag till trivselaktiviteter, samarbetsövningar som skall genomföras av klasslärarna/mentorerna. Gruppen beräknas starta i februari 2012.

Elevaktiviteter

Dammfriskolan samarbetar med Malmö kulturskola för att skapa

efterskolaktiviteter inom dans, musik, bild och eventuellt teater. Vår målsättning är att alla elever kan delta i dessa aktiviteter. Grupperna kan vara

åldersblandade.

Fritids och hemvist

 På fritids ges eleverna möjligheter att delta i åldersblandade grupper

 Vi har även tjej- o killgrupper för att stärka barnen i genusfrågor

 Vi vuxna deltar i elevernas aktiviteter

 Eleverna lämnas inte ensamma

 Ingen utestängs av disciplinära skäl från fritidsaktiviteter

 Eleverna ges möjlighet att påverka inslagen på fritids

(9)

Utvecklingssamtal

Elevrepresentanter påpekar att det vid utvecklingssamtal är viktigt att frågan om hur man mår och trivs socialt tas upp.

Föräldracafe

Under hösten startar föräldracafe där alla föräldrar har möjlighet att träffa skolledningen och diskutera olika aktuella frågor. Vid dessa tillfällen kan sjuksköterska, studie-yrkesvägledare, kurator eller annan personal bjudas in.

Samverkan

Likabehandlingsplanen är framtagen i samråd med elever och personal.

Elevrepresentanter har tillsammans besvarat frågor om hur vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda diskrimineringar och kränkningar. Flera av elevernas förslag finns med som åtgärder i denna plan. Omslagsbilden till planen är gjord av en elev på skolan. Framöver kommer elever rita nya illustrationer till vår likabehandlingsplan under temaveckan.

Informationsspridning

Vid Dammfrirådet informeras föräldrar om innehållet i planen.

Vid olika tillfällen diskuterar elever och lärare innehållet av

likabehandlingsplanen. Planen finns på skolans hemsida och diskuteras med samtliga barn och elever vid skolstart i augusti och på likabehandlingsveckan.

Uppföljning

Uppföljning sker inom 1 år från det att planen har godkänts av samverkansparter. Ny plan upprättas varje år.

Trivselpolicy

Dammfriskolan har tillsammans med elever tagit fram skolans trivselpolicy (reviderad okt 2011) (bilaga 2)

Planen omarbetad februari 2012.

(10)

Bilaga 1 Utredning och åtgärder vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. (Mall kopplad till likabehandlingsplanen) Datum:

Elevens namn:

Vuxen:

Inblandade:

Ärendets art

Diskriminering Diskrimineringsgrund:

Annan kränkande behandling Kort beskrivning av händelsen:

Åtgärder: datum:

Samtal med eleven

Lämnat över till kontaktläraren (namn)

Samtal med inblandade parter

Elevens vårdnadshavare kontaktas

Övriga inblandade elevers vårdnadshavare kontaktas

Ansvarig arbetsledare kontaktas (namn)

Uppföljning datum:

Noteringar från samtal dokumenteras nedan eller på separat papper (bifogas denna dokumentation). Om ärendet går vidare se baksidan.

(11)

EVK (Elevvårdskonferens)

Åtgärdsprogram

Ytterligare tänkbara åtgärder

CKT (Centrala konsultationsteamet)

BUN (Barn och ungdomsnämnden)

Individ och familj (Sociala myndigheter)

Polis

Arbetsmiljöverket

(12)

VÄSTRA INNERSTADEN STADSDELSFÖRVALTNING Dammfrigången 9

217 45 Malmö Tel. 040-34 67 90 Org.nr. 212000-1124 [e-post]

www.malmo.se

likabehandling 2012

Vi vill att all personal och alla elever på Dammfriskolan blir respekterade, genom att:

-alla blir accepterade och uppskattade

-alla tilltalar och tilltalas på ett sådant sätt att det inte uppfattas som kränkande -vi använder ett vårdat språk

-hänsyn, artighet och hjälpsamhet är en självklarhet

Vi vill att alla tar ansvar för skolan, som är vår gemensamma arbetsplats, genom att:

-alla är rädda om skolans lokaler och material -det är självklart att allt skräp kastas i papperskorgar -vi hjälps åt att bekämpa klotter och förstörelse

Vi vill skapa en lugn och inspirerande klassrumssituation tillsammans, genom att:

-lärare och elever infinner sig i rätt tid och med rätt utrustning till varje lektion -man visar respekt för den som talar och stör inte kamraternas arbete

- mobiltelefoner används inte för att ringa eller sms:a under lektionstid

- vid ledighet ansvarar de äldre eleverna för att ta reda på vad som genomgåtts och vilka hemuppgifter man har fått

-skolsalen lämnas i det skick man själv vill finna den

-ytterkläder lämnas utanför undervisningslokaler och matsal -vi tar inte med läsk och mat utan tillåtelse

-skolan är en tobaksfri arbetsplats (enl. tobakslagen 1993:581 §2) Skolan vidtar följande åtgärder om reglerna inte följs:

-enskilt samtal mellan elev och lärare -kontaktläraren har samtal med målsman

-kontaktläraren sammankallar elev och målsman till samtal -elevvårdskonferens med skolledning

(13)

I VARDAGEN

 Alla hälsar på varandra under dagen.

 Alla vuxna gör sin rastvakt enligt schema.

 Markerar alla vuxna markera ett

kränkande eller nedsättande språk.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :