Hälsoavdelningen. Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs till FPA

Full text

(1)

Ordnandet av tolkningstjänster för handikappade personer överförs

till FPA 1.9.2010

(2)

52

tjänsterna till FPA

• Det är fråga om en administrativ överföring

• Kundens rätt till tolkningstjänster förblir i stort sett oförändrad

• Målen med överföringen

– Få till stånd en enhetlig service- och avgörandepraxis på riksomfattande nivå som inte beror på kundens hemort – Utveckla tolkningstjänsten bl.a. genom ett täckande

uppföljnings- och statistikföringssystem

– Öka tolkarnas likabehandling oberoende av verksamhetsområde

• Hur stora förändringarna blir i praktiken beror främst på hur hemkommunen har ordnat tolkningstjänsterna

(3)

5.13

Tolkningstjänst

• Med tolkningstjänst avses ordnandet av tolkning,

inklusive nödvändiga bikostnader samt utrustning och redskap som behövs vid distanstolkning

• Syftet är att främja den handikappade personens möjligheter att fungera som en jämbördig medlem i samhället

• Då tjänsterna ordnas ska man beakta kundens

önskemål, åsikter, intressen och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund

• Tolkningstjänsten är kostnadsfri för den som är berättigad till tjänsten

(4)

54

Rätt till tolkningstjänst

• Berättigade till tjänsten är synhörselskadade,

hörselskadade eller talhandikappade personer som

– behöver tolkning på grund av sitt handikapp – bor i Finland

– kan uttrycka sin vilja med hjälp av tolkning

• Personen måste ha någon fungerande kommunikationsmetod till sitt förfogande

• Behovet av tolkning kan anknyta till arbete, studier, uträttande av ärenden, möjligheten att vara

samhälleligt delaktig, hobbyn eller rekreation

• Tjänsten kan i viss mån också användas på utlandsresor

(5)

5.15

Antal timmar som kan beviljas

• Lagen anger de minimiantal timmar som personen har rätt till

– Tilläggstimmar enligt individuella behov

• Studietolkning har personen rätt till i den utsträckning som han eller hon absolut behöver för studier efter den grundläggande utbildningen, vilka

– leder till examen eller yrke

– främjar möjligheterna att komma in vid yrkesinriktad utbildning eller att få jobb eller

– stöder utsikterna att hållas kvar eller gå vidare i arbetslivet

(6)

56

Förberedningen av överföringen

• I oktober 2008 utsågs en egen arbetsgrupp för FPA för att förbereda överföringen av tolkningstjänsten och

den kundorienterade processen

• Arbetsgruppen har hört företrädare för olika

organisationer och för kommunerna samt för övriga samarbetsinstanser vid olika sammankomster

• FPA:s och social- och hälsovårdsministeriets uppföljningsgrupp har sammanträtt regelbundet

• Propositionen har beretts tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet

– Regeringens proposition med förslag till lagar om

tolkningstjänst för handikappade personer (RP 220/2009

(7)

5.17

FPA:s modell för det praktiska genomförandet

• Handläggningen av ansökningar,

beslutsverksamheten och betalningarna koncenteras till en centraliserad FPA-enhet som har grundats i Åbo

• De regionala förmedlingscentralerna för

tolkningstjänster sköter förmedlingen av tolkar

• Kundkontakterna styrs främst till

förmedlingscentralerna och till den enhet som ska grundas i Åbo

• Målet är att det ska vara möjligt att sköta sina ärenden så smidigt som möjligt

(8)

58

Hur överföringen till FPA framskrider

• Förberedelserna har framskridit enligt tidtabell

• Uppgifterna om och rättigheterna för de nuvarande ca 4000 kunderna överförs från kommunerna till FPA som sådana innan ansvaret överförs

• Målet är att sköta övergångsskedet så

smidigt som möjligt

(9)

5.19

Övergångsskede 1.9 - 31.12.2010

• Övergångsskede 1.9 - 31.12.2010

– Kommunen är skyldig att ordna tolkning om

beställningen har gjorts innan lagen träder i kraft

• T.ex. på sommaren 2010 beställs en tolk för en tillställning som ordnas i november

• Kommunen kan överföra en beställning under

övergångsperioden att förmedlas av FPA endast med kundens samtycke

– Fram till 31.12.2010 svarar kommunen också för studietolkning som har beställts före 1.9

– Tolkning under övergångsperioden som kommunen har förmedlat eller i övrigt ordnat: FPA betalar ersättning till serviceproducenten/tolken enligt deras ömsesidiga

överenskommelse

(10)

510

Tidtabell för konkurrensutsättningen

• Konkurrensutsättningen av adb-

förmedlingssystemet började på sommaren 2009

• Konkurrensutsättningen av

förmedlingscentralerna ska enligt planerna genomföras i början av 2010

• Producenterna av tolkningstjänster ska enligt planerna konkurrensutsättas i början av 2010

• Utvecklingsprojekt pågår i fråga om

distanstolkning och tidtabellen för detta

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :