Härutöver tillåter regeringen civil flygverksamhet med högst flygrörelser per år till utgången av år 2005.

Full text

(1)

:c __ I __

REGERINGEN

Regeringsbeslut 2004-06-23

20

M2004/18/F/M

Miljödepartementet Länsstyrelsen i Östergötlands län

581 86 LINKÖPING

Tillåtlighetsprövning enligt 2 kap. 9 § miljöbalken av utökad verksamhet vid Malmens flygplats i Linköpings kommun

Regeringens beslut

Regeringen tillåter enligt 2 kap. 9§första stycket miljöbalken militär verksamhet vid Malmens flygplats omfattande

dels flygverksamhet med totalt högst 42 000 flygrörelser,

dels skjutverksamhet med högst 65 000 skott med finkalibrig ammuni- tion, allt per år.

Inom ramen för det totala antalet flygrörelser per år tillåts högst 24 500 rörelser med skolflygplan,

22 000 rörelser med helikopter till utgången av år 2008 och därefter 16 000 rörelser,

3 700 rörelser med transport- och specialflygplan och

3 000 rörelser med JAS 39 Gripen eller andra stridsflygplan med motsvarande bulleremissioner.

Härutöver tillåter regeringen civil flygverksamhet med högst 6 700 flygrörelser per år till utgången av år 2005.

Regeringen överlämnar ärendet till Länsstyrelsen i Östergötlands län för fonsatt prövning av Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt miljö- balken till den aktuella verksamheten.

Ärendet

Bakgrund

Riksdagen beslutade i mars 2000 att flygflottiljen F 10 i Ängelholm skulle läggas ned senast den 31 december 2002. Den flygskoleverksamhet som bedrevs vid F 10 flyttades till F 16 i Uppsala där viss del av den grundläggande flygutbildningen redan bedrevs. Våren 2001 beslutade riksdagen att F 16 skulle läggas ned den 31 december 2003 samt att regeringen skulle bestämma lokaliseringen av den samlade militära

Postadress 103 33 Stockholm Bes6ksadress Tegelbacken 2

Telefonv4xel 08-4051000 Telefax 08-24 1629

E-post,registratorOenvironment.ministry.se Telex

15499 MINEN S

(2)

flygutbildningen till någon eller några av de kvarvarande flygflottiljerna.

Med anledning härav beslutade regeringen den 20 december 2001 att flygutbildningen skulle lokaliseras till Malmens flygplats under förut- sättning att erforderliga tillstånd enligt bl.a. miljöbalken kunde lämnas till verksamheten. Samtidigt beslutades att ansvaret för verksamheten vid Malmens flygplats senast den 31 december 2002 skulle överföras från F 16 till Blekinge flygflottilj, F 17.

Tidigare tillståndsbeslut

Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom beslut den 17 maj 1991 dåvarande Fortifikationsförvaltningen tillstånd enligt miljöskydds- lagen (1969:387) till verksamheten vid Malmens flygplats. Tillståndet omfattar inte flygning med JAS. Av den i beslutet redovisade beskriv- ningen av verksamheten framgår att verksamheten omfattar målflyg- ningsuppdrag för andra flottiljer, utprovning av flygmateriel och helikopterverksamhet, huvudsakligen flygutbildning. Antalet flyg- rörelser angavs till ca 30000 med helikopter, ca 7 150 med militära flygplan och ca 5 300 med civila flygplan. Antalet flygrörelser med helikopter förutsågs minska med ca 50 procent vid mitten av 1990-talet.

I beslutet föreskrevs att verksamheten skulle bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Fortifikationsförvaltningen och de civila flygklubbarna uppgivit eller åtagit sig i ärendet.

Regeringen lämnade genom beslut den 30 januari 1997 Försvarsmakten tillstånd enligt miljöskyddslagen att även flyga med JAS 39 Gripen vid flygplatsen. Tillståndet gäller från och med år 1998 högst 2 000 flyg- rörelser per år inom den i 1991 års tillstånds beslut medgivna totala ramen för antalet flygrörelser per år. I skälen anförde regeringen att tillstånd till flygningar med JAS borde lämnas mot bakgrund av att antalet bullenillfällen med tunga jetflygplan vid flygplatsen skulle komma att minska då målflygdivisionen skulle avvecklas och flyg- ningarna med helikopter minskat i den omfattning Fortifikations- förvaltningen förutsåg i sin ansökan inför 1991 års tillståndsbeslut.

Regeringen anförde också att det var av största vikt att störningarna från verksamheten begränsades.

Befintlig flygverksamhet

Av handlingarna framgår att verksamheten år 2001 omfattade

24444 flygrörelser med militära luftfartyg, varav 20 263 med helikopter, 2 256 med stridsflygplan, 825 med skolflygplan och 1 100 med special- flygplan samt 6 686 flygrörelser i den civila verksamheten.

Tillståndsansökan

Försvarsmakten har hos Länsstyrelsen i Östergötlands län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid Malmens flygplats

(3)

i Linköpings kommun omfattande 42 000 flygrörelser med militära luftfartyg, varav 24500 med skolflygplan, 16000 med helikopter, 3 700 med specialflygplan och 3 000 med stridsflygplan. Under tiden fram till 2008-201 Odå denna verksamhet bedöms vara etablerad, ansöker F örsvarsmakten beträffande flygskolan och helikopterverksamheten tillstånd till 17 900 flygröre1ser med skolflygplan och 22 000 flygrörelser med helikopter. Vidare har Försvarsmakten ansökt om tillstånd till skjutverksamhet vid flygplatsen omfattande 65 000 skott med finkalibrig ammunition, allt per år.

Härutöver har Försvarsmakten begärt att avgörandet av frågan om till- stånd till den befintliga civila flygverksamheten med 6 686 flygrörelser per år, skjuts upp under en prövotid till den 31 december 2004, alterna- tivt att ett tillstånd till denna verksamhet tidsbegränsas att gälla till denna tidpunkt.

Lå'nsstyrelsens yttrande m.m.

Länsstyre1sen har med stöd av 2 kap. 9 §första stycket miljöbalken med eget yttrande överlämnat ärendet till regeringen för avgörande av frågan om verksamheten kan tillåtas vid flygplatsen.

Enligt 2 kap. 9§första stycket miljöbalken får en verksamhet som kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för männi- skors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra för- siktighetsmått vidtas som kan krävas enligt balken, endast bedrivas om regeringen finner att det föreligger särskilda skäl.

Länsstyrelsen har i ärendet genomfört remissförfarande med Social- styrelsen, Räddningsverket, Naturvårdsverket, Generalläkaren,

kommunstyrelsen, miljönämnden och tekniska nämnden i Linköpings kommun, Mjölby kommun och dess miljönämnd, Yrkes- och miljö- medicinskt Centrum och Tekniska Verken i Linköping AB. Allmänheten har beretts tillfälle komma in med synpunkter. Offentligt sammanträde har hållits. Länsstyrelsens yttrande innehåller också förslag till tillstånds- beslut.

Länsstyrelsen konstaterar att den planerade verksamheten har väsentligt större omfattning än befintlig verksamhet. Det antal personer som kan komma att störas av buller från verksamheten bedöms av länsstyrelsen vara anmärkningsvärt stort. Länsstyrelsen konstaterar också att flyg- skolans verksamhet enligt ansökan medför att den tid per dygn som boende i omgivningarna utsätts för flygbuller, kommer att öka. Läns- styrelsen finner att den befolkning som kommer att utsättas för höga bullernivåer om 70 dBA och däröver trots planerade och möjliga skyddsåtgärder, blir så stor att den planerade verksamheten inte är tillåtlig enligt 2kap. 9§första stycket miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer dock att betydelsen för totalförsvaret aven samlad utbildning

(4)

av flygvapnets piloter vid Malmen utgör skäl att ändå tillåta den militära verksamheten. Den civila flygverksamheten omfattas inte av detta skäl.

Verksamhetens bidrag till bullerstörningarna är enligt länsstyrelsen inte försumbar. Särskilt då verksamheten ofta förekommer på kvällar och helger. Då ansökan beträffande denna verksamhet endast gäller en förhållandevis kort tid och flygklubbarna skäligen bör ges tid att över- väga sin fortsatta verksamhet, anser länsstyrelsen att verksamheten bör tillåtas under den av Försvarsmakten i sin ansökan begärda tiden. Läns- styrelsen uppger sig inte ha något att erinra mot en förlängning av tillstånds tiden under ytterligare några år om det skulle vara möjligt.

Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att lokaliseringen starkt kan ifrågasättas med hänsyn till den stora befolkningsgrupp som blir störd av buller men finner ändå med hänsyn till samhällsnyttan att tillstånd bör lämnas till verksamheten. En utökning av de dagliga flygtiderna på sätt Försvarsmakten begärt i sin tillståndsansökan bör enligt länsstyrelsen inte medges då det är av största vikt att störningarna från verksamheten begränsas.

Övriga yttranden

Socialstyrelsen, Naturvårdsverket, Generalläkaren, Linköpings kommun och miljönämnden i kommunen, Mjölby kommun, Yrkes- och Miljö- medicinskt Centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping, flyg- klubbarna på Malmen genom Staffan Ek, Erik Björkman, Claes

Danckwardt, Bo Lefden, Monica Linner och Björn-Ola Linner, Lennart Hammarlund, Stiftelsen Nordnordväst genom Fredrik Flink samt Värö Södergård/Stiftelsen Väröhus genom Ulf T egler har yttrat sig i ärendet hos regeringen och anför i huvudsak följande.

Socialstyrelsen: Lokaliseringen är olämplig. Verksamheten vid flyg- platsen har en stor negativ hälsopåverkan i omgivningen bland annat på grund av buller. Det är angeläget att minska bullerbelastningen i sam- hället då buller utgör ett stort folkhälsoproblem.

Naturvårdsverket: Verksamheten bör medges under förutsättning att bullerskyddsåtgärder vidtas i syfte att uppnå verkets redovisade mål- sättningsvärden för maximalnivåer inomhus samt att övriga skydds- åtgärder vidtas i enlighet med miljöprövningsdelegationens förslag.

Generalläkaren: Verksamheten bör medges. Klagomål från närboende har enligt uppgift inte inrapporterats till Malmen. På fråga vid fältråds- möte av Generalläkarens representant om störningar från flygskolans verksamhet har representanter för närboende inte haft några erinringar.

Linköpings kommun: En samordning av den militära flygutbildningen på Malmens flygplats får en positiv effekt för tillväxt i kommunen och regionen genom att den stärker den unika kompetensen inom flyg-

(5)

området och skapar förutsättningar för interaktion. De störningar som den samordnade verksamheten ger upphov till är mot bakgrund härav acceptabla. Beträffande den civila verksamheten ifrågasätter kommunen behovet aven prövotid. Om regeringen finner att en sådan behövs bör den gälla till år 2010 med anledning aven pågående utredning om utformningen av flyget i regionen efter denna tidpunkt.

Miljönämnden i Linköpings kommun: Störningarna från verksamheten, främst buller, medför att regeringen bör pröva tillåtligheten. Den civila flygverksamheten bör kunna tillåtas utan tidsbegränsning under förut- sättning att de av länsstyrelsen föreslagna villkoren för verksamheten föreskrivs.

Mjölby kommun: Endast en mindre del av kommunen berörs av den planerade verksamheten. Försvarsmakten har muntligen framfört till kommunen att den är positiv till möjligheten att ändra sträckningen på flygvägar över kommunen vid känsliga verksamheter som skolor om problem med buller skulle uppkomma.

Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum: Antalet personer som kommer att utsättas för maximala bullernivåer över 70 dBA är oacceptabelt stort.

Undersökningar visar att en stor del av befolkningen i kommunen redan i dag utsätts för störande buller då två flygplatser är belägna i tätortens omedelbara närhet. Om en utökning av verksamheten medges bör en kartläggning av buller i bostäder och undervisnings- och vårdlokaler genomföras före och efter utökningen. Ljudnivåerna bör följas upp med mätningar och bullerbegränsande åtgärder vidtas om nivåerna överstiger 45 dBA inomhus.

Flygklubbarna vid Malmen: Flygklubbarnas verksamhet vid flygplatsen bör tillåtas utan tidsbegränsning med hänsyn bl.a. till dess betydelse för en meningsfull fritid. En eventuell tidsbegränsning bör endast gälla till dess klubbarna visat att ett icke tidsbegränsat tillstånd kan lämnas alternativt till dess frågan om annan lokalisering lösts.

Erik Björkman: All flygverksamhet på Malmen bör avvecklas successivt.

Försvarsmaktens beräkningar av buller, luftföroreningar och markozon bör följas upp med mätningar innan några beslut fattas och verksamhet påbörjas. Flygfältet är för smalt för de verksamheter som bedrivs där i dag med stora störningar för de boende i Jägarvallen och omgivningen i övrigt som följd.

Claes Danckwardt-Lillieström: Helikopterhovringar över hans fastighet får inte förekomma utan hans medgivande.

Bo Lefden: Boende i omgivningen behöver några timmar om dygnet i lugn och ro. Därför bör klubbflyget helst hålla till på annan plats.

(6)

Monica Linner och Björn-Ola Linner: Det föreligger inte några särskilda skäl att medge den utökade verksamheten mot bakgrund av det

försvarspolitiska läget och utfästelserna om hållbar utveckling. Försvars- makten bör anmodas genomföra riskbedömningar som uppfyller lagstift- ningens intentioner i såväl Sverige som EV och de internationella miljö- deklarationer som Sverige förbundit sig att följa.

Lennart Hammarlund: Flygskolans redovisade övningsvarv över fastig- heterna Tift Södergård 2:4 och 4:8 bör ändras då flygbullret kan ha en negativ inverkan på den jordbruksverksamhet med självplockning som bedrivs där.

Stiftelsen Nordnordväst: Fredagseftermiddagarna och helgerna bör vara fria från flygbuller. Det bör antecknas i ett tillståndsbeslut att Försvars- makten till Västerviks kommun skriftligen uppgivit att flygningarna över skärgården inte kommer att öka nämnvärt, att de kommer att ske på högre höjd och att flygplanen kommer att bullra mindre.

Värö Södergård/Stiftelsen Väröhus: Den tillkommande verksamheten bör inte tillåtas. Flygningar med JAS 39 Gripen bör följa de flygvägar som Försvarsmakten redovisat för särskilt berörda vid det tidiga sam- rådsförfarandet enligt miljöbalken inför inlämnandet av tillstånds- ansökningen. Försvarsmakten bör beredas möjlighet att justera sin ansökan med anledning av 2004 års försvarsbeslut och närmare ange skälen till begärd utökning av verksamheten och sättet för verksam- hetens bedrivande.

Försvarsmakten anser att underlaget i ärendet är tillräckligt för av- görande av tillåtlighetsfrågan. Den fråga Claes Danckwardt-Lillieström tar upp i sin skrivelse anser Försvarsmakten inte kan tas upp i ärendet.

Risken för störningar som påverkar Lennart Hammarlunds jordbruks- verksamhet bör enligt Försvarsmakten vara liten då flygningar i övnings- varv i huvudsak sker under hösten när skördeperioden för aktuella grödor är över. I övrigt finner Försvarsmakten att yttrandena från

enskilda innehåller liknande synpunkter som tidigare framförts i ärendet hos länsstyrelsen. För den civila flygverksamheten har Försvarsmakten ingen erinran mot en prövotid om ca tre år till den 31 december 2007.

Därefter bör frågan om fortsatt civil flygverksamhet vid flygplatsen avgöras slutligt. Försvarsmakten bedömer att det inte föreligger någon risk för försämring av det allmänna hälsotillståndet och anser att nyttan av verksamheten överväger de miljömässiga olägenheterna. Vidare framför Försvarsmakten synpunkter på länsstyrelsens förslag till villkor för tillstånd till verksamheten. Försvarsmakten hemställer att regeringen meddelar ett interimistiskt beslut för flygskolans verksamhet och

helikopterverksamhet med mörkerhjälpmedel.

(7)

Skälen för regeringens beslut

Regeringen finner att utredningen i ärendet är tillräcklig för att tillåtlig- hetsfrågan nu skall kunna avgöras slutligt.

Såsom länsstyrelsen funnit kommer den av Försvarsmakten planerade verksamheten vid Malmens flygplats att föranleda olägenhet av väsentlig betydelse för omgivningen. Det krävs därför särskilda skäl för att verk- samheten skall få bedrivas, se 2 kap. 9

§

miljöbalken.

Riksdagens och regeringens ställningstaganden till en flyttning av flygskolan och den stora betydelsen för totalförsvaret aven samlad flygutbildning på Malmen, utgör enligt regeringens bedömning sådana särskilda skäl som avses i den aktuella bestämmelsen i miljöbalken. Den planerade militära verksamheten vid flygplatsen, som huvudsakligen utgörs av flygskoleverksamhet, bör därför tillåtas.

Den civila delen av flygverksamheten utgörs huvudsakligen av s.k.

klubbverksamhet. Verksamheten bedrivs på vardagskvällar, lördagar, söndagar och andra helgdagar då militär flygverksamhet normalt sett inte förekommer. Den utgör därmed en från störningssynpunkt betydelsefull del av verksamheten. På grund härav och då några särskilda skäl att tillåta även denna del av verksamheten inte föreligger, finner regeringen att den inte bör tillåtas under längre tid än som skäligen kan krävas för en av- veckling av densamma. Den civila flygverksamheten bör därför tillåtas längst till utgången av år2005.

Det ankommer på länsstyrelsen att vid den fonsatta tillståndsprövningen lämna tillstånd till den verksamhet som tillåts av regeringen och med beaktande av vad som anförts ovan föreskriva de villkor - särskilt vad gäller flygvägar, flygtider och bullerisoleringsåtgärder - som krävs för att så långt som det är möjligt och rimligt ytterligare minska störningarna för omgivningen.

Med anledning av vad som i övrigt anförs i några av yttrandena kan följande påpekas. Det är inte möjligt enligt miljöbalken att vid tillstånds- prövning av miljöfarlig verksamhet skjuta upp avgörandet i tillåtlighets- frågan under en prövotid. Prövningen avser endast verksamheten vid eller i nära anslutning till Malmens flygplats. Flygningar över fastigheter utanför detta område omfattas således inte av denna prövning.

På r;-geringens vägnar

V

/~

f~-j;~~{

Lena Sommestad

Lena Flodin

(8)

Kopia till

Försvarsdepartementet Försvarsmakten

Räddningsverket Socialstyrelsen

~aturvårdsverket

Generalläkaren Linköpings kommun

Miljönämnden i Linköpings kommun Mjölby kommun

Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping

Flygklubbarna på Malmen gm Staffan Ek Erik Björkman

Claes Danckwardt Lennart Hammarlund Bo Lefden

Monica Linner och Björn-Ola Linner Stiftelsen~ordnordvästgm Fredrik Flink

Värö Södergård/Stiftelsen Väruhus gm Ulf Tegler

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :