Grundexamen inom lantbruksbranschen. Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare

40  Download (0)

Full text

(1)

Läroplan 2009-2010

Axxell Utbildning Ab

Grundexamen inom lantbruksbranschen

Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare

Läroplanen är uppgjord enligt examensgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2009, förverkligad som läroplansbaserad utbildning Fastställd av Axxells direktion 09.12.2009

(2)

1

Innehållsförteckning

1. Uppbyggnaden av examen ... 3

1.1 Uppbyggnaden av grundexamen inom lantbruksbranschen ... 3

1.2 Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom lantbruksbranschen ... 3

1.3 Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser ... 3

1.3.1 Yrkesinriktade examensdelar 90 sv ... 3

1.3.2 Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv ... 4

1.3.3 Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv ... 5

2. Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande ... 5

2.1 Periodisering av studieutbudet ... 5

2.2 Indelningen av grundexamen inom lantbruksbranschen i moduler samt exempel på individuell studiegång. ... 6

2.3 Modulernas kursinnehåll ... 7

2.4 Följdschema för modulerna ... 9

3. Utbudet av fritt valbara examensdelar ... 9

4. Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas ... 10

5. Plan för bedömning av examensdelar och metoder att bedöma kunnande ... 10

5.1. Syfte och mål för bedömningen ... 10

5.2 Identifiering och erkännande av kunnande ... 10

5.3 Bedömningen av inlärningen och kunnandet ... 11

5.4. Mål, kriterier och föremål för bedömningen ... 12

5.5 Beslut om vitsord ... 12

5.6. Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord ... 12

5.7 Ny bedömning samt rättelse av bedömning ... 12

5.8 Erhållande av examensbetyg ... 13

5.9 Bedömning vid specialundervisning ... 13

6. Plan för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna ... 13

6.1 Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna ... 13

6.2 Föremålen och kriterierna för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna 13 6.3 Plan för genomförande och bedömning av yrkesprov ... 14

7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

bedömningskriterier ... 15

(3)

2

7.1 Arbete inom lantbruksbranschen ... 15

7.1.1 Krav på yrkesskicklighet ... 15

7.1.2 Bedömning... 15

7.2 Landsbygdsföretagande ... 18

7.2.1 Krav på yrkesskicklighet ... 18

7.2.2 Bedömning... 18

7.3 Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön ... 23

7.3.1 Krav på yrkesskicklighet ... 23

7.3.2 Bedömning... 23

7.4 Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi ... 28

7.4.1 Krav på yrkesskicklighet ... 28

7.4.2 Bedömning... 28

7.5 Utnyttjande av skogarna ... 31

7.5.1 Krav på yrkesskicklighet ... 31

7.5.2 Bedömning... 31

7.6 Ekologisk odling och landsbygdstjänster ... 34

7.6.1 Krav på yrkesskicklighet ... 34

7.6.2 Bedömning... 34

8. Examensdelarnas indelning i kurser, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för

bedömning och bedömningskriterier ... 38

BILAGA: Modell på kursbeskrivning

(4)

3

1. Uppbyggnaden av examen

1.1 Uppbyggnaden av grundexamen inom lantbruksbranschen

Denna läroplan är uppgjord i enlighet med de examensgrunder för grundexamen inom lantbruksbranschen som Utbildningsstyrelsen godkänt 11.06.2009 genom sin föreskrift 29/011/2009. Vid uppgörandet har beaktats vad som om detta stadgas i lag om

yrkesutbildning 630/1998 samt i Förordningen om yrkesutbildning 811/1998.

Grundexamen inom lantbruksbranschen indelas enligt följande:

1. Yrkesinriktade examensdelar

Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv I examensdelarna ingår inlärning i arbetet minst 20 sv Examensdelar enligt utbildningsprogrammet 30 sv

Examensdelar som är valbara för alla 40 sv

2. Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier)

Obligatoriska examensdelar 17 sv

Valfria examensdelar 3 sv

3. Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen

Fritt valbara examensdelar 10 sv

1.2 Axxells utbud av utbildningsprogram och inriktning inom grundexamen inom lantbruksbranschen

Axxell erbjuder följande utbildningsprogram inom grundexamen inom lantbruksbranschen:

 Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare

 Utbildningsprogrammet för djurskötsel, djurskötare

1.3 Examensdelar i examen samt deras indelning i kurser Grundexamen inom lantbruksbranschen 120 sv

1.3.1 Yrkesinriktade examensdelar 90 sv

Examensdelar som är obligatoriska för alla 20 sv

Arbete inom lantbruksbranschen 10 sv

Traktorarbeten 1,5 sv

Husdjurens arter och skötsel 2 sv

Skogens växter och arbeten 1,5 sv

Åkerväxter och –arbeten 1 sv

Byggarens verktyg och material 1 sv

Arbeta sunt 1 sv

Byggnadsarbeten 2 sv

(5)

4

Landsbygdsföretagande 10 sv

Vad är ett företag? 2 sv

Företagsverksamhet 3 sv

Planering 3 sv

Lärdomsprov 2 sv

Examensdelar enligt utbildningsprogrammet (up) 30 sv

Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön 30 sv

1:a hjälp och studier 1 sv

Lantbrukets arbeten 5 sv

Växtskydd 2 sv

Ekonomibyggnader 4 sv

Odlingsplanering 2 sv

Skogsvård 2 sv

Vårarbeten (IA) 8 sv

Sommararbeten (IA) 4 sv

Skörd (IA) 2 sv

Examensdelar som är valbara för alla 40 sv

Behärskande av lantbrukets produktionsteknologi 20 sv

Verkstaden 6 sv

Maskinkedjor 4 sv

Höstarbeten (IA) 6 sv

Produktionsteknologi (IA) 4 sv

Utnyttjande av skogarna 10 sv

Skogsarbeten 8 sv

Landskapsvård 2 sv

Ekologisk odling och landsbygdstjänster

(Examensdel inom lantbruksbranschen som erbjuds lokalt) 10 sv

Ekologisk odling 2 sv

Odlingssystem 4 sv

Kundbetjäning (IA) 4 sv

1.3.2 Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (gemensamma studier) 20 sv

Obligatoriska examensdelar 17 sv

Modersmålet 4 sv

Det andra inhemska språket, finska 2 sv

Främmande språk, engelska 2 sv

Matematik 3 sv

(6)

5

Fysik och kemi 2 sv

Samhälls-, företags- och arbetslivskunskap 1 sv

Gymnastik 1 sv

Hälsokunskap 1 sv

Konst och kultur 1 sv

Valfria examensdelar 3 sv

Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av valfria examensdelar till gemensamma studier. Dessa kurser kan vara studier inom ovanstående examensdelar eller inom följande examensdelar:

Miljökunskap

Informations- och kommunikationsteknik Etik

Kulturkännedom Psykologi

Företagsverksamhet

Utbildningens utbud av valfria examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet uppdateras årligen och presenteras för den studerande vid uppgörandet av den personliga studieplanen.

1.3.3 Fritt valbara examensdelar i den grundläggande yrkesutbildningen, 10 sv Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av 10 sv fritt valbara examensdelar.

Utbildningens utbud av fritt valbara examensdelar godkänns av enhets-/platschef. Utbudet presenteras för den studerande i samband med uppgörandet av den personliga

studieplanen.

2. Studiernas framskridande, tidsplanering och ordnande

2.1 Periodisering av studieutbudet

Examensdelarna är uppdelade i moduler som förverkligas i perioder. Varje läsår är uppdelat i 5 perioder. Grundexamen inom lantbruksbranschen har en modul som är fördelad på två sommarperioder. Modulschemats uppbyggnad utgår från en treårig

utbildning för genomförandet av 120 sv. Studerande med tillgodoräknade studier kan välja en annan ordningsföljd för vissa moduler, så att studietiden kan förkortas. En annan ordningsföljd kan även väljas, förutsatt att den studerande uppfyller kraven på förhandsprestationer. När studerandeantalet är litet eller av annat vägande skäl kan

ordningsföljden av modulerna för hela gruppen förverkligas avvikande från grundschemat.

Förklaring till färgerna som användes för olika moduler:

Examensdelar som är obligatoriska för alla

Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare Examensdelar som är valbara för alla

Examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen Fritt valbara examensdelar

Inlärning i arbete

(7)

6

2.2 Indelningen av grundexamen inom lantbruksbranschen i moduler samt exempel på individuell studiegång.

Landsbygdsföretagare: Utbildningsprogrammet för lantbruk, landsbygdsföretagare

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Sommar

År 1 Lantgården YP 1

A Grundteknik Inför

växtperioden

B Vallarbeten

YP 2a

År 2 C Teknisk Växt och miljö Yrkesval YP 4 Vår Sommar

YP 2b planering YP 3a

År 3 Höst YP 5

Företag YP 6

D Tekniska

tjänster YP 3b

Studerande som avlägger både grundexamen och studentexamen

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Sommar

År 1 Lantgården YP 1

Gymnasiet Grundteknik Inför

växtperioden

Gymnasiet Vallarbeten YP 2a År 2 Gymnasiet Teknisk Växt och miljö Gymnasiet Vår Sommar

YP 2b planering YP 3a

År 3 Höst YP 5

Företag YP 6

Gymnasiet Tekniska tjänster YP 3b

Studerande med annan grundexamen eller gymnasieexamen från tidigare

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Sommar

År 1 Lantgården YP 1

Teknisk Grundteknik Inför

växtperioden

Vår Vallarbeten

YP 2a

planering Sommar

YP 2b År 2 Höst

YP 5

Företag YP 6

Växt och miljö Tekniska tjänster YP 3b YP 3a

År 3

Studerande som inleder sina studier vid annan tidpunkt än vid början av höstterminen

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Sommar

År 1 Grundteknik Inför

växtperioden

B Vallarbeten

YP 2a År 2 Lantgården

YP 1

A Växt och miljö Yrkesval YP 4 Vår Sommar

YP 2b YP 3a

År 3 Höst YP 5

Teknisk D Tekniska

tjänster YP 3b

planering

År 4 C Företag

YP 6

(8)

7

2.3 Modulernas kursinnehåll

Lantgården: 8 sv

 Traktorarbeten

1,5 sv

 Husdjurens arter och skötsel

2 sv

 Skogens växter och arbeten

1,5 sv

 Åkerväxter och -arbeten

1 sv

 Byggarens verktyg och material

1 sv

 1:a hjälp och studier

1 sv

Yrkesprov 1 (YP1)

Grundteknik: 8 sv

 Vad är ett företag?

2 sv

 Verkstaden

6 sv

Inför växtperioden: 8 sv

 Arbeta sunt

1 sv

 Byggnadsarbeten

2 sv

 Lantbrukets arbeten

5 sv

Vallarbeten: (sommarperiod) 4 sv

 Växtskydd

2 sv

 Ekologisk odling

2 sv

Yrkesprov 2a (YP 2a)

Teknisk planering 8 sv

 Ekonomibyggnader

4 sv

 Maskinkedjor

4 sv

Växt och miljö: 8 sv

 Odlingsplanering

2 sv

 Skogsvård

2 sv

 Odlingssystem

4 sv

Yrkesprov 3a (YP 3a)

Yrkesval: 8 sv

 Skogsarbeten

8 sv

Yrkesprov 4 (YP 4)

Vår: 8 sv

 Vårarbeten

8 sv

Sker som inlärning i arbetet

Sommar: (sommarperiod) 4 sv

 Sommararbeten

4 sv

Sker som inlärning i arbetet

Yrkesprov 2b (YP 2b)

(9)

8

Höst: 8 sv

 Skörd

2 sv

 Höstarbeten

6 sv

Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 5 (YP 5)

Företag: 8 sv

 Företagsamhet

3 sv

 Planering

3 sv

 Lärdomsprov

2 sv

Yrkesprov 6 (YP 6)

Tekniska tjänster: 8 sv

 Produktionsteknologi

4 sv

 Kundbetjäning

4 sv

Sker som inlärning i arbetet Yrkesprov 3b (YP 3b)

A: 8 sv

 Studieteknik

1 sv

 Arkielämän suomea

1 sv

 Enhet och ekvationer

1 sv

 Vardagsmotion

1 sv

 Valfria examensdelar, miljökunskap

1 sv

 Fritt valbar examensdelar

3 sv

B: 8 sv

 Talprocessen

1 sv

 Information processing

1 sv

 Geometri

1 sv

 Kemi

1 sv

 Hälsokunskap

1 sv

 Fritt valbara examensdelar

3 sv

C: 8 sv

 Skrivprocessen

1 sv

 Työelämän suomea

1 sv

 Fysik

1 sv

 Min kultur- vår kultur

1 sv

 Valfria examensdelar

1 sv

 Fritt valbara examensdelar

3 sv

D: 8 sv

 Skrivteknik

1 sv

 Professional communication

1 sv

 Statistik och ekonomisk matematik

1 sv

 Samhällskunskap

1 sv

 Valfria examensdelar

1 sv

(10)

9

 Landskapsvård

(Examensdelar som är valbara för alla) 2 sv

 Fritt valbara examensdelar

1 sv

2.4 Följdschema för modulerna

Följdschemat definierar ordningsföljden i vilken de olika modulerna kan avläggas. De moduler som saknar förhandskrav finns längst till vänster i uppställningen nedan. Pilarna anger vilka moduler som måste avläggas före moduler med förhandskrav inleds.

A B

C D

Vår Sommar YP 2b

Lantgården YP 1

Höst YP 5 Grundteknik

Inför

växtperioden

Teknisk Vallarbeten

YP 2a planering

Växt och miljö

Tekniska tjänster YP 3b YP 3a

Yrkesval YP 4

Företag YP 6

Följdschemat för grundexamen inom lantbruksbranschen.

3. Utbudet av fritt valbara examensdelar

Varje utbildning inom Axxell har ett eget utbud av 10 sv fritt valbara examensdelar. Dessa

examensdelar, fördelade på 1-3 sv, är placerade i samma moduler som de examensdelar

som kompletterar yrkeskompetensen. Den studerande kan välja att avlägga studierna

inom den egna utbildningen eller göra personliga val, t.ex. avlägga tidsmässigt tillgängliga

studier inom andra utbildningar eller utföra ersättande studier på annat sätt. Utöver detta

kan den studerande avlägga gymnasiestudier i ett gymnasium. Den studerande kan även

(11)

10

välja att inom ramen för fritt valbara examensdelar avlägga hela moduler från andra

utbildningar. I detta fall planeras en extra modul in i den personliga studieplanen.

4. Plan för hur examensdelar som fördjupar yrkeskompetensen eller individuellt breddar examen ordnas

Inom varje utbildning i Axxell har den studerande möjlighet att välja 10 sv studier som kan fördjupa eller bredda examen (yrkesval).

I grundexamen inom lantbruksbranschen har valts att förverkliga modulen Yrkesval för detta ändamål. Den studerande kan välja att avlägga studierna inom den egna

utbildningen. Genom att utföra studierna som inlärning i arbete kan den studerande göra andra val inom examensdelar som är valbara för alla. Alternativt kan den studerande välja moduler från grundexamen i hästskötsel, inom skogsbranschen och inom maskin- och metallbranschen. Den studerande kan även välja andra moduler, som saknar

förhandskrav, som fördjupar eller breddar yrkeskompetensen inom hela Axxell. Utöver detta kan den studerande välja att avlägga studier i någon annan läroanstalt eller gymnasiestudier i ett gymnasium under modulen.

Den studerande kan även välja att fördjupa eller bredda sin examen med examensdelar som går utöver de 120 sv som obligatoriskt hör till en grundexamen. Den studerande och egenläraren/handledande läraren beaktar detta i den studerandes personliga studieplan.

5. Plan för bedömning av examensdelar och metoder att bedöma kunnande

5.1. Syfte och mål för bedömningen

Bedömningen av den studerande är ett viktigt led i inlärningsprocessen. Syftet med bedömningen är att leda och sporra den studerande i studierna samt att utveckla den studerandes egna förutsättningar att kunna bedöma sig själv/sitt eget kunnande. Den studerandes inlärning, arbete och kunnande bedöms mångsidigt.

Bedömningen fungerar som handledning, motivation och uppmuntran för den studerande att nå de egna målen och som förstärkning av utvecklingen av en positiv självbild och utvecklingen till yrkesmänniska.

Bedömningen ger förutom information om kunnandet till den studerande själv, även information till läraren och till arbetsgivaren. Bedömningen utgör även underlag vid ansökan till fortsatta studier.

5.2 Identifiering och erkännande av kunnande

I samband med antagningen till Axxell fyller den studerande tillsammans med målsman i en blankett, vars ändmål är att förmedla information om den studerandes inlärning.

Informationen beaktas vid uppgörandet av den personliga studieplanen (PSP). Den

personliga studieplanen görs upp under den första perioden i studierna tillsammans med

egenläraren/handledande läraren. Vid uppgörandet beaktas erkännande av kunnande

(12)

11

som kan förkorta studietiden, individuella studieval, t.ex. gymnasiestudier, behov av stöd för inlärningen eller behov av en individuell plan (IP) för hur utbildningen skall ordnas.

Den studerande som har förvärvat tidigare kunnande kan anhålla om att få kunnandet erkänt. Information om detta förfarande sker i samband med antagningen då den studerande får sig tillsänd blanketten för anhållan om erkännande av kunnande. Till anhållan fogas kopior på den dokumentation anhållan grundar sig på. Ifall det kunnande den studerande anhåller om att få erkänt inte är dokumenterat kan kunnandet beskrivas separat. Kunnande som erkänns skall ha en sifferbedömning. Om sifferbedömning saknas skall den studerande visa sitt kunnande för att erhålla bedömning. Fritt valbara

examensdelar kan erkännas utan sifferbedömning. Den studerande kan även anhålla om erkännande av kunnande under studiernas gång. Anhållan görs till utbildningsansvariga och skall göras i god tid före ifrågavarande studier inleds. (Se rutinbeskrivning:

Erkännande av kunnande)

5.3 Bedömningen av inlärningen och kunnandet

I bedömningen skiljer man på bedömningen av inlärningen och bedömningen av

kunnandet. Målet för bedömningen av inlärningen är att den studerande vet vad han eller hon kan och vad han eller hon ytterligare måste lära sig. Bedömningen av inlärningen sker dels tillsammans med lärarna i de olika ämnena och dels kontinuerligt med

egenläraren/handledande läraren. Bedömningen av inlärningen sker inte som

sifferbedömning utan som muntlig eller skriftlig respons. Den studerandes självvärdering utgör en viktig del av denna bedömning. De behov av förändringar i den personliga studieplanen som bedömningen av inlärningen ger upphov till görs tillsammans med egenläraren/handledande läraren.

Vid bedömningen av kunnandet erhåller den studerande vitsord som förs in i

studieregistret och betyget. Bedömningsskalan är tredelad, där vitsordet 3 utgör berömlig, vitsordet 2 god och vitsordet 1 nöjaktig.

Bedömningen av den studerande baserar sig på de kriterier som finns angivna i kapitel 7 och 8 i denna läroplan. Inlärningen och kunnandet jämförs alltid antingen mot kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna eller mot målen och

bedömningskriterierna i de examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen.

Yrkesprovet utgör en viktig del i bedömningen av samtliga yrkesinriktade examensdelar.

Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på annat sätt t.ex. genom prov, arbetsuppgifter eller andra tillförlitliga metoder. Motsvarande bedömningsmetoder används även vid bedömningen av examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. Fritt valbara examensdelar kan, med studerandes samtycke, bedömas med godkänt.

Studerande med inlärningssvårigheter kan bedömas med andra metoder än övriga

studerande. De vanligaste metoderna är att den studerande ges längre tid vid provtillfället eller att den studerande avger muntliga prestationer. Den studerande kan även ges

möjlighet att använda skrivhjälpmedel.

(13)

12

Schemat nedan anger examens uppbyggnad och bedömningen av de olika

examensdelarna. I schemat synliggörs även fördelningen mellan annan bedömning och yrkesprov per yrkesinriktad examensdel.

Grundexamen inom lantbruksbranschen.

Up för lantbruk, landsbygdsföretagare

Examensuppbyggnad 120 sv

Yrkesk omplett erande studier 20 sv

Fritt valbara examens delar 10 sv

Yrkesinriktade examensdelar 90 sv Arbete

inom lantbruksb ranschen 10 sv

Landsbyg dsföretaga nde 10 sv

Underhåll av markens bördighet och

produktions miljön 30 sv

Valbara examensdelar 40 sv Behärskande

av

lantbrukets produktions- teknologi 20 sv

Utnyttjand e av skogarna 10 sv

Ekologisk odling och landsbyg dstjänster 10 sv

Examensdelarnas bedömning

Annan bedöm ning

Annan bedömni ng

Yrkesprov 30 % Annan bedömnin g 70 %

Yrkesprov 60 % Annan bedömnin g 40 %

Yrkesprov 70 % Annan bedömning 30 %

Yrkesprov 70 % Annan bedömning 30 %

Yrkesprov 80 % Annan bedömnin g 20 %

Yrkespro v 80 % Annan bedömnin g 20 %

Tabell: Bedömning av examensdelarna i grundexamen inom lantbruksbranschen

.

5.4. Mål, kriterier och föremål för bedömningen

För de yrkeskompletterande studierna anges mål för kunnandet samt bedömningskriterier som baserar sig på målen. För de yrkesinriktade examensdelarna finns definierat föremål för bedömningen d.v.s. vad som bedöms samt kriterier för de olika bedömningsnivåerna.

5.5 Beslut om vitsord

Beslut om vitsord i en enskild kurs där bedömningen sker på annat sätt än genom yrkesprov fattas av läraren. Yrkesprovet bedöms av arbetsplatsens representant tillsammans med den handledande läraren på det sätt som organet beslutat. Den studerandes självvärdering utgör en del av bedömningsprocessen.

Beslut om vitsord för en examensdel fattas av utbildningsansvariga tillsammans med de lärare som bedömt de enskilda kurserna i examensdelen. Yrkesprovets bedömning påverkar vitsordet enligt den andel som definierats.

5.6. Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord

Den studerande har möjlighet att ta om prov och yrkesprov på det sätt som definieras i Axxells rutinbeskrivning: Omtagning av prov och yrkesprov samt höjning av vitsord. I samma rutinbeskrivning anges även förfarandet för höjning av vitsord.

5.7 Ny bedömning samt rättelse av bedömning

Den studerande kan anhålla om ny bedömning samt rättelse av bedömning på det sätt som definierats i Axxells besvärsanvisningar. Anvisningarna finns tillgängliga på

läroanstaltens extranet eller kan erhållas från kansliet.

(14)

13

5.8 Erhållande av examensbetyg

När den studerande har genomfört alla studier och de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat erhåller han eller hon ett examensbetyg över avlagd examen.

Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Till examensbetyget bifogas även ett utdrag ur studieregistret. I det finns alla enskilda kurser registrerade.

5.9 Bedömning vid specialundervisning

Studerande med individuell plan för hur undervisningen ordas har samma

bedömningsförfarande som övriga studerande. Utgångsläget är att hela examen avläggs enligt läroplanen och med normal bedömning. Om detta inte är möjligt anpassas

bedömningen.

Då planen görs upp för den enskilde studerande kommer egenläraren/handledande

läraren i samråd med utvecklaren av specialundervisning eller specialläraren alltid överens om huruvida bedömningen sker enligt normala bedömningskriterier eller om bedömningen anpassas. Om kurser och/eller examensdelar anpassas utformas bedömningskriterier för enskild kurs eller examensdel.

En anpassning av enskilda kurser betyder inte automatiskt att examensdelens vitsord blir anpassat. Utbildningsansvariga avgör hur stor vikt olika bedömningsföremål har för helhetsvitsordet.

Axxell har en utarbetad plan för förverkligande av specialundervisning, där mera ingående information och direktiv finns.

6. Plan för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna

6.1 Bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade examensdelarna

Yrkesprov avläggs i alla yrkesinriktade examensdelar och utgör en viktig del av deras bedömning. Yrkesprovet kan omfatta en examensdel eller vara gemensam för flera

examensdelar. I det senare fallet särskiljs för varje examensdel en separat bedömning för det gemensamma kombinerade yrkesprovet. Ett yrkesprov för en examensdel kan även bestå av flera delar. Dessa delyrkesprovs sammanlagda bedömning utgör

yrkesprovsbedömningen för examensdelen.

Det kunnande i de yrkesinriktade examensdelarna som inte visas i yrkesprov bedöms på annat tillförlitligt sätt. Den andel av kunnandet i en examensdel som bedöms genom yrkesprov finns angiven i planen för genomförande och bedömning av yrkesprov.

De perioder av inlärning i arbete i vilka kunnandet bedöms genom yrkesprov bedöms med G = godkänd. Denna bedömning visar att den studerande genomfört samtliga arbetsdagar samt de skriftliga eller övriga arbeten som ingår i avsnittet. Om innehållet i inlärningen i arbetet inte bedöms genom yrkesprov erhåller den studerande en sifferbedömning.

6.2 Föremålen och kriterierna för bedömningen av de yrkesinriktade examensdelarna

För varje yrkesinriktad examensdel i examen finns definierat bedömningsföremål, dvs. vad

man bedömer. Bedömningen gäller:

(15)

14

 behärskande av arbetsprocesserna

 behärskande av arbetsmetoder, redskap och material

 behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

 nyckelkompetenser för livslångt lärande

I samband med varje examensdel har man närmare preciserat vad de olika föremålen betyder i just den examensdelen.

För bedömningen finns angivet bedömningskriterier för alla bedömningsföremål på nöjaktig (1), god (2) och berömlig (3) nivå. På basen av kriterierna kan den studerande bekanta sig med kunnandet på olika nivåer och ställa egna mål för inlärningen och kunnandet. För varje examensdel finns angivet vilket kunnande som bedöms genom yrkesprov och vilket kunnande som bedöms med andra bedömningsmetoder. Även andelen som yrkesprovet utgör av examensdelens bedömning definieras. I kapitel 7 framgår för varje yrkesinriktad examensdel vilka bedömningsföremål som bedöms i yrkesprovet och vilka som bedöms på annat sätt.

6.3 Plan för genomförande och bedömning av yrkesprov Grundexamen inom lantbruksbranschen

Up för lantbruk, landsbygdsföretagare

Yrkesprovs

nummer

Typ av yrkesprov

Examensdel Yrkesprovets andel av bedömningen

Bedömare Plats för genomförande Yrkesprov 1 Yrkesprov Arbete inom

lantbruksbransche n

30% Arbetslivets

representant

Läroanstalten

Yrkesprov 2 Delyrkesprov Underhåll av markens bördighet och

produktionsmiljön

70% Arbetslivets

representant

Läroanstalten Arbetsplatshand-

ledaren

Inlärning i arbetet Yrkesprov 3 Delyrkesprov Ekologisk odling

och

landsbygdstjänster

80% Arbetslivets

representant

Läroanstalten Arbetsplatshand-

ledaren

Inlärning i arbetet Yrkesprov 4 Yrkesprov Utnyttjande av

skogarna

80% Arbetslivets

representant

Läroanstalten Yrkesprov 5 Yrkesprov Behärskande av

lantbrukets

produktionsteknolo gi

70% Arbetsplatshand- ledaren

Inlärning i arbetet

Yrkesprov 6 Yrkesprov Landsbygdsföretag ande

60% Arbetslivets

representant

Läroanstalten

Tabell: Plan för genomförande av bedömning av yrkesprov

Yrkesprovens placering synliggörs i kapitel 2. Bedömningskriterierna för varje examensdel

och yrkesprov finns i kapitel 7.

(16)

15

7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och bedömningskriterier

Den del av bedömningskriterierna som är färgade med grått i tabellen bedöms med yrkesprov. Axxell arbetar för ett certifierat ledningssystem och för hållbar utveckling. Som ett led i detta synliggörs de bedömningsföremål som berör hållbar utveckling med en myra.

7.1 Arbete inom lantbruksbranschen 7.1.1 Krav på yrkesskicklighet

Den studerande kan

 använda traktorn i jordbruksarbeten

 genomföra den dagliga skötseln av djuren

 utföra skogsföryngringsarbeten

 använda lantgårdens eller landsbygdsföretagets arbetsredskap

 utföra byggnadsarbeten i mindre skala

ombesörja den avfallshantering på lantgården eller inom landsbygdsföretaget som hör till arbetsuppgifterna

 identifiera de faror och hälsorisker som är förknippade med arbetet och arbetsmiljön

beakta arbetssäkerhetsaspekter och upprätthålla arbetsförmåga

 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull

 upprätthålla arbetshälsa

 använda den skyddsutrustning som hör till arbetsuppgiften.

7.1.2 Bedömning

I tabellen har bedömningskriterier för tre olika kunskapsnivåer samt föremålen för bedömning sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Att utföra arbetsuppgifter

på en lantgård eller i ett landbygdsföretag

iakttar arbetstiderna och arbetar under

handledning enligt arbetsanvisningarna

iakttar arbetstiderna och de givna

arbetsanvisningarna

iakttar arbetstiderna och de givna

arbetsanvisningarna samt förhandlar om eventuella avvikelser förhåller sig positivt till en

säker verksamhet samt undviker risker i sitt arbete

svarar för säkerheten i sin verksamhet

svarar självständigt för säkerheten i sin verksamhet använder

skyddsutrustning avsedd för arbetet

använder ändamålsenliga skyddskläder och skyddsutrustning avsedd för arbetet

använder prydliga och ändamålsenliga skyddskläder och skyddsutrustning avsedd för arbetet kan utnyttja tekniska

säkerhetssystem och

beaktar de tekniska säkerhetssystemen i

beaktar självständigt de tekniska

(17)

16 beaktar dem under

handledning i sitt arbete.

bekanta

arbetssituationer.

säkerhetssystemen tar fördomsfritt itu med nya arbetsuppgifter.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Trygg användning av

traktorn

utför granskning före körning och använder traktorn med

handledning

utför granskning före körning och använder traktorn enligt

anvisningarna

utför granskning före körning och använder traktorn självständigt Daglig skötsel av djuren arbetar under

handledning säkert i djurskötselutrymmena

arbetar enligt

anvisningarna säkert och hygieniskt i

djurskötselutrymmena

genomför enligt anvisningarna självständigt daglig skötsel av djuren på ett säkert och hygieniskt sätt

Mindre byggnadsarbeten utför mindre

byggnadsarbeten med handledning

utför mindre

byggnadsarbeten enligt anvisningarna

utför mindre byggnadsarbeten självständigt Skogsförnyelsearbeten utför

skogsförnyelsearbeten med handledning

utför

skogsförnyelsearbeten enligt anvisningarna

utför självständigt skogsförnyelsearbeten Ordnande av

lantgårdens eller ett annat

landsbygdsföretags avfallshantering

ombesörjer med handledning

ändamålsenlig fortsatt hantering och

avlägsnande av avfall som hör till

arbetsuppgiften.

ombesörjer

ändamålsenlig fortsatt hantering och

avlägsnande av avfall som hör till

arbetsuppgiften enligt anvisningarna.

ombesörjer självständigt

ändamålsenlig fortsatt hantering och

avlägsnande av avfall som hör till

arbetsuppgiften.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 3. Behärskande av den

kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Behärskande av

arbetsuppgifterna enligt årstidsväxlingarna i jord- och skogsbruk

känner till de vanligaste arbetsuppgifterna inom jord- och skogsbruket under olika årstider

känner till

arbetsuppgifterna inom jord- och skogsbruket under olika årstider

känner till

arbetsuppgifterna inom jord- och skogsbruket under olika årstider och planerar och bedömer sitt eget behov av utbildning inom yrket Iakttagande av central

lagstiftning och centrala anvisningar gällande arbetshälsa och arbetssäkerhet inom lantbruksbranschen

beaktar sin skyldighet i fråga om arbetssäkerhet och iakttar de viktigaste arbetssäkerhetsbestämm elserna inom

lantbruksbranschen

beaktar sin skyldighet i fråga om

arbetssäkerhet och iakttar de viktigaste arbetssäkerhetsbestäm melserna inom

lantbruksbranschen samt identifierar riskfaktorer

beaktar sin skyldighet i fråga om

arbetssäkerhet och iakttar de viktigaste arbetssäkerhetsbestäm melserna inom

lantbruksbranschen samt identifierar riskfaktorer och ger förslag till förebyggande av olyckor och

(18)

17 arbetsbelastning Behärskande av den

bastekniken för

granskning av traktorn före användning

förstår vad granskningen före körning har för betydelse

förstår vad

granskningen före körning har för

betydelse och utför den enligt anvisningarna

behärskar

granskningen före körning smidigt

Identifiering av växt- och djurarter

identifierar de vanligaste växt- och

husdjursarterna

identifierar de vanligaste växt- och husdjursarterna och drar nytta av

kunskapen i sitt arbete

identifierar mångsidigt växt- och

husdjursarterna och drar nytta av

kunskapen i sitt arbete Kännedom om

arbetsredskap och byggnadsmaterial och deras användning

identifierar

arbetsredskap och byggnadsmaterial och använder dem i vanliga arbeten

identifierar de vanligaste

arbetsredskapen och byggnadsmaterialen och använder dem mångsidigt

identifierar de vanligaste

arbetsredskapen och byggnadsmaterialen och deras

användningsändamål samt använder dem självständigt

Identifiering av ståndortsklasser och skogstyper

identifierar de vanligaste trädarterna

redogör för skogstypernas betydelse

anger områdets skogstyp med hjälp av lindikatorväxter Anordnande av

lantgårdens eller landsbygdsföretagets avfallshantering

förstår grundprinciperna för vilka avfall som hör till kompost, problemavfall, animaliskt lågrisk- och högriskavfall.

förstår vilka avfall som hör till kompost, problemavfall,

animaliskt lågrisk- och högriskavfall.

förstår vilka avfall som hör till kompost, problemavfall,

animaliskt lågrisk- och högriskavfall, samt motiverar

förfaingssätten inom avfallshanteringen.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 4. Nyckelkompetenser

för livslångt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Hälsa, säkerhet och

funktionsförmåga

arbetar enligt de givna anvisningarna

fäster uppmärksamhet vid säkerheten och arbetar enligt de givna anvisningarna

beaktar arbetssäkerhet och givna anvisningar i arbetet

förstår vilken betydelse renligheten har för arbetstrivseln samt städar efter sig när arbetsuppgifterna är klara

förstår vilken betydelse renligheten har för arbetstrivseln och arbetssäkerheten samt städar efter sig när arbetsuppgifterna är klara

förstår vilken betydelse renligheten har för arbetstrivseln och arbetssäkerheten samt upprätthåller självmant renlighet

söker stöd av andra medlemmar i

arbetsgemenskapen och ger stöd vid behov.

fungerar naturligt i växelverkan med medlemmarna i arbetsgemenskapen.

främjar aktivt med sin egen verksamhet gemenskapskänslan i arbetsgemenskapen.

Tabell: Bedömningskriterier för Arbete inom lantbruksbranschen

(19)

18

7.2 Landsbygdsföretagande

7.2.1 Krav på yrkesskicklighet Den studerande kan

 beakta ansvaret för verksamheten vid produktion av jordbruksprodukter som

livsmedel eller vid erbjudande av landsbygdstjänster

 värdesätta sitt yrke samt arbetet för landsbygdens livskraft och kultur

 utveckla affärsidéer och grunda ett företag

 söka information om branschen och om bestämmelser och lagstiftning som gäller

för den egna näringen

 planera en lönsam produktion och verksamhet

 ordna med finansiering och jämföra investeringarnas lönsamhet

 sköta om ansökningen av lantgårdens produktionsstöd

 göra skattedeklaration för lantgården

 konkurrensutsätta och skriva offerter

 marknadsföra och prissätta produkter och tjänster

 beakta de risker som är förknippade med företagande

 fungera som arbetsgivare eller arbetstagare

 fungera i samarbete med olika intressegrupper

 bilda nätverk tillsammans med andra företagare

 följa med utvecklingen och samarbetsmöjligheterna i sin bransch

 använda företagshälsovårdens tjänster

främja verksamhetssätt enligt principerna för en hållbar utveckling

7.2.2 Bedömning

I tabellen har föremålen för bedömning samt bedömningskriterier för tre olika nivåer av kunnande sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering och ledning av

ett landsbygdsföretag

Planerar

landsbygdsföretagets verksamhet och utvecklingsmöjligheter med hjälp av en expert

planerar

landsbygdsföretagets verksamhet enligt anvisningarna och anlitar experthjälp vid behov för att utveckla verksamheten

planerar

landsbygdsföretagets verksamhet

självständigt och anlitar experthjälp vid behov för att utveckla verksamheten bedömer med

handledning styrkor och utvecklingsbehov i den egna verksamheten och i arbetets utförande

bedömer styrkor i den egna verksamheten och i arbetets utförande och möjligheterna att verka som

landsbygdsföretagare inom sin yrkesbransch

bedömer styrkor i den egna verksamheten och i arbetets utförande och sina möjligheter att verka som

landsbygdsföretagare inom sin yrkesbransch samt uppställer mål för sitt

(20)

19 företagsamhetskunnan de

utnyttjar

informationsteknik vid informationssökning samt använder under handledning de mest centrala programmen och tillämpningarna

utnyttjar

informationsteknik vid informationssökning samt använder enligt anvisningar de mest centrala programmen och tillämpningarna som stöd för

planeringen

utnyttjar

informationsteknik vid informationssökning samt använder självständigt de mest centrala programmen och tillämpningarna som stöd för

planeringen utvecklar gårdens

verksamhet i en rationell riktning med hjälp av en expert

utvecklar gårdens verksamhet så att den blir rationell efter att ha fått anvisningar

utvecklar gårdens verksamhet så att den blir rationell

En högklassig planering av lantgårdens eller landsbygdsföretagets verksamhet

enligtprinciperna för hållbar utveckling

utreder med hjälp av en expert de kvalitetskrav som gäller för det egna arbetet och bedömer instruerad miljölösningar för landsbygdsföretaget.

med principerna för hållbar utveckling som konkurrensfaktorer

utreder de kvalitetskrav som gäller för det egna arbetet samt bedömer ekonomiska och

miljölösningar i enlighet med en hållbar

utveckling som

konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.

utreder de kvalitetskrav som gäller för det egna arbetet och uppställer genom diskussion med sin arbetsgemenskap kvalitetskrav för sitt arbete och verkar enligt dem samt bedömer sociala, ekonomiska och miljölösningar i enlighet med en hållbar utveckling som

konkurrensfaktorer för landsbygdsföretaget.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 2. Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Grundande av ett företag identifierar sina egna

starka sidor och sina svagheter samt utvecklar med handledning

affärsidéer för sin egen bransch

är medveten om sina egna starka sidor och sina svagheter samt utvecklar affärsidéer för sin egen bransch och planerar med

handledning företagets verksamhet på basis av affärsidén

känner till och beaktar sina egna starka sidor och sina svagheter samt utvecklar

fungerande affärsidéer för sin egen bransch och planerar företagets verksamhet på basis av affärsidén

innehar färdigheter att grunda ett företag med hjälp av en expert

innehar färdigheter att med hjälp av

anvisningar grunda ett företag och att jämföra företagsformer

innehar färdigheter att grunda ett företag och att jämföra

företagsformer och att välja den lämpligaste för sig själv

Planering av produktionen och bedömning av en kostnadseffektiv verksamhet

kartlägger olika finansieringsalternativ med handledning

kartlägger olika finansieringsalternativ enligt anvisningarna

jämför investeringarnas lönsamhet självständigt samt kartlägger och jämför olika

finansieringsalternativ fyller i lantgårdens fyller i lantgårdens utnyttjar lantgårdens

(21)

20 ansökningar om

produktionsstöd med hjälp av en expert

ansökningar om produktionsstöd enligt anvisningarna

produktionsstödssyste m mångsidigt

använder program och - tillämpningar för

lantgårdens

ekonomiplanering med hjälp av en expert

använder program och -tillämpningar för lantgårdens

ekonomiplanering enligt anvisningarna och analyserar resultaten med hjälp av en expert

använder program och -tillämpningar för lantgårdens

ekonomiplanering och analyserar resultaten

drar slutsatser av beräkningarna och använder den

information som de ger för planering och utveckling av verksamheten Prissättning av

produkten eller tjänsten

identifierar de faktorer som påverkar

prissättningen av

produkten eller tjänsten

prissätter produkten eller tjänsten med handledning

prissätter självständigt produkten eller tjänsten

skriver fakturor pch offerter med handledning

skriver fakturor och offerter

skriver fakturor och offerter och tillämpar informationstekniken vid utformningen av dem

Planering av

marknadsföringen av företagets produkter

gör upp en

marknadsföringsplan för företaget med hjälp av en expert

gör upp en

marknadsföringsplan för företaget enligt anvisningarna

gör upp en

marknadsföringsplan för företaget

Bedömning av riskerna i företagets verksamhet

kartlägger med hjälp av en expert de risker i företaget som är förknippade med

personerna, egendomen, verksamheten och miljön

kartlägger de risker i företaget som är förknippade med personerna, egendomen, verksamheten och miljön och gör

utgående från detta en riskanalys.

kartlägger de risker i företaget som är förknippade med personerna, egendomen, verksamheten och miljön och gör

utgående från detta en riskanalys

ger på basis av

riskanalysen förslag till förändring av

verksamheten.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 3. Behärskande av den

kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Lantgårdens

generationsväxling eller iakttagande av de författningar som gäller för grundande av ett landsbygdsföretag

utreder med hjälp av en expert den process och de dokument som hör ihop med lantgårdens generationsväxling eller grundandet av ett landsbygdsföretag

utreder den process och de dokument som hör ihop med

lantgårdens

generationsväxling eller grundandet av ett landsbygdsföretag

utreder den process och de dokument som hör ihop med

lantgårdens

generationsväxling eller grundandet av ett landsbygdsföretag samt

(22)

21 samt begär hjälp av en

expert vid behov

begär hjälp av en expert vid behov samt beaktar i sitt

beslutsfattande de övriga medlemmarna i familjen, som föräldrar och syskon

Iakttagande av lagstiftning och

instruktioner som gäller för bokföring och beskattning samt skatteplanering

ombesörjer med hjälp av en expert att

huvudprinciperna för bokföring samt för person-, företags- och lantgårdsbeskattning iakttas

iakttar principerna för bokföring samt för person-, företags- och lantgårdsbeskattning

iakttar principerna för bokföring samt för person-, företags- och lantgårdsbeskattning och har färdigheter att påverka den

skattesumma som ska erläggas genom att beakta den inverkan en långsiktig

skatteplanering har på lantgårdens lönsamhet.

Utnyttjande av

lönsamhetsberäkning vid planering av

landsbygdsföretagets verksamhet

utreder de faktorer som inverkar på lönsamheten med hjälp av en expert

utreder kostnads- och lönsamhetsberäkninge ns grundläggande saker och kan vid behov begära experthjälp för att förbättra lönsamheten

utreder och jämför de grundläggande faktorerna i kostnads- och

lönsamhetsberäkningen och kommer på faktorer för att förbättra

lönsamheten känner till systemet för

produktionsstöd och vet var man kan få hjälp för att söka produktionsstöd

känner till huvuddragen för systemet för

produktionsstöd och kan vid behov söka hjälp

Iakttagande av

lagstiftningen gällande arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

beaktar arbetsgivarens och arbetstagarens mest centrala skyldigheter i sitt arbete

beaktar arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i sitt arbete

beaktar arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i sitt arbete och har färdigheter att räkna ut arbetstagarens lön enligt anvisningarna Marknadsföring och

marknadskunskap

beaktar i sitt arbete marknadsföringens betydelse för företagets verksamhet

beaktar i sitt arbete marknadsföringens principer och dess betydelse för företagets verksamhet

beaktar i sitt arbete marknadsföringens principer och förstår marknadsföringens betydelse som en del av verksamheten i ett lönsamt företag Iakttagande av central

lagstiftning och centrala anvisningar gällande arbetshälsa och arbetssäkerhet inom lantbruksbranschen

beaktar i sitt arbete sina skyldigheter i fråga om arbetssäkerhet och använder

företagshälsovårdens tjänster.

beaktar i sitt arbete arbetarskyddsansvaret i ett landsbygdsföretag och föreskrifterna samt utnyttjar

företagshälsovårdens tjänster även ur arbetsmotivationens synvinkel.

beaktar i sitt arbete arbetsgivarens

arbetarskyddsansvar i ett landsbygdsföretag, verkar i sitt eget arbete enligt föreskrifterna och motiverar sin

verksamhet samt utnyttjar

(23)

22 företagshälsovårdens tjänster för att

upprätthålla och främja funktions- och

arbetsförmågan.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 4. Nyckelkompetenser

för livslångt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Lärande och

problemlösning

utvärderar sin egen verksamhet och sin utveckling

utvärderar sin egen verksamhet, lär sig av andra och har

beredskap att söka hjälp av en expert

utvecklar kontinuerligt sitt eget kunnande med hjälp av självvärdering, ömsesidigt lärande och experter

följer med förändringar i verksamhetsmiljön

har beredskap att reagera på en föränderlig

verksamhetsmiljö och följer aktivt med förändringarna

följer med och begrundar den föränderliga

verksamhetsmiljöns inverkan på

landsbygdsföretagande och reagerar vid behov på en förändring Interaktion och

samarbete

berättar uppmuntrad om sina egna framgångar och sporras att höra arbetsgemenskapens medlemmars eller andra företagares erfarenheter

kan berätta om positiva och negativa

erfarenheter samt beaktar även andras erfarenheter i

problemlösningssituatio ner

är en aktiv deltagare när det gäller att utbyta erfarenheter, finna lösningar och att utveckla idéer

bildar nätverk

tillsammans med andra företagare

bildar nätverk

tillsammans med andra företagare för att främja ömsesidig nytta

bildar aktivt nätverk tillsammans med andra företagare för att främja ömsesidig nytta och fungerar som en pålitlig kompanjon

Yrkesetik skadar inte miljön med sin verksamhet och åsamkar inte djuren lidande

bygger sin verksamhet på respekt för naturen och djuren

bygger sin verksamhet på en exemplarisk respekt för naturen och djuren, och blundar inte för det som är orätt fungerar ärligt och

ansvarsfullt när han/hon producerar

jordbruksprodukter eller tjänster

fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon producerar jordbruksprodukter eller tjänster samt förstår tystnadsplikten i sitt arbete

bygger sin verksamhet på öppenhet, ärlighet och ansvar när han/hon producerar

jordbruksprodukter eller tjänster samt förstår tystnadsplikten i sitt arbete

är tolerant i sitt arbete respekterar

medmänniskornas (t.ex.

arbetsgemenskapens eller grannskapets) värderingar och rättigheter

respekterar

medmänniskornas (t.ex.

arbetsgemenskapens eller grannskapets) värderingar och

rättigheter samt strävar

(24)

23 efter att följa

principerna om jämställdhet och jämlikhet värdesätter sitt yrke som

främjare av landbygdens livskraft

fungerar engagerat och värdesätter sitt yrke som främjare av landbygdens livskraft

fungerar engagerat och värdesätter sitt yrke som främjare av landbygdens livskraft och den lokala kulturen förhåller sig positivt till

landsbygdskulturen.

uppfattar

landsbygdskulturen som en positiv resurs.

beaktar i sitt arbete främjandet av den lokala

landsbygdskulturen.

Tabell: Bedömningskriterier för Landsbygdsföretagande

7.3 Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön 7.3.1 Krav på yrkesskicklighet

Den studerande kan

 upprätthålla åker- och skogsmarkens bördighet och markens sammansättning

 påverka växternas tillväxtfaktorer

 planera sitt eget arbete med beaktande av anvisningar, planer och

väderleksförhållanden

 utföra berednings-, sånings- och skördearbeten

 odla de regionalt sett viktigaste odlingsväxterna

 använda och underhålla de vanligaste lantbruksmaskinerna och -anordningarna

 utnyttja lantgårdens byggnader i produktionen samt upprätthålla byggnadernas

skick på lantgården

 utföra skogsvårdsarbeten (förnyelsearbeten, skötsel av ungskog)

 vårda åker- och skogslandskapet

 verka i föränderliga förhållanden

 använda personlig skyddsutrustning, beakta arbetssäkerhetsaspekterna och

upprätthålla arbetsförmågan

 i sitt arbete beakta att verksamheten är säker och ansvarsfull

främja verksamhetssätt enligt en hållbar utveckling

 bilda nätverk med andra aktörer inom branschen.

7.3.2 Bedömning

I tabellen har föremålen för bedömning samt bedömningskriterier för tre olika

kunskapsnivåer sammanställts. I den grundläggande yrkesutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 1. Behärskande av

arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering och

genomförande av åker- och skogsarbeten

planerar och utvärderar med handledning sitt eget arbete på basis av

planerar och utvärderar sitt eget arbete på basis av odlingsplanen

gör självständigt upp en genomförbar arbetsplan på basis av

(25)

24 odlingsplanen enligt givna anvisningar odlingsplanen och

utvärderar

genomförandet av den utför med handledning

enskilda arbeten, men behöver handledning för att gå över från ett arbetsskede till ett annat

utför arbetsskedena i en ändamålsenlig ordning och arbetar säkert och noggrant

utför arbetsskedena i rätt tid, arbetar säkert, raskt och noggrant

Verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling i åker- och skogsarbeten (t.ex.

åtgärder som minskar bortsköljning av näringsämnen och åtgärder som förbättrar markens skick, åtgärder som ökar mångfalden och åtgärder som minskar på mängden bekämpningsmedel som används)

arbetar i enlighet med de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket

beaktar i sitt arbete en optimering av

åkertrafiken och iakttar i sitt arbete

anvisningarna i de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket

beaktar i sitt arbete en optimering av

åkertrafiken och iakttar i sitt arbete

anvisningarna i de miljöbestämmelser som reglerar åkerbruket samt har beredskap att göra val eller

framlägger förslag, som siktar på att minska bortsköljningen av näringsämnen utför under handledning

enskilda

landskapsvårdande åtgärder

utför enskilda landskapsvårdande åtgärder

ger förslag till landskapsvårdande åtgärder och genomför enskilda åtgärder självständigt Bedömning av

miljöolägenheter i växtodling och

minskande av dem(t.ex.

åtgärder som inverkar på markens

sammansättning och tidsanpassningen av dem, t.ex. bearbetning och direkt sådd, ekologisk odling,

nackdelar och risker med genmodifieradesorter, besprutningsteknik vid växtskydd som besparar miljön)

identifierar i sitt arbete med hjälp av en expert möjligheterna att påverka och minimera

miljöolägenheter i växtodling

identifierar i sitt arbete dmöjligheterna att påverka och minimera miljöolägenheter i växtodling

identifierar i arbetshelheterna möjligheterna att påverka och minimera miljöolägenheter i växtodling

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 2.Behärskande av

arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande

Bedömning av markens odlingsskick

tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör med

handledning en spaddiagnos

tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör en

spaddiagnos

tar jordprover för markkarteringsanalyser och gör en

spaddiagnos samt bedömer åkerns odlingsskick visuellt

(26)

25 utför med handledning

odlingsplanering och skiftesbokföring

utför odlingsplanering och skiftesbokföring enligt anvisningarna

utför självständigt odlingsplanering och skiftesbokföring Omsorg om markens

vattenhushållning

läser täckdikeskartan med hjälp av en expert och utför en enkel åtgärd med underhåll av

dräneringen

tolkar täckdikeskartan och underhåller dräneringssystem

tolkar täckdikeskartan och har färdigheter att bedöma

dikessystemets kompletterings- och underhållsbehov samt att utföra de åtgärder som behövs

Utförande av växtodlingsarbeten

utför med handledning växtodlingsarbeten på ett säkert sätt samt

använder den

skyddsutrustning som hör till arbetet

utför

växtodlingsarbeten enligt givna anvisningar samt använder den skyddsutrustning som hör till arbetet och säkerställer arbetsredskapens säkerhet före arbetets utförande

utför självständigt växtodlingsarbeten enligt givna

anvisningar, ändrar på arbetsuppgifternas ordningsföljd när situationen det kräver samt använder den skyddsutrustning som hör till arbetet och säkerställer arbetsredskapens säkerhet före arbetets utförande och ser till att söndriga arbetsredskap underhålls

Användning och

underhåll av lantgårdens byggnader, maskiner och utrustning

använder och underhåller med

handledning lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och utrustning på ett tryggt sätt

använder och underhåller enligt anvisningarna

lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och utrustning

använder och underhåller självständigt

lantgårdens vanligaste byggnader, maskiner och utrustning

Utförande av skogsvårdsarbeten

använder under handledning de arbetsredskap som behövs i skogsvård på ett tryggt sätt

använder de arbetsredskap som behövs i skogsvård enligt anvisningarna på ett tryggt sätt

använder och underhåller de arbetsredskap som behövs i skogsvård utför under handledning

skogsförnyelsearbeten samt skogsvårdsarbeten i ungskog.

utför

skogsförnyelsearbeten samt

skogsvårdsarbeten i ungskog enligt anvisningarna.

utför självständigt skogsförnyelsearbeten samt

skogsvårdsarbeten i ungskog.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 3. Behärskande av den

kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Identifiering av växter identifierar de vanligaste

odlingsväxterna och trädarterna

identifierar de mest allmänna odlings- och skogsväxterna, ogräsen,

växtsjukdomarna och skadegörarna

identifierar de mest allmänna odlings- och skogsväxterna, ledväxterna i skogen och de vanligaste ogräsen,

(27)

26 växtsjukdomarna och skadegörarna

Beaktande av klimatologiska tillväxtfaktorer och växtfysiologi inom växtodlingen

utreder med handledning klimatologiska

tillväxtfaktorer och växternas

utvecklingsfaser

utreder de mest

centrala klimatologiska tillväxtfaktorerna och utvecklingsfaserna hos växterna och beaktar deras betydelse vid tidsläggningen av odlingsarbetena

utreder de mest

centrala klimatologiska tillväxtfaktorerna och utvecklingsfaserna hos växterna och har färdigheter att tidslägga odlingsarbetena så att de är riktiga med tanke på en optimering av skörden

Strukturbildningen i odlingsjorden och dess bevarande

bedömer med handledning faktorer som påverkar markens struktur

bedömer och jämför de biologiska, kemikaliska och fysikaliska faktorer som påverkar markens struktur

bedömer och jämför de biologiska, kemikaliska och fysikaliska faktorer som påverkar markens struktur och har

färdigheter att utnyttja dem för att säkra markens odlingsskick känner till metoder med

vilka man kan påverka markens struktur och bördighet

beaktar i sitt arbete metoder med vilka man kan påverka markens struktur och bördighet

beaktar i sitt arbete alternativa metoder med vilka man kan påverka markens struktur och bördighet och har färdigheter att utnyttja dem i sin verksamhet Identifiering av

jordarternas

odlingsegenskaper och tolkning av

markkarteringen

identifierar de vanligaste jordarterna och tolkar markkarteringen

beaktar i sitt arbete olika jordarters

odlingsegenskaper och näringsämnesbehov enligt markkarteringen

beaktar i sitt arbete olika jordarters

odlingsegenskaper och har färdigheter att bestämma gödslingen och kalkningen av åkerskiftena på basis av markkarteringen Beaktande av

grundfaktorerna i växternas

vattenhushållning i åkerodlingsarbeten

beaktar i sitt arbete dikningens betydelse för vattenhushållningen

beaktar i sitt arbete dikningens betydelse för vattenhushållningen och dikningssätten

beaktar i sitt arbete dikningens betydelse för vattenhushållningen och kan välja

dikningssätt samt har färdigheter att utföra de underhållsåtgärder som dikessystemet kräver bedömer möjligheterna

att använda de mest allmänna

bevattningssystemen

jämför de mest allmänna

bevattningssystemen och har färdigheter att bedöma växternas bevattningsbehov i olika tillväxtskeden

jämför

bevattningssystem, har färdigheter att bedöma växternas

bevattningsbehov i olika tillväxtskeden samt hur bevattningen ekonomiskt inverkar på produktionen

Behärskande av odlingstekniken för

identifierar regionalt viktiga odlingsväxter och

identifierar de regionalt viktiga odlingsväxterna

identifierar de regionalt viktiga odlingsväxterna

(28)

27 regionalt viktiga

odlingsväxter

behärskar

odlingsteknikerna för dem

och behärskar odlingsteknikerna för dem

och behärskar odlingsteknikerna för dem samt skaffar information om

branschens utveckling Skötsel av skogsmark identifierar skogsvårdens

inverkan på markens växtkraft och på upprätthållandet av skogarnas hälsa samt förstår vilken betydelse skogsbruksplanen har.

identifierar

skogsvårdens inverkan på markens växtkraft och på upprätthållandet av skogarnas hälsa samt har färdigheter att bedöma skötselbehovet genom att utnyttja skogsbruksplanen.

identifierar

skogsvårdens inverkan på markens växtkraft och på upprätthållandet av skogarnas hälsa samt har färdigheter att självständigt bedöma skötselbehovet genom att utnyttja

skogsbruksplanen.

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 4. Nyckelkompetenser

för livslångt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Lärande och

problemlösning

klarar av bekanta situationer i sina arbetsuppgifter

klarar av föränderliga och valsituationer (t.ex.

väderleksförhållanden) efter att ha rådgjort med

arbetsgemenskapens övriga medlemmar

fungerar

ändamålsenligt i olika slags situationer och kommer på alternativa tillvägagångssätt i sin verksamhet

identifierar i sitt arbete lösningar som bygger på ett kunskapsunderlag

tillämpar i sitt arbete med hjälp av en expert ett kunskapsunderlag för en resultatrik verksamhet

tillämpar i sitt arbete ett kunskapsunderlag för en kvalitativ och resultatrik verksamhet Interaktion och

samarbete

verkar som medlem i en arbetsgemenskap i bekanta

interaktionssituationer

anpassar sig väl som medlem i

arbetsgemenskapen, tar emot respons och förändrar sin

verksamhet vid behov

verkar som en jämbördig medlem i arbetsgemenskapen och beaktar andras åsikter

klarar av att fungera tillsammans med olika människor i

arbetsgemenskapen och begär hjälp vid behov

fungerar tillsammans med olika människor i arbetsgemenskapen

stöder och hjälper andra samt beaktar i sitt arbete den följande arbetsfasen och arbetstagaren diskuterar självmant sin

verksamhet

diskuterar sin

verksamhet självmant och naturligt, samt vill utveckla sina

samarbetsfärdigheter Yrkesetik fungerar ärligt och

ansvarsfullt när han/hon utför de givna

arbetsuppgifterna

fungerar öppet, ärligt och ansvarsfullt när han/hon utför de givna arbetsuppgifterna

bygger utförandet av sitt arbete på öppenhet, ärlighet och ansvar Hälsa, säkerhet och

funktionsförmåga

undviker egna och arbetskamraters olycksfallsrisker och behärskar färdigheterna i

identifierar riskfaktorer och behärskar

färdigheterna i Fhj 1

förutser en potentiell fara och känner till riskerna för

yrkessjukdomnar och

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :