• No results found

Skäl anges nedan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Skäl anges nedan"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR Datum

Remissvar för ansökan om Företagsstöd – startstöd

 Här med intygas att __________________________________________________är medlem i _______________________________________sameby och deltar aktivt i renskötseln.

 Den sökande uppfyller kravet på tillräckliga yrkeskunskaper och yrkesskicklighet inom rennäring.

Godkännande

 Samebyn beslutar att godkänna etablering av sökande vid styrelsemöte den (datum)__________________. Eventuella villkor anges nedan.

 Samebyn godkänner inte etablering av något nytt rennäringsföretag. Skäl anges nedan.

Ytterligare upplysningar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ort och datum

_____________________________

Ordförandes underskrift

____________________________

References

Related documents

11.2 När du avregistrerar dig raderas all information ur Qassa register, inklusive eventuella återstående utbetalningar (enligt lagstiftningen till skydd för privatlivet måste

17.3 Fordringshavare har inte rätt att på annat sätt än som framgår av Lånevillkoren, självmant vidta några åtgärder för att kräva betalning av utestående belopp

”Uppsägningsgrund” avser (i) att Bolaget eller bolag inom Koncernen inte kan betala sina förfallna skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig; (ii) att

Den nordöstra och södra delen av planområdet utgörs av ett öppet område med två grusade bollplaner, en större och en mindre samt i norr en grusad yta där det tidigare stått

Anställda i verkställande ledningen i bolagen omfattade totalt 17 personer och andra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets eller koncernens

Ceftriaxon får inte blandas eller administreras tillsammans med intravenösa lösningar som innehåller kalcium, inklusive Finomel (se avsnitt 4.5). Finomel får inte administreras

7.1 Räntan utbetalas och lånebeloppet återbetalas av VPC till den som på femte Bankdagen före respektive förfallodag eller på den Bankdag närmare förfallodagen som generellt kan

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom A - D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av