• No results found

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska ha följande lydelse.

23 §2 Ersättning enligt 20 § lämnas med skäligt belopp, dock med högst ett belopp som för dag utgör en trehundrasextiofemtedel av 80 procent av en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till 10,0 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 10, bet. 2021/22:SfU1, rskr. 2021/22:116.

2 Senaste lydelse 2017:1307.

SFS 2021:1242

Publicerad

den 17 december 2021

References

Related documents

Ett Marknadsavbrott anses föreligga för respektive Aktieindex eller aktie som ingår i Aktieindexet som utgör underliggande tillgång för Korgen då handeln har avbrutits

Med detta menas att SGI för företagare, oavsett verksamhetens faktiska nettointäkt eller uppgivna förväntade inkomst, inte kan beräknas till ett högre belopp än vad

2 § första stycket om sådana hänsyn som ska tas till anknytningen till det svenska samhället, om fråga uppkommit om utvisning av en utlänning som har ställning

[r]

[r]

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

6 d § 2 I fråga om arbetstagare som stationeras utomlands ska arbets- givaren, om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan lämna

23 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare, med specialistkom- petens inom någon av de psykiatriska specialiteterna, vid sjukvårdsinrätt- ningen eller den enhet

Om patienten är under 18 år får dock, i sådana fall som avses i 19 a eller 20 a §, patienten spännas fast med bälte högst en timme och hållas avskild högst två timmar..

10 a § 4 En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av

Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndig- heten tillstånd

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik,

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en region, ska regeringen, eller

Ett villkor i ett individuellt avtal om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder som har ingåtts före lagens ikraftträdande, är ogiltigt i den utsträckning det

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för frågor som har att göra med en uppsägning eller ett avskedande när en arbetsgivare före lagens ikraft- trädande har sagt upp

15 § 6 Om ett beslut enligt 13 § första stycket 1 eller andra stycket första meningen gäller för arbetsgivaren betalas sjuklön ut till arbetstagaren utan sådant avdrag som

Enligt en lagrådsremiss den 28 augusti 2008 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)

Arvode till värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätt utbetalas med 520 kr per sammanträdesdag och med 170 kr för dag då förberedelsearbete har utförts.

Konto 19xx Plusgiro (automat- konteras) 25995 Erh förskott proforma 25995 Erh förskott proforma 36xx-37xx Bidr från ickestatlig givare 39937 Period- isering påg