• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 16 december 2021

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

16 §1 Tillsynen över att lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs i fråga om verksamhet enligt 1 kap. 2 § första stycket 16, 17, 19, 20 och 22–24 samma lag ska utövas av länsstyrel- serna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska utöva tillsyn över följande verksam- hetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Stockholms län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Väster- norrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län,

2. fysiska personer som är folkbokförda i Stockholms län, Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Uppsala län, Jämtlands län, Väster- norrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län eller, om folkbok- föringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälningspliktiga verk- samheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa län, och

3. filialer till utländska verksamhetsutövare som bedriver anmälnings- pliktig verksamhet i Sverige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utöva tillsyn över följande verksamhetsutövare:

1. juridiska personer med säte i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län eller, om folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälnings- pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något av dessa län.

Länsstyrelsen i Skåne län ska utöva tillsyn över följande verksamhets- utövare:

1. juridiska personer med säte i Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län, och

2. fysiska personer som är folkbokförda i Skåne län, Blekinge län, Krono- bergs län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län eller, om folkbokföringsadress saknas, har uppgett en adress där den anmälnings-

1 Senaste lydelse 2019:1172.

SFS 2021:1253

Publicerad

den 20 december 2021

(2)

SFS 2021:1253

2 pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som är belägen i något

av dessa län.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar MAX ELGER

Lotta Hardvik Cederstierna (Finansdepartementet)

References

Related documents

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa

• Det er ikke tilladt at fortøje eller gå i land på steder, hvor der er specielt adgangsfor­ bud, for eksempel når det gælder beskyt­ telse af fugle eller sæler.. • Det er

www.trafikverket.se 1 Väg 68 från Nordanö till

Det kan finnas andra, lokala hastighetsgränser på denna/dessa vägsträckor. De lokala hastighetsgränserna redovisas

www.trafikverket.se 90 km/tim sänks till 80 km/tim på följande sträckor.. Avsnitt med 50, 60 eller 70 km/tim

Lövträdsrika landskapen O2 (sydöst om Tun), O6 (mellan Götene och Lundsbrunn), O7 (sydväst om Lundsbrunn), O8 (sydväst om Lidköping), O10 (öster om Lidköping), O18 (kring

Förändringen avser jämförelse med samma period föregående år..

länsstyrelsen i Värmlands, Västra Götalands och Örebro län där av Therese Ericsson (Länsstyrelsen Värmland), Kaisa Malmqvist (Länsstyrelsen Västra Götaland) och Helena

Sedan 2010 har andelen företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn ökat från 3,2 till 4,0 företagsamma kvinnor per 1 000 invånare i Västra Götaland, vilket är högre än i de

Företagsamheten inom välfärdssektorn klart under genomsnittet Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har ökat med 23 procent i Värmland under de senaste fem åren och uppgår

Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har ökat med 25 procent i Halland under de senaste fem åren och uppgår nu till 3,9 personer per 1 000 invånare.. Länets före-

15 b § 2 Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Revisorsin- spektionen, Spelinspektionen och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län

• 4G är mycket bättre än 3G, men inget troligt koncept för bredbands TV i hemmet för hela familjens behov.. • Kopparn kanske utvecklas lite till, men bara i tätorterna med

15 b § Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Revisors- inspektionen, Spelinspektionen och länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län

Vid genomförandet av de nationella riskbedömningarna ska samordnings- funktionen beakta den bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den

1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas för kostnader för vissa åt- gärder till följd av skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län sommaren

3 § En anmälan enligt 2 § ska för fysiska personer innehålla uppgift om för- och efternamn, personnummer eller samordningsnummer, folkbok- föringsadress

17 a § 2 Fastighetsmäklarinspektionen, Spelinspektionen samt länsstyrel- serna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner

Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer

Väg med restriktioner för transporter med farligt gods Road with restrictions for vehicles carrying dangerous goods Straße mit Beschränkungen für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern

Även om det inte finns några spårtecken av utter vid den aktuella bron så innebär inte det att uttern inte passerar där om den finns i vattendraget eller i dess biflöden.. 2)

Andelen har varierat mellan åren, men mönstret är detsamma både i och utan- för varg revir, liksom i områden med periodvis förekomst av vargrevir 2001-2011.. Andel (%)

Vid beräkningarna av björnstammen i området 2017 lades istället fokus på att få fram en siffra för hela det inventerade området (841 individer), på samma sätt som