• No results found

Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § och rubriken närmast före 2 kap. 4 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska ha följande lydelse.

Särskilda krav för el som produceras med biobränsle 2 kap.

4 § När el produceras med flytande, fasta eller gasformiga biobränslen, får elcertifikat tilldelas endast om biobränslena omfattas av ett hållbarhets- besked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

För fasta och gasformiga biobränslen gäller första stycket endast om bränslena används i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström

(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:185, bet. 2020/21:MJU24, rskr. 2020/21:374.

SFS 2021:670

Publicerad den 23 juni 2021

References

Related documents

Om så blir fallet bör systemet avslutas i förtid med besparande av ytterligare administrativa kostnader för både staten, företagen och konsumenterna. Stockholm den 8

Samtidigt föreslås i förslaget en säkerhetsventil; om beräkningar visar att målet på 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2030

3) om el produceras med användande av olika energikällor. Särskild rapportering avseende föregående kalendermånad ska lämnas in till Statens energimyndighet senast den 14:e

I andra stycket har tagits in att förhandsbeskedet får förenas med villkor och att det är bindande vid prövning av om en anläggning ska godkännas för till- delning av

6 § är kvotpliktig redan i och med att verksamheten är att definiera som en sådan industri, kan det enligt Lagrådets mening också ifrågasättas om inte registrering av den

Punkten 3 i den paragrafen, som handlar om elintensiva företag, bör anpassas till den definition av sådana företag som enligt vad Lagrådet tidigare har förordat skall tas in i

Den föreslagna paragrafen gäller dels skyldigheten för elleverantörer som tar ut vissa ersättningar att lämna information till tillsynsmyndig- heten om detta, dels denna

”När anmälan gjorts enligt första eller andra stycket skall den som anmälan avser registreras hos tillsynsmyndigheten, om inte något sådant förhållande föreligger som anges

det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggs- protokoll till konventionen

– restprodukter som uppkommit direkt i en vattenbruks-, fiske- eller skogsbruksverksamhet gäller kriterierna i 2 kap. Fast kommunalt avfall från biomassa som används

En differentiering av avgifterna får dock förekomma om det sker med hänsyn till frågor av allmänt och generellt intresse.. De kriterier som används för en sådan differentiering

Kontoföringsmyndigheten ska beräkna kontoavgiften på det högsta antal elcertifikat som samtidigt varit registrerat på kontot under den tremånaders- period (avgiftsperiod) som

avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, dock inte ett ämne som avsiktligt har manipulerats

1 § 2 Denna lag syftar till att främja produktion av förnybar el för att inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge till 2030 nå det med Norge gemensamma målet om

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2011:1480) om elcertifikat ska ha följande lydelse.. SFS

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2011:1480) om elcertifikat ska ha följande lydelse.. 2 SFS 2019:546 På

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och

10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

9 § Europeiska kommissionen och nätmyndigheten får begära att från ett transmissionsnätsföretag eller ett företag som producerar eller handlar med el få de upplysningar och

Regeringen föreskriver att 3 a § förordningen (2011:1480) om elcertifikat ska ha följande lydelse.. På regeringens vägnar

3 § Om den som ska överlämnas avger en förklaring om att han eller hon avstår från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får verkställas, får

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2011:1480) om elcertifikat ska ha

I fråga om rättelse av personuppgifter ska första stycket tillämpas i stället för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om