• No results found

Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 2 § radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

17 kap.

2 §2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg- ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en sådan anläggning, döms till böter eller fängelse i högst sex måna- der om

1. sändningen är avsedd att tas emot eller kan tas emot i något land som är anslutet till den europeiska överenskommelsen till förhindrande av rund- radiosändningar från stationer utanför nationella territorier, eller

2. sändningen orsakar att radioanvändning i något av dessa länder blir skadligt påverkad.

Svensk domstol är behörig att döma över brott som avses i första stycket även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS

Lovisa Danielsson (Kulturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2021:1037

Publicerad

den 8 november 2021

References

Related documents

Regionkommittén efterfrågar därför en europeisk agenda för bostäder som kan säkerställa en bättre samordning mellan EU:s, med- lemsländernas och deras regionala och

Boverket har i flera olika rapporter och samarbeten under senare år analyserat förutsättningarna för ett stärkt samspel mellan kommunal översiktsplanering och

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

[r]

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Solvit Sverige har dock inte specifik erfarenhet av problem kopplade till den svenska regleringen som bland annat innebär att ett körkort som är utfärdat utanför EES slutar gälla

Tingsrätten har granskat redovisningen utifrån sitt verksamhetsområde och har inga synpunkter på de bedömningar och förslag som

Polismyndigheten Rättsavdelningen A575.201/2020 000 I2020/02546 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Postadress

Frågan om att det skulle vara tidskrävande för en person, som är innehavare av ett körkort utfärdat i Förenade kungariket, att inom ett år från det att han eller hon har

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

Detta innebär att en leverantör av medietjänster som sänder tv och sökbar text-tv genom tråd i den utsträckning som beslutas av regeringen eller av Myndigheten för radio och tv

4 § Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare anmälts enligt 2 §

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i

9 § 6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvud- sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat

2 § 3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons- ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko- holdrycker,

16 § 2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program- företag under svensk

1 § 5 Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings- verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och

2 § 2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE. Helena Swenzén

O’Brien har alltså sett detta viktiga som Hélène Cixous genom själva sin grundförutsättning inte har öga för: den distans mellan Joyce och hans gestalter,

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael