• No results found

Gång- och cykelväg längs Christian Kruses vägFörslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelväg längs Christian Kruses vägFörslag till beslut"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Dnr

2017-03-31 TN 2017/056

Kommunservice gata/park

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Tekniska Nämnden

Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

 Avslå förslaget att anlägga farthinder enligt gällande Policy för hastighetsdämpande åtgärder.

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.

Medborgarförslaget tar upp följande synpunkter:

- Trafiken på Christian Kruses väg håller inte

hastighetsbegränsningen 40km/h utan snarare 70 km/h.

Detta är speciellt på morgon och eftermiddag då det är många stressade föräldrar som ska hämta/lämna sina barn på

Regnbågens förskola.

- Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från Källhaga, föräldrar med barn, hundar, cyklister och personer som joggar m fl.

- Gatan kompletteras med farthinder för att minska hastigheten då gatans bredd och avsaknaden av korsningar inbjuder till höga hastigheter.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Dnr

2017-03-31 TN 2017/056

Kommunservice gata/park

Kommunservice gata/park har studerat situationen på Christian Kruses väg.

 Parallellt med Christian Kruses väg finns det en friliggande gång- och cykelväg samt bra kopplingar till denna. Med detta som bakgrund finner inte gata/park motiv att vidta några åtgärder då dessa parallella vägar är ett mycket bättre alternativ för oskyddade trafikanter.

 Generellt är gata/park restriktiva med att anlägga farthinder eftersom det kan uppstå följdeffekter av detta såsom buller till följd av fordon som bromsar och accelererar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige

 Avslå förslaget att anlägga farthinder enligt gällande Policy för hastighetsdämpande åtgärder.

 Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Åsa Ratcovich Anders Jönsson Samhällsbyggnadschef Gata/parkchef

Beslutsunderlag

Policy för hastighetsdämpande åtgärder, beslutad i tekniska nämnden

2013-04-25.

Gång- och cykelvägsnät.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30, § 12.

Medborgarförslag daterad 2016-12-10.

References

Related documents

Syftet med mätningen var att få en bild av trafiken under sportlovsveckorna och påskhelgen då området normalt har många besökare både till fritidshus i området

Läggs gång och cykelvägen längs med vägens söd- ra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen angör Koön på Mittsunds västra strand..

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Syftet med samrådsredogörelsen är att redogöra för de synpunkter som kommit in till Trafikverket rörande den planerade gång- och cykelvägen längs väg 226.?. 5 Vad

Trafik- och fastighetsnämnden återtar sitt beslut om fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg längs Landsnoravägen, etapp 3, med hänsyn till att nämndens resurser i nuvarande

Alternativet förkastades då överfarten från östra till västra sidan av vägen är placerad i en sektion där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h och då det inte finns utrymme

I detta alternativ föreslås att gång- och cykelvägen fortsätter nära väg 94 på den södra sidan av vägen och ansluter till Idrottsvägen i Korsträsk alternativt att gång-

Från Älvsbyn fram till denna korsning finns idag en belyst gång- och cykelväg men sträckan vidare till Korsträsk saknar en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter?.

I sektion 1/840 korsar gång- och cykelvägen väg 1357 (Ålabodsvägen) till norra sidan om vägen för att inne i Glumslöv sedan ansluta dels till den befintliga gång- och cykelvägen

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för vägplan gällande gång- och cykelväg längs.. väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, Landskrona kommun,

TRAFIKVERKET PLANERAR FÖR EN GÅNG-OCH CYKELVÄG LÄNGS MED VÄG 23 PÅ EN KORTARE STRÄCKA MELLAN SÖSDALA OCH NORRA MELLBY. DEN NYA GÅNG - OCH CYKELVÄGEN (GUL) BYGGS PARALLELLT MED

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och.. cykelväg längs Christian

Förslaget är att anlägga trottoar/cykelbana längs Christian Kruses väg för att öka

 Föreslå tekniska nämnden godkänna inriktningen för medfinansieringsavtalet samt föreslå kommunfullmäktige godkänna medfinansieringsavtalet och avsätta medel för

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att anlägga en gång-/cykelväg läng Näckrosgatans södra sida för att skapa en tryggare

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Tillgängligheten för kollektivtrafiken ökar genom anläggande av busshållplatser med yta för möjligt väderskydd i anslutning till gång- och

Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en gång- och cykelbana längs med Gorsingeholmsvägen från Ulvhäll till Lötladugården en sträcka på cirka 3 km för att få

Efter att ha tittat på olika väguppbyggnader så rekommenderas det att använda krossad betong istället för konventionell bergskross eller hyttsten (masugnsslagg) Med detta som