• No results found

Tjänsteskrivelse förslag till avveckling LSS-boende Lågedammsvägen Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tjänsteskrivelse förslag till avveckling LSS-boende Lågedammsvägen Förslag till beslut"

Copied!
1
4
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Version Dnr

2021-03-22 SN 2021/099

Socialförvaltningen Vård & Omsorg

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse förslag till avveckling LSS- boende Lågedammsvägen

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att boendet avsett som LSS-boende på Lågedammsgatan, våning 2, avvecklas då utformningen inte uppfyller kraven på gruppbostad.

Sammanfattning av ärendet

Gruppbostaden benägen på Lågedammsgatan våning 2 uppfyller inte kraven från socialstyrelsen gällande lämplig utformning av gruppbostad. SOFS 2002:9 upplyser om att det ska finnas en tillgång till gemensamhetslokaler, vilket idag saknas helt på våning 2. Det finns inte heller tillgång till ett gemensamt kök.

Totalt berörs fem platser av en eventuell avveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Vård och omsorg, 2021-03-22 Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsförvaltningen

Patrik Prahl Tf socialchef

References

Related documents

Verkställighet av politiska beslut fattade av Socialnämnden Efterlevnaden av politiskt fattade beslut ska följas upp då risken är stor för kvalitetsbrister, dubbelarbete och brister

funktionsnedsättningar finns under skoltiden och där de rustas till ett självständigt liv och eget boende jämlikt andra barn och ungdomar, dels genom en kartläggning som genomförs

Ett utökat kommunbidrag om 600 tkr för att kunna upprätta en gruppbostad LSS med plats till 6 boende enligt

Gruppbostaden benägen på Lågedammsgatan våning 2 uppfyller inte kraven från socialstyrelsen gällande lämplig utformning av gruppbostad. SOFS 2002:9 upplyser om att det ska finnas en

- boendet avsett som LSS-boende på Lågdammsgatan våning 2 avvecklas i samband med att annat boende som kan uppfylla lagkraven kan ersätta nuvarande då detta inte uppfyller kraven

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Kulturförvaltningen föreslår dock vissa justeringar i strategin som i kulturförvaltningens bedömning är nödvändiga för att strategins förslag ska kunna förverkligas och vara ett

Riktlinjerna för urval ger nyutbildade konstnärer, med högskoleexamen från de 3 senaste åren, förtur till en femtedel av de stipendier som fördelas vid varje tillfälle.

Regeringen har tillsatt utredning över ny arkivlagstiftning med syfte att skapa förslag på ny lagstiftning inom arkivområdet samt också att belysa det moderna arkivområdet och dess

Övriga lägenheter i servicebostaden kommer att riktas till personer som ligger i gränslandet mellan gruppbostad och servicebostad.. Då omvårdnadsbehovet är betydligt högre

I den första delen lämnas förslag på hur reglerna i upphandlingslagstiftningen om upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som anges i bilaga 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande översänt ett remissförslag avseende ett förslag till ny organisering av arbetet med lokalförsörjning i Malmö

Dessutom skapas ett lärande av för kommersiell upphandling (även kallat PCP inom EU) som ett verktyg att driva innovationer även inom andra sektorer i kommunen ex.. transport,

Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Surahammar innebär det att avgiften för hämtning höjs för att uppnå

Språkintroduktion, profil restaurang- och livsmedel, Värnhemsskolan Beslut om antagningsplatser fattas först inför den slutliga

Inom korttidstillsynen ska den enskilde få personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mathållning samt aktivering med kortare utflykter. Den enskilde betalar alltid resor

Utgångspunkten är skärpningen av föreskriften från Socialstyrelsen om basal hygien (SOSFS 2007:19) som träder i kraft 1 januari 2016. Arbetsmarknads-, gymnasie-

dessa lutningar brukar i många fall anses vara för kraftiga för att vara till- gängliga för rullstolsburen person utan hjälpare.. Både gatan mot parken och norra stationsgatan

Därefter redogörs för resultatet avseende den egna undersökningen, men även för hela Linköping (inklusive enskilda utförares deltagande) respektive för samtliga

Nämnden har vidare fått högre intäkter för föräldraavgifter för förskola och fritidshem, lägre kostnader för skolskjuts samt lägre personalkostnader jämfört med budget..

26 f § Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verk- samhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betyd- else

Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel som behövs för att utföra