Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

01234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)

iso <as @ ?*>

tien óf»er Äon. <5ufí. Síbolf erbatíaP prániimeraticrtl febíar fot 8S>aí. ©:mt pop

$v.

fBoípartbíaren 3- ©•

gûftgè. $)e reban írpfta 21 arlen , fom utgera $ot*

fíe belén, íurtna emot pranunteratíonP *febeíenP up-

»ifanbe betommaP t hafínámbe 25nflÄbtt, fa fitart

©vemptaren pinna neb ifrån ©tocfpolm, brcarom nat=

mare flat lúnbgeraP fwm paire. SifafebeP be febev- mera utfoímttañbe betar.

f-oP fterr 3ol;an ©eorg Sange ben otbre på f o¿

níiftgPpnta«' ftntteé af ÄornbalP$apperP-25rufP til*

»crlning tií tcpP batte oCb fatnre fotter (!rif=papper, tarbu3=papper-, ttpcf- pep tobaíé^papper, famt gråt*

eÛer maculatur, íitáíebep papp, opp blått fïrif^pap5 per, tiettligt til conoertetv r

Uti ÎWeuble=hoben patflabeP«. ar et »al gtaoerat

«runtimmerP gtribmt nteb emaiflerftb íaflaecp »acier fabja mot billigt prié tit faim. . * mâ Ma torget gro 3 fjerbirtgar maint! eep tprff bortfîiilne> jdinreål oef från et »ib Sforlafídajen tigganbe faring en np 24gatnP faíje4ópare meb bíocü mera «nbertattêlfe oín ratte agaren tmjrtbteligert, fort lafroar angifreaml peberlig »ebergalrting, famt bel namn ffcrtiflft, ont fS àfïunbàP.^

Maligen aro çfingélfïa 5poiat0ePtnf0mne: Unberrat*

(elfe ëtèê poP $err % À. ÔW.

ÂunbgôreP an en gang ^rartunteranterne pâ $ett tnrfoberben SBîagifUr ©dbbaP 6f»erfatnlng, àt W lita fina ©templar pop f>r. Sort. SSeper ttfpemta.

' Xàttelfetr.

3 «Becioblabet

5

}t:o 40, fib. 334, tab. 18., W

©ont, tap &:mt. . .

©cnom fotfeelfe bief i fbrra fSfccf oMabet en 2/ycftort til ben ïi bemieP «tlpft,; origïig i ait affeenbe. £>«*

nâgot offenteltgén funbgèr, fà.tte barfêt ut fit namn babaitefter, bel) ôfrecrfftplep Preab fom bltfroet ttftj at éi nna uplagor m&tte ffe forgafrceP > oep bef, fort

»arre ar, follet lilfom autoriferaP ecp upmuntràe t*

©erporbà fabPatPbrott.

edo iHflbCf

October

£>oc|íárpe Jpeit Üttagifïer SSiPItotljefarie,

S ag par paft aran at erpåfia min berreé finar*

på mit bref, oep erfånner bet meb pôgagtmng.

iát op panbla, fom reblíge lemmar i et od)

famma fompálbe.

9)lít bref ger mera aníebníng tií peberíig en*

jTpllan, án at jag, fom min Jperre bepagat f»a=

ta, fFulíe, melaf braga fafen fór långt.

9lår jag af ibel »áímeníng unbftyr, at fátta min ^)erreë anmåifning i íDíatvífeln uti ail beit bag, fom mine fare anpôrige afmåiat mig bei intrpef, od) tíííifa ger èppen anlçbmng, at rábba min berreé tiítag ; pmavfore »il bá min sperre åberopa fig en få faliab iångmarig o ci) befîdnbi*

gare almånpetené rôjî ? ^)»ab betpber »ai par almânpetens rôjî? ©fat ben beflå uti »ijfa o be*

bågna ombómen, fom min ijerre uptaget antín*

liu gett

* £>àrmeb menaP tefe bet uti Dt;o

%

40

trpfta 0»aret,

utan et panbbref.

(3)

352 «5 9 S#

gen munbfetigen, etter genom bref ; fa bíir nöbtgf, ai jag antingen bemífar, bet (tifa röffer aro fáíb«

af fåbane, font ej aro juges competents om ft

“ítpotíjef, efter ocf åbagolågger min fFáliga orfaf, at i benna beten anfe bem, fom ogent ptrat ftg,

fot- nxlbíge ocf) jáfagttge Domare.

îil be forras íjop funna aíte be föraß, fjmiífí fôr fine fjufbomars oboíligfjeter, fafiat fFulben på meblen, efter ocf atbrig ^aft trffoffe, at tiíííta nå*

gon rått förftånbig, fom efter roett ocf) gobagrun*

ber aitmcmbt tâfeÇomarne. £uru många bemiß af ben brággen ffutle ícfe mín ^erre funnat fqm*

la fig, uppa en tíb af mer an

30

.år, etter feban min fare ©márfar befôrgt 7fpotfefet ifrån bei fèrjîa inrâtning. ttnber be febnares antal tager jag mig frifet at föra fåbane, f>railfe mål åga

©ebicinffa grunber, men antingen genom otibi*

ga f)Ote(fer af egennpttig afftgt, etter genom ne«

brig utrâfnfng at förringa et náríngsffáífe, font fnart torbe fáljas, ocf) få fâë för en ringa betat«

ning, gifmet mig ocf) be mine fFåltg antebnilig, at mifjtånfa beraë nit ocf) ifmer.

2

in om jag til«

tror mig åfroen infe ben fråtningen för ©arbergS

2

fpotf)ef, at bet ffår i magen för miffe grannar, fom fielfme gema fFufie öfa fin rninff meb be tåg

5

iigfefer, tjibilfa ©arberg betager bem.

nu att bernia röjfen, fom famlas ifrån flife mun*

nav, ben läncjrocmga ocf; DefMntuga alman*

Retend l'ójí; |å måfie jag ocf båremot fÖrfåfra, at en fab.an r&ft ár tifa få fekigtig, fom ben, (jw^*

fen meb ómníga beröm utropar £err fP*"0^

¿sm*

4IS B » 353

f

\

53ragé gjorba curer på aímán^efen. X\) bårutt ar åter mit fammeté rent, od) i fin tour min för*

fáfran ófmífrab, at Jjerr fProfïen blott fom Sm«

pirieuS fjanbterac uflingav, od) mån jet betn tif fig : ja ofta få brager på tiben meb beras fram»

por, at be feban af erfånbe tafare atbrig funna fråtfaS, Ijmitfet Jj)err troffen meb att fin öfriga jjeber od) alt fit goba fíjerta, famt en i ©aítifelen fárgab mátmeníng, atbrig inför fjetfroa famjín*

gens upbof fan förfmara. ©e fåbant fattar jag fammctëmerf, od) fåbant anfer jag mora brifi i en gob fjusfjåining. @â finnes ocf emot Qen 53ibtiotbefarienS anhörige ben åberopabe airnån*

getens röji ofta ffåttas. "Jiltfå tácfes mín fierre tefe böma mebborgare efter förf;afiabe begrep om fanning, utan tjetbre fomma it)åg, quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.

$ro ocf icfe, at jag blir belåten meb något It*

fa få ^afiigt beröm, etter någon meb fonflig får*

ga upfirufen förf taring i et fjanbbref: tp få mpc*

fen urflfiiniiig åger jag, at jag fan fönbra glitter från bet fanffplöigå, mål föranbeS mig til min»

nes, tjmab jag på et ftålle láfet : laudando etiam nocere, & odium per beneficia exercere, ca­

put artis eft. Sftej, btif bittig, min ijevre, odj offlå at correfponbera meb fåbane, fom fofa iljop ffåt emot Dípotfjefaren i ©arberg, för af bårutt tjena fig, ed) anberfiôbja ijerr îSibliotftefariènS anfatt. Dm mib min gjorbe pifitation fråtig an*

lebning maret, af fórfafía mebicamenfer ; fa (jabe bet fFebt ; men emot futí grunb bárfíí fianbtabe

U u

2

jag

(4)

354 ' «S ®

jag (de t Sjerv $5ib(lotÿefavien må t ben beim bafroa famlat fa många rôfîcr, fom b<m behagar.

3ag fallar 6arnfligbefer od} joller, ait fjroab font pratas öfroer mig i ben belen, minbre rodrbigt cf uptagas. ^>af i ôfrt'gf ben gob^efen for ntt’g/

ocf) gif fram rätta erfafen, broar fore ej någon en»

fca i Ç»cia íDZaírifelen ár anmårft for fel i fin for*

rattling, utom ©arbergs 2ípotf)cl'aren.

gifroas

fu

fíórre mrëfrofs -- grenar, fom mt§brufgö

i ©tittet : f)marfóre utöfroas nitet allena emot bet

otTnlöiga ?fr>etf;efet ? 'Jilffå ocf ánbtelígen bet,

<it rugen upbraget mindern1 behörig rättighet, at upHdfroa ftg tfl bomare öfroer någon gren af SDíebícínal * roerfet i orten, faff ban taget fig ben binäringen, at ftnfigta ôconomt'en.

3’ag tror ocf ¿efe, at bet fan roara forum for dberr doctor ©ontin, at, fom anflagare nf?fpo-

tfyefet, anmáfa fig roib bofpreffen, genom ful*

mdgfig *.

©lufefigen låt fóra fig til firmes, at bet faret blifroa tungt på be år, fom .min gamle ©roarfa»

ber af fin obrotfliga fffstib bar éfrige efter natur*

ligt trtfeeube, af erinbra fig bett fl åd, fom et |å i almånfieten bebiferaf papper roefat åbringa bo3 nom, om ide min $erre ftnner utroåg, at emot f)onom roifa fig bâfre (fünften, båtre mebborg«3 te. grambdrbar, m. nr.

©tocfbefat b. io Ocf. 1765.

ütoianb g&artfo*

* $m bar npíígett infunnet jtg, font målsman.

Avorta

m m

355

5Torfa £àrfca Sfyfjefw.

Sonbon. ©alomons boga ©ifa, febfagab meb anmàrftn'ngar, utgafs i fôrlebet år ufi Octane format, ófroerfatt. ifrån grunbfptåfet på icngelfîa.

Zenite npe öfroerjattare inffrånfer fig inom blot*

fa orbaförjfånbet af botta mátfeliga ffalbefnicfe,

§oga fommer bårpå an, at tala meb bonom, om bet åren lille orte, eliev en på någon roerfcííg bånbeife gmnbab bift, albenffunb ej m inb re bet ena, ån bet anbra, fan tjena fil tårfelfe for bin*

pare fanningor, fom uti fången innehållas. Den namnlofe èfroerfâttaren fbrfiarar fig for febnare meningen, od; tror, at ámnet til bôga ©¿fan dr

©alomons hógtibelíga bröllop, font benne jîorc honung boíl på lanbet, od; ftrabe på f)evba = ma;

ner. til föl/e af en faban gifning, bmilfeit in*

frdmmer meb en Q3offuets od; jorots ptrabc fan*

far, inbclaö íjeía poemet i 7 berbeqroåben, fyroiU fa froara mot be 7 bagar, fom utgforbe btöilepS*

bögtiben bos ^nbafolfet.

Uti anmdrfningarne, fom ró/a båbe Idrbom

od;

en forfPanbe fidl, unberfófaS be grunber, fom formåbt en (for od) namnfunnig ©idjaclis, at fôrfafîa ben omfèrmdlta gifningen, od; gifroaS tillifa roib (janbett be felffeg, fom anbre ©alo*

mons uttålfare begabt nfi famma froåra dmne.

î)et dr befant, at ^lofråbet ©id;aelis går ej Jàngre ur rodgen, dn af ban gör f;óga ©¿fan lifå*

fom tif en pldgning efter bröllopet, eller en fång, W f>n?tlfcit gifte perfoners obrotfliga fdrlef, od)

Uw 3 ft;ffa

(5)

356 Stë5

fpfTa fammanlefnatv mcb lifttqafic färgor gfmaiaß.

Deifa roar cf noq 93octij?t åmne floß Oflcrlan«

ningarne, bar «polpgamier ocf) månggiften rooro brufeliga. Meningen fan bâfre tnfiemtaé pef l owth de facra l'oëfi Hebræornm, ©óttingi*

fPa Uplagan, f. 591 a 593. bàr 2Hícf)aeltS an*

márfningaV igenfinnaå.

* * , *

£inf6ptng. £>å man nämner ben flore, od) t måifigaab aminnelfe íefroanbe^ifFop^eréleb, be»

bófroer man tefe mer af recommenbera (301? alman«

|eten en beß bof, fom bárflábeéfrpcfeg i enroaefer ofroerfåtning, fallab: pCtt åfnxtl Uttber [Ht tijupafie fbvnebrincj babe ufrorb ocf) gernin*

går magtige »ö af Sparet, ®«t in««*

[jailer íefe alienad bemáffe S3ifTopg fju ptabtr«

ningar ófroer <£fprífíi fifia orb på forfet, bent ductor faífatf ifiücfé orb t b&bífhtitben, ufan ocf lifa upbpggeííga 5 prábtfníngar ófroer feinen ocfj unbren roíb d^riftt bob, bem ductor fje.g ral*

lat : Síífntagt mtbt utt wanroagt, fjroartil fem*

mer, fafom nptíigt («bang, 2 prá&ifnmgar ófroc1’

2¡o|.

20:

17. od) SKarc. 16: 1, fóíj. 9íegtjt<5 lofroaé fíl bofen, e; alienad pá fafer ocf) 95f‘jl,í ffa fpráf, ufan ocf på prátmmeranterne til benita

©roenffa «plagan, fom utfommer i Hnfópíng rom

£)löfé=me|fan 1766, pagobt trpcf-- ocf) jïort grand papper, på bet förra til 9, ocb på bet fenare t»

14 Xaler ,$:nif epemplaref, fom blir något ófroer

50

arf, ocb fFal ttídáífaé pránumeranterne F be orter,J bár be pránumerafion taget.

* S* 357

.torta 0taîrê*n$jeter*

^iifomiie aro ©fepparne Stils fjellerdröm ifrån Sßaterforb meb fött ocl) fmör, ty. íífer|lcí’t ifr. ©t.

$)bc¿ meb fait, *patricE©angder ift.ÿortfc: meb bars lad, Stöbert Summin ifr. fieri) meb bite, Soban 2k«

rcnbt©egcffen ifr. Bremen meb tito fame oft cd) fmör,

£anö Hamberg ifr. Stantcß meb rabí faefet, 3erem.

Srolmberg ifr. ©t. 3) bes meb fait, Sobn ©alnjmple ifr. Surnt 3&anb meb bavlaff, Senntë 3«nnc-e¿ ifr.

.Slmjïerbam meb bito, 3an jafobs $agel ifr. Siam«

' burg meb bifo, Stöbert ©id ifr. 3lberben meb bito ocb potatoes, eprttidcf Stennie ifr. 59tontroß mebbartad, 3Jî«gnut?©)ôgàrb ifr. 21m|levfcam meb padbué«gob¿, Sames ©cbaitbifr. Stauff meb potatoes, Sngclbr. 0ieb=

ba ifr. Steiorp meb fött, ocb ©roen Hunbbcrg ifr. ©t.

Sta'o meb fait.

Utgångne åro ©fepparne Sorrteíiné Sternfs til .fjant«

burg mei/£>it=3nbifït gobö, SameS SBill fil 2Jber=

been, 2líeranber Sameffon til Siíopa meb fártt ocb bråber, Sticbarb 25tf t>op til Urlaub meb fell ocb ja vit, Sbriflopber Sen front tH Slmderbam meb Dff «Subí«

(la roavor, Hubbert Sanfon til Smbben meb jarn ocb Of! « 3«bí|ft gobs, ocb Sobanneó üDínnternó til #am«

burg meb fill ocb fide«trau.

©må Äprfo * fibntngar.

SSice« Sonrector, £r. SDtag. 2litbreas> Stbebin, bar

^ballet fulmagt uppa ^adoratcf ¿(lab ; ocb ár 2d«

bliofbecarien, £r. 3)íag. Sari Sol). ®rag , af Sonfí«

dorio anliten, at i beß datte tillifa beflriba 23ice«Son=

rectoratct.

3 ©omfprfo=görfamlingen aro ifrån ben iófiíbm 22 benneß fóbbe 2 gojfe« ocb 1 flicto = barn : SBigbe

©rofbanbíaren £>err Spím -froll meb SJíamfet Sbri- Riña (Sotbecn; 25atebrángen Stílg Sricbófon meb tyi- fian 2¡)íarit -fianóbotter : Sobe Sïofarten .fierr Slnberg Sarlbecfß .('nitlru, grn Satbarina Síblgreit, 22 år

fiammal, af barnóbórb. 3 Seron«

(6)

358

«5 m §*

3 Sronfmé - ^ôrfamlingen fóbbe 3 barn : 5Btgbe

©olbaten üínbers Slom od) ÿigan ^obanna Galba-' tina Ííferman : ©ôbe ©tàbé = Srumflagáren 2foban

#inbr. «ffiitbe, 53 âr gammal, af lurtgfot ; ©olbaten 2lnberé ©tróm, afmattufot; od)i barn, af ínagfinfa.

Äunbgörelfer.

Dm någon ijårifrån orten refanbe til Gatibbainit etter ©todbolm, åflunbar refe=fålftetp behagar ben fammefefa narmare tmberråttelfemunbteligen. 21 men fan d)aife o cl) toagit erf)åttaé til febnare fía lift.

$å ben fåfatiabe ©tabé ajenare £olmen »ib une bomen år et îranîoferi meb fettar, tranfat ocl) alt am nat tilkbor tilfalu; på famma (falle ftnitctS oci et parti filié=tunnor, altfamman til linbrigalte rptté:

(fuße någon ftnnaé partit pågab, gifrocé unbcrrattclie om prié cd) »itfor på 25oftrpcíeriet.

Seit font f>ar at ferfålja et minbre (litet briifbart anf artåg om 7 a 7 od) en Jfmlf turné tjollef, famt en brufbar ipertlina i proportion, anmale ftg -yen:

Îarenté 3enffen, f)oé trillen et brufat anfartàgro:n 10 turné tjoflef, famt annat mera tågmerf (airtte blodar for billigt prié år til fatu.

©en 7 ttîooember fornmer på Sluctioné ñamaren atfôrfaljaé et parti UJeteréburger 9îtm=l)amp, f)ït>itc oct) grått nio foppé, (witt toif foppé, od) famma tort fer foppé lin, famt giflanbé trebanbé bito från 9îiga : beffe maror îunna förut befeé l;oé rjerr Sffictïevling &

«Bcblfaprt. , , ,, *

Ittîir et f)ué på Sommgégatan ar for nagon ttb M ban en måffiiigé - fettet af 3 od) en balf fannaé (toner utan lod förrätte agaren bortfommen: ben fem bat' om fan giftva någon unberråttelfe, beftagabe, for rat*

mifan, fåbant tilfåttna gifma bår betta trpdeé : oma*

fet (fal blifma förffplbf.

gtfroenlebeé år i förgår utur et bué på

ttSabgatgn

en fo forfommen ; l;on år brun til fårgen, od) grimmm fram i pannan : ben font om betta freatur fan ,g<Ul uptpfning, anntåle bet l;år på Srpcferiet, f)toaremo

&an &ar at måitta l;eberlifl erfåitfla.

Ifro 44*

©ötbebovgjFa

edoÄl.

îorébagen, bett 31 October, 1765.

Xtljiäit&rt af ^Barbera* Sípotljcf år 1759-

ßi* 1759 öen ii October förråttobeé pfjtratiom på

^ 7lpot^efet utt ÏBarberq, unber nårmaro af Övåbmantierne, QBefêman od) fagerbom, bmilfet befane i fåbant tiljîànb font följer:

1) ‘Jifia Üftebtcinalier, be bår tmrba U( ffera år, utan at taga |?aba, fåfom Gummata, Retinae, falta, meb pera, befunnos albeleé fórfmarégobe, od) felabeo nåpligen något, unbantagames Ter­

ra' foliata tartarí, fom albelee tefe bugbe, odj irfe líguefeerabe, efmru fånge man anbabe på bett famma.

2) X)e ófrfge fímpltcta funnoé mefíabefen, fnoariblattb en f)0P bod) genom åfber fórlorat all fin (îprfa. 0åbane moro fil en bel Flores, Fo­

lia, Herbæod) Radices. QManö bem, fom faf»

nabeé, moro Calamus aromáticus verus, CaC- fia c iryophyllata od) nâgre anbre.

3) Aceta moro gobe, be bar funnoé, men Rutæ oc^> alliaceum babe, jåfom ^eic od) Raffet

2E p obefante

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :