• No results found

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN

Telefon 035•16 71 00 • www.hh.se Sida 1 (2)

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet Kurskod: MA2004 / 18

Tillämpad matematik II, 7,5 hp

Applied Mathematics, Part Two 7.5 credits Grundnivå

Fördjupningsnivå: grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2015•08•24) och gäller studenter antagna höstterminen 2021.

Kursens inplacering i utbildningssystemet Kursen ingår i programmen Biomekanikingenjör, Byggingen•

jör, Energiingenjör,Maskiningenjör och Utvecklingsingenjör.

Behörighetskrav

Kunskaper motsvarande kursen Tillämpad Matematik I.

Kursens mål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökad kunskap och förmåga att använda matematik som ett effektivt redskap i teknik och naturvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

• redogöra för innebörden av grundläggande matema•

tiska begrepp och hur matematik byggs upp genom de nitioner, satser och bevis

Färdighet och förmåga

• hantera vektorer och matriser, och deras direkta ap•

plikationer på ett förtroget sätt

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardag•

liga företeelser och översätta dessa till matematiska modeller med lämpligt gjorda idealiseringar

• använda datorstöd i matematik, både vad gäller analy•

tiska och numeriska metoder

• kommunicera problemställningar och resultat från ana•

lyser på ett ingenjörsmässigt sätt Värderingsförmåga och förhållningssätt

• värdera giltigheten hos uppställda modeller och kri•

tiskt granska dess resultat i förhållande till uppställda krav

Kursens huvudsakliga innehåll Geometri och Linjär algebra:

Geometri. Vektorer, linjer och plan. Matriser. Linjära ekva•

tionssystem, direkta och iterativa lösningsmetoder. Baser,

egenvärden och egenvektorer. Minsta kvadratmetoden. Lin•

järprogrammering.

Modellering:

Datorstöd i matematik. Projekt med skriftlig och muntlig redovisning.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och dato•

rövningar. Delar av kursen studeras i projektform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men under•

visning på engelska kan förekomma.

Examination

Som betyg för hel kurs används något av uttrycken Under•

känd, 3, 4 eller 5.

Examination en skriftlig tentamen.

Examinationsmoment Betyg

Tentamen 7,5 hp U/3/4/5

Om studenten har fått beslut från Högskolan i Halmstad om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att besluta om ett anpassat examina•

tionsmoment eller låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Kursvärdering

I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska dokumenteras och redovisas för studenterna.

(2)

Sida 2 (2) MA2004 / 18

Kurslitteratur

Nilsson, Bertil.Tillämpad Matematik. Kompendium, Högskolan i Halmstad

References

Related documents

[r]

Författarna till den här boken förenas av ett brinnande intresse för sina olika ämnen och en stark önskan att finna vägar till utveckling av undervisningen för att

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förmåga att använda matematik som ett effek•.. tivt redskap i teknik

• genomlysa verkliga konkreta problem med anknytning till teknik och naturvetenskap eller till mer vardagliga företeelser utanför matematikområdet och översätta dessa till

Om bara statistiskt signifikanta resultat publiceras och forskare väljer att avsluta projekt som inte leder till signifikans är det lätt att se att detta kan leda till

Syftet med denna studie är att utforska vad mellanstadielärare anser motiverar elever till att lära sig ämnet matematik och hur elever i sin tur upplever sin motivation till att

Lista och fundera tillsammans över vilka värderingar, vad som är viktigt och värdefullt, ni vill ska ligga till grund för verksamheten för att ni ska få höra detta sägas om

Här kan du se vilka användare ni har i er förening samt skapa och bjuda in flera användare... Klicka på pilen och välj bidraget ni vill söka, klicka sedan