• No results found

0 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1.0 1.5 2.0 0.5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "0 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1.0 1.5 2.0 0.5"

Copied!
5
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Lösningar Kösystem mars 2009 Uppgift 1

a) Först ritar vi en Markovkedja:

Snittmetoden ger sedan:

Summan av alla sannolikheter måste vara = 1. Det ger

b) Vi använder definitionen av medelvärde. Det ger oss att medelvärdet blir:

c) Vi använder Littles sats:

d) Eftersom systemet är ändligt så kan kölängden inte gå mot oändligheten. Således är systemet stabilt för alla värden på ankomstintensiteten.

Uppgift 2

a) Vi börjar med att rita Markovkedjan:

0 1 2 3 4

2 2 2 2

2 2 2

1

0 1 2 3 4

5 4 3 2

1.0 1.5 2.0

0.5

(2)

Snittmetoden ger oss sedan:

Att summan av alla sannolikheter måste vara 1 ger oss sedan

Medelantal upptagna betjänare blir detsamma som medelantal kunder i systemet:

b) Anropsspärren blir

c) Medelantal som betjänas per timme är detsamma som medelantal som får komma in per timme:

d) Total utintensitet från tillstånd 4 är 2, vilket innebär att medeltiden tills någon blir färdig är 0.5 sekunder.

Uppgift 3

a) Vi beräknar först medelantal kunder i noderna:

Littles sats ger sedan:

b) Man måste använda hur många som kommer från nod 1 och 3 respektive från 2 av dem som kommer till nod 4. Gör man det så får man:

(3)

c) Vi sätter:

intensiteten med vilken kunder lämnar nätet direkt från nod 3

intensiteten med vilken kunder lämnar nätet efter att ha blivit betjänade i nod 4 Vi beräknar dessa intensiteter:

Sedan blir svaret:

Uppgift 4

a) Först beräknar vi alla ankomstintensiteter. Vi får ekvationssystemet

Lösningen blir

Därefter beräknar vi belastningarna

Vi ser att nod 2 är hårdast belastad. Den är stabil om

b) Svaret blir

c) Littles sats ger svaret:

(4)

d) Sannolikheten blir

Uppgift 5

a) Eftersom betjäningstiderna är deterministiska så gäller Vidare så är . Insättning ger nu

b) Vi har att

Det ger olikheten

c) Låt oss kalla tiden från det att betjänaren blir ledig till den blir upptagen igen för W. Det är en stokastisk variabel som är exponentialfördelad med medelvärde 0.1. Det ger att

sannolikheten att betjänaren är upptagen blir

Uppgift 6

a) Vi ritar en markovkedja som beskriver könätet. 0 betyder tomt könät, 1 betyder en kund i nod 1 och 2 betyder en kund i nod 2. Så ser nätet ut så här:

Tillståndssannolikheterna beräknar man enkelt med snittmetoden, vilket ger

Sedan får man att medelantalet kunder i könätet är

0 1 2

0.8 0

1

0.2

(5)

b) Det blir detsamma som den effektiva ankomstintensiteten vilken blir

c) Vi låter ankomstintensiteten gå mot oändligheten. Det ger

References

Related documents

Representationer (både interna och externa) spelar en central roll i kommunikationen av detta komplexa område och valet av symboler och metaforer påverkar tolkningen av dessa. De

Poslední a velmi důležitou částí konstrukce jsou ramena, která se na modulární část budou přidělávat přes již zmiňované konektory MT30.. Pro jednoduchost výroby

På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm till fots.. På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm

Jeho knihu Big Sur jsem četla v období tkaní své první tapiserie a spojení těchto prožitků je pro mne nezapomenutelnou fází života, za kterou jsem velmi

U sedmi ukázek tohoto žánru z deseti uvedených se neobjevuje ilustrace. Aspoň malá ilustrace článek oživí, což je hlavně pro dětskou četbu důležité. Kiplingův Mauglí

För inkomstpensionen uppgick de kostnader som redovisas i resultaträkningen 2013 till 1 629 miljoner kronor, där 829 miljoner kommer från försäkringsadministration och 820 miljoner

The income statements of the inkomstpension and the premium pension show the costs reported by the Swedish Pensions Agency and the National Pension Funds in their own income

Novium has the students best in mind, and we will provide information regarding student health care, student support and changes in the law.. Remember to enjoy your study time and

Det finns en gemensam arbetsgång för de studier som har gjorts inom området. Först presenteras värdeflödet som ska följas och en analys av det görs, oftast som ett

Utbildningsdagarna var tänkta som en del av arbetet för att kvalitetssäkra utbildningen till skolsköterska och början på dialogen mellan handledare och student, handledare och

Aims To study if previous GH treatment for short stature in TS, and for strengthening bone in postmenopausal osteoporosis, leads to an improved HRQoL and

Om jag far till en vindkraftspark för att höra hur det låter, då är jag ju inte där för att bli ostörd eller för att höra fågelkvitter, utan jag förväntar mig att

Regarding the involvement of the Nordic states in the media industries, we will look at three different indicators. These are: 1) the financing of the public service compa- nies;

:&&.+;##<=9,$.>?&%&'

[r]

[r]

Like making sure not to just walk straight out into traffic /…/, cycle with a helmet, you can actually affect things, walk instead of cycling and so on. But if it's like a

För åren 2015–2018 uppgår de planerade omstruktureringskostnaderna inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård till 3,5 miljarder kronor. Omställningskostnaderna är

• 14 mkr i rabatter kopplat till det statliga stödet - lägre hyresintäkter med 7 mkr under Q2.. • 99 % av hyrorna för

• Statligt hyresstöd till vissa branscher: 10 Mdkr varav fastighetsbranschen står för.. 50 % och staten för

Trust in particular is known to be a prerequisite for positive interpretation of other partnering organizations’ behavior (cf. In other words, with trust, members might view

effektivitet, vilken innebär ökad innovation. När avvägningen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt beskrivs som en balansering av dessa typer av effektivitet så blir även

!"/(;"%"<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW