• No results found

Väg 41 Fritsla-Kråkered Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 41 Fritsla-Kråkered Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-03-12

Väg 41 Fritsla-Kråkered

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Väg 41 är en regional väg som utgör ett viktigt komplement till det nationella vägnätet och ingår i Viskadalsstråket mellan Varberg och Borås.

För att förbättra trafiksäkerheten byggdes väg 41, delen Fritsla-Kråkered, om till en mötesfri 2+1-väg med vägmarkering under 2015. Nu ska trafiksäkerhet och framkomlighet längs sträckan förbättras ytterligare genom att den byggs om till en mötesfri väg med mitträcke med referenshastighet 100 km/h. I projektet ingår också att förbättra trafiksäkerheten i korsningar och att se över antalet anslutningar längs sträckan.

Det finns många anslutningar utmed sträckan Fritsla-Kråkered. En del långsamtgående fordon förekommer på sträckan och väg 41 delar stora partier av jordbruksmark och skogsmark på mitten.

Det ställer krav på att säkerställa markägarnas tillgänglighet till sina markområden.

Vad har hänt?

I dagsläget befinner vi oss i samrådsskede av planläggningsprocessen. Trafikverket gav Sweco i början på 2019 uppdrag att upprätta en vägplan. Inventeringar och fältundersökningar påbörjades under vintern 2019.

Projektet har genomfört inventering av befintligheter och diverse fältundersökningar.

I september 2020 hölls ett samrådsmöte med de enskilda som särskilt berörs. Då fick man möjlighet att lämna synpunkter och till enskilda samtal.

Så här planerar vi arbetet

Planläggning genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar och järnvägar som regleras i väglagen och miljöbalken. Processen leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen ska bland annat innehålla en plankarta, en plan- och miljöbeskrivning samt en samrådsredogörelse.

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda, kollektivtrafikmyndigheten samt de övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning. Planläggningsprocessen fram till beslut om fastställelse beräknas ta ca 2 år.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vad händer framöver?

Nu har all insamlad kunskap och information sammanställts och föreslagna vägförändringar

presenteras i vägplanen med status granskningshandling. Granskningshandlingen ställs ut mellan 16 mars och 20 april 2021 och inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras.

Om inga ändringar av vägplanen blir aktuella, till exempel som en följd av synpunkter vid

granskningen, begär Trafikverket Länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Tillstyrker Länsstyrelsen vägplanen kan Trafikverket upprätta vägplan med status fastställelsehandling och begära

fastställelseprövning. Vägplanen förväntas bli fastställd och därefter vinna laga kraft under

2021/2022. En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt och tillfällig nyttjanderätt mot ersättning.

När vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft kommer projektet att ta fram bygghandlingar för att sedan handla upp en entreprenör och förhoppningsvis ta ”första spadtaget” under 2023.

När kan du påverka

Vägplan med status granskningshandling ställs ut mellan 16 mars och 20 april 2021 hos Borås Stad, Marks kommun samt Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Vägplanen finns även tillgänglig på Trafikverkets hemsida med undantag för fastighetsförteckning och PM Buller och vibrationer på grund av GDPR och integritetsskäl. Allmänheten och andra berörda kan där ta del av innehållet och lämna synpunkter.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida https://www.trafikverket.se/fritsla-krakered

Samråd myndigheter (våren 2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(maj 2019)

Samrådsmöte enskilt berörda, fastighetsägare

(hösten 2020)

Utställelse av vägplan Mars - april 2021

Fastställelseprövning (hösten 2021)

Adress:

405 33 Göteborg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Pernilla Edlund Telefon: 010-123 05 34 pernilla.edlund@trafikverket.se

Markförhandlare:

Per Johansson Telefon: 010-123 42 49

per.c.johansson@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

Samrådshandlingen kommer att göras tillgänglig för samråd med enskilda berörda, myndigheter, organisationer och allmänheten.. Inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas

När planen är fastställd finns det möjlighet för särskilt berörda att överklaga beslutet om

Vid läge för den nuvarande korsningen mellan väg 136 och Stora Rörsvägen planeras en gång- och cykelport att anläggas för att förbättra tillgängligheten till..

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Dagens trevägskorsning vid Engarns vägskäl har stora brister gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet det finns även en förhöjd olycksrisk för resenärer som rör sig

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

samrådsredogörelsen kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.. Beroende på länsstyrelsens beslut

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar