• No results found

i pi i ir ir - Frithiof

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "i pi i ir ir - Frithiof"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Frithiof Nordstrtim BO 6r

Den 29 augusti i Ar fyllde tandldkaren och filosofie hedersdoktorn Frithiof

\ordstraim 80 Ar.

- Si diir omstdndligt tenker och lalar emellertid ej Sveriges fjiirilsamatiirer om honom- Det ir nu redan minga ir sedan han btirjade bli nigot av en institution ftir oss, en fixstjirna alt se upp till,

neSot se sjilvklart, att han nestan aldrig nimnes annat en som Frithiof.

Hur kan dA detta fOrklaras? Ja, i ftirsta hand mlste dl framhillas hans omfattande kunskaper om vAr fjirilfauna. I)elta kunnande har han doku- nenterat i elt stort antal artiklar av vixlaude omfring. En hel del av dessa har publicerals i ,Entomologisk Tidskrift,. Det skiftande innehflllet bertir framftir allt systematik, faunistik och biologi. Som siirskilt vdrdefulla mlste framhAllas ett flertal utredningar rdrande kritiska arter och arlgrupper. Som exempel kunna tas Oporinia (1924, 1930), Cidaria citrata-gruppens arter (1929, 1931), Athetis lCarudina) (1933), Amathes ashworthi Dbld. (1945), Eutoa noruegica Stgr. (19.f6).I dessa uppsatser gAr han tillbaka i litteraturen och ger en kritiskt belyst iiverblick 6ver hur forrnerna uppfattats av tidigare fiirfattare. Han klarg0r och motiyerar sin egen uppfattning och ger distinkta och utttimmande beskrivningar sarnt folografier av fjirilarna och detalj- leckningar efter genitalorganen, allt till ovArderlig hjnlp fiir efterfiiljare- Han har diirrid ocksi undersOkt och bestemt allt hos privatsamlare och pi insti- tutioner tillgingligt material, och pi si s:itt lagt grund till en faunislisk upp- fattning av de kritiska arterna. Som en extra, litel mera ovanlis ,krydda, har han i vissa fall noggranna beskrivningar av dessa .r ers ftirstadier, be-

skrivningar, som helt nrasle grunda sig pi egna uppfiidningar och klack- ningar. \'ar och en, som sjiilv sysslat med fjirilslarver och dervid r&dfrAgat Frithiof, har ocks6. hipnat iiver hans fdrmAga att identifiera dem. Denna kunskap yittnar om hans helhjirtade iver i att bli bekant med yira fjerils-

arter i alla deras olika utvecklingsstadier.

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas

,

Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges dagfjdrilar' (1918). Dessa irurehiller uttrredningsuppgif ter samt biologiska anleckningar om sivil imagines biotoper som oln larvernas ulse- ende. niiringsvirler och beteende. Aren 1927-1929 har han publicerat tre uppsalser om ,Hallindska fjerilar" och 1933 en sttirre uppsats om ,Lapp- lands fjirilarr. Den senare innehAller en utredning om de lapplindska raserna av vflra dagfjirilar, varvid ett par raser och aberrationer tillkommit med Nordstrtim son1 auktor. Nio planscher i svartvit-foto beledsagar upp- satsen. I ,lnternalionale Eutomologische Zeitschrift' har han skrivit ett par uppsatser. Genom den ena av dessa har vAr svenska fjdrilfauna berikats med en ftir vetenskapen nr- art .lplectoi{les borenlis Nordstrti[r. Frithiof har

E[lomol. Ts. Aro. 83.

H.3 l.

1962

e

[121 ]

(2)

r

22

BROR

II. \SON

even bearbetrt etl nraterial av asialiska fjiirilar. r'ilket publicerats i ,.\rkiv fdr Zoologi, 1927 och 1929 urder titeln ,llnlomologische Ergebnisse der Schrvedischen Kamtchatka-Iixpedirion 1920-1922,.

Del rika kunrrande, som Frilhiof under arens lopp tillegnat sig, utltistes i det statliga verket nSvenska fjArilar, (1911), diir han star som den ene ftir- lattaren och har skrivit cirka tli tredjedelar .rv texten. Hiir har han fAtt anvdndning fiir de miingder anteckniDgar. som han samlat. Dur stora kons- ten for honom lorde nog ndrurast h:r varit att komprimera dessa. se att ej boken skrrlle springa den $ivnr rametr. Ett jettearbete maste her ligga bakom de otaliga. oumbfrrliga tabellema. ,Svenska fjiirilar" har i minga Ar

varit negot a\' den slenske lepidopterologens bibel. Det er att djupt beklaga,

att negon n)' upplaga ej synes konrma till stind. Boken blir nu allt sill-

syntare och dyrare pi antikvariaten.

.\v rxkattblrt vArde fiir alla faunistiskt inlresserade lepidopterologer [r

den utbredningskatalog, som publicerades i ,Opuscula Entomologica, 1913 som no..3 i artikelserien ,Catalo{$s Insectorum Sueciaeo. Kronan pe verket

ir viil i alla fall de utbredningsknrtor fdr samtliga fennoskandiska arter, som Irrithiof btirjat publicera i 'Lunds Universitcls -irsskrift,. Av dessa har redan delarna om dagfjerilar saml om sviirmare och spinnare utkornmit.

Fiirutom ulbredningskartorna innehaller de kommentarer till en del av de

lind, sorn lii4i;er till grund ftir inprickningen pf, kartorna. Det liir vara ftir- fattarens rvsikt att pe samma siitt Astadkomma rrlbredningskartor fiir de

eterstAende fjiritfauriljerna. Onr man betenker vilket jdttearbete det meste vara alt iiversAtta dessa hundratusenlals fvndortsanteckninglar till rett pla- cerade prickar pi kartorna, si vill man bara hoppas, alt Frilhiofs energi och krafter skall rdcka till att slutfiira storverket.

Aven en hel del litteratur, som ruerA direkt yiinder sig till skaran av amat0rer, liebhabers och nytriirjare har Frithiof till ftirfaltare. Sa har han skrivit de sma handbdckerna ,\'ara fjiirilap i tre delar och i ,Entomolog- bladet

u

uppsatserna ,Larven. som ntiter sin yiig' samt ,Dagfjiirilar

- Sol-

d1'rkare, och ,Svirnrare'. Han har air'en nredarbetat i bokverken ,Svenska

djur. Insekterna, (19-19) och ,l'-jiiritar frin hela virlden" (1955).

- Om

Frithiof som popularftirfattare kan hara seflas. att innehillet i hans artiklar iir sakligt, instruktivt och nyanserat. Han besitter dessutom den flykt itver stilen, som ju biir finnas, rer det geller hans 6mne.

Det hdr behandlade urvalet skrifter ar' Frithiofs hand gtir ej alls ansprak

pa att beredr h.rns fiirlattarskap rfrtlvisa. De rrtgdr bara ett axplock av subjektilt slag. Han har publicerat ett stort antal uppsatser yllerli!{are, silal i facktidskrifter som pa annat h l.

Frithiofs popularitet bland alla lepidopterologer beror emellertid ej endast

pi huns dokumenterade sakkunskap. Den ligger lika m1'cket i hans natur- liga hjertlighel och hjalpsanhet. Och av den fir alla dela likr. Otaliga 6r de arnatiirer i alla stadier frin och med n\-bttrjaren i l0-irsildern. som

konmit till honom rned sina fragor och sin trdngtan att fi ,prata fj[rilar,.

Alla har blirit lika tillfreds. Frilhiofs hjitpsamhet sk1'r inga anstrengningar.

Tilt grund ftir detta ligger givet[is tilt stor del hans eljet allt tiverskyggande intresse fiir fjArilarna. C)fta sker kontaklerna i Frithiofs eget magnifika hem.

Xommer man dit- sl kinner man ocksA intuitirt att han ffltt en livsledsa- .qerska, som har 6ppen dijrr och iippet hjirta fiir alla dem, ftir vilka Frithof

hrrr detta. Ilror Htutson

lilnhol-

Ts-

llo-

83. H-

3 !,1

2

References

Related documents

-l : Rdjning gor livet ljusare for grimyran (Formica cinerea) pi Brattforsheden i Vlirmland [Habitat management brightens the future for Formica cinerea Mayr

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

ir i si fall inte sto , och det giiller ofta inte helt systematiskt utredda arter, eller sidana som iir di- ligt kiinda si att man inte med siikerhet kan siiga

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Fiireningen har sammankomster varje minad i form av mtiten eller

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

Iiortvingarnr er genom sin rikedom pA arter och dessas snarlikhet inom mlnga sl:ik- ten oflast ett crut f6r samlaren. Visst blir en massa djur moElerade och lika

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

Manuell applicering av massan Mapelastic Smart skall appliceras i minst två skikt med spackel eller roller inom 60 minuter efter tillblandning, för en slutlig tjocklek om minst 2