• No results found

De gotländska Vendeltidsbrakteaternas ursprung Nerman, Birger Fornvännen 55-60 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1968_055 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De gotländska Vendeltidsbrakteaternas ursprung Nerman, Birger Fornvännen 55-60 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1968_055 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Nerman, Birger Fornvännen 55-60

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1968_055

Ingår i: samla.raa.se

(2)

Summary

Some recently published oval brooches from Åland are the occasion for a discus- sion of a group of similar brooches from Sweden. T h e general division of the surface of the brooches is similar, but the animal figures on the Åland brooches are executed in a "naiuralistic" style whereas those on the Swedish brooches are more stylized. Despite this difference, there appear to be "contemporaneity", the finds probably all being datable to c. 800 A.D., the transition between the Vendel and the Viking eras.

Translated hy Richard Cox

De gotländska Vendeltidsbrakteaternas ursprung

Medan folkvandringstidens guldbrakteater förekomma inom praktiskt taget hela Norden, finnas brakteater frän Vendcltiden av liknande form, till att börja med huvudsakligen i brons, mera sällan i guld, senare vanligen i guld eller silver, mindre vanligt i brons, blott pä Gotland. Dä en viss likhet i uppbyggnaden är obe- stridlig emellan de två gruppernas brakteater, har det givetvis legat nära till hands att förmoda, att de gotländska Vcneleltidsbrakleaterna skulle utgöra en direkt ut- veckling av folkvaiidringstidens. Men biltills har man icke känt till några tydliga mellanled. I min behandling av Vendeltidens gotländska brakteater i avhand- lingen Gravfynden på Gotland frän tiden .550-800 e. Kr.

1

(citeras i det följande GG) kunde jag därför, ehuru jag redan då förmodade sambandet mellan de tvä brakteatgrupperna, vid behandlingen sid. 63 ff. av de gotländska Vendeltidsbrak- teaterna icke göra nägot uttalande därom. Sedan åtskilliga år tillbaka har jag emellertid kunnat konstatera en direkt utvecklingslinje mellan folkvaiidringstidens guldbrakteater och Vendeltidens gotländska brakteater.

1 grav 35, ett jordblandat röse eller en stensättning med skelett, från det stora gravfältet vid Ihre i Hellvi socken, anträffade fil. kand. Nils Gillgren 1934 bl. a. 3 ä 4 skadade brakteater av brons. De synas vari av samma typ. Den bästa bevarade- återges i fig. 1; medan kantpartierna blivit starkt avflagnade, är, som synes, mitt- partiet i stort bevarat. Graven (SHM inv.nr 20826: 35) kan genom det rika inven- tariet, bl. a. ett djurhuvudformat spänne av huvudtyp GG fig. 8, räknas till det andra av de fyra skeden, vari jag anförda ställe indelade Gotlands Vendellid och som jag där daterade till tiden ca 600-ca 675. Numera räknar jag fem perioder för Vendeltiden pä Gotland och daterar det andra skedet till tiden ca 600-ca 650.

2

1

Antikvarisk Tidskrift för Sverige 22: 4, 1919.

2

Jfr Nerman, B., Die Vendelkultur im Lichte der gotländischen Funde, Pinna ballijas

veslurniehu konference, Riga, 16.-20. VIII, 1957, Riga 1938, sid. 94 t.

(3)

1)111

Fig. 1. Bronsbrakteat. Ihre, Hellvi socken Golland, grav 35. — Bronze bracleate. 1/1.

Fig. 2. Bronsbrakteat. Okänd fyndort, Gotland. — Bronze bracteate. l / l . Fig. 3. Guldbrakteat. Gervalds, Hogräns socken, Gotland. — Gold bracteate. 1/1.

Fig. 4. Guldbrakteat. Nors, Lärbro socken, Gotland. — Gold bracteate. 1/1.

Fig. 5, Guldbrakteat. Slora Västcrgårda, Fide socken, Gotland. — Gold bracteate. 1/1.

Fig. 6. Silverblandad guldbrakteat. Muntsarve, Hejde socken, Gotland. — Bracteate, alloy of gold and silver. 1/1.

I en samling föremål frän G o t l a n d , h ä r r ö r a n d e frän olika d e l a r av f o r n t i d e n , vilken i n k ö p t e s av Statens Historiska M u s e u m är 1898 frän a n t i k v i t e t s h a n d l a n d e n A. Florin i Visby, f ö r e k o m m e r en b ä t t r e b e v a r a d b r a k t e a t av b r o n s av samma typ, fig. 2 ( S H M i n v . n r 10546: 23). liksom de flesta samtidigt förvärvade föremålen s a k n a r d e n uppgift om fyndet.

Av s a m m a typ är tydligen en ytterst avflagrad b r a k t e a t av brons, som tillsam- m a n s m e d öglan av en dylik och 64 p ä r l o r av glasfluss och 2 av glas är 1887 in- l ä m n a d e s till Statens Historiska M u s e u m ; föremålen u p p g i v a s ha anträffats av e n a r b e t a r e J o h a n Larsson L i n h o l t e tillsammans m e d obräncla m ä n n i s k o b e n i ett ska- d a t röse ( S H M inv.nr 8145) vid L i n h o l t e i Valls socken. Glasflusspärlorna ä r o av de färger, r ö d b r u n t och r ö d g u l t , som just d o m i n e r a u n d e r d e t a n d r a Vendeltids- skedet; m e d a n de övriga ha d e n vanliga a v p l a t t a t r u n d a formen, ä r o tvä r ö d b r u n a s t y m p a t koniska, en typ, som är särskilt karakteristisk för d e t n ä m n d a skedet;

jfr G G sid. 66.

mmssssssssssssssssssssssssssssssssssl

(4)

Fig. 7. Guldbrakteat. Bcrtels, Sten- kumla socken, Gotland. — Gold bracteate. 1/1.

D e n ifrågavarande b r a k t e a t t y p e n kan alltså g e n o m grav 35 vid I h r e i Hellvi socken och gravfyndet frän L i n h o l t e i Vall d a t e r a s till skedet ca 600-ca 650. Emel- lertid äro e x e m p l a r e n i b å d a fallen mycket skadade, varför d e k u n n a ha varit g a m l a vid g r a v s ä t t n i n g e n och därför k u n n a ha tillverkats tidigare.

Som vi se, förekomma pä b r a k t e a t e r n a fig. 1, 2 fyra eljiirliknande figurer. T y d - ligast ä r o de två bortersta, otydligast d e t a n d r a frän vänster, d ä r »foten» blivit skild frän »låret». Att d e t h ä r verkligen är fråga o m b e n e n p å C-brakteaternas hästfigu- r e r ses icke endast av d e t p ä r o n f o r m a d e låret, u t a n framför allt av att d e tvä bort- ersta b e n e n ha fötter av en typ, som f ö r e k o m m e r p ä d e y n g r e C- och D-braktea- t e r n a . T i l l jämförelse kan av C - b r a k t e a t e m a avbildas d e n g o t l ä n d s k a g u l d b r a k t e a - ten fig. 3 ;

3

vi se foten h ä r i form av s a m m a karakteristiska båge som p å fig. 1, 2. I stort intaga ocksä d e fyra u p p l ö s t a b e n e n pä fig. 1, 2 samma p l a t s som h ä s t b e n e n p ä C-brakteaterna. A t t d e n n e d h ä n g a n d e t u n g a n p å m i t t p a r t i e t s överdel och d e t streckade p a r t i e t till höger d ä r o m ä r o att fatta som ett fullständigt u p p l ö s t ryttar- h u v u d m e d dess d i a d e m synes mig ocksä u p p e n b a r t , e h u r u m a n icke kan angiva n ä g o n n ä r a förebild.

N ä r a fig. 1, 2 stär g u l d b r a k t e a t e n fig. 4, f u n n e n 1866 vid N o r s i L ä r b o socken ( S H M inv.nr 3604).

4

H ä r se vi emellertid b e n e n p å väg att bli d j u r h u v u d e n . P u n k - t e r n a vid f o t p a r t i e r n a ha u p p f a t t a t s som ögon, och ansatser till hakspetsar fram- t r ä d a . F. cl. foten pä figuren u p p t i l l t. v. h a r blivit ett helt slutet » h u v u d » .

Bitar av cn b r o n s b r a k t e a t av s a m m a typ som fig. 4 föreligga i ett av G a b r i e l

3

Nerman, B., Die Völkerwanderungszeit Gollands, K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens monografier, nr 21, Stockholm 1935. fig. 340.

4

Pä samma ställe hittades av samma person aret elessförinnan en guldbrakteat (SHM inv.

nr 3480) av senare typ (som K. Vitterhels Historie och Antikvitets Akademiens Månads-

blad 1895, sid. 46, fig. 27).

(5)

Fig. 8 och 9. Fragment av hronsbraktcater. Grötlingbo socken (enligl uppgift), Gotland.

— Fragments ot bronze bracteates. 1/1.

Fig. 10. Bronsbrakteat. Barhalderslied, Grötlingbo socken, Gotland (grav 35 1899). — Bronze bracteate. 1/1.

Gustafson 1888 undersökt röse med brandgrav pä gravfältet vid Trullhalsar i Angå socken, grav nr 17, med för övrigt ett rikt ornerat lerkärl och 5 tillplattat runda och en stympat konisk pärla, alla av rödbrun färg (SHM inv.nr 8555: 17), en grav som alltså närmast bör dateras till mitt skede II.

Av i stort sett samma typ som pä fig. 4 är bildframställningeii på guldbraktcaten fig. 5, funnen 1936 av lantbrukare Helge Jakobsson vid jordbruksarbete vid Stora Västergärda, Fide socken, och nu förvarad i Gotlands fornsal i Visby (inv.nr C 869g). Här äro f. d. bakbenen tydligt skilda frän varandra, och hakspetsarna framträda nägot tydligare. Som ses, äger brakteaten en bård av S-liknande figurer med 3 upphöjda punkter, ett motiv, som är vanligt under folkvandringstiden och under mitt skede I av Vendelticlen och ännu nägon gäng förekommer under dess skede II.

Nägot senare än fig. 5 torde den silverblandade guldbraktcaten fig. 6 vara, som anträffades 1862 av »husbonden» Daniel Sundvall i Muntsarve i Hejde socken till- sammans med en straxt nedan omnämnd ävenledes silverblandad guldbrakteat, lig.

11, samt 8 nu forkomna pärlor av glasfluss, därav i vit, 4 rödbruna och 3 rödgula, en av de senare stympat konisk (SHM inv.nr 3024), alltså ett inventarium, som visar pä mitt skede II. Här ha även de tvä bortre djuren fullständiga huvuden, oeh den huvudform, som slagit igenom, är den som förekommer närmast »tungan»

pä fig. 5; pä fig. 6 finns dock blott den bortre delen av det här placerade huvudet.

Ungefär av samma typ som fig. 6 är guldbraktcaten fig. 7, funnen 1918 av lant- brukare Knut Gahne i en åker vid Bertels i Stenkumla socken (SHM inv.nr 16233), vilken brakteat emellertid är betydligt större än tidigare här behandlade och för- sedd med refflad guldträdsornering och granulation. Det intill »tungan» ställda djurets huvud saknas, har sä att säga krupit in under denna.

Ännu pä brakteaterna fig. 6 och 7 är det fristående »låret» till det andra fram- benet bevarat.

Men utvecklingen ifrån typerna fig. 1, 2 tog ocksä en annan riktning, ehuru ut- vecklingen icke där kan följas sä tydligt.

I en samling föremål frän olika delar av järnåldern, som 1899 för Statens Histo- riska Museums räkning inköptes från antikvitetshandlaiiden Frans Lysholm i

ssssssssssssssssssssssssssssl

(6)

Fig. 11. Silvc-i blandad guldbrakteat. Muntsarve, Hejde socken, Gotland. — Bracteate, alloy ot gold and silver. 1/1.

Hemse och uppgävos härröra från Grötlingbo socken (inv.nr 10736: i), finnas delar av troligen tre bronsbrakteater. Tvä av fragmenten avbildas i fig. 8 och 9. Här förekomma blott tre f. d. hästben. Pä dessa brakteater har emellertid endast pä det mellersta utvecklats ett huvud. Detta äger liksom fötterna på fig. 1, 2 ingen sär- skild begränsningslinje ät kanten. Endast bakre delen av huvudet iir betecknat, och det markeras framåt av en rak tvärgäende linje; kanske avses att med kant- linjen beteckna (iverkäken. Hakspetsen är mycket tydligt utvecklad. T. v. om tungan ses en vinkelböjd kropp, och ovanför denna gå två linjer vinkelrätt ut från tungan liksom tvä motsvarande pä andra sidan, uppenbarligen flikarna pä fig. 1, 2, vilka utgå nedåt frän tungan, den vänstra under därvarande »ben».

Men med denna brakteatyp är endast ett steg till fig. 10 ( = GG fig. 107), som, i övrigt lik fig. 8, 9, skiljer sig frän dessa därigenom, att den har tvä djurhuvuden och att dessa bättre utbildats: mellanparti och ansats till nedsvängd underkäke.

Denna typ var den tidigaste jag i a.a. kunde belägga ifrån Vendeltiden; två eller flera ex. av formen, däribland fig. 10, föreligga i den till mitt skede II hö- rande grav 35 frän gravfältet på Barshaldershed i Grötlingbo (SHM inv.nr 10939:

35); jfr a. a. sid. 63, 83, 94.

Hur brakteaterna senare utvecklas, skall här icke behandlas. Det uppstår en rad typer, vilkas förhållande till här angivna former och sinsemellan i denna uppsats icke kan diskuteras; ett par ha avbildats i mitt a.a. fig. 108,109. J

a

g återger här blott den tillsammans med fig. 6 funna ovan omnämnda brakteaten fig. 11 av silvcrblandat guld med tre tydliga, ehuru värdslöst utförda djur med hakspets (av det fjärde blott kroppen), antingen med huvudets överkontur identisk med den inre ringen eller fri frän denna.

De här framdragna mellanformerna mellan C-brakteaterna och de senare got- ländska synas närmast tillhöra mitt Vendeltidsskede 2, ehuru det kanske icke är uteslutet, att de äldsta förfärdigats under det föregående skedet. Vi få emellertid säkert räkna med, att folkvaiidringstidens gotländska guldbrakteater fortsatt att leva under Vendeltidens första skede. De föreligga ju ytterst sällan i slutna fynd (ett gravfynd och tvä depotfynd),

r>

och det är därför icke förvånande, att de icke

5

Nerman. B., Die Völkerwanderungszeit Gotlands, sid. 64.

(7)

träffats i kombination med föremål frän det äldsta Vendeltidsskedet. De speciellt gotländska Vendeltidsbrakteaterna ha därför sannolikt först uppstått i slutet av detta skede eller vid övergången till skede 2.

Birger Nerman

Summary

The author investigates the connection between the bracteates of the Vendel era (c. 550-800), only found 011 the Isle of Gotland, and the gold bracteates of the Migration period, and gives several examples of bracteates with one or more characteristic features of the two types. It seems clear that the bracteates of the Migration period were in use in Gotland well into the Vendel era and that the specific Gotlandic bracteates came into existence towards the end of its Period I or the beginning of Period II,

Translated by Richard Cox

Herr Johannes signet

Sedan nägra är tillbaka bedriver stadsmuseet omfattande arkeologiska arbeten i trakten av Spånga kyrka. Bakgrunden härtill är naturligtvis det pågående exploa- teringsarbetet av Järvafältet och dess omgivningar. Bland de mänga fornlämningar, som under sommaren och hösten 1966 blev föremål fiir undersökning, var ocksä en förmodad stensättning ca 300 meter norr om kyrkan. Den visade sig under arbetets gäng dock knappast förete bilden av en gravanläggning. Visserligen inne- höll den litet sot och kol; spikar och järnfragment saknades inte heller. I anlägg- ningen hittades dessutom också nägot som i första ögonblicket säg ut som en flat bronsknapp.

1

Vid närmare granskning visade det sig emellertid vara en ovanligt väl bevarad medeltida signet med en diameter om ca 2,7 cm. Fyndet bestyrkte det omedelbara intrycket att anläggningen inte var en förhistorisk grav utan nägot annat, kanske en grund till en byggnad.

Åtskilliga hundra signeter från medeltiden är bevarade till våra dagar. Ganska få är emellertid i ett så gott skick som fyndet från Spånga. Redan av den anled- ningen var det av stort värde. Men fyndet fick ytterligare en dimension niir de gotiska minuskleriia hade tolkats på det spegelvända fotonegativet. Längs kanten omgiven av pärlringar stod att läsa: + s : dni : ioh : is : de : spangum. Alltså:

Herr Johannes i Spånga sigill. Att så nära kyrkan hitta ett skriftligt belägg pä namnet Spänga frän medeltiden var verkligen ganska häpnadsväckande. Stilistiskt pekade mycket pä en datering till senare delen av 1300-talet, ett antagande som

1

Rapport i Stockholms stadsmuseum. Fornlämning nr 73.

ssssssssssssssssssssssssssV

References

Related documents

213, 217 f., att Sparlösastenens män till- höra Ynglingaätten, och ifrågasätter, alt de skulle härstamma ifrån Olov träläljas äldre son Ingjald, vars namn han vill åter-

De nyaste fynden frän Korsbetningen. Efter att ha givit en orientering av fyndplatsens topografiska förhållan- den och de tidigare grävningar, som där utförts åren 1905 och 1912 under

Ett liknande kärl, e h u r u med än svagare buk- kant och till färgen grått, anträffades 1933 av Harald Hansson i en brandgrav på gravfältet vid Broa i Hälla socken (SHM

grav 1, undersökt av O. 2, SHM inv.-nr 6294, osakkunnigt undersökt; Grötlingbo socken, fig. Oliva infläta, vilken även, enligt välvilligt meddelande av prof.. I övrigt äro

Även i vissa fall, då fynd från åkrar i Lilla Bjerges eller blott Bjerges liksom ifrån åkrar i det närbelägna Allekvia (och kanske Bjers) föreligga, gäller det uppenbarligen

att vapen under folkvandringstiden mycket sällan nedlagts i mansgravarna, varför mycket fa vapengravar Ifrån denna lid äro bekanta. Uran ön (jfr Nerman, B., Die

av andra forskare fä del säkrare bestämt till härkomst

pjäser ifrån Ryssland och Ungern, vilka närmast uppfattas som beslag på remmen till ett pilkoger (de hittas stundom tillsammans med pil- spetsar). Den pjäs, som jag närmast

— kreatursstek — och väl även dryck från något, blöt offrats i en myr (västarna visa, att det icke kan ha varit fråga om en sjö), var- vid föremålen antagligen nedsatts

1, som här behandlas, äro såväl hornstången som mittdtaggen genomgående ihåliga, och på hornstängens utsida mitt emot mittdtaggen finns ett runt, med ett skarpt instrument

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Från Mellby-gravfältet kända gravar innehöllo inga före- mål karaktäristiska för den äldre gruppen vid Horn, däremot vissa gravar föremål från äldre romersk järnålder,

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. F"yndfrekven- seu är mycket hög.

Ovanför dessa befinner sig pä högra sidan en mansfigur, sedd i profil.. Den senare är nedtill något spetsig, varför möjligen

(Forts, från Fornvännen 1944 sid. Bronskniu frän Gotland. Det är emellertid cn tydlig kniv ifrån Montelius per.. Hejdung», Hejdebg soc- ken. de med fortjockat skaft som

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_266 Ingår i: samla.raa.se.. har man på Gotland icke sällan låtit den döde få med sig ett skrin av trä. han- ken och märlorna,

5, men med mera avrundat fyrkantig genomskärning, föreligger i en av Fredrik Nordin 1913 undersökt grav på det väldiga gravfältel vid Lill-Bjers i Stenkyrka socken (SHM

I Tallgrens år 1922 utkomna arbete »Zur Arcbäologie Eestis» I angavs antalet då kända sten- föremål från hela landet till c:a 1000 och ben- och hornföremål till c:a 1900,

Från Norge har typen kommit till Finland på två vägar, dels över Nord-Norge och det svenska Lappland till Österbotten, dels frän Rogaland via Vestfold sjövägen till

Denna typ kan mycket väl dateras, då den förekommer i sakkunnigt upptagna gravfynd, alla från det första av de 4 skeden, på vilka jag 1919 upp- delade det

I museets inventarium står den beskriven som »en liten djur- figur, obetydlig, modern (?)». Det var 1870 icke så lätt att se, att djurfiguren utgjorde krönet till ett nålhuvud.

Men likheterna äro påtagliga: dimensionerna, skålen, tenens orne- rade parti en bit under överändan (vridning å de sibiriska exem- plaren, i allmänhet imiterad vridning å

Medan folkvandringstidens guldbrakteater förekomma inom praktiskt taget hela Norden, finnas brakteater frän Vendcltiden av liknande form, till att börja med huvudsakligen i