§ 33 LOV-ersättning år 2014

Full text

(1)

Plats och tid: A-salen, klockan 09.00-16.00

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) 1:e vice ordf.

Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Jessica Norman(C) Christina Falk (C) Ann-Marie Eriksson (C) Lillemor Nilzén (KD)

Göran Thapper (S) 2:e vice ordf.

Siw Karlsson (S) Kent Kanon (S)

Majvor Westberg-Jönsson (S) Gunnar Björn (S)

Britt-Lis Nilsson (S) Mikael Damberg (V)

Anders J. Eriksson (MP) t o m § 36 Christina Träff (M)

Agneta Nordenström (MP) Birgitta Peräinen (FP) Nina Burchardt (S)

Övriga deltagare: Sekreterare Gunilla Andersson, förvaltningschef Pia Andersson, ekonomi Samir Filipovic §§ 23-35 , verksamhetschef Katarina Niemi, verksamhetschef §§ 35-36, Renée Poulsen §§ 36-36, verksamhetschef Per Iversen §§ 35-38, verksamhetschef Inger Myrsten §§ 35-36 och 44, verksamhetschef Anna-Carin Keisu §§ 35-36 och 44, enhetschef Maria Lärka § 45.

Utses att justera: Agneta Palmkvist

Justeringens plats

och tid: Omsorgsförvaltningen den 27 mars kl.16.00

Underskrifter: Paragrafer: 31-48

Sekreterare: Gunilla Andersson

Ordförande: Per Almberg

(2)

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2014-03-28 2014-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Gunilla Andersson

(3)

Innehållsförteckning

§ 31 Anmälan av övriga frågor ... 4

§ 32 Ekonomisk redovisning, preliminär till och med februari ... 5

§ 33 LOV-ersättning år 2014 ... 6

§ 34 Delegationsbeslut ... 7

§ 35 Bokslut för år 2013 ... 8

§ 36 Verksamheternas mål ... 9

§ 37 Boendeutredning äldreomsorgen ... 10

§ 38 Boendeutredning omsorgen om personer med funktionsnedsättning ... 12

§ 39 Kommunal e-hälsa ... 13

§ 40 Internkontroll ... 15

§ 41 Förvaltningen informerar ... 16

§ 42 Lex Sarah-rapporter ... 17

§ 43 Tillsynsärenden ... 18

§ 44 Hemtjänsten - information ... 19

§ 45 Rekryteringenheten – läget inför sommaren ... 20

§ 46 Rapport från nämndens representanter i RSMH, Staffansgården, Anhörigcenter, Glada Hudikteaterns supporterklubb ... 21

§ 47 Rapport från kurser och konferenser ... 22

§ 48 Besvarande av övrig fråga ... 23

(4)

§ 31 Anmälan av övriga frågor

Ärendebeskrivning

Siv Karlsson (S) anmäler en övrig fråga.

____

(5)

§ 32 Ekonomisk redovisning, preliminär till och med februari

Dnr 2014-003-042

Ärendebeskrivning

Ekonom Samir Filipovic redovisar det preliminära justerade resultatet till och med februari som är + 338 000 kronor.

____

(6)

§ 33 LOV-ersättning år 2014

Dnr 2014-003-042

Ärendebeskrivning

Ekonom Samir Filipovic presenterar ett förslag till LOV-ersättning för år 2014.

Förslaget är att ersättningen ska vara 422 kronor per timme.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta

att fastställa LOV-ersättningen för år 2014 till 422 kronor per timme.

Omsorgsnämnden beslutar

att fastställa LOV-ersättning för år 2014 till 422 kronor per timme.

____

(7)

§ 34 Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av delegationsbeslut ur Treserva för perioden februari 2014, samt förteckning nr 5.

Typ av delegationsbeslut Delegat Antal

beslut

Färdtjänst med/utan ledsagare Handläggare 56

Riksfärdtjänst ”- 21

”-

SoL - Hjälp i hemmet ”- 104

SoL – Trygghetstelefon ”- 27

SoL – Matdistribution ”- 51

SoL – Dagverksamhet ”- 8

SoL – Boendestöd ”- 0

SoL – Kontaktperson ”- 0

SoL – Korttidsplats ”- 39

SoL - Särskilt boende ”- 11

SoL – Särskilt boende, parboende ”- 0

SoL – Verkställighet särskilt boende ”- 9

SoL – Verkställighet särskilt boende, parboende ”- 0

SoL – Växelvård ”- 7

SoL – Avslag ”- 4

SoL – Funktionshindrade Handläggare 53

SoL – Funktionshindrande avslag ”- 0

LSS – beslut (inom parentes ekonomiskt stöd) ”- 19(4) LSS – avslag (inom parentes ekonomiskt stöd) Handl/fvc 2 (0)

Au/ordförande beslut Au/ordf 6

Omsorgnämnden beslutar att godkänna redovisningen. ____

(8)

§ 35 Bokslut för år 2013

Dnr 2013-040-042

Ärendebeskrivning

Boklutet för 2013 gås igenom. Det totala utfallet för år 2013 är 618 200 000 kronor.

Investeringar gjordes för 4,5 miljoner kronor.

Verksamheterna går bland annat igenom de viktigaste händelserna under året och utmaningarna framöver.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslutet för år 2013.

____

(9)

§ 36 Verksamheternas mål

Dnr 2013-087-012

Ärendebeskrivning

Vid nämnden i mars presenterade kostenheten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning sina mål, dessa delas ut vid dagens sammanträde.

Äldreomsorgen presenterar inom vilka områden deras mål kommer att vara.

Handläggarenheten presenterar sina mål och informerar om att målen för

förebyggande enheten är på gång. Stöd-och utvecklingsenheten presenterar sina mål.

Omsorgsnämnden tackar för informationen.

____

(10)

§ 37 Boendeutredning äldreomsorgen

Dnr 2014-037-735

Ärendebeskrivning

En uppfölning av boendeutredningen för äldreomsorgen presenteras.

I kommunens investeringsplan ligger projektering av ett nytt äldreboende med start 2017. Även om det ökade behovet av lägenheter på särskilt boende förväntas

accelerera först om 5-6 år är utredningens slutsats att denna plan bör ligga fast för att undvika akut platsbrist.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att samla bra idéer till hur ett nytt äldreboende bör utformas,

att fortsätta arbetet med demensanpassning av de särskilda boenden som kan anpassas med enkla medel,

att färdigställa en inventering av lägenheter på demensavdelningar, lägenheter på demensanpassade avdelningar och lägenheter som är mindre lämpliga för personer med demensproblematik,

att arbeta fram en strategi för hur man ska fullfölja arbetet med att skapa trygghetsboenden, enligt tidigare beslut, samt

att göra en översyn av lägenheter i olika specialboenden, för att undersöka om de är rätt dimensionerade till antalet och om de är rätt anpassade till respektive målgrupp.

Arbetsutskottet beslutar

att lämna ärendet vidare till omsorgsnämnden utan eget förslag till beslut.

Vid nämndens sammantärde diskuteras förslaget till beslut ytterligare, och man kommer överens om att den fjärde att-satsen skall strykas.

Omsorgsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att samla bra idéer till hur ett nytt äldreboende bör utformas,

(11)

att fortsätta arbetet med demensanpassning av de särskilda boenden som kan anpassas med enkla medel,

att färdigställa en inventering av lägenheter på demensavdelningar, lägenheter på demensanpassade avdelningar och lägenheter som är mindre lämpliga för personer med demensproblematik,

att göra en översyn av lägenheter i olika specialboenden, för att undersöka om de är rätt dimensionerade till antalet och om de är rätt anpassade till respektive målgrupp.

____

(12)

§ 38 Boendeutredning omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 2014-035-738

Ärendebeskrivning

Trenden med fortsatt volymökning av särskilt boende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning håller i sig. För personer med intellektuell

funktionsnedsättning behövs en utökning med ytterligare en gruppbostad. Även vad gäller servicebostäder kommer behovet att fortsätta öka, så väl för personer med intellektuell funktionsnedsättning som för personer med psykiatrisk eller

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

En enhet för personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder beräknas öppna på Forsagården innan sommaren.

Omsorgsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen

att förorda att Hudiksvallsbostäder får i uppdrag att färdigställa en ny gruppbostad med sex platser för personer med intellektuell funktionsnedsättning,

att succesivt fortsätta med utökningen av servicebostäderna Skeppsdals, Hattmakaren och Namsos till tio lägenheter vardera,

att utreda vad lägenheterna som Barnbo lämnat ska ha för framtida användningsområde, samt

att leta alternativa lokaler till Gästis, och i förekommande fall även utreda vad nuvarande lokaler ska ha för framtida användningsområde.

____

(13)

§ 39 Kommunal e-hälsa

Dnr 2014-036-732

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar om ett projekt i länet, under ledning av Region Gävleborg, med att påbörja övergången till digitala trygghetstelefoner.

Som ett led i arbetet att förbättra och stärka kvaliteten i socialtjänstlagen har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjort årliga

överenskommelser, med början 2010, om Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Även för år 2014 finns möjlighet för länen/regionerna att via SKL söka stimulansmedel för att fortsätta bedriva det gemensamma

utvecklingsarbetet på ett samordnat sätt. Stimulansmedlen som kan sökas utgör för kommunerna i Gävleborgs län tillsammans 1,9 miljoner kronor för

verksamhetsutveckling genom gemensamma projekt och för samordnare 382 000 kronor.

Målen för 2014, som är en fortsättning på satsningen för 2013, är att

• öka användingen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt att effektivisera verksamheterna,

• öka andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation,

• öka andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt,

• öka användingen av Nationell Patient Översikt, både kunna ta del av och tillgängliggöra information,

• öka andelen digitala trygghetstelefoner, i förhållande till antalet trygghetstelefoner som kommunen beviljar och fatta beslut om att utarbeta en långsiktig plan för övergång till digitala trygghetstelefoner och därmed förbättrade möjligheter till en ökad trygghet och service i hemmet.

För att få del av stimulansmedlen ska varje kommun i länet uppvisa ett beslut från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja processen mot ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” där ingår även att övergå till digital teknik för trygghetstelefoner.

(14)

Därefter ska man i varje kommun ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom e-Hälsoområdet.

De två övriga kraven är att länet presenterar en konkret projektplan för de

målområden som man avser att satsa på, med namngivna deltagande kommuner, samt en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. Grundkraven ska vara

uppfyllda senast den 31 mars 2014.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta

att påbörja processen med att övergå till digital teknik för samtliga trygghetstelefoner och därmed skapa möjligheter för ökad trygghet och service i hemmet,

att uppdra till förvaltningen att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området e-Hälsa.

Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

____

(15)

§ 40 Internkontroll

Dnr 2012-064-012

Ärendebeskrivning

Vid nämndens tidigare beslut att godkänna gjorda interkontroller var beslutet inte nog tydligt formulerat. Nämnden behöver därför ta ett nytt formellt beslut.

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporterna,

att uppdra till förvaltningen att vidta de åtgärder som föreslås i rapporten, samt att redovisa utfallet till kommunstyrelsen.

___

(16)

§ 41 Förvaltningen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar.

Förvaltningsrätten har i ett ärende gett en sökande rätt gällande hjälp i hemmet.

Förvaltningen kommer att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten.

Förvaltningsrätten har avslagit en överklagan om kontaktperson.

Förvaltningen har fått statsbidrag för satsningen på Omvårdnadslyftet.

____

(17)

§ 42 Lex Sarah-rapporter

Dnr 2014-001-777

Ärendebeskrivning

Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

• ska personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten,

• ska den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål,

• ska den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

En oönskad händelse är inte lika allvarligt som ett missförhållande, men flera oönskade händelser kan leda till en rapport om missförhållande. Konstateras det att det är ett allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Inspektionen för vård och omsorg.

Förvaltningschef Pia Andersson informerar om att det inte finns några nya rapporter, men att ett allvarligt missförhållande rapporterats till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Omsorgsnämnden tackar för informationen.

____

(18)

§ 43 Tillsynsärenden

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar.

Arbetsmiljöverket är ute på en landsomfattande rutinkontroll vad gäller arbetsmiljön vid personförflyttningar.

Arbetsmiljöverket har avslutat ett ärende som där facket gjort en anmälan. Vidare har de avslutat granskningen av arbetsmiljön vid personförflyttningar på Tryggebo.

IVO, inspektionen för vård och omsorg, har avslutat ett ärende på Fredens Kulle där anhöriga gjort en anmälan. Med aneldning av ett nytt ledningssystem trädde i kraft vid årsskiftet begär IVO in uppgifter om bland annat vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planerar att vidtas och en tidplan för detta.

____

(19)

§ 44 Hemtjänsten - information

Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna Inger Myrsten och Anna-Carin Keisu informerar om vilka åtgärder som är på gång för att komma tillrätta med problemen inom hemtjänsten.

De områden som man bland annat kommer att titta vidare på är:

• Organisation

• Personaltillgång

• Ekonomi

• Verksamhetsstöd

Vidare informeras om att PWC kommer att göra en granskning av bland annat insatstiderna.

Omsorgsnämnden tackar för informationen.

____

(20)

§ 45 Rekryteringenheten – läget inför sommaren

Ärendebeskrivning

Enhetschef Maria Lärka informerar om hur läget inför sommaren ser ut vad gäller vikarietillsättningen.

Senast den 15 februari skulle verksamheterna ha anmält sitt behov av sommarvikarier.

348 personer behövs för att klara semestrarna, i dag har 142 personer anställts och ytterligare 257 ansökningar ska gås igenom. 206 personer återstår att tillsätta.

Det finns nästan 100 stycken så kallade polare som har sin fasta anställning i rekryteringsenheten.

____

(21)

§ 46 Rapport från nämndens representanter i RSMH,

Staffansgården, Anhörigcenter, Glada Hudikteaterns supporterklubb

Ärendebeskrivning

Birgitta Medin (M) berättar från RSMH. De har medlemskrav för att personer ska få delta i deras aktiviteter. De har två personer anställda och de ekonomiska problemen har lösts. Föreningen får ca 370 000 om året i kommunalt bidrag. En ny styrelse har tillträtt.

____

(22)

§ 47 Rapport från kurser och konferenser

Ärendebeskrivning

Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.

____

(23)

§ 48 Besvarande av övrig fråga

Ärendebeskrivning

Siw Karlsson (S) ställer en övrig fråga om vad som gäller för arbetskläder och hur de tvättas. Förvaltningschef Pia Andersson svarar att arbetskläderna inte ska lämna arbetsplatsen utan de ska tvättas på plats. Poängteras att arbetskläder används av hygienskäl.

Hemtjänsten har jackor för utebruk.

____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :