Rie Boulund (M), ordförandeShlomo Gavie (C)Kerstin Rosell (S)Gunnar Andersson (S)Gert Persson (M)Maria Larsson (C)Kerstin Klang (SD)Elisabet Karlsson (L)Anita Andersson (KD)Ulla Lindén (S)

Download (0)

Full text

(1)

Protokoll Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2018-09-19

Sammanträdestid 09:05-09:25

Ledamöter Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C)

Kerstin Rosell (S) Gunnar Andersson (S) Gert Persson (M) Maria Larsson (C) Kerstin Klang (SD) Elisabet Karlsson (L) Anita Andersson (KD) Ulla Lindén (S)

Tjänstgörande ersättare Niklas Liljeroth (M) för Lena Berglund (MP)

Andreas Engebrethsen (S) för Thomas Fagenheim (S) Irhan Kasic' (S) för Marcus Dufwa (S)

Ersättare Bengt Mård (C)

Henrik Bertilsson (M) Tomas Jansson (V)

Övriga närvarande Johan Klingborg, socialchef Lisa Lindskog, nämndsekreterare Luis Soto, avtalscontroller § 190 Paragrafer

Justering

§ 190

Ordföranden och Gunnar Andersson.

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

Ordförande ...

Rie Boulund

Justerare ...

Gunnar Andersson

(2)

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2018-09-19 och anslaget samma dag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2018-09-19 Datum då anslaget sätts upp 2018-09-19 Datum då anslaget tas ned 2018-10-11

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

(3)

Innehållsförteckning

§ 190 Upphandling Lågtröskelboende 2018/168

(4)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-09-19

Utdragsbestyrkande

1 (2)

§ 190

Upphandling Lågtröskelboende, SOC 2018/168

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Fastställa föreliggande förfrågningsunderlag att ligga till grund för upphandling.

2. Genomföra upphandling av drift av lågtröskelboende.

3. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen framlägger ett förslag till förfrågningsunderlag och tidplan som ska ligga till grund för upphandling gällande drift av

lågtröskelboende. I förfrågningsunderlaget beskriver socialnämnden vilka krav man ställer på den upphandlande verksamheten. I

förfrågningsunderlaget beskrivs också hur inkomna anbud ska utvärderas.

Motivering av beslut

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling gällande drift av lågtröskelboende. Ett förslag på

förfrågningsunderlag har arbetats fram inom socialförvaltningen.

Ekonomi

Förslaget påverkar kommunens ekonomi. För att finansiera driften av boendet har socialnämnden blivit tilldelad en ramökning från 2018.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2018-08-27 Förslag till förfrågningsunderlag

Yrkande

Kerstin Rosell (S) yrkar att tillägga § 39 om kollektivavtal inte är tecknat ska ändå motsvarande villkor gälla för utförarens anställda vad avser lön, arbetstid och semester.

Gunnar Andersson (S) yrkar bifall till Kerstin Rosells (S) yrkande angående

§ 39 samt till arbetsutskottets förslag i övrigt.

Shlomo Gavie (C) yrkar bifall arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande Rie Boulund (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kerstin Rosell (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

(5)

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2018-09-19

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Reservation

Kerstin Rosell (S), Gunnar Andersson (S), Ulla Lindén (S), Irhan Kasic (S) och Anderas Engebrethsen (S) reserverar sig mot beslutet.

Figure

Updating...

References

Related subjects :