• No results found

IL VIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "IL VIA"

Copied!
40
0
0

Full text

(1)

Q, F. F. S.

ÉXERCIT1UM A

de

PHILOSOPHlA

ANTE-

D IL U VIA N A,

Q\'od

Cum confenfu Venerandae Facuitatts Pliilofophicaein Academ iaU pialeali^

PR^SlDE

Viro ClariffimOy

Un. LAUKENTIO ELINGIO,

Log. a c Meraph.y Prof. Ord.

publice bonorum examini

Subjicit

JOHANNES FELLENIÜS

Vélim.

inAuditorioVeten, borisante ineridienifolitist

die Maß cid» loa XXGVII^

pT- &$•?>

UPS A L

ÉXcuditHENR1CXJS Seifet/ J, R> Mb

& Mademu Tj/pograpbas*

(2)

iv CTel)ettdißim

Patriac Domino,

Di. CAROLO

CARLSSON,

S.Theologie Doftori Excellentiffi.

nio, Inclutae dioecefeos Aroficnfis Epi- fcopo Efninentiflimo, Confiftoriiquc

ibidem Praefuli Graviffimo, Marce- nati quovis Reverentiae cultu

perpetim fufpiciendo.

Multtitn Rev erendo teDoafijßmo Vito,

Dn- ANDRERE VALDEMARI

Regiomigio, Paftoriin 0C$etWÉ

niinoriLonge meritiflimo,

Parenti dilediflimo.

O. S,

Johannes

(3)

ArnodumReverendoac ClarijfmoViro,

M. SIMONI JSOG^EO,

S, R. M.tis a Sacris Concionibus»

Patrono pl. colcndo.

Viro Spectatißimo ac Prudentißimo,

Dn= JOHANNI AHLMAN,

Praefidi judicii inferiorisin civitatc Arbogienfi, ac ejufdem Senatori,

amicoacFautorihonoratilfimo»

f. T>.

Fcllcnius

(4)

ReverendiiTime Domine Pater^

IkJcn pojfumfacileconfequiverbüßquan- Jl \tum Utitu mihi attulerit incredibilii

Tua benevolenna,qua(emper in commoda

rnea propcndfii. Obquam,cum non aliapro Animo trieo fit facultas, non fiolum Tibir Reverend'[fime Domine Pater,humtlhmas

agogratias, verum etiam in perpetua de-

vottonis monumentum hanc meruditam

dififcytattonem ojfiero, fumma,qua pareß,

animi elfiervantia contendens, ut eam vultu Tno dignerü,acmejohta benignita- '

te pyafequarü. Jfiuodwe nopßnit cjubitare confiantia Tu& ratio, cum nemo adhuc,

modo is ereeli fuerit ingenii, egregtam

ludm bonitatem ßbi (laufam fenferit,

Vecdtero,Deurn Opt. Max.precor,ut Je, Reverend[fime Domine Pater^ quitantus

es in virtuie, quantum natura cumfin- gulari indußria efficerepotuit, tnterrü

in cmo'tmentum diocefios Aroßenßs, ac bonorum omnium patroemium, quamdiu*

ttjfimejubeat eßße fitperfiltern*

(5)

P/, Reverende Dn, Patrone

Habervencboc virtus,aionem trahamur.ut femper inItaqueejus

cum opem laudabilem virtu-ti & lircris

fedulo operantibus ferre femper foleas,

sc commoda corum per quameunque occafionem promovere, renue hoc Ex-

ereitium AcademicumTibi, Plurimum, Reverende Domine Patrone, nuneupo, fubmiße rogam, ut illud be.nigna fronte cxcipias, ac rne favore Tuo comple-

diaris. Deum.fupplex oro, ut vitas Tia;

fpatium, cumiis bonis,qu2e in Tccon- Kilit, acquare vclit,

(6)

Multum Reverende Domine Parens.

Tibimme*jure optima,factumdebeo.bunc exiguumTuenimdocirt-me Ii'

beruhter educafti. Ae vellem mihi purem

*uolmtati fuppetere facultatem; volupta~

tem exß.udtis meis caperes majorem, jam

cumobfervantiamea, quaTibi,Mipater, ob'innumera obßringor benefeia,aliterde»

clararinequit, quam pie & devoto animi cbfequio, ideo Tibi grates habeo reternas.

Cr habebo, quoad invivisfuerim,pro a

tam paterna, tamque fideli educatione»

De qua, fiunquam commifero, utaliquid

mea culpa detrahatur filium tuum me

effe nonputabo♦ Quodreliquumeß,fupre»

mum Numen aßduo obtefior utfeneclam

Duam quam\plurimk annis ac Laboribus

debilitatamac fradtam infiti nominisglo-

riamgratiafuafußentet acfuleiat.

(7)

Vrudcntifihne Domine.

Multisnie Tibiniagnifquedevindlumbeneficiisrenes,

quibus folvendis nec par efle pof- fitn, fi pofhiles, nec, fi non po¬

fhiles, poffim,Unumillud exani-

mo poliiceor me neinini iiiorum, qui in pröpiorem amicitia» Tuas

locum admoei fiint, in Te cari-

tate ac officii comitare cedere*

Et quo res h^c teftatiorfit,hunc quaiemcunqueingenii meiproven¬

tum Tibi dico ac dedico. Plura

irt pratens non addo,nifi ur valeas

ac diu vivasf

(8)

Ad

Ornnußlmum &■ Docfifpmum Dn. JOHANN EM

FELLEN!UM, Populärem & Amicum fiiuixi

fingularem>

De

PHILOSPHiA A N T £ D IL U V1 A K A

erudite differencémt

Felleni,tarudoeinj & indeartes fern-,

Augurör, abs do&if ,pra*

mia doßaferes*.

Öccupatiff, Scr*

K. WOLF

PoL PiOrd.

(9)

*** **<* *»**** *** «»#*** *m* *m* *<*^

PF^F^TZO.

ChisUminmagnaterrisvis,momentummagnumquefit

poiitum in omni ingenuarumar-

tiutn cognitione. HincDEus Opr, Max, Ädamum primum humani

generis parentcm, fub ipfis mun«

di incunabulisj inter reliquaadmi- randa, quibus excellebat, cadeftia

beneficia 5 fapientia ornavitj quo abdita natura fcrutaretur?fivena¬

turalis fecreta, ut loquiturArno-

biusLib. 2* referaret) caslum con.

tempiaretur, animo ac cogitatio-

ne totius univerfi partes obiret,

3c non fine fumma obleétarione

ex amoemiiTunis natura; hortulis

fragrantiffimos bonitatis divinse

A flolcu-

(10)

flofculos decerperet» Cumautem omnis fapientia fine morum ma*

giftra & officiorimi duce fit mu- tila ac imperfecta, Philofophiam

quoque moralem,qua?reliquarum

ommum eil: princeps Sc regina, eidem, ad inftaronmis vita? maxi-

ine neceffani viatici largitus eft.

Namvirtus,teftePlauto inAmphi

truone, adtus fecundi fcena le- cunda : .

- - - Omnibus rebus anteit profeffo.

Libertas, faltis, vita, res,parentes, Patria &prognatitutantur,Jervantur*

Virtus omnia in fe habet t omnia

Ajfunt bona , quem penes efl virtus,

Qux omnia qvum convenienti quadam brevitate in hacdifierta-

tione, auxiliante DEO, expone-

re decreverim, Te, Ledtor,offi-

ciofe rogatum velim, ut ea favo*

re Tuo profequaris,

Philofophia?

(11)

Th. i,

hiiofophia^qua*

. ,'omnium lau-

y^dandarum ar-

tium fcientia

eft? divino mu»

nere Adanio

__ efl: dan. Natn

DEusj qui omnis bom daror eft5

Adamum ab ipfis rerum primor-

diis omni optimarum rerum noti-

tia mftruchimcreavit, Undegen-

tiies, cum Phiiofophia, propter

infignem ejus ufum, nihiluberius,

nihil optabilius, nihjl prasftantius

hacin vita cernerent, eamdonum

&inventum Deorum appellabant,

Az Lucre-

(12)

Lucretius vir fuinmo ingenio fa*

pientke vi indufeus, fic hominem

ejus repertorem, utDEumLauda*

vit?ignorans DEumomnis fcientias

auéiorem efle? dum Lib, f, h^c

verba adfert:

Nemo (ut opinor) eritmortdicorporecretus.

Ii*m ft> ut ipfapetit majefiat cognitarerum, Dicenäumeft:Densipf?futt^DEnsmcluteMerntm?

Quiprinceps vita rationem invenit eam3 qua

Nuncappellatur fapientia3 quiqueper artem Ilufäbusetantis Vitam3 tantifque tenebris,

tam tranquilloj &tamclaia luce locavit, A fl: ut docet Laétantius Lib4 de Falla lapientia 3, cap. 14» trit

fic laudandus B Etts^ quodfapientiam in-

venerit; Sed quod hominem fecerit, qui

pojfet caper*fapientiam. Minutt enim lau- dem9 quipartem landat ex toto. Sed iliey

ut hominem, laudavit > qui tarnen ob id ipfum deberetpro DEo haberi, quodfapere

invenerit. Nam fic ait:

nonne decebit

Hunc hominemmmerodivümdignarw ejfe ?

Th, n.

(13)

Th. II.

Summus reruni opifex Adar

mutn, quo magis elucerereximia

ac Angularis qua^datnhumane na*

tmx prseftantia c^rerarum rcrum omnium corporearum dignitatem longiiTimo fuperansintervallo, da-

tu reélo, vultu fublimi, cum reli-

qua animalia prona arque venrri

obedientia finxerir, ad fui contem-

r plarionem erexit* Quod nee O-

vidium latebat, camt qvippe ita Lib, i.Metamorph, Fabula 2.

Vrotuque cum(peclent animaliacetera taram : 0$ bomini fubhme dedit: Cdumque tueri Jußit, & creclos ad ftdera tollere vultuu

Quaratione5ut dicitRiverus Exer-

citaq s. in caput i, Genef, &fi

homo prcprie fecundum corptts ad DEI tmaginem nonftierit creatm, gent tarnen

- in corpore quandam proprietatem, qua, ß-

gnißcAt eum ad magincmDEIfaciumfu~

tßey ut merito dici pojßt in corpore huma-

A 3 no

(14)

tio nonnullstm imaginis DEIcommunicatie*

nem reperiri Quare Gras Cl homi-

nem n©minarunt5 quod

furfum fpeétet, ac in e^lum ad.

fpiciat 3 Et quidem felicius, quam Hebneiac Latini, qui hominem ex terreftri deducunt origme5 cum Gra^ci natales ejus cado atrribuant.

De hujus vocisnotatione lubetau^

dire Socratem Sc Hermogenem apud Platonem in Cratylo inter fe

lta dlfputantes. TUmmwv ev, y^j 7v tui>

clvs'^cottuv ovofjlcb trttjwjtv, 00g e(jlo\ 3ox.il. e'x

yxa fl/xcLTuy)», ovo/xctyeyovzv,evig y^cLfXfxctT®*

tH cl yof ßct^vre^ocg Ttjg nEev-

itjs yevoposvtjg. Herm. wcng Eéysig * Socrat.

en3'e (Tij/xcuvei T6tl to ovoftct o <tv3'(iU7r(&, ov

ra fÅv cOEct fyz/cL, w o(>a Vetev \m<rv&nu>

x3e av&tefåji&iy£Je c/jVcl&qH. oJe ay^cm7r(^>

kaco tu>0ßue ( j'd%>cf[' e^i tl OTrumt)yayc&vct-

S-^fhx#jkvctKs>yi(ß3Li b OTrcoTrev.bvniu%vJtj

fjLoveii Tjäv tyg/oovba&ugo cLV&Qcawog avB"qcmtog

MVopcLsai, avaBgdoy & weoim, HoCeft5in-

terprete

(15)

fl 5

terprcte Serrano: iiiud igirur aCÄ cidit in voce ut mihi qui*

dem videtur, Ex voce enimcom,

plexa nomen extitit, una iitera «

lublata, 8c fine mgravioremquem

dam tonum contormato, Herm«,

Qvomodo aisi Socrar« Hane ha¬

bet vocabulum illud fignj*

ficationeol: alias quidemanimari-

tes, quas quidemferte funt.» 8c ra«

tione deflritutae5 éarum rerutri, quas vident nullam perfpiciunt,o-

culifqj notant atqiie defignant 5

nullam adhibita ratiocinatiotie

contemplantiir,nulläm (jd ert, attente intuentur) at

(id ert:horno) quse faom(jj eftvi«

dit) )id eftattenteintuetur )

8c ea, quas ocuiis noravir, adhibita

arumi ratiocinatione cötemplatur,

Inde ni mirumhomofingulari quä- da ratione präster brutasaninlätes

m':hoo7r^

(16)

uvB-outt^nominatus clt, vide-

licer# e?ram(idcft, perfpiciens& conté»

plansca,quac vidlt.)Nec aliterPhilo Jü-

dxiiSjcumkihunc moduminde Planta-

tione Noe fcribit t'tZcuq&rxJl rv\g kc&-

axzvr.g£Äa,%si/aV&g&T*®», Tmptkv ctT^av

rc&g oipsi; trsg/qyape xarco kv\pccg, jio v&vev*

kz wpbg %(oj2v.ctv3~aoo7r% Jfc tiAinÅvj ctvco^B'co-

crsv, \vct tov kpjy.vov KcJgcJtctrcu, Cpvrh kz &- 7Ti^Biov, ci72\ kpjdviov, cog o 7raXcti@j Aoy(^*t kmqzM* Hoc eft,juxta verfionem

Geienii \ Solus horno eximiunl

Ofnatum fortitus efb. C^terorum enim animalium ora deorfum fle- xit$ qvaproprer ad terram pro-

na (unt : hominem contra e-

rexit,ut ritlum fpectet, cum fit

non rerreitris planta, fed cadeftiSj

ficuc a prifcis accepimus.

Th, III»

Adamum humani generis (a-

roretn exaCtiflima rerum natu«?

raiium fcienda å fuo ufque orru praedi*

(17)

pnedirum fuifie arguit önpc&StricL

aaimantium, Hincfupremum Nu- itienvoluit, cum ad eum cundta

animalia terreftria öc volatiiia ad- duceret, utpro data fibi fapien-

tia iiiis nomina fecundum naturs

proprietatem inderer, J£x eoclare fequitur,uttraditRiverusExercitar*

22, ijtlC. 2.Gen. Adamumab initioper- fecfam omnium ammalium habuijfeJcien-

tiamj non enimpiutjjet imponerenomina fmgulisanimalibu*convemcntia,nifi Cogni¬

tiont naturaßngulorum donatio* fuiffet♦

Redte itaque ftatuit-Philo in de

mundiOpificio,Adamum animan-

tibusextempore rüg%<rugimpofuifie

/tjfr ciucfkeiügfjoyjr' owctqfAofig,<*?&.

tron;i ev fjodha ruv \SBroxBipimv IdioTtjrecg,

nomina nec impropria > nee inconvenientia 5 (ed diferte re-

rum proprietäres exprimentia9

dg dfXa Asfåjvdf re K£0f voiffim t*S

B (pvo-eig

(18)

Qv<riis avTM, ut ad primum Vö- cabuli fonummox natura cujufque intelligeretur. His fuffragatur Pe-

rerius in commentariis fuis in Ge- nefin Lib. de ftatu innocentis

adeap. 2»commat, 19» Cum dicit

animaiia non effe dudta ad Ada- mum, ur eorum cognitionem tunc primum acciperets fed utfingulis

animanribus nomina imponeret,

eaque rationelingvam,qua pofteri

ejus u(uri eflent? conderet atque

locupietarer»

Th» IV, '

Lingva, quam circa prirnam

orbisoriginem ufurpavit Adamus?

Scfecundum quam nomina fingu-

lorum animalium naturis rite con*

gruentia impofuit) erat Hebraa^

qaxantedivifionem Lingvarumeo nomine non appeliabatur. Con- ftas

(19)

Üf 9

L ftatenimex Genefi.Cap, Undeci-

mo, omnemterram pnmirusfuifle

labii uriius 5 Sc fermonum eorun- dem. Extitiffeautern prirnam o-

mnium lingvarutn Hebream 5qua

nempe prirno locurus fit Adam5ac ceteri mortalesufquead y?w<r<rowy

%vrtv, qUa- orta efb ex infolentia Babylonice turris flrudlorum,de-

clarant Etymologie nominum (ut

nihil jam de characteribus aliarum Lingvarutn, qui initium ex He-

braicis ducunt5dicatur)quotquot feperiuntur in hiftoria Mofis ab

Adamo creatoufquead disfperfio-

nem gentium. Qyin&lingvae He-»

breeveftigiaSc reliquie non tan-

tum in Lingvis Orientalibus, Ted

etiam in occidentalibus manifefte apparenr* Voluit quippe Deus, ut

in multiplici lingvarutn varietate

B 2 una

(20)

*181 io Hg;,

lina pra?reliquis5 quafinorma?ad

quamallarum omnium obbquitas

cxigeretur, exftaret. Hoc ipfurn

non partim etiani firmat id, quod

in confuiione Lingvarum, lingva

Hebnea tanquam per manus ab origine rerum divinirus tradita

in Ecclefia Dei inviolata manfe^

rit5 eo quod omnium lingvarum

mäter fit. Videantur Pererius in

commentariis in Genelin lib.

de ftatu innocentia? ad cap, 2t

commat4 20. Rivetus Exercitat, 66. ad caput uhdecimum Ge*

nefios. PareusinGenef.caput un^

decimum , & quidem ad primam

ejus capitis partem, Heideggerus

tomo priori de hiftoria Sacra Pa- triarcharum Exercit* 16♦ De Lin*

gva & Literis Patriarcharum.

ThtV#

(21)

W& J i fe*

Th, V,

Adamus cum vitam ad novem

fecula? & trigintaannos perduxe-

rit 5 ac lingvam eam, qua primi-

tus ulus eft,quodnullaratio fuerit

vel inveniend# iingv^ nova?, vel

imitanda?peregrina?, nondcpofu-

erit,ventati maximecongruum eft Patriarchas,quiantediluvium vixe-

rej cum aliunde lingvam difcere

non potuerint, ac cum Adamo quotidie locuti ac converfati fmt5

eandemlingvam cum eo habuifle,

Tht VI,

Vires herbarum, quas natura

autvoluptatis autfalutis gratia ge- nuerat, cum Adamo, qui exquifi-

tffima,utThefi 11i.oftenfum eft,

omtiium rerum naturalium feiern tiaå Deo eratornatus,ad theoriam plane effentcognitx,faeile exhoc

con-

(22)

concludi poteft, Adamum poft

Deum primuni artis medicseiriven-

torem fuiffe, Qvod & Grseci,cum

artis medier inventionem Diis ipfis,

ac iliorum aniicis aiTignatum ive-

rint, indicare voluere» Namdice- bant difculapium, qui non exigu-

amhacinarte meruit Iaudem, ab Apolüne patre eruditum filios fuos

pofteamedicinarn docujfle, atque

hocpafto artemipfain divinitus in- choatam fucceffionequadam here-

ditariainliberos åparentibus fem¬

per propagatam ad Hippocratem

«ifque, qui fatu Aifculapii ortus,

primus medendi prxeepta longe poft hominum memoriam condi-

dit, pervenjfle,

Th, VII,

Adamoincreatione mutidi pe.

hitiffimam fcientise Marhematicse

cogui-

(23)

Cognitionen! obtigifle fatis luculen-

teriiquet exJofepho 5dum memo«

ria^prodit Lib. i.Judaic, Antiquit.

cap. Ijberos Seth! Adami primi

hominis filii difcipiinam rerum cx-

leftium5nedilaberetur,cum Ada¬

mus pnedixiflet rerumomniumfu-

turum efle interitum, duas colu-

mnas in ufum pofteritatis excitas-

e ,unamex Iatenbus5 alteram ex

lapidibus, ut ii iateritia ab imbri- bus deftrueretur? lapidea perma- neret, ac in his columnis, ea5 qusead folis fiderumque curfus ac alias obfervationes natura^ rerum

pertinerent? infcripfiffe, Nam Se- thiliberi mentem fuam rerum cx-

leftium liderumque contemplatio-

ne excuiram habere non potuis«

lent, nifi Sethus paterna informa- tione eruditusluas progeniei dilci#

pli-

(24)

plinam mathematicam tradidiflef»

QvareexJofepho conftatnonvivam J'oluminfiitutioncm, CMavtfiri dacen*

tis orefit,fcd (jr mortuam, fcr/pta

mortumenta prant^ jam ante diluviuni

fua ceptffe primordia, ur habet jacobus

Ahing inde Hebrseorum Rep* Schola-

ftica»

Th, VIII.

Morunl pr^ceprisj qua? vitiö*

tumfibras evellunt5 acftirpes eli- dunt, eraromatiffimus ac cumula-

tiffimus. Ea quippe animi fimpli-

citateac integritate å Deocreatus

eO:«» utnullumobfcenum motum^

nullam libidinem 5 qua* tanquam

Percuffahydra majorafemper ac-

quirit capita, in corpore fentireq

Erat autemea integritas fivereéti-

tudoduplex: Unain parteSuperi*

on5 uteafcilicetufquequaqueDeo

iubjefta fuerit: Alterainpartein¬

fe-

(25)

. . . . fl II'

mferiori,inquaiunc lenfus&appe-

titus, cum illa nullo modo legi

mentis repugnaverit, fed ad nu-

. tum eiobtemperarir, Qvse urraque hominis recftitudo effeclus erat ju- ftitix originalis, quod erat pra^ci-

puumiliiusflatus decus& pradidi-

um4 Quodveroad partem proprh

am philofbphia: practica: nempe

politicam attinet, qvam infignisliie

naturs verique indagatorAriftote-

les in tantutn laudat, ut icientia-

rum & facultatum humanarum,

qua? inagendo v.erfantur,

paÅtTa afåTSKTomqv illatn nuncu- parehaudveritus fit, fummamejus

Adamus habuit Cognitionen!, nött folum quod natura, qua: omnem mundum tuetur, oflenderit ullam domum, necgentem fine imperio

flare pofle, cum id fir vinculum,

per quod imperantes & parentes

G inter

(26)

IS 16JU

inter fe cohserent; led & quod

avcc^xnullum fit pejus maium.Harc

énim teile Sophocie inAntigone,

- - - 7i'oKetg o?kvcnv , \få civcigdrxg

Oikxg rfyj&iVj-rj$s <rvv fi&X? oo^og

T^orrkg xarafårfyövtn, to*v ß cqBxpievav

ra, 7to?Acl crufjCccB' q 7raBet{ßCia,.

Hoc cft:

Hxc urbes ferdit. Hxc väftas

Vomosfacit. Hxc martIs in certamitit

Terga vertit. Parentium autem res,

Atquevitamfervat obedientia.

Th. IX.

Ut in Architectura 5 & reliquis

artibüs méchanicis nihil quis fine

inilrumentisefficerepoteil3 ita ne-

mo fime Logica , cum fit cyyuw r

cfpcévav vfti zty t? <piÅo<ro<piocg9 adullatll

rem illiiilriorem accedere poteft.

Hxc enim fola in omnidoétrina-

rtim génere fäöit,ut rationi cedat temeritäs, liici tenebrse, mendä-

ciümverirati, Acuteutfolet? Fetrus

Ber-

(27)

•m i7 |f

Berrius de u(u Lcgica; ad Lecfto- remin Pr^ceptis fuis Logicisidhis

verbisexpreffit: Nemo unquam ullam fapientia partem traEUre ordmats atque

expeditepotérit-nemo naturaconatum com»

mode velpropellere,vel perßcerefineLoni-

ca. Hxc un a difciplirias primus formavit,

hxc partes abditas latentefque protraxit, cafque fuo loco tanquam in certo lumine

coIIocavi"i hxc deniquefcientias munivit;

eafque ordmedr methodo haudfccus atque

. or ci galex tcclas, ab imperitorum acfophb

ßarumjacuhs defendit. Jam cum Lo- gica circa mrelieclum, nobiliffi-

mam iliam animå; fa.cultatem ita

verfatur, utiilam ranquamdomina

regat, fequitur Deum hunc iux fapienria? radium in menrem Ada- mi, quo ef]et quafi qu&däm lux

ac lumen \\tx ejus, fparnffe, Igi-

turveriffimum ef!Piatorns, enco nit-

um, quod dialecfcicgein Philebo tri- buit, CUill ait dv3;^U7rag-Ü<riv

C 2 efle

(28)

®§ Hl

effe dialeclicam, fingulari bene-

ficio Deg & ingentium utilitarum

cauiTa hominibus communicatam,

& quidem igniculum illuai efie, quemåDeo acceptum Promethe¬

us fecum å caslo atculent.

Tlu X/

Adamum literas quoque-> qua»

rum ulu ab omni oblivionisinjuria

res memoria dignas vindicantur,

vel curag ut habet Martialis5 per Sascuia vi&uras coriduntur, a Deo edoCtum fuiffe, latis Schoc ipfum

evineit, quodtotius huuiani generis

doctor fururusefiet. Hoecum poffc

1 ofum nulla via eominodiorg

quam lireris fieri potuerit, nulia

eft: dubirano, quinDeus ei litera¬

rum.; ac fcnptorias artis Cognitio¬

nen^ urpote adartes ac fcientias,

acadc dtum divinum in pofteros propagaudum valde utilem trsdi- derit.

(29)

J9 fe#

derif. Etfi aurem ^damus, fi ita ftatuererur, artemfcribendiaDeo, quieftfons omniumartium über-

rnnus? circa injtium creanonis lux

tion nabtus eftr; probabile tamen omnino efc eum, cum per tantum

temporis fparium, intertam quam

piurima experimentaa (cSc pofte-

ris fuis fadta, admirabiii.ingenii vi

inflrruélus vixerir, certos (criben-

di charadceres reperifle ;five exco«

giraffe; qvum taminfigne^&huma-

no generi neceflarium mventum

eum, qui reruni omnium cailen- tiffmius erat5 nequaquam latere

potuerir* Huicfentenrias inter alios accedit Auguffinus Qua^lff 69. in

Exodum fic /cribens: &*os autem dicat •^cifx^tctTOuv 'Eicrayuyetg pofl dicuria-

neSy non facilt fciri pcteß ; qnoniam

nomen in nullo ufu hahemt^^ uel cjßciorum vel magißeriorem. iSlamqui-

uam dolores interpretatiJunt, ut intel- ligan-

(30)

l'tganturutiqueliterarum ßicut reformt GrA'

cum vocabulum. Hu[artejignific&tur,quod

antelegentdAtam habjterint Hebr&i literns, qiiAquando coeperint c(Jenefcioutrum va-

IcAtrnda^ari. Nonmtllisentmviduturdpri-

rrtis homimbas easccepiß'c, &producta*ejfe

ad Noe, atefue inde adparentss Aorahä, indeadpopulumIJraeL&c. Idcm fenti-

rcvidetur, cum Lib. de CivitntcDei18.

cap. 39. ita Loquitut*: Non itaque crc- der.dnm cfl, qnod nonnulli arbitrantar,

Hebr&arn tantum lingvam, perillum, qui

'vocabaturHeber, unde Hehr&orumvocabtt-

lurn eß,fuiffefervatam, indeper- venijfe ad. Abraham. Hebr&as autem lite¬

rns alege cccpifje, qiiA dataper AdeyfenX

fed potius per illam fucccjjionem patrum,

memoratam lingvam cumJuls Iiteris cnfio-

ditam. Denique Adoyfes inpopulo Dei con•

ßituit, qui docendis literis praejfent, pr/V

ufquam divina legis allas literns nofJent>

jqosappellat feripturagrammaton lf'aggogos

(legendum y^oefcpcotToenraycoyeig) qut lati-

pe daci pojjmt literarum inducieres vel

introduciores, eoquod easinducantquodam•

modein cordadißcntium, velin ins potius tpßos

(31)

übiü

t iffos,quosdecem. Etcerte nifi ante vo^o-

M'w illä-m celeberrjmam litera? m

ufufuiffent, cuireilex tabulis lapi¬

deis Dei ipfius manibus fcripra tu- ilTecf Exquibus clareranteLehern

läram literasinufu füifle«, ac earuin

inven-rum Adamo debereaffignari.

Quid vero Sigonius per

Eruretya?#? intellexerir, exLib. ejus deRep, Hebrarorum 7. cap,7. co-

gnofci potetl» Qyi plura hac dere icire avet, adeat Heideggerum

j , b 9 i^-/ö

Domo prirno de vitis Patriarcha-

rum exercit. 16. deLingva &Lite-

ris Pamarcharum 5 Schottum in

Technica curiöfaLib. 7.cap. 7, Th, XU

Ut rem paucis compleblar, fi

^ fecundum Platonem Phiiofophus

Dei amator eft, quid aliudeft phi- lofophia nifi divini.tarisamor * Hoc

ipfumproculdubioindicaruntftoi*

(32)

Ü 21 §§£•

ci, quando, dieente Tullio lib4?#

de Finibus, fummum iliud homi¬

nis per fe laudandum & expeten- dum bonum in «potoy.* conflitu- erunt, Sc inculcaverunr, TeA®-«m/>

ro opohoyxfdvtaSi-Qit non femel hoc extulir Epidtetus, Ti finem

efle convenienter natura vive-

re« Quod' fe* cum animus fe-

mitam virtutisingrediensjuxradu*

ctum redtse rationis ambulat, Sc

fequitur Deum» Qua ratione Ada¬

mus, fi quifquam alius, fummum phiiofophanris afTecutus eft finem, cumaprimo ortu ita fit creatus,

ut Deum anfarer, mentemque fu-

am ejusimperio fubmitreret, in-

nocentiam juftitiamque fervaret.

Videatur Sarefberienfis Lib. 7t cap, Li,

Th. XII.

Solet quasri, num nati Adami,

fi

References

Related documents

Fritidsschema: Här kan vårdnadshavaren som har sitt barn inskrivet på fritids registrera, se och ändra elevens tider samt lägga till en kommentar och även se om lärare skrivit en

§. Till dett Tredie , Efter dy flor Le macht påligger, att ,,h:te Stadh Nohra blifver med nödiga ämbeten val forforgd , dy iko-. ,,le deife efterfolliande der blifva håldne och

Nec exiftimandum eft Singularia, quod talia fint , ex agr© Pfiiloföphlcaeliminari, cum fic nec de Dio fcientia.. uliaeftet, quod&amp;re&lt;ftse

ut nullum modum ftatuerent homines quxrendis diviriis; de illas ipfas non in ufus fuos,fed ad plura fine fine qvxrenda adhiberent. Id quod minime natura intendit,quae in

V I ranfcenäcnUa coanotatwa vo-.. Tranfietidetitia quidem, quod nore ri minus fete &#34;pareanr, quam ipfum, Ens.' t). fcriti en tifeu*( d pier ifqn&amp;qfnrnbm

Utskriften kan göras för olika urval av fastigheter - för fjärrvärmeplanering kanske man till exempel utesluter alla småhus vid datauttaget.. Masterfilen är användbar som

Sukhareva at the museum of Le- ningrad of the Academy of Sciences of the USSR through the kind mediation of Kauri Mikkola and to Bert Gustavsson at the Museum of natural

m6jligt (girna ttrer 100) och insamlade utan hinsln till r.ariabiliteten (eller exem- plarens kondition) frAn si mlnga olika lokaler i Norden som mdjligt, av

vor dieser Situalion entscheidete sich Fitlkau dafir. die ,.trbeit auf eine systemalische Neubearbeilung der im Imagostadium sehr oberfEchlich bekannlen Unterfamilie

grusvägen går genom Natura 2000-området och ansluter sedan till Mölntorpsvägen som ligger strax norr om Natura 2000-området. Härifrån kommer GC-vägen att dras ut till väg 252

Vtrgitia qvoqve apellantur, qvod vere oriantur; qvamvis pro- rriiicue hoc nomen etjam Hyadibus, Sc iilis, qvae in qvadrilate-. ro cervicis, tribuatur; Item Steropis Stdus,

tion effe quin Chrißus von animo modo y [ed etjam corporis dotibus &amp;

Alexander, ait b) quidem Magnus fuit9 fed adverfus molles ^Afiaticos. Ubi Alexandri fcilicet fortitudinem ele- vat, quod res ei fuerit cum Afiati- cis, qui nempe nullo negotio

gareta Trolle, uxorD Joannis HolgerL D.Ane Trolle, conj. Bore Trolle de Troll eholrru 'D. Jacobus Trolle, prioris fräter. Borge Trolle, fi- lius Jaeobi. Her inf Trolle.,

Låt mig kommentera detta så här: RHL är och skall vara ett förbund för hjärt- och lungsjuka.. De senaste numren har vi haft en artikelserie kring hjärtinfarkt, tidigare har

tio, Tive quod Ulis divini quid infit; ftve quod fuå natura omnem curationetn refpuant , ut h^redirarii&#34;folcntjfive quod. medicantis errcre infanabiles

Vi kommer att använda denna teknik för att bevisa CGS genom att använda karaktäristiska funktioner för slumpmässiga variabler eftersom karaktäristiska funktioner har goda

Qua ratione (in- quit) materia poflit fine forma eiTe, cum vcl ipfa de-.. formitas, informitafque fit forma ? &amp; cum

fticum conjicit, affixo prim# perfonae affine, quod non folum apud Hebraeos, fed etjam apud Arabes redundare. lolet c). Nec diffitemur hunc pronominis,

eruimus ex confideratione natura verum , (fi per confequens prima Lex , qua hac via nobis innotefcit , atque primum Juris N. Principium efi ο ; Natur£ verum convenienter efi.

ro, non infert tantum ipeciem humanitatis, ied poiita eadem natura cum reliquis hominibus, quaiitatum congruentiam etiam indicat. Quod. autem Chriilus dicatur Dominus de coelo,

It would be important to inform all stakeholders (land-owners, land-users, nature conservation authorities, NGOs and all parties directly or indirectly involved in the management

natale folum, quod natura tribuit nobis, indicat j qvurn Patria, communis inftar parentis, pupillis fuis optime.. confuiat: improprie quando fumitur, fit id vel