• No results found

Fyra nya kvinnor i Avfall Sveriges styrelse

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fyra nya kvinnor i Avfall Sveriges styrelse"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Pressmeddelande 13 augusti 2007

Fyra nya kvinnor i Avfall Sveriges styrelse

Vid Avfall Sveriges sextionde årsmöte i Helsingborg, valdes sex nya ledamöter in i styrelsen, varav fyra är kvinnor. Avfall Sveriges styrelse har totalt 18

ledamöter, hälften förtroendevalda och hälften tjänstemän. En tredjedel är kvinnor. Styrelsen speglar medlemmarna även vad gäller spridning över landet, liksom fördelningen mellan stora och små kommuner och bolag.

De nyvalda ledamöterna är Ann-Christin Andersson, (s) Göteborgs stad, Ingela Gardner Sundström, (m) Österåker, Åsa Ögren (s) Umeå, Magdalena Bosson, Trafikkontoret, Stockholm, Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde och Lars-Åke Skjöld, Gästrike Återvinnare, Gävle. Styrelseordförande är Kjell-Arne Landgren (s) Malmö. Vice ordförande är Elwe Nilsson (m) Vallentuna.

– Jag blev tillfrågad om jag ville representera Stockholm i Avfall Sveriges styrelse, och det ville jag naturligtvis, säger Magdalena Bosson, förvaltningschef för

trafikkontoret i Stockholm. Det är väldigt viktigt att ha ett nätverk, där man kan byta erfarenheter, driva gemensamma frågor och utveckla professionen. Jag vill att Avfall Sverige ska vara en kompetent branschorganisation, som hjälper medlemmarna med deras behov samt fungerar som en tydlig företrädare för branschen.

– Att andelen kvinnor ökat i Avfall Sveriges styrelse, är en spegling av hur branschen har utvecklats. Alltfler yngre och allt fler kvinnor har upptäckt avfallsbranschen.

Branschen står inför stora rekryteringsbehov i samband med väntade

pensionsavgångar. Vi arbetar för en så jämn fördelning som möjligt vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund, inte bara i styrelsen utan i hela branschen, berättar Kjell- Arne Landgren, styrelseordförande i Avfall Sverige

För mer information kontakta:

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige. mobil 070-893 15 99 Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, Anna-

carin.gripwall@avfallsverige.se, telefon: 040-35 66 08, 070-662 61 28

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag:

miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

References

Related documents

Key words: dwarfs, dwarfism, achondroplasia, literary comparison, ancient Egypt, Ancient Greece, Roman Empire, Middle Ages, Renaissance,

Projektet ska i första hand redovisas i en skriftlig slutrapport för Avfall Sverige som också förbe- håller sig rätten att ge ut hela eller delar av resultatet i Avfall

10.15 Välkomna till Norrköping och Avfall Sveriges årsmöte 2022 Moderator: Johanna Palmér Lasse Stjernkvist, ordförande Avfall Sverige.. Olle Vikmång,

Nu är det inte detta utan något betydligt intressantare Palm gjort, nå­ got för vilket en relevantare avhandlingstitel i stäl­ let (förslagsvis) lydit: »Hjalmar

behållsamt på varandras uttryck. Han reflekterar över sin människosyn och sina värderingar utan att klä det i så många ord. Han uttrycker att han inte låter sina

PÅ RITNINGARNA 9913-11-110-001, -002, BULLERSKYDD SKÄRM REDOVISAS.

palestinierna skulle föra direkta samtal med Israel, när de istället borde ställa Israel till svars för alla brott mot inter- nationell rätt.. Jag satte på

Jag tyckte att folkbiblioteket hade helt unika förutsättningar för att kunna se den vars erfarenheter marginaliserats – och därmed var folkbiblioteket något jag kunde sätta

Meresamma feck ja en jus iddé å skubba till en offentli kåstymattelje, där ja feck hyra en rickti galadress för 2 spänn, å när ja svidra mej i den, vatt mossan hänrykkt

För att undersöka hur Wilma Andersson och Tishko Ahmed porträtteras i Aftonbladet och Bohusläningen valde vi att använda oss av kritisk diskursanalys då vi ansåg att det var

Jag går fram och tillbaka för att inte somna, försöker se ut som flera stycken.. Planerar för

Problematiken kan enkelt avhjälpas om Försäkringskassan ges skyldighet att meddela andra försäkringsbolag om och när en förändrad bedömning görs avseende utbetalningar till

Ett större offentligt ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet måste till för att ojämlikheten på bostadsmarknaden ska minska. När bostads- finansieringen sker på

Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist konstaterade också vid sin genomgång av aktuella om- världsfrågor att EUs strategier och lagstiftning har avgörande betydelse för utvecklingen i

Insamlingen av matavfall, vikten av samverkan och av att använda bioga- sen till fordonsbränsle är några av de viktigaste frågorna i den i går publi- cerade ”Förslag

För att göra det möjligt att undersöka syftet formulerades följande tre frågeställningar: Vilken inställning har män i åldern 18-65 med eller utan barn till pappaledighet,

Som svar på forskningsfråga två ”Vilken form av studie- och yrkesvägledning föredrar flickor respektive pojkar?” visar resultatet att både flickor och pojkar allra helst

Vi har analyserat vårt resultat med hjälp av motivationsteori från Jenner (2004). Vårt huvudsakliga resultat är att de professionella vi intervjuat tror att ungdomar som har

Moa diskuterar kring att även om exempelvis kommunen, landstinget eller en kulturentreprenör skulle göra något för att förbättra situationen skulle det inte vara

forskning som syftar till att beskriva vilka aktiviteter som individer använder sig av för att hantera sin depression, utan olika strategier där vardagliga aktiviteter

För det krävs att det finns kunskap kring att lärarens relationsbyggande arbete med eleverna är en förutsättning för undervisning och lärande och att det får konsekvenser

— Jo, en gång såldes hunden till en resande engelsman, som hört talas om honom och som rest med extratåg från Ostindien bara för att få se hunden.. Han betalade honom kontant

Den undersökta målgruppen, museiovana unga vuxna       från Göteborgs ytterområden, är inte helt positivt inställda till museum och de upplever att museer       inte är